Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The provision of quality transport services is a prerequisite for the creation of an efficient organization that can meet the expectations and requirements of both the enterprise itself and its customers. From the railway enterprise's point of view, it is necessary to pay attention to the increasingly demanding requirements of its customers in railway passenger transport. This article focuses on identifying defects in rail transport processes that negatively affect ordinary operations. One of the most serious bottlenecks affecting railway transport reliability is the train delay, which fundamentally affects the perception of railway transport. At the same time, it emphasizes the need to apply individual tools according to the DMAIC cycle in order to achieve continuous improvement. The aim of the implemented Six Sigma methodology in railway enterprise is disciplined application of statistical problem-solving tools to recognize the gaps in the transport process and set out individual steps for their gradual removal.
PL
Jednym z podstawowych działań realizowanych na rynku TSL jest usługa transportowa, która pełni bardzo ważną rolę w całej gospodarce. Umożliwia bowiem sprawne i efektywne funkcjonowanie wszystkich jej działów. Dlatego zasadne staje się zapewnienie odpowiedniej jakości usług transportowych, definiowanej jako spełnienie przez przewoźnika określonych wymagań i potrzeb klientów (pasażerów). Spośród szerokiej gamy narzędzi i instrumentów badawczych, wykorzystywanych do oceny poziomu jakości usług, warto zwrócić uwagę na koncepcję SERVQUAL, która jest ciągle doskonalona. Aktualnie nie ma zgodności co do liczby, nazw i charakterystyki poszczególnych wymiarów, na których opiera się idea SERVQUAL. W pracy przedstawiono kilka wybranych koncepcji, a w konsekwencji efektów badań realizowanych przez różnych autorów za pośrednictwem metody SERVQUAL. Celem artykułu jest określenie roli i możliwości zastosowania metody SERVQUAL przy badaniu jakości usług transportowych, która jest najczęściej wykorzystywana w przypadku oceny usług niematerialnych, nietrwałych i różnorodnych.
EN
One of the basic activities carried out on the TSL market is a transport service that plays a very important role in the entire economy. It enables efficient and effective functioning of all its departments. Therefore, it is reasonable to provide the appropriate quality of transport services, defined as meeting the specific requirements and needs of customers (passengers) by the carrier. Among the wide range of tools and research instruments used to assess the level of service quality, it is worth paying attention to the concept of SERVQUAL, which is constantly being improved. Currently there is no agreement as to the number, names and characteristics of individual dimensions on which the idea of SERVQUAL is based. The work presents several selected concepts, and consequently the effects of research carried out by various authors through the SERVQUAL method. The aim of the article is to determine the role and the possibility of using the SERVQUAL method when examining the quality of transport services, which is most often used in the assessment of intangible, nondurable and diverse services.
EN
The research on the level of transport services in selected agricultural farms was carried out in the aspect of their size. It has been concluded that farms with the smallest crop area, provide transport services as a source of additional income. The volume of transport provided as services decreases as the farm size grows. In comparison with the smallest farms, the largest ones provide transport services at the level of only 25.47% (4.56 t·haAL-1 and 1.16 t·haAL-1 ). The share of transport provided as service decreases from 24.50% to 4,66% as the farms size grows.
PL
Badania poziomu świadczonych usług transportowych w wybranych gospodarstwach rolniczych przeprowadzono w aspekcie ich wielkości. Stwierdzono, że gospodarstwa o najmniejszym areale upraw, świadczenie usług transportowych traktują, jako źródło dodatkowego dochodu. Wielkość przewozów wykonywanych w formie usług maleje w miarę wzrostu powierzchni gospodarstwa. Gospodarstwa największe w stosunku do najmniejszych wykonują usługi transportowe na poziomie tylko 25,47% (4,56 t·haUR-1 i 1,16 t·haUR-1 ). Udział przewozów wykonywanych jako usługa transportowa zmniejsza się w miarę wzrostu powierzchni z 24,50 do 4,66%.
EN
The article addresses the problems related to the transport needs of seniors, including the potential role of ICT solutions in meeting these needs. It discusses the use of ICT by seniors, as well as their needs and expectations regarding the transport system. Attempt to assign the examples of ICT solutions, that might be helpful in more effective fulfilment of the seniors’ expectations concerning the desired features of transport system was undertaken. The influence of the implementation of ICT in transport system on the transport needs of seniors was discussed with the indication of the areas that will require taking additional measures and conducting further research.
PL
Koncepcja outsourcingu to jedna z popularniejszych form doskonalenia zarządzania, która jest wykorzystywana w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, szczególnie w logistyce. Poziom i zakres kontraktowanych usług zależy od wielu czynników. Najogólniej decyduje o tym branża i rodzaj prowadzonej działalności. W Polsce najczęstszym obszarem logistyki wydzielanym na zewnątrz jest transport i magazynowanie. Pomimo, iż działania takie obarczone są pewnym poziomem ryzyka, to jednak przynoszą wiele korzyści, dlatego firmy chętnie korzystają z takiej formy, a outsourcing usług logistycznych staje się wyraźnym trendem w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule, na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego przewozy w oparciu o posiadany tabor samochodowy, dokonano analizy możliwości skorzystania z zewnętrznego podwykonawcy. Przedstawiono kilka potencjalnych rozwiązań i omówiono wynikające z nich korzyści finansowe. Dynamiczna sytuacja na rynku i liczna konkurencja skłaniają przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania możliwości obniżenia kosztów i podnoszenia swojej wartości. Badanie pokazuje, że skutecznym narzędziem jest także outsourcing usług logistycznych.
EN
The outsourcing concept is one of the most popular forms of management improvement, which is used in various areas of the company’s operation, especially in logistics. The level and scope of contracted services depends on many factors. Generally, this is determined by the industry and type of business. In Poland, the most common area of logistics outsourced is transport and warehousing. Despite the fact that such activities are subjected to certain level of risk, they bring many benefits, and therefore companies willingly use this form, which is why outsourcing of logistics services becomes a clear trend in modern company management. In this article, on the example of the production company, which carries out its own transport on the basis of its own fleet, an analysis of the possibility of using an external subcontractor has been conducted. Several potential solutions were presented and their financial benefits were discussed. The dynamic situation on the market and numerous competitors encourage companies to constantly look for opportunities to reduce costs and increase their value. The study shows that outsourcing of logistics services is also an effective tool.
PL
W artykule zawarte są treści dające się sprowadzić do trzech tez, traktujących o: uczestnikach rynku transportowego, tzn. głównie o małych i średnich przedsiębiorstwach (firmach) i zachowaniu ich na nim; zakresie usług transportowych innych niż przewóz rzeczy oraz o zmianach zachodzących w usługach transportowo-spedycyjnych. Z treści artykułu wynika, że zwiększenie zakresu usług transportowych spowodowało powstanie licznych małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) specjalizujących się w realizacji zadań cząstkowych w układach transportowych. Natomiast w wyniku zjawiska integracji realizacji usług cząstkowych powstają zestawy usług stanowiące zintegrowaną usługę logistyczną. Takie postępowanie jest wynikiem dążenia do optymalizacji przedsięwzięć w całym łańcuchu (kanale) transportowym. Ponadto w artykule wskazano, że istnieje potrzeba, a wręcz konieczność doskonalenia i dokonywania permanentnych zmian w rodzajach i formach oferowanych usług, a także poszerzania ich zakresu w celu uzyskania konkurencyjności MiŚP na rynku usług transportowych. Zatem dalej w treści artykułu uzasadnia się, iż najnowsze i najczęstsze tendencje funkcjonowania MiŚP transportowych w łańcuchu (kanale) przewozowym, to ich współpraca z dużymi międzynarodowymi firmami w ramach tworzonych grup kapitałowych. Artykuł kończą zasadne i stosowne wnioski oraz uogólnienia.
EN
The article contains content that can be included in three theses describing the participants of the transport market, namely mainly about small and medium enterprises (companies) and their behaviour on it; the scope of transport services other than transport of goods and changes in transport and forwarding services. The article shows that the increase in the scope of transport services has resulted in the creation of a number of small and medium-sized enterprises (SMEs) specialising in in the implementation of partial tasks in transport systems. As a result of the phenomenon of integration of partial services implementation, sets of services are created which create an integrated logistics service. Such a procedure is a result of striving for optimization of undertakings in the whole transport chain (channel). Furthermore, in order to achieve the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the transport services market, the article highlights the need for, and even the need for, improvement and making permanent changes in kinds, forms, and manners of still offered services and in their scope. The article also justifies that the latest and most frequent trends in the functioning of small and medium-sized transport enterprises in the transport chain (transport channel), concern cooperation with large international companies within the established capital groups. The article ends with justified and appropriate conclusions and generalisations.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie przykładu analizy strategii różnicowania usług jednego z największych operatorów logistycznych funkcjonujących na rynku polskich poprzez dopasowanie elementów portfela usług do pozycji strategicznej w macierzy McKinseya. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze cechy strategii opartej o różnicowanie cech produktu lub usługi. Następnie dokonano analizy rynku TSL w oparciu o ranking i wyniki z 2017 r. W kolejnej części dokonano analizy portfela usług największego operatora usług logistycznych. Dokonano także klasyfikacji usług według macierzy McKinseya poprzez ocenę atrakcyjności sektora i ocenę konkurencyjności usług analizowanego podmiotu, co dało możliwość ulokowania usług w polach strategii wzrostu i podtrzymania.
EN
The purpose of this article was to provide an example of an analysis of the strategy for diversifying services of one of the largest logistics operators operating on the Polish market by matching elements of the service portfolio to a strategic position in the McKinsey matrix. The paper presents the most important features of a strategy based on differentiating product or service features. Then, the transport, forwarding and logistics market was analyzed based on the ranking and results from 2017. In the next part, the portfolio of services of the largest logistics service operator was analyzed. The services were also classified according to the McKinsey matrix by assessing the attractiveness of the sector and assessing the competitiveness of the services of the analyzed entity, which gave the opportunity to locate services in the fields of growth and support strategy.
EN
Traditional and innovative on-demand transport services, such as taxi, car sharing or dial-a-ride respectively, can provide a level of flexibility to the public transport with the aim to guarantee a better service and to reduce the exploitation costs. In this context, in order to point out the key-factors of on-demand services, this study focuses on traditional on-demand service (such as taxi one), and presents the results of a demand analysis and modelling, obtained processing taxi floating car data (FCD) available for the city of Rome. The GPS position of each taxi is logged every few seconds and it was possible to build a monthly database of historical GPS traces through around 27 thousands of GPS positions recorded per day (more than 750 thousands for the entire month). Further, the patterns of within-day and day-to-day service demand are investigated, considering the origin, the destination and other characteristics of the trips (e.g. travel time). The time-based requests for taxi service were obtained and used to analyse the trip distribution in space and on time. These analyses allow us to forecast trips generated/attracted by each zone within the cities according to land use characteristics and time slices. Therefore, a regression tree analysis was developed and different regressive model specifications with different set of attributes (e.g. number of subway stations, number of zonal employees, population) were tested in order to assess their contribution on describing such a service use.
EN
The main purpose of this article is to present the assessment and opinions of representatives of transport companies operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship about the importance and use of product innovations in their activities. The study is based on the results of the study carried out by employees of the Department of Marketing and Regional Development of UTP in Bydgoszcz. The following publication constitutes also a result of surveys concerning innovation activities of industrial and service enterprises in the years 2012-2014 conducted in 2015 by the Central Statistical Office.
PL
Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedsta-wicieli firm transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na temat znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania zrealizowanego przez pracowników Katedry Marketingu i Rozwoju Regionalnego UTP w Bydgoszczy oraz dane GUS dotyczące aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw usługowych w latach 2014-2016.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie długości komunikacji autobusowej w Polsce w latach 2000–2016. Zgodnie z danymi statystycznymi w tym okresie nastąpiło dalsze ograniczanie ich długości, co należy łączyć ze zmianami społeczno-gospodarczymi, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku. Przede wszystkim zmieniły się zasady funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Przyjęto między innymi zasady rynkowe prowadzenia działalności gospodarczej. Większą rolę zaczęły również odgrywać preferencje klientów transportu, co miało wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Nie bez znaczenia było też zwiększenie dostępu do samochodów osobowych, co ma odzwierciedlenie w szybko rosnącym od 1989 roku wskaźniku motoryzacji. Ograniczanie liczby oraz długości linii komunikacyjnych ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój poszczególnych miejscowości. Przede wszystkim skutkuje zmniejszaniem dostępności usług transportowych dla mieszkańców. Ma to negatywny wpływ w wymiarze społecznym, ograniczając możliwość mobilności osobom pozbawionym dostępu do motoryzacji indywidualnej, a w szerszym wymiarze zmienia zachowania komunikacyjne ludności. Jest jednym z impulsów wzrostu motoryzacji indywidualnej na obszarach pozamiejskich. Dotychczas w Polsce nie wypracowano mechanizmów ograniczających negatywne następstwa ograniczania podaży usług transportowych. Jest to szczególnie niekorzystne dla osób młodszych (w Polsce dla uczniów od poziomu liceów oraz studentów), starszych, a także pozbawionych możliwości korzystania z samochodów osobowych..
EN
The article presents changes in the length of communication lines in Poland in the years 2000– 2016. According to statistical data, in this period there was a further reduction in their length, which should be combined with socio-economic changes that took place in Poland after 1989. Above all the rules for the operation of transport companies have changed. Among others, market rules for conducting business activities were adopted. Preferences of transport customers also started to play a greater role, which affected the change in the transport behavior of residents. The growth of access to passenger cars was also not without significance, which is reflected in the automotive indicator, which has been growing fast since 1989.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Siedlcach, dotyczących oceny satysfakcji z jakości usług transportowych oferowanych przez tego przewoźnika. Przedstawione wyniki mają na celu zobrazowanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez komunikację miejską w Siedlcach. W artykule omówiono również aktualne propozycje pasażerów, które mogą pomóc przedsiębiorstwu w dostosowaniu oferty do ich aktualnych wymagań. Celem artykułu jest analiza danych ankietowych w kontekście oceny satysfakcji pasażerów z jakości usług transportowych oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach.
EN
The article presents analysis the results of surveys carried out among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach regarding the assessment of satisfaction with the quality of transport services offered by this carrier. The presented results are intended to illustrate the level of satisfaction with the services provided by public transport in Siedlce. The article also presents current passenger proposals that can help the company adjust its offer to their current requirements.
13
Content available remote Prawo pracy w usługach transportowych realizowanych w Unii Europejskiej
PL
Operacje transportowe podlegają w niektórych krajach Unii Europejskiej przepisom o pracownikach oddelegowanych, co wiąże się z dużą uciążliwością oraz praktycznymi trudnościami związanymi z wypełnieniem określonych w ustawie obowiązków. Mnogość przepisów i regulacji, z którymi muszą zmagać się polscy przewoźnicy powoduje nadmierne obciążenie kosztami branży, co wpływa niekorzystnie na ich konkurencyjność i wolny dostęp do europejskiego rynku.
EN
Transport operations in various Member States conduct research on the posted worker, work with many burdens, and the practical difficulties involved in fulfilling the responsibilities in the duties law. A multitude of rules and regulations excluding struggling carriers with over-burdened costs, depending on competitiveness and departure to the European market.
PL
W artykule omówiona została ogólna koncepcja outsourcingu, ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu w obszarze transportu. Zwrócona została uwaga na istotę podejmowania właściwych decyzji o sposobie funkcjonowania transportu głównie w firmach produkcyjnych, a także kryteria, którymi przedsiębiorstwa kierują się podejmując decyzje o zlecaniu części swoich procesów do realizacji firmom zewnętrznym. W artykule poza licznymi zaletami outsourcingu, wskazano ograniczenia z nim związane oraz podkreślone zostały pozytywne aspekty z wykorzystaniem własnego taboru do realizacji zadań transportowych.
EN
The article discusses the general concept of outsourcing, with particular emphasis on outsourcing in the area of logistics. The attention was paid to the essence of making the right decisions about the mode of transport operation mainly in manufacturing companies. It also presents the reasons that cause, that enterprises make decisions to outsource some of their processes to external companies. In addition to the numerous advantages of outsourcing, the article highlights the positive aspects of using your own rolling stock to carry out transport tasks and any restrictions associated with it.
15
Content available remote Ocena jakości usług komunikacji miejskiej : dobór zmiennych metodą delficką
PL
Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów jakości usług komunikacyjnych. Badanie przeprowadzono metodą delficką. Analizie poddano 50 atrybutów jakości usług dostępnych w zidentyfikowanych 24 modelach. Ankietę przeprowadzono wśród samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w uczelniach wyższych; poproszono ich o zaznaczenie wagi przy poszczególnych atrybutach jakości w odniesieniu do usług komunikacji miejskiej. Wyniki zostały opracowane zbiorczo, z czego wyróżniono 25 zmiennych charakteryzujących się najwyższą średnią wagową i jednocześnie przypisanych jako zmienne odzwierciedlające specyfikę jakości usług komunikacji miejskiej. Wkład własny autorki obejmuje dobór oraz zestawienie atrybutów niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz opracowanie wyników.
EN
The aim of the study was to identify the attributes of the quality of public transport services. The study was carried out using the Delphi method. The analysis covered 50 quality attributes of services available in identified 24 models. The survey was conducted among independent research workers employed in universities, where they were asked to mark the importance of individual quality attributes in relation to public transport services. The results were compiled collectively, of which 25 variables were distinguished characterized by the highest weight average and at the same time assigned as variables reflecting the specificity of the quality of public transport services. The author's own contribution includes the selection and listing of attributes necessary to conduct the research and the development of results.
EN
For years, the motorized and uncontrolled degradation of the public space of housing estates from the second half of the twentieth century in Poland has been appropriated. This has a negative impact on their functioning and image. The aim of the work is a detailed analysis of Kielce housing estate from the second half of the last century – Pod Dalnią, mainly in the spatial and communication aspect. The main focus was on the study of changes in the communication service model and the diagnosis of the parking problem, which also generates other tensions in the housing estate. This strives to formulate guidelines for comprehensive changes and strategies for the development of a housing estate that is not adapted to contemporary requirements and needs.
EN
The paper offers a solution to the problem of material flow allocation within a virtual enterprise by using artificial intelligence methods. The research is based on the use of fuzzy relations when planning for optimal transportation modes to deliver components for manufactured products. The Fuzzy Logic Toolbox is used to determine the optimal route for transportation of components for manufactured products. The methods offered have been exemplified in the present research. The authors have built a simulation model for component transportation and delivery for manufactured products using the Simulink graphical environment for building models.
EN
The article proposes methodological principles for substantiating the specialization of main railway lines based on the primary types of passenger or freight traffic in order to improve the level of transport services, economic efficiency, and reliability of the transportation process. The search for a solution to the problem provides a rational distribution of transport flows and investment measures, with the subsequent finding of a compromised operation for a set of effective alternatives.
PL
Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które są czynnikiem napędzającym rozwój gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach. W dalszej części wskazano obszary oraz czynniki determinujące stosowanie inteligentnych systemów transportowych ITS w miastach w obszarze zarządzania operacyjnego. Jednocześnie podkreślono znaczenie zarządzania ruchem drogowym jako usługi świadczonej wszystkim użytkownikom dróg i zaproponowano etapy postępowania związane z dostosowywaniem procesów funkcjonujących w organizacjach zarządzających ruchem do zmian wynikających z wdrażania ITS. Wytyczony cel osiągnięto w oparciu o analizę literatury oraz obserwacje i doświadczenia w obsłudze inteligentnego systemu zarządzania ruchem.
EN
Transport systems are the most important elements of urban areas. They are also drivers of economy development. In the light of new problems and challenges in the field of urban transport systems, the role of intelligent transport systems and traffic operational management is growing. This article presents the analyse of issues making up traffic operational management in cities. Later on areas and factors determining the use of intelligent transportation systems in the field of traffic operational management in city are indicated. Additionally, the importance of traffic management as a service provided to all road users have been highlighted. At the end, stages of the proceeding with adjustment to processes which are functioning in traffic management organizations, to changes resulting from implementation of the ITS have been proposed. The goal of the article has been achieved on the base of literature analysis, observations and experience in operating the intelligent transportation system.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych związanych z analizą i oceną zagadnienia dostępności transportowej, w tym transportu publicznego oraz sposobów jej pomiaru. W zakresie analizy i oceny uwzględniono przede wszystkim jej geograficzny, ekonomiczny oraz społeczny charakter. W nawiązaniu do przedstawionych płaszczyzn analizy zagadnienia dostępności podjęto próbę przedstawiania sposobów jej pomiaru, wyróżniając miary przestrzenne, ekonomiczne oraz społeczne. W ujęciu metodycznym artykuł bazuje na krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu z zakresu zagadnienia dostępności transportowej. Ważne dla pracy było podejście interdyscyplinarne umożliwiające przeprowadzenie porównań dostępności transportowej w ujęciu przestrzennym (geograficznym), ekonomicznym oraz socjologicznym.
EN
The article presents possible cross-sections of the analysis and assessment of the issue of transport accessibility with particular regard to public transport. The analysis focused primarily on its geographic and economic character. However, the presented assessment of transport accessibility draws attention primarily to two basic elements shaping it – namely: transport infrastructure and transport services.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.