Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water absorption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Beton wałowany to innowacyjna technologia wykonywania nawierzchni betonowych na polskim rynku budowlanym. Technologia ta niesie ze sobą wiele korzyści dla drogownictwa oraz daje szerokie pole badawcze. Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena zmian wartości nasiąkliwości betonu wałowanego modyfikowanego anionową emulsją asfaltową. Trwałość nawierzchni z betonów cementowych w określonych warunkach użytkowania (klasach ekspozycji) zależy głównie od odporności zastosowanego betonu na agresywne oddziaływania środowiskowe. Porowata struktura betonu sprzyja penetracji wody oraz szkodliwych substancji i sprawia, że w miarę upływu czasu zauważa się coraz wyraźniejsze oznaki destrukcji. Badania potwierdzają, że modyfikacja mikrostruktury betonu wałowanego anionową emulsją asfaltową stanowi skuteczną ochronę materiałowo-strukturalną. Uzyskany w wyniku zastosowanej domieszki układ struktury porowatości pozwala osiągnąć mniejszą nasiąkliwość. W celu potwierdzenia tych założeń wykonano badania mieszanki betonu wałowanego modyfikowanej anionową emulsją asfaltową oraz dokonano porównania właściwości tego betonu ze standardowym betonem wałowanym.
EN
Roller compacted concrete is a new technology of making rigid pavements on the Polish construction market. This technology brings many benefits for road engineering and gives a wide research field, enabling its improvement. The main assumption of this study is the assessment of changes in the water absorption value of roller compacted concrete modified with anionic asphalt emulsion. The durability of cement concrete structures in specific conditions of use (exposure classes) depends mainly on the resistance of the concrete used to aggressive environmental influences. The porous structure of concrete promotes the penetration of water and harmful substances and causes that, over time, they leave more and more visible signs of progressive destruction. The conducted research confirms that the modification of the microstructure of rolled concrete with bituminous emulsion is an effective material and structural protection. The structure of the porosity structure obtained as a result of the admixture used allows to achieve much lower water absorption while maintaining high frost resistance and makes roller compacted concrete practically impermeable to water under pressure. In order to confirm these assumptions, a series of tests of the mix of roller compacted concrete modified with asphalt emulsion was carried out and the properties of this concrete were compared with usual roller compacted concrete.
EN
Warp-knitted spacer fabrics are generally used for sportswear, functional clothing, protective clothing, and other applications. This article studied the heat and mass transfer properties of polyester warp-knitted spacer fabrics from low thickness (2 mm) to high thickness (20 mm), from low mass (247.34 g/m2) to high mass (1,585.9 g/m2), and surface structure in plain or mesh construction. Water vapor permeability, air permeability, water absorption, and thermal insulation property were conducted to evaluate the spacer fabrics. The results revealed that with increasing volume density the water vapor permeability of spacer fabrics decreased, but the water absorption ratio increased. The water vapor permeability of fabrics increased when thickness decreased and volume density increased. It was further found that spacer fabrics with mesh worn nearby the skin and plain structure worn far from the skin could facilitate water vapor and air transmission. The difference of 8.82% for water vapor permeability and 14.19% for air permeability were found between testing mesh side up and down for the spacers (2.56 and 3.37 mm), respectively. Thermal insulation ratio was highly and significantly correlated with heat transfer coefficient at −0.958 and with thickness at 0.917. Thermal insulation ratio is highly and significantly correlated with air permeability at 0.941.
EN
Steam-cured concrete with high early strength has been widely applied in high-speed railway. However, heat damage caused by the steam curing process brings adverse effects on the pore structure and durability of steam-cured concrete. It has been found that phase change materials (PCMs) help improve the durability of cement-based materials. Therefore, the influences of two PCMs on the strength, water absorption, and microstructure of steam-cured mortar are discussed in this study. Two PCMs used include pure paraffin and a composite phase change material composed of porous diatomite and paraffin (D/P). The results show that the addition of appropriate PCMs does not significantly reduce the strength of steam-cured mortar. The addition of a small amount of PCMs shows little influence on the pore structure of steam-cured mortar but effective in improving the water-penetration resistance. This is partially attributed to the improvement of hydrophobic characteristics in the pores, resulting from the adhesion of hydrophobic PCMs on the pores during the steam curing. Compared with specimens containing pure paraffin, the pore structure of specimens containing D/P is refined, resulting in higher compressive strength. This may be due to the uniform distribution of small particles D/P in the specimen and the pozzolanic reaction of diatomite in D/P. The use of suitable phase change materials will be helpful to improve the durability of steam-cured concrete.
EN
This work deals with the study of polymers, and, in particular, polyethylene; its production, types, properties, and usage. The experimental part evaluates the changes of properties of the polyethylene film to be reused under various exposure conditions and selection of the most suitable medium for its application. The film made of low-density polyethylene (LD-PE) was influenced by aggressive media with different pH, specifically Savo for the disinfection, Savo as a Saponate for dish washing and Coca-Cola. On LD-PE films the water absorption and melting temperature evaluation tests were performed. Carried out tests show that the most aggressive medium for LD-PE film from used media is Coca-Cola. The most effective application of LD-PE film like wrapping on container transported is the Savo used as a Saponate for dish washing.
PL
W pracy autorzy skoncentrowali się na ocenie właściwości nasiąkliwości i szybkości wysychania pakietów materiałowych przeznaczonych na cholewki obuwnicze. Z uwagi na fakt, iż nasiąkliwość, a także idąca z nią w parze kinetyka suszenia materiałów, odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu jakości materiałów i ich pakietów, rejestrowanie i analizowanie tych zjawisk może stanowić ważny element oceny walorów użytkowych. Badane materiały oceniano w kontekście ilości pochłoniętej wody, a także szybkości jej oddawania w warunkach suszenia bez dostarczania energii zewnętrznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań sklasyfikowano je pod kątem możliwości ich zastosowania w pakietach służących do wytwarzania cholewek obuwniczych.
EN
In this paper, authors focused on the water absorption and desorption property for material packages intended to use as footwear uppers. Since the moisture management plays an important role in a field of products quality, the description of this phenomenon might be an important aspect for the examination of the functional qualities of materials. The materials, used in this paper, were tested due to the water absorption and desorption property, however the drying process was held without the external source of energy – in room conditions. It was a simulation of natural drying processes, which are commonly used by footwear users. The research, which was conducted in this paper, provided the classification of materials due to footwear upper applications.
6
Content available remote Beton z proszków reaktywnych z zastosowaniem cementu hutniczego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonu z proszków reaktywnych [BPR], otrzymanego z wykorzystaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA zawierającego około 60 % mas. granulowanego żużla wielkopiecowego. Optymalizację składu mieszanki betonowej, mającą na celu uzyskanie największego stopienia upakowania cząstek w kompozycie, przeprowadzono w oparciu o krzywą optymalnego uziarnienia Funka. Mały stosunek wody do spoiwa równy 0,2, uzyskano poprzez stosowanie superplastyfikatora polikarboksylanowego. Wykazano, że jest możliwe uzyskanie, bez obróbki termicznej, betonu BPR z zastosowaniem cementu hutniczego, zawierającego 2,0% obj. włókien stalowych, o wytrzymałości na ściskanie około 200 MPa i wytrzymałości na zginanie 56,7 MPa, po 180 dniach dojrzewania. Nasiąkliwość tego betonu wynosi tylko 2,4%, a wyniki badań mrozoodporności, pozwalają ocenić mrozoodporność tego betonu jako bardzo dobrą wg normy SS 13 72 44. BPR ma zwartą mikrostrukturą, a zidentyfikowana faza C-S-H wykazuje mały stosunek C/S.
EN
The paper presents the results of tests of the reactive powder concrete [RPC] obtained from the CEM III/A 42.5 N LH/HSR/NA blast furnace slag cement, containing about 60 % of granulated blast furnace slag. The optimisation of the concrete mix composition, aimed at obtaining the largest particle packing in the composite, was carried out based on Funk’s optimal particle size distribution curve. A low water to binder ratio of 0.2 was obtained by using a superplasticiser based on polycarboxylates. It has been shown that it is possible to obtain, under normal conditions, RPC with the use of slag cement, containing 2.0% vol. of steel fibres, with a compressive strength of about 200 MPa and a flexural strength of about 57 MPa, after 180 days of curing. The water absorption of this concrete is only 2.4%, and the results of freeze-thaw resistance tests allow to assessing the freeze-thaw resistance of this concrete as very good, according to the standard SS 13 72 44. RPC has a compact microstructure and the identified C-S-H phase shows a low C/S ratio.
EN
The influence of addition of 10, 20, 30, 40 and 50 wt % sugar palm particles (SPP) on the water absorption properties of thermoplastic sago starch biopolymer composite films was investigated. The fillers were mechanically stirred with thermoplastic sagostarch mixtures for 30 minutes at 80 °C. The prepared films were then characterized for water absorption and water solubility. The SPP successfully reduce water absorption and thus increase barrier properties of thermoplastic sago starch biopolymer composite against water penetration, resulting in a more durable biocomposite films.
PL
Zbadano wpływ dodatku 10, 20, 30, 40 i 50% mas. cząstek włókien palmy cukrowej (SPP) na absorpcję wody termoplastycznych folii z biopolimeru skrobiowego sago. Cząstki napełniacza rozprowadzano mechanicznie w mieszaninie termoplastycznej skrobi sago przez 30 minut w 80 °C. Wyznaczano absorpcję wody i rozpuszczalność w wodzie otrzymanych folii. Cząstki SPP skutecznie zmniejszają wchłanianie wody, zwiększając tym samym właściwości barierowe termoplastycznego kompozytu skrobi sago względem wody, co umożliwia uzyskanie trwalszych folii biokompozytowych.
EN
Studies on the effect of sago starch and plasticizer concentrations on the tensile and tearing properties of the produced starch films were carried out using universal testing machine. The results showed that both sago starch and plasticizer contents significantly affected the mechanical properties of starch films. With increasing the starch concentration, an increase in tensile strength was observed. This was accompanied by radically reduced tensile strain and increased tearing strength. On the contrary, when increasing the plasticizer concentration, a reduction in tensile and tearing strength was observed, as well as an increment in tensile strain. The results of repeated soaking and drying tests made on sago starch films showed that the films with high plasticizer and low starch content exhibited lower mass loss compared to those containing lower plasticizer and higher starch concentration. Increasing the number of soaking and drying cycles reduced starch dissolution and it was probably related to retrogradation process inside the film. In a nutshell, the study provided preliminary information to assess the possible application fields of sago starch films.
PL
Z zastosowaniem uniwersalnej maszyny testującej zbadano zależność wytrzymałości na rozciąganie i rozdarcie wytworzonych błon skrobiowych od zawartości w nich skrobi sago i plastyfikatora. Stwierdzono, że udział zarówno skrobi, jak i plastyfikatora (mieszanina sorbitolu i glicerolu 1 : 1) wpływają wyraźnie na właściwości mechaniczne otrzymanych błon. Zwiększenie zawartości skrobi powodowało wzrost wytrzymałości na rozciąganie połączone z drastycznym zmniejszeniem wartości naprężenia. Ponadto zwiększyła się wytrzymałość na rozerwanie. Większa zawartość plastyfikatora w błonie skrobiowej, w przeciwieństwie do udziału skrobi sago, prowadziła do zmniejszenia wytrzymałości na rozciąganie przy zwiększeniu wartości naprężenia, a także do zmniejszenia wytrzymałości na rozerwanie. Wyniki testu cyklicznego moczenia i suszenia błon skrobiowych sago wykazały, że błony z dużą zawartością plastyfikatora i małym udziałem skrobi charakteryzowały się małym ubytkiem masy, w przeciwieństwie do błon z dużą zawartością skrobi i małym udziałem plastyfikatora. Zwiększanie liczby cykli moczenia i suszenia wpływało na ograniczenie procesu rozpuszczania skrobi wwodzie, co można tłumaczyć przebiegającą retrogradacją cząsteczek skrobiowych sago. Przeprowadzone badania mogą być przydatne do określenia obszarów potencjalnych zastosowań błon wytworzonych ze skrobi sago.
EN
The work concerned the effects of the thermal treatment of diatomites from the Jawornik deposit (an example of the diatomites of the Leszczawka Member of the Polish Outer Carpathians). Five distinct lithological varieties were subjected to calcination at 600°C in ambient air. The thermal impact induced the following changes to the rocks. Their overall rock porosity increased, most distinctly in the initially softer varieties, and the internal pores of the siliceous frustules themselves usually became larger due to the initial melting of the silica phases. Most of the diatoms, quartz and feldspars cracked as a result of their brittle fracturing under compressive strain resulting from substantial and differing size changes of growing grains. Clay minerals were thermally transferred, changing their volume. The organic matter dispersed throughout the diatomites was partly oxidized and removed. At the same time, the structure of the rocks was strengthened, as confirmed by an increase in their microhardness. The microhardness of soft and porous diatomite varieties increased considerably on heating, but that of the hard and compact variety changed to a smaller degree. The increase is directly related to the content of the clay minerals. The impact of other mineral components was not detected. The calcination of lithologically diversified diatomites provided the mineral with raw material with deicing and antisliding properties. The technology of its production has been determined by the authors and submitted as a patent.
EN
In this study, the water absorption rate of wood impregnated with silicone-based chemicals was predicted by an artificial neural network (ANN). For this purpose, spruce (Picea orientalis L.) and beech (Fagus orientalis L.) wood samples impregnated with five commercial silicone-based chemicals were tested. Wood specimens were impregnated with these chemicals in concentrations of 10% and 50%, and the water absorption rates of samples at different times (2, 4, 8, 24, 48, 72, 168 and 336 hours) were calculated. These results were then modeled by an ANN. Wood species, silicone-based chemical, concentration and time in water were used as the input variables, and water absorption rate as the output variable. The results show that an ANN can be used successfully for predicting the water absorption rate of wood impregnated with silicone-based chemicals.
EN
Evaluation of moisture absorption in foodstuffs such as black chickpea is an important stage for skinning and cropping practices. Water uptake process of black chickpea was discussed through normal soaking in four temperature levels of 20, 35, 50 and 65 °C for 18 hours, and then the hydration kinetics was predicted by Peleg’s model and finite difference strategy. Model results showed that with increasing soaking temperature from 20 to 65 °C, Peleg’s rate and Peleg’s capacity constant reduced from 13.368×10-2 to 5.664×10-2 and 9.231×10-3 to 9.138×10-3, respectively. Based on key results, a rise in the medium temperature caused an increase in the diffusion coefficient from 5.24×10-10 m2/s to 4.36×10-9 m2/s, as well. Modelling of moisture absorption of black chickpea was also performed employing finite difference strategy. Comparing the experimental results with those obtained from the analytical solution of the theoretical models revealed a good agreement between predicted and experimental data. Peleg’s model and finite difference technique revealed their predictive function the best at the temperature of 65 °C.
EN
The compressive strength and water absorption of cement mortars with different water-binder ratio (0.35, 0.45 and 0.55) and fly ash content (0, 10%, 20% and 30%) under water immersion were investigated, and the correlation between them was further analyzed. The internal microstructure and phase composition of mortar was studied by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD), respectively. The results show that the inside of mortar mixed with fly ash displayed the loose and porous microstructure. Therefore, the incorporation of fly ash reduced the compressive strength of mortar, especially the early strength, and the strength decreased with the increase of fly ash content, and the water absorption of mortar also increased. There was a linear correlation between the compressive strength and water absorption of mortar with the equation: fc = -3.838β + 62.332, where fc and β represented the compressive strength and water absorption, respectively. Therefore, when the water absorption of mortar immersed in water was measured, its corresponding compressive strength could be preliminarily inferred through this equation, which was of great significance for detecting and identifying the stability and safety of hydraulic structures.
EN
This work presents the results of optimization of the compositions area of radio-absorbing ceramic. As a result of laboratory samples test, dependences “composition – property” was obtained, the choice of the most technologically advanced composition area and sintering temperature for manufacturing the radio-absorbing ceramic was substantiated. The optimal composition of the Sr- titanate ceramics is characterized by the following properties: water absorption (W = 1,3 %), dielectric permeability (ε = 115), density (ρ =4,35·103 kg/m3).
PL
W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji powierzchni kompozytowej materiałów ceramicznych pochłaniających fale radiowe. W wyniku badań laboratoryjnych próbek uzyskano zależności "kompozyt - właściwość", uzasadniono wybór najbardziej technologicznie zaawansowanej powierzchni kompozytowej oraz temperatury spiekania dla wytwarzania materiału ceramicznego pochłaniającego fale radiowe. Optymalny ceramiczny kompozyt strontowo-tytanowy charakteryzuje się następującymi właściwościami: absorpcja wody (W = 1,3 %), przenikalność dielektryczna (ε = 115), gęstość (ρ =4,35·103 kg/m3).
PL
W artykule przedstawiono przykłady praktycznego użycia geokompozytów sorbujących wodę w zastosowaniach inżynieryjnych jako elementu wspomagającego rozwój biotechnicznych pokryć budowli. Omówiono ich budowę oraz zasadę działania, miejsca instalacji, a także współpracę z innymi geosyntetykami.
EN
The paper presents examples of practical use of water absorbing geocomposites in engineering applications as a supporting element of vegetative slope covers on earth structures. The author discuss their structure and operating principles, the places for implementation as well as their combination with other geosynthetic products.
EN
Investigations of the selected properties of single-polymer polyester composites (SPC) in dry condition and immersed in water are presented. Materials were tested for possible applications in shipbuilding. Water absorption till saturation limit was examined, at temperatures of 3, 23 and 100 °C, through the determination of water diffusion coefficient. Some material properties were determined through impact resistance tests of materials varyingin fiber content [0 (A), 5 (B), 10 (C), 15 (D), 20 wt % (E)]. The highest impact resistance (6 J/cm2) was found for the composite with more than 15 % of reinforcement in dry condition.
PL
Zbadano wybrane właściwości mechaniczne jednoskładnikowych kompozytów poli­estrowych o zawartości masowej włókien 0 % (A), 5 % (B), 10 % (C), 15 % (D), 20 % (E), w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie, w celu określenia możliwych zastosowań takich materiałów w przemyśle stoczniowym. Współczynnik dyfuzji wody wytworzonych kompozytów oznaczano na podstawie jej absorpcji do stanu nasycenia, w temperaturze 3, 23 i 100 °C. Przeprowadzono testy udarności Charpy’ego próbek kompozytów o różnym udziale włókien. Stwierdzono, że najlepszą udarność (6 J/cm2) wykazują kompozyty w stanie suchym z zawartością włókien powyżej 15 % mas.
16
Content available remote Zasady wykonywania przekryć o odwróconym układzie warstw
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań 36 betonów cementowych o mocno zróżnicowanym składzie. Czynnikami zmiennymi były: rodzaj cementu (CEM I 42,5 R; CEM II/A-V 42,5 R i CEM III A 42,5 N), rodzaj kruszywa grubego (żwir i grys bazaltowy), wskaźnik w/c (0,30; 0,40; 0,50 i 0,60) oraz ilość zaczynu (240, 300 i 360 dm3/m3). Betony poddano badaniom po 90 dniach dojrzewania. Badano wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość wodą oraz przepuszczalność w stanie suchym przy przepływie azotu. Przeprowadzona statystyczna analiza wyników pozwoliła na sformułowanie zależności między przepuszczalnością i wytrzymałością na ściskanie oraz między przepuszczalnością i nasiąkliwością.
EN
The article presents the results of tests of 36 cement-based concretes with very diverse compositions. Variables included the cement type (CEMI 42.5 R, CEMII/A-V42.5 R and CEM III A 42.5 N), the type of coarse aggregate (gravel and basalt grit), the w/c ratio (0.30; 0.40; 0.50 and 0.60) and the amount of cement paste used (240, 300 and 360 dm3/m3). Concrete tests were conducted after 90 days of curing. Compressive strength, water absorption and permeability to nitrogen flow in the dry state were tested. The statistical analysis of results made it possible to determine the relationship between permeability and compressive strength as well as between permeability and absorption.
PL
Przestawiono aktualny stan techniczny wiaduktów oraz proponowane warianty dalszego postępowania, tj. podjęcia decyzji o remoncie lub wymianie konstrukcji.
EN
Current technical behavior of viaducts is presented. The proposal of rehabilitation or removal of the structure is also given.
19
Content available remote Wyniki badania betonu z obudowy reaktora jądrowego EWA
PL
W pracy przedstawiono badania betonowej obudowy doświadczalnego reaktora jądrowego EWA po procesie starzenia, a także napromienienia podczas jego eksploatacji od roku 1958. Oszacowano, że do 24 lutego 1995 roku reaktor eksploatowano 107400 h pod obciążeniem 10 MW, po uwzględnieniu przerw technologicznych i mniejszej mocy reaktora w początkowych latach. W celu pobrania próbek betonowej obudowy odwiercono 7 rdzeni, przy czym oprócz walców o różnej długości i o średnicach 100 i 80 mm uzyskano nieregularne kawałki złomu betonowego. Próbki odwiercone powyżej kanału poziomego miały gęstość 2,4 g/cm3, natomiast poniżej tego kanału, gdzie w betonie stwierdzono więcej stalowych kęsów, gęstość betonu wynosiła średnio 3,1 g/cm3. W próbkach pobranych nad i pod kanałem, wytrzymałość betonu wynosiła odpowiednio 30,6 MPa i 28,2 MPa. Kruszywo grube stanowiła ruda żelaza: goethyt łamany (limonit), o max. wymiarze ziaren do 29 mm; procentowa zawartość grubych ziaren wynosiła od 25 do 35%. Kruszywem drobnym była zarówno ruda żelaza [głównie goethyt] jak i piasek kwarcowy do 2 mm. Ponadto w betonie znajdowały się kawałki stali o różnych kształtach, ich zawartość wynosiła około 25%. Próbki betonu miały dużą porowatość dostępną dla wody, znacznie przekraczającą 16%, natomiast porowatość otwarta wynosiła od 24,5% do 30,7%. Pomimo zauważonych spękań ziaren kruszywa, wyniki badań nie pozwalają na stwierdzenie wpływu napromienienia w badanej warstwie obudowy reaktora.
EN
This paper is presenting the study of the concrete shielding of EWA research nuclear reactor which was after the ageing process and also under radiation during the reactor exploitation from 1958 year. According to the assessment the reactor was in exploitation till 24 February 1995 during 107400 h under the load of 10 MW, after taking into account the technological breaks and that in the begging years the reactor power was lower. For sampling of the concrete shielding the 7 cores were drilled in, wherein except rollers of different length and of diameters of 100 and 80 mm, the irregular pieces and concrete rubble were obtained. The specimens drilled out over the horizontal channel had the density of 2.4 g/cm3 and under this channel, where in concrete were more steel pieces, the density was 3.1 g/cm3. The compressive strength of concrete samples drilled out over and under the channel was 30.6 MPa and 28.2 MPa respectively. The coarse aggregate was iron ore: crushed goethite with the grains up to 29 mm; the content of this aggregate was from 25% to 35%. The goethite and quartz sand grains under 2 mm was fine aggregate. The concrete samples had high open porosity in the range from 24.5% to 30.7%. Despite of numerous found cracks of aggregate grains the research results did not give the possibility to establish the radiation influence in the examined layer of concrete shielding.
EN
This article is about laboratory tests of concretes with 0%, 10%, 20% of the chalcedonite powder. Tested were the effect of the additions on compressive strength, absorbency and capillary strength of concrete. Compression strength was tested after 7, 14, 28, 56 and 90 days. The absorbability and capillary reinforcement of the concretes were tested after 28, 56 and 90 days. For concrete samples with 20% of the powder, the decrease in strength after 90 days of maturation is no more than 5% compared to the non-additive concrete series. In the absorbance test for the tested series with 20% of chalcedonite powder, a loss of weight gain of 11.3% was noted for the non-additive concrete after 90 days of maturation. The longer the concrete matures, the smaller the weight gain in the capillary action test. A similar tendency was noted for the amount of added additive. The more of the additive, the smaller the mass gain in absorbability and capillary action.
PL
Artykuł dotyczy badań laboratoryjnych betonów z dodatkiem 0%, 10%, 20% pyłu chalcedonitowego. Badano wpływ dodatku na wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i podciąganie kapilarne betonów. Wytrzymałość na ściskanie badano po upływie 7, 14, 28, 56 i 90 dniach. Nasiąkliwość i podciąganie kapilarne betonów zbadano po upływie 28, 56 i 90 dniach. Dla próbek betonowych z dodatkiem 20% pyłu spadek wytrzymałości po 90 dniach dojrzewania jest nie większy niż 5% w porównaniu do serii betonów bez dodatku. W badaniu nasiąkliwości dla badanej serii z 20% pyłu chalcedonitowego zanotowano spadek przyrostu masy o 11,3% w stosunku do betonu bez dodatku po 90 dniach dojrzewania. Im dłużej beton dojrzewa, tym mniejszy jest przyrost masy w badaniu podciągania kapilarnego. Podobną tendencję zauważono dla ilości wprowadzanego dodatku. Im więcej dodatku, tym mniejszy przyrost masy w nasiąkliwości i podciąganiu kapilarnym.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.