Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bluetooth Low Energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Internetu Rzeczy do monitorowania farm fotowoltaicznych, szczególnie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. Omówiono konstrukcję modułów realizujących funkcje monitorujące. Porównano protokoły komunikacyjne stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
EN
In the paper the applications of Internet of Things technology to the monitoring of photovoltaic farms, in particular the individual photo-voltaic panels, has been presented. The construction of the modules performing the monitoring functions have been described. Various communication protocols specifically designed for Internet of Things have been compared.
PL
W referacie przedstawiono hybrydowy algorytm lokalizacyjny pozwalający na zmniejszenie wpływu ciała użytkownika na dokładność lokalizacji. Zaproponowany algorytm łączy wyniki pomiarów mocy sygnałów Bluetooth Low Energy oraz wartości różnicy czasów przybycia sygnałów zmierzonych w interfejsie ultraszerokopasmowym. Referat zawiera również analizę wpływu przysłaniania etykiety ciałem użytkownika na pomiary powyższych wartości. Przeprowadzone badania eksperymentalne dowiodły, że zaproponowane rozwiązanie pozwala na zwiększenie dokładności lokalizacji.
EN
In the following paper a novel hybrid positioning algorithm allowing to mitigate user’s body impact on localization accuracy is presented. The algorithm fuses Bluetooth Low Energy received signal strength measurements with time difference of arrival values registered in the ultra-wideband interface. The paper contains an analysis of blocking the direct path between a tag and system infrastructure on localization accuracy. The performed experiments have shown that the proposed solution allows to reduce localization errors.
EN
Localization systems are an important component of Active and Assisted Living (AAL) platforms supporting persons with cognitive impairments. The paper presents a positioning system being a part of the platform developed within the IONIS European project. The system’s main function is providing the platform with data on user mobility and localization, which would be used to analyze his/her behavior and detect dementia wandering symptoms. An additional function of the system is localization of items, which are frequently misplaced by dementia sufferers. The paper includes a brief description of system’sarchitecture, design of anchor nodes and tags and exchange of data between devices.both localization algorithms for user and item positioning are also presented. Exemplary results illustrating the system’s capabilities are also included.
EN
The Bluetooth Low Energy (BLE) MESH network technology gains popularity in low duty IoT systems. Its advantage is a low energy consumption that enables long lifetime of IoT systems. The paper proposes and evaluates new MRT management methods, i.e. exact and heuristic, that improves energy efficiency of BLEMESH network by minimizing the number of active relay nodes. The performed experiments confirm efficiency of the MRT methods resulting in significantly lower energy consumption of BLE MESH network.
PL
Mimo, że protokoły IoT zostały stworzone z pobliżu początku aktualnego millenium, w globalnym użyciu są zaledwie od kilku lat. Zainteresowanie nimi, a raczej przyrządami, które je obsługują wzrasta jednak z każdym rokiem wykładniczo. Urządzenia IoT znajdują wykorzystanie w każdej gałęzi przemysłu, lecz w zdecydowanej większości używane są na rynku domów inteligentnych (Smart Home). W niniejszym tekście, omówione zostały cztery najpopularniejsze protokoły wykorzystywane na powyższym rynku – Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee oraz Z-Wave. Poza kwestiami technicznymi, wzięte zostały pod uwagę również aspekty pozatechniczne, jak chociażby preferencje użytkowników czy możliwości rozwoju protokołów. Rezultaty porównania nie wykluczają żadnego z powyższych protokołów, lecz uwzględniają możliwość współpracy w celu maksymalizacji komfortu użytkownika końcowego.
EN
Although IoT protocols were created near the beginning of the current millennium, they have been in global use for only a few years. Interest in them, or rather the devices that support them, are growing exponentially each year. IoT devices are used in every industry, but the vast majority are used on the Smart Home market. In this text, four of the most popular protocols used in the above market are discussed - Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave. In addition to technical issues, non-technical aspects were also taken into account, such as user preferences or protocol development options. The results of the comparison do not exclude any of the above protocols, but take into account the possibility of cooperation to maximize the comfort of the end user.
PL
Stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy muszą być badane i oceniane pod kątem powodowanych dla pracowników zagrożeń. W warunkach zmiennych parametrów środowiska pracy wykrywanie potencjalnych zagrożeń i szybkie podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników jest możliwe na podstawie ciągłego monitoringu parametrów środowiska pracy. Do tego celu mogą być wykorzystanie bezprzewodowe sieci sensorowe. W artykule omówiono strukturę i oraz główne zagadnienia opracowywanej w CIOP-PIB sieci sensorowej do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach. Przedstawiono zastosowaną metodę lokalizacji ostrzeganego pracownika w obrębie sieci sensorowej, a także wyniki badań mocy sygnału radiowego, na bazie których funkcjonuje ta metoda.
EN
Concentrations and intensities of harmful factors in the work environment must be tested and assessed for hazards caused to employees. In conditions of changing parameters of the working environment, detection of potential threats and quick action to reduce employee exposure is possible based on the continuous monitoring of working environment parameters. Wireless sensor networks can be used for this purpose. The article discusses the structure and main issues of the sensor network being developed at CIOP-PIB to monitor the work environment and warn employees about hazards. The method used to locate the warned employee with in the sensor network was presented, as well as the results of radio signal strength measurements, on which this method works.
PL
W artykule przedstawiono sposób konfiguracji i wyniki badań interfejsu Bluetooth Low Energy (BLE) do transparentnej transmisji danych w trybie portu szeregowego (UART). Określono najważniejsze czynniki wpływające na szybkość transmisji danych. Opisano przykładowe łącze bezprzewodowe, zawierające dwa moduły BLE i pracujące w trybie transparentnego interfejsu UART. Przeprowadzono badania eksperymentalne w celu pomiaru rzeczywistej przepływności dla przesyłanych danych. Dla najkorzystniejszych ustawień, uzyskano dużą przepływność o wartości około 500 kb/s.
EN
The article presents the configuration and test results of the Bluetooth Low Energy (BLE) interface for transparent data transmission in the serial port (UART) mode. The most important factors affecting the data transmission rate are determined. An example of a wireless link consisting of two BLE modules and working in the transparent UART interface mode is described. Experimental research was carried out to measure the real bandwidth for the data transfer. The throughput of almost 500 kbps was obtained for the most advantageous settings.
PL
Występujące w środowisku pracy zagrożenia spowodowane różnego rodzaju czynnikami szkodliwymi są przyczyną powstawania chorób zawodowych. Podejmowanie działań profilaktycznych chroniących pracowników przed nadmiernym narażeniem na czynniki szkodliwe wymaga wiedzy na temat stanu zagrożenia tymi czynnikami w zakładzie pracy. Do monitorowania zagrożeń w środowisku pracy mogą być wykorzystane bezprzewodowe sieci sensorowe. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące bezprzewodowych sieci sensorowych oraz możliwości realizacji tego rodzaju sieci wykorzystującej rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy i przeznaczonej do monitorowania środowiska pracy pod kątem występowania zagrożeń czynnikami szkodliwymi oraz ostrzegania o nich pracowników za pomocą urządzeń nasobnych.
EN
Hazards caused by various types of factors harmful to health that occur in the work environment are the cause for occupational diseases. Undertaking preventive actions that protect employees against excessive exposure to these factors requires their measurements and assessment of exposure of workers at the workplace. For these purposes wireless sensor networks can be used. The article presents the basic issues of wireless sensor networks and the possibility of implementing this type of network as well as the Internet of Things to monitor the work environment for the occurrence of hazards caused by harmful factors, and to warn workers about them by means of wearable devices.
EN
BLE (Bluetooth Low Energy) technology is an ideal tool for implementing IoT (Internet of Things) applications, as it consumes little power and provides wireless communication. There are many applications using this technology already available on the market. These products are classified as personal applications while using the BLE-supported tablets or smartphones for transmitting data and are not institutional. There are numerous studies showing that the number of IoT sensors and devices will increase rapidly. However, personal approaches cannot manage a large number of devices. In this study, a BLE gateway device which interconnects BLE and WiFi networks was developed. This device is also capable of transmitting IoT node information to a server or cloud on the Internet. The proposed design uses only BLE and WiFi stack chips and does not require an additional microcontroller unit for running gateway applications. This makes the design cost-effective and power efficient, which are important for the IoT environment.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję hybrydowego systemu lokalizacyjnego łączącego technikę ultraszerokopasmową z technologią Bluetooth Low Energy. W systemie tym lokalizacja jest wyznaczana za pomocą metody fingerprinting na podstawie pomiarów poziomu sygnałów Bluetooth nadawanych przez etykietę. Mapa radiowa wykorzystywana przez algorytm jest tworzona automatycznie podczas korzystania z systemu przy wsparciu podsystemu UWB. Referat zawiera opis koncepcji, wykorzystywanych algorytmów oraz wyniki badań eksperymentalnych.
EN
In the paper a concept of a hybrid positioning system combining UWB with Bluetooth Low Energy technology is presented. In the system, user’s location is derived with fingerprinting algorithm based on received signal strength measurements performed for Bluetooth signals transmitted by localized tag. Radiomap utilized by the algorithm is created automatically during system operation with the support of UWB subsystem. The paper includes concept and algorithms description and the results of experiments.
EN
The Internet of Things (IoT) paradigm is referring to the underlying constituents of the 4th Industrial Revolution that will also affect the use of the internet in industrial production in the future. More than 50 billion smart devices will be able to communicate with each other and internet services over the increasing network capabilities of wireless sensor networks nodes on IoT applications in the next ten years. One of the leading production areas using IoT within wireless sensor networks is precision agricultural practices. In this study, a new sensor node design, which includes ambient light and temperature sensors employing Bluetooth Low Energy (BLE) communication protocol, is used as an IoT application. Subsequent to this, sensor node power consumption and management cost was investigated. The experimental results show that the developed sensor node lifetime is about 8 years and the total cost of nodes and gateway model is under $50 per year per 0.1 hectare.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie algorytmu filtracji cząsteczkowej do radiowej lokalizacji osób we wnętrzach budynków. System lokalizacyjny wykorzystuje nadajniki systemu Bluetooth Low Energy (BLE) oraz urządzenie mobilne do wyznaczania położenia wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Proponowane rozwiązaniewykorzystuje algorytm filtracji cząsteczkowej w celu wyznaczenia aktualnego położenia użytkownika na podstawie referencyjnego rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego dla zestawu nadajników BLE oraz pomiarów RSSI wykonywanych przez urządzenie typu smartfon. Przedstawiono rezultaty lokalizacji z wykorzystaniem tej metody. Wyznaczono błąd estymacji lokalizacji z wykorzystaniem filtracji cząsteczkowej względem rzeczywistego położenia użytkownika w budynku. Porównano zaimplementowane rozwiązanie z popularną metodą „knajbliższych sąsiadów” (k-NN).
EN
In the paper the application of a particle filter to wireless indoor positioning is shown. Localization system employs Bluetooth Low Energy beacons and a mobile device to determine the position of the user within the test area. The proposed system uses particle filtering algorithm to estimate the user’s current position from RSSI measurements and knowledge of the reference electromagnetic field distribution for each beacon located in the building. Results of localization were shown. Measurements of the positioning error are shown and compared to the error of the popular k-NN localization method which also was implemented.
PL
Praca dotyczy zagadnień związanych z protokołem komunikacyjnym Bluetooth Low Energy (BLE) oraz jego zastosowaniami do budowy mobilnych sieci ad-hoc. Celem artykułu jest zbadanie przydatności wersji 4.0 protokołu w aplikacjach praktycznych. Autorzy przygotowali środowisko testowe oraz aplikację działającą w systemie operacyjnym Android. Z ich wykorzystaniem przeprowadzono badania dotyczące zużycia energii oraz zasięgu i wydajności transmisji danych. Wyniki badań pokazują, że BLE można z powodzeniem wykorzystać do lokalnego przesyłania małych komunikatów.
EN
The work treats on issues related to Bluetooth Low Energy (BLE) communication protocol and its application to create mobile ad-hoc networks. The purpose of this article is to investigate usefulness of the version 4.0 of the protocol in practical applications. The authors prepared a test environment and a mobile application for Android operating system. Both of them were used to conduct research on energy consumption and both range and efficiency of the data transmission. The results shows, that BLE can be successfully used to broadcast small messages locally.
14
Content available remote Niskoenergetyczne bezprzewodowe personalne sieci sensorowe
PL
W artykule przedstawiono dwa spośród szerokiej gamy protokołów bezprzewodowych, personalnych sieci sensorowych – ANT/ANT+ oraz Smart Bluetooth (BLE). Protokoły te należą obecnie do najpowszechniej używanych, a ich popularność jest związana z faktem, iż większość urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów) jest wyposażona w interfejsy obsługujące te standardy. Skoncentrowano się na porównaniu obu protokołów oraz przedstawianiu struktury systemu monitoringu aktywności węzła sieci, opartego na uniwersalnym module transmisyjnym BLE/ANT.
EN
In the paper two from many different personal wireless sensor networks standards, namely ANT/ANT+ and Smart Bluetooth (BLE) are presented. Both are currently most popular and it is because vast majority of mobile devices (smartphones and tablets) are equipped with interfaces supporting this standards. Emphasis is put on comparative study of both protocols and description of activity monitoring system proposal based on universal BLE/ANT transmission module.
EN
The main purpose of the work was to analyze sensory platform solutions for use on the Internet of Things. Emphasis was placed on the literature study on Sensor Platforms, Internet of Things, Bluetooth Low Energy Communication Protocol, serial digital and analog interfaces most commonly used in sensory platforms. Analysis of sensory platform solutions was carried out in terms of their functionality and efficiency. The SensorTag CC2650 sensing platform by Texas Instruments, turned out to be the best and has been used to build the hub model. The hub model was based on hardware and software implementation, which resulted in the expansion of the sensor platform with 6 additional analog inputs and a Bluetooth Low Energy data transmission profile. Testing the correctness of the software produced in the laboratory environment has made it possible to determine the correct functioning of the concentrator model.
PL
Głównym celem pracy była analiza rozwiązań platform sensorycznych do zastosowania w Internecie Rzeczy. Nacisk położony został na studium literaturowe dotyczące platform sensorycznych, Internetu Rzeczy, protokołu komunikacyjnego Bluetooth w standardzie Low Energy, szeregowych interfejsów cyfrowych oraz analogowych najczęściej stosowanych w platformach sensorycznych. Analiza rozwiązań platform sensorycznych przeprowadzona była pod kątem ich funkcjonalności oraz wydajności. Najlepszą okazała się platforma sensoryczna SensorTag CC2650, firmy Texas Instruments, którą wykorzystano do budowy modelu koncentratora. Wykonanie modelu koncentratora opierało się na realizacji sprzętowej oraz programowej, którego efektem było rozszerzenie platformy sensorycznej o 6 dodatkowych wejść analogowych oraz profil transmisji danych w standardzie Bluetooth Low Energy. Testowanie poprawności działania wytworzonego oprogramowania w środowisku laboratoryjnym pozwoliło na stwierdzenie poprawności działania modelu koncentratora.
EN
The paper presents the idea behind the implementation of a system designed to monitor biomedical parameters and the subject's behaviour on the basis of the architecture of measurement modules located on the body. The system was developed as a result of market launch of new generations of electronic devices combining high functionality, small size and low power consumption. The paper presents the elements of the system called BioSip, along with hardware solutions selected for the objectives to be accomplished, i.e. providing communication between system elements that would be efficient and resistant to artefacts, extending the time of operation for battery power supply, as well as ensuring a satisfactory level of reliability and ease of use.
EN
This paper describes a design of wireless distributed SHM (Structure Health Monitoring) system with a particular emphasis on comparison of wireless communication standards. The presented solution is being deployed in the TULCOEMPA project. Several wireless communication standards are compared, with their benefits, disadvantages and typical areas of application. A choice of proper ISM (Industrial Scientific Medical) band and reasons for use of Wireless Sensor Networks are also discussed. The last part of this paper presents the proposed structure and designed prototype. The chosen architecture of the system and the program algorithm used for communication and measurements are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.