Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Internationalisation of Polish Clothing Companies
EN
Polish companies, including clothing companies delivering finished products and B2B garment manufacture services, increasingly internationalize their business. At the same time, the lines of internationalization are determined by the companies’ lines business. In order to establish the areas of international cooperation and the meaning of internationalization in Polish clothing companies, an investigation using a review of pertinent literature and observation of the actual situation was undertaken. The second approach consisted of a number of specific methods that will be discussed in more detail in the article below. To fulfil the goal of the research several questions were asked: What aspects of clothing companies’ internationalization are covered by statistics? How has internationalization changed their organizational structure? Why do clothing companies outsource manufacturing processes not only to Asian countries, but also to countries in Central and Eastern Europe (CEE), where labour costs are much higher? What criteria do they apply to choose the location of a foreign provider of supplies and materials? Is the selection of a fabric manufacturer secondary to the that of the location of a clothing manufacturer? The conclusions drawn from answers to these questions support the thesis that Polish clothing companies have internationalized three spheres of their activity: manufacturing (outsourced to Asia, Central and Eastern Asia, North Africa), sales (EU, Eastern Europe), the procurement of fabrics and supplies (EU, Asia), and the procurement of machinery and equipment (Western Europe, Asia).
PL
Obserwowana intensyfikacja umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw, dotyczy również firm odzieżowych. Ich produktami są wyroby gotowe oraz usługi B2B konfekcjonowania odzieży. Rodzaj kreowanego produktu determinuje kierunki współpracy międzynarodowej. Dla ich ustalenia zostały przeprowadzone badania, w których wykorzystano dwie metody: analizę poznawczą dziedzinowego piśmiennictwa oraz rejestrację stanu faktycznego. Druga z nich wymagała zastosowana szeregu metod szczegółowych (szerzej w treści artykułu). Celem przeprowadzonych badań była dyskusja pozwalająca określić, co oznacza pojęcie umiędzynarodowienia procesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw odzieżowych. Tak zdefiniowany problem pozwolił na sformułowanie kilku pytań badawczych. Jaki zakres internacjonalizacji firm odzieżowych ujmują dane statystyczne? Jaki był jej wpływ na strukturę organizacyjną przedsiębiorstw? Dlaczego miejscem lokalizacji fazy wytwarzania produktu są kraje azjatyckie, ale też kraje Europy Środ.-Wsch., gdzie koszt pracy jest nieporównywalnie wyższy? Czym kierują się przedsiębiorstwa przy wyborze kraju ‒ miejsca zaopatrzenia materiałowego? Czy decyzja wyboru producenta tkanin jest wtórna do decyzji o miejscu wytwarzania produktu? Odpowiedzi na te pytania umożliwiły ustalenie wniosków, które potwierdziły tezę o umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw odzieżowych w trzech zakresach działalności: wytwarzanie produktu (Azja, Europa Środ.-Wsch., Afryka Półn.), sprzedaż (UE, Europa Wsch.), zakupy materiałów (UE, Azja) oraz maszyn i urządzeń (Europa Zach., Azja).
EN
This article expands on the earlier publication by the same authors [1], where the clothing production processes were classified into groups. One of them was manufacture. Because this stage is crucial to production as a whole and a review of the pertinent literature failed to find other studies on this subject, excluding one report where it was only briefly covered [8], research work was continued to identify and define its constituent elements. All activities making up the manufacture of clothing were divided hierarchically into technological phases, technological operations, technological actions and elementary movements. The discussion of this hierarchy is illustrated by empirical examples. The proposed division will help systematize the notions used in the theory of management and business practice, which was the aim of the research.
EN
Clothing is categorised as a seasonal product [EC Regulation KE, 2009], meaning that its production has some special characteristics. Based on an empirical study, an attempt was made to classify processes comprising the production of clothing (the research objective) by the type of operations performed by the worker. Using this criterion, four groups of production processes with similar characteristics and governed by common rules were created: manufacture, measurements and quality control, transport, and storage. Each of the groups is defined and described more in detail to systematize the knowledge of clothing production.
EN
The textile and clothing sector in Poland suffered severe losses in the transition period. The clothing industry was the first where sales rates started to increase, which made garment production and trade an interesting area for research. This article was designed to assess the size of the clothing market in Poland, to estimate the difference (surplus or deficit) between clothing exports and imports, and to analyse the sales revenues of major clothing companies in Poland (Polish- and foreign-owned). To achieve these three goals, the authors selected appropriate secondary statistics and used them in their own calculations to extract necessary numbers, which were presented in tables and provided with comments. They showed the present situation of the clothing industry in Poland in terms of its sales at home and exports, enabling the comparison of domestic sales of Polish and foreign-owned companies, and providing inputs for predicting the likely future of clothing trade in the country. The forecast pointed to the clothing industry’s substantial potential for growth, to the competitive advantage of garments made by large Polish producers in the domestic market over clothing products delivered by foreign-owned firms, and to a probability that clothing exports would exceed clothing imports soon.
PL
Przemysł tekstylny w Polsce uległ dużej degradacji w okresie transformacji ustrojowej. Wskaźniki wzrostu sprzedaży najszybciej zostały osiągnięte przez branżę odzieżową. Stąd odradzająca się produkcja i handel odzieżą stały się przedmiotem badań. Ich niewielki zakres jest przedmiotem niniejszego artykułu, którego celem jest obliczenie wartości polskiego rynku odzieżowego w latach 2009-2013, określenie nadwyżki lub deficytu w handlu zagranicznym odzieżą oraz wielkości sprzedaży największych firm odzieżowych (z kapitałem polskim i obcym) na krajowym rynku. Dla realizacji tych celów zostały wykorzystane źródła danych wtórnych. Pozyskane dane stanowiły podstawę do obliczeń, których wyniki zaprezentowano w układzie tabelarycznym i opatrzono komentarzem. Wyniki te pozwalają: ocenić aktualny stan branży poprzez rezultaty sprzedaży odzieży na rynku krajowym i w eksporcie, skonfrontować konkurencyjność oferty handlowej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych na krajowym rynku oraz utworzyć prognozę rozwoju handlu odzieżą w Polsce.
EN
Many characteristics of the clothing market make it different from the markets for other consumer goods. This article presents and describes these characteristics and then uses them and the general rules for market segmentation to develop more specific criteria (the number of products of the same design and its price) allowing market segments to be distinguished. The following segments of the clothing market are proposed: haute couture, prêt-à-porter (short- and long-run production), and clothing for the mass consumer. The division is then made more detailed by addressing the market niches. Each segment of the market is defined through the main characteristics of its products and groups of customers that are willing to buy them.
6
Content available Polish Foreign Trade in Clothing Products
EN
Most clothing products sold in Poland are already delivered by manufacturers with predominantly Polish capital [3], hence the only way for them to boost sales is to increase export activity. To this end, the present competitive advantage must be maintained by ensuring consistently modern designs and high product quality. As the labour costs in Poland keep growing, greater imports of B2B (Business to Business) services involving the production of clothing and ready-made products can be observed. The purpose of the study is to show the status of Poland’s foreign trade in textiles and clothing products in the years 2000−2012 by identifying relations between exports and imports, the suppliers of imports to the Polish market and export destinations. The foreign areas where the Polish clothing industry may expand into in the future are indicated too. The study is based on data published by the Central Statistical Office in Poland (GUS). A comparative analysis of the data allowed to formulate the conclusions presented in the last section of the article.
PL
Odzież wytwarzana przez przedsiębiorstwa z przeważającym udziałem kapitału polskiego zdominowała krajowy rynek. Dynamiczny rozwój jej sprzedaży jest obecnie możliwy wyłącznie poprzez intensyfikację eksportu. W tym celu konieczne jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej poprzez dbałość o modne wzornictwo i wysoką jakość produktów. Z kolei rosnące koszty pracy na polskim rynku powodują wzrost importu usług B2B konfekcjonowania odzieży oraz gotowych produktów. W tych warunkach celem badań było zdiagnozowanie zaawansowania rozwoju handlu zagranicznego branży tekstylno-odzieżowej w latach 2000−20012 poprzez określenie relacji między eksportem a importem, identyfikację kierunków importu produktów na krajowy rynek oraz eksportu, a także wskazanie obszarów dalszej ekspansji zagranicznej polskiego przemysłu odzieżowego. W badaniach wykorzystano dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, które umożliwiły przeprowadzenie analizy porównawczej, a jej wyniki umożliwiały sformułowanie wniosków.
EN
The article discusses the apparel segment of the market for seasonal products in Poland. Its purpose is to characterise the segment and to determine how competitive domesticallyowned manufacturers are. To this end, the authors use GUS (Central Statistical Office) data, their own findings, as well as data derived from the Polska 2000 ranking. The first part of the article presents secondary data and formulas that were used to compute values illustrating the size of the market segment selected and the changing shares of domestically-made products. In the second part, the scope of the research is extended due to the lack of other secondary data, except for aggregate (on clothing, footwear, and accessories). The last part of the article presents a ranking of the largest companies operating in the selected segment of the Polish market by the type of ownership (Polish, foreign). As the GUS data used in the analysis were collected in the period of global financial crisis, its impacts can be seen through the research outcomes.
PL
Prezentowane badania były prowadzone na rynku produktów sezonowych w segmencie odzieży, poszerzonym o obuwie i galanterię. Ich celem było dokonanie charakterystyki tego rynku oraz określenie konkurencyjności przedsiębiorstw z krajowym kapitałem. Do oceny badanego segmentu rynku wykorzystane zostały dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), własne obserwacje oraz dane z opracowania Polska 2000. W części początkowej artykułu prezentowane są dane źródłowe oraz algorytmy, które umożliwiły uzyskanie wartości określających wielkość przedmiotowego segmentu rynku oraz udział w nim produktów wytwarzanych w Polsce. W części końcowej przedstawiono rankingi największych przedsiębiorstw operujących w Polsce w badanym segmencie rynku z uwzględnieniem źródeł kapitału (polski, zagraniczny). Analizy danych były prowadzone w oparciu o szereg czasowy GUS i obejmowały okres światowego kryzysu gospodarczego, który odcisnął swe piętno na wynikach prowadzonych badań.
8
Content available remote Study of Changes in the Production Process for Short-Life Cycle Goods
EN
Production management has to react to changing exogenous and endogenous factors. A method called the Production Process Control Tree (PPCT) was developed to control the production process and analyse its changes. Te method's name refers to its underlying production management model, which is shaped as an inverted tree (graph theory). Te method helps to cushion or even eliminate the negative impacts of changing process circumstances that could extend their duration.
9
Content available remote Development of the Polish Textile-Clothing Industry and Cross-Culture Management
EN
In the present period of increased global mobility, falling trade barriers and growth in international business, global expansion is a very important factor for most enterprises. The process of going international shows stage by stage how an organisation becomes a transnational corporation. Companies embark on such transformation to improve their market position and to boost their growth. To achieve goals, internalisation has to take account of cultural determinants, as knowledge of cultural factors makes it easier to run a business on an international scale. Entrepreneurs are increasingly aware that the pursuit of formal and rational goals also involves ethical, legal and strategic aspects. This article deals with selected dimensions of national cultures that significantly affect negotiations with foreign partners, production management and the sale of products manufactured by transnational corporations. The article is based on surveys carried out in the textile and clothing industry.
PL
Proces internacjonalizacji ukazuje etapy przekształcania przedsiębiorstwa w korporacje transnarodową. Celem takiego działania jest zwiększenie pozycji konkurencyjnej form i ich dynamiczny rozwój. Dla skutecznego osiągnięcia tak określonych celów proces ten musi być realizowany w połączeniu z determinantami kulturowymi, bowiem znajomość czynników kulturowych ułatwia prowadzenie biznesu międzynarodowego. Coraz większa jest świadomość przedsiębiorców, że uzyskiwaniu celów formalnych i racjonalnych, towarzyszą aspekty etyczne, prawne i strategiczne. W treści artykułu opisane zostały wybrane wymiary kultur narodowych, które mają duży wpływ na negocjacje z partnerami zagranicznymi, kierowanie realizacją procesu produkcji oraz sprzedaży produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwach transnarodowych. Praca jest wynikiem przeprowadzonych badań w branży T-O.
10
Content available remote Production Management Model for Short Life-Cycle Goods
EN
One distinctive feature of a production cycle model for short life-cycle goods is its determined time for starting the sale of products. As shown by the author’s investigation, there is also a possibility of creating a production management model for this group of products. The process applied to that end was based on the inverted tree approach (graph theory). The model thus created model indicates the times when particular actions should start, their expected duration times, as well as causal relationships. The model is a dynamic structure responding to changes in the factors determining the functioning of an enterprise.
PL
Model cyklu produkcji dla wyrobów o krótkim cyklu życia charakteryzuje m.in. zdeterminowany czas rozpoczęcia procesu sprzedaży. Badania ukazały możliwość wykreowanie dla tej grupy wyrobów modelu zarządzania produkcją. Wykorzystano w tym celu drzewo o orientacji w kierunku korzenia (teoria grafów). Utworzony model zawiera informacje na temat czasu rozpoczynania poszczególnych czynności, oczekiwanych czasów ich trwania oraz następstw przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi. Jest to model dynamiczny, reagujący na zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw.
11
Content available remote Production cycle model for short life cycle models
EN
Short life cycle products belong to a special segment of manufacturing. Following an empirical investigation into the process of their manufacture, a graphic model of the production cycle divided into four subprocesses was created. The subprocesses were illustrated using the example of garment production. The model and its description were used to confirm the hypothesis that the duration of the production process can be determined and that the subprocesses are separated by constant time intervals.
PL
Produkty o krótkich cyklach życia to wydzielony segment wyrobów. Badania empiryczne procesu ich wytwarzania pozwoliły na utworzenie graficznego modelu cyklu produkcji w podziale na cztery podprocesy. Zostały one scharakteryzowane na przykładzie produktu odzieżowego. Model i jego opis wykorzystano do udowodnienia hipotezy o zdeterminowanym czasie trwania procesu oraz o stałych interwałach czasu pomiędzy jego podprocesami.
PL
Logistyka produkcji odzieży jest elementem systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Przedmiotem artykułu są jej podstawowe zadania oraz zakres ich wspomagania informatyką. Podkreślić należy wagę autorskiego projektu oprogramowania komputerowego, zastosowanego do nadzoru robót w toku produkcji i stanów magazynowych, doświadczenie uzyskane przy wprowadzaniu pierwszego w kraju sytemu komputerowego CAD/CAM (stopniowanie szablonów na rozmiary i tworzenie układów rozkroju tkaniny) oraz możliwość stosowania systemu komputerowego do sterowania pracą szwalni. Prezentowane rozwiązania są wynikiem badań własnych i nadzorowanych przez autorów wdrożeń w produkcji odzieży.
13
Content available remote Outsourcing : an Innovation Tool in Clothing Companies
EN
The clothing industry has modern management and gains a competitive advantage in the marketplace owing to organisational innovations implemented in its firms.Theresearchconducted confirmedthatthevehicleofprocesschangeisoutsourcing,andhelpedidentifythe scope of outsourced processes. Another findingisthatoutsourcingdefinitelysimplifiesa firm’sorganisationalstructure,whichreducesproductioncostsandimprovesproductcompetitiveness.
PL
Innowacje organizacyjne w przedsiębiorstwach odzieżowych powodują, że jest to przemysł nowocześnie zarządzany, uzyskujący przewagę konkurencyjną na rynku. Badania potwierdziły, że outsourcing jest narzędziem zmian procesowych oraz określiły jego zakres przedmiotowy. Stwierdzono również, że ma on decydujący wpływ na uproszczenie struktury organizacyjnej firmy, a przez to na obniżenie kosztów produkcji i konkurencyjność produktu.
14
EN
The Polish clothing industry will be able to gain competitive advantage in the European market by replacing labour intensive technologies with knowledge intensive solutions. However, this process will be possible, when many barriers stemming from the financial condition of many firms are lifted. Investment in new technology, modern machinery, recruitment of a high-skilled workforce and contracts for external research services require substantial financial outlays. A lack of working capital is the main barrier impeding the development of the Polish clothing industry.
PL
Transformacja polskiego przemysłu odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny pozwoli mu na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na europejskim rynku. Proces ten jest jednak możliwy po pokonaniu wielu barier, które uzależnione są od kondycji finansowej firm. Inwestowanie w nowe technologie, nowoczesny park maszynowy, zatrudnianie wysokokwalifikowanej kadry oraz zlecania prac badawczych wymaga dużych nakładów finansowych. Brak środków obrotowych jest główną barierą rozwoju polskiego przemysłu odzieżowego.
PL
Przełom XX i XXI wieku to okres zmian w krajowej gospodarce. Najważniejsze to: transformacja ustrojowa w 1989 r., przystąpienie Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE) w 1998 r. oraz do UE w 2004 r. Nie wszystkie firmy odzieżowe okazały się w równym stopniu podatne na zmiany systemowe. Funkcjonując w tych samych realiach rynkowych część z nich kontynuowała swój rozwój, a część uległa marginalizacji. Stało się to przesłanką do badań diagnozujących źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw odzieżowych na JRE.
EN
In 2003, questionnaire surveys were conducted to diagnose the sources of comparative advantages of the Polish clothing manufacturers. The domestic market was then past economic transition and consolidation with the Single European Market that lifted customs barriers between Poland and and the EU member states. Very soon, many domestic producers of clothing disappeared from the market, however new organizations emerged and grew in the same market environment. Owing to her professional position, the author of the dissertation was able to observe also the Italian and German clothing industries that continue to be significant branches of manufacturing in these countries. The outlined events were the reason that encouraged research defined by the subject of the dissertation. The research outcomes allowed to identify the weak and strong points of the domestic producers of clothing, as well as the threats and opportunities resulting from external economic determinants.
EN
A company should base its strategic decisions on an assessment of its market position. Such assessments require specialist research methods to be applied, consistent with the goals pursued. One such tool which may be very helpful in this process is the growth-share matrix, developed by the Boston Consulting Group. This has been used to assess Polish clothing companies. As a result, the research sample have been put into four groups of companies. The article describes the groups and indicates what can make them grow, but it also identifies organisations with slim chances for resisting pressure from their European competitors. Additionally, the research results have been correlated with the theoretical strategic elements. A comparison has been made of companies’ goals, investment outlays and behaviour related to the risk undertaken. Information on the companies has been obtained by questionnaire surveys. Their findings confirm that clothing companies’ should base their strategic decisions on specialist methods of market analysis.
PL
Ocena pozycji przedsiębiorstwa na rynku powinna być podstawą do podejmowania decyzji strategicznych. Wymaga to stosowania wyspecjalizowanych narzędzi badawczych, adekwatnych do stawianych zadań, jak np. analiza Boston Consulting Group (BCG). Metoda ta została wykorzystana do badań w polskich przedsiębiorstwach odzieżowych. Jej konsekwencją jest podział próby badawczej na cztery grupy firm. W artykule dokonano charakterystyk grup oraz określono uwarunkowania ich rozwoju lub alternatywnie, wskazano firmy z niewielkimi szansami sprostania presji konkurencyjnej na europejskim rynku. Wyniki badań skorelowano z teoretycznymi elementami strategicznymi. Analiza porównawcza została przeprowadzona w zakresie: celów przedsiębiorstw, wielkości nakładów inwestycyjnych oraz zachowania się ze względu na ponoszone ryzyko. Źródłem wykorzystanych informacji były badania ankietowe. Uzyskane wyniki potwierdzają, że stosowanie wyspecjalizowanych metod analizy rynku powinno stanowić podstawę podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach odzieżowych.
18
EN
The period of recession that troubled the Polish clothing industry for many years was followed by economic transformation that slowed down the decline in production. This article analyses the amounts of production sold and labour productivity per worker between 1995 and 2005, as well as the role that the export of clothing plays in the current business environment in Poland.
PL
Po recesji, którą obserwowano przez wiele lat w polskim przemyśle odzieżowym, nastąpił proces transformacji gospodarczej, który spowodował ograniczenie spadku produkcji. Przedmiotem artykułu jest analiza wartości produkcji sprzedanej i wydajności pracy na jednego zatrudnionego pomiędzy 1995 a 2005 rokiem oraz roli eksportu odzieży w obecnych realiach działalności gospodarczej w Polsce.
EN
Following Poland’s entry to the European Union, its domestic market has been integrated into the Single European Market. The Polish clothing industry has been seeking competitive advantages by reducing manufacturing costs and ensuring the high quality of its products, but also by expanding into foreign markets. The article analyses the volume of clothing exported by Polish manufacturers, their strong and weak points, as well as opportunities and threats to the enlargement of internal export activities on the European clothing market.
PL
Po włączeniu Polski do Unii Europejskiej krajowy rynek stał się integralną częścią Jednolitego Rynku Europejskiego. Poszukiwanie źródeł konkurencji przez polski przemysł odzieżowy odbywa się obecnie nie tylko poprzez obniżanie kosztów wytwarzania i wysoką jakość produktów, ale również poprzez ekspansję na rynki zagraniczne. W artykule dokonana została analiza wolumenu eksportowego polskich przedsiębiorstw odzieżowych, ich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w rozwoju handlu zagranicznego na europejskim rynku ubiorów.
EN
The most urgently needed cooperation between Polish clothing manufacturers and research centres is that on anthropometric studies of the population as well as a permanent improvement of managers’ knowledge. This article has two parts; the first discusses the existing anthropometric tables in Poland, presents modern ways of carrying out new surveys and provides grounds for this action. The second part explains, within the context of market Europeanisation, why managers have to expand their knowledge resources, and outlines the main points where this knowledge may be subject to verification.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.