Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1673

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recycling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
1
Content available remote Gospodarka materiałowa w dobie transformacji gospodarczej
PL
Niwelowanie negatywnych skutków środowiskowych, powodowanych intensywnym rozwojem cywilizacyjnym oraz eksploatacją zasobów naturalnych w sposób zapewniający ich dostępność przyszłym pokoleniom, stanowią aktualne wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. Zadania te są realizowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, stanowiącego plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Wspólnoty. Efektem tej inicjatywy ma być przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wdrażane rozwiązania legislacyjne i organizacyjne mają doprowadzić do zmiany dotychczas funkcjonującego modelu gospodarczego, na taki, który zapewni efektywny przepływ surowców, energii, pracy i informacji, dzięki czemu stanie się możliwe odbudowanie zaangażowanych zasobów ludzkich i środowiskowych.
EN
Eliminating the negative environmental effects caused by the rapid civilization development and the exploitation of natural resources in a way that ensures their availability for future generations are the current challenges that the European Union is facing. These tasks are carried out under the European Green Deal, which is an action plan to sustainable EU economy. The initiative is expected to counteract the loss of biodiversity, reduce the level of pollution and support the efficient consumption of resources through the transition to Circular Economy (CE). The implemented legislative and organizational solutions are expected to change the existing economic model into one that will ensure the effective flow of raw materials, power, labour and information so that it is possible to „rebuild” environmental and human resources.
PL
Najczęściej spotykamy się z działaniami polegającymi na downcyklingu, czyli uzyskaniu ze zużytych produktów surowców. Idea upcyklingu polega na powtórnym użyciu tworzywa poprzez podwyższenie wartości produktu odpadowego, nadanie mu nowej funkcji użytkowej, lecz jak najbliżej formy w jakiej pełnił swoją dawną funkcję, poprzez twórczą adaptację do nowych potrzeb, przy ograniczonej liczbie procesów przetwarzania. Niezwykle ciekawą formą upcyklingu są przykłady innowacyjnego wykorzystania obiektów komunikacyjnych i środków transportu w architekturze, których część zaprezentowana zostanie poniżej.
EN
The most common recycling activities consist in downcycling, i.e. obtaining component elements from used materials. The idea of upcycling lies in reusing materials by increasing the value of the waste product and attributing a new utility function to it. This process involves as-close-as-possible preservation of the form in which the product played its former function through a creative adaptation to new needs and with a limited number of processing operations. A remarkable idea of upcycling can be illustrated with the belowpresented examples of the innovative use of public transport buildings, other infrastructure and means of transport in architecture.
PL
W pracy scharakteryzowano modyfikację gipsu budowlanego poprzez dodatek do niego mikrosfer. Przedstawiono koncepcję stanowiska pomiarowego działającego na zasadzie pomiaru parametrów cieplnych metodą „gorącego drutu”. Zbadano wpływ zastosowanego mikrododatku na parametry cieplne gipsu. Podsumowanie zawiera interpretację otrzymanych wyników i ocenę zasadności stosowania badanego dodatku w odniesieniu do problematyki oszczędności energii.
EN
The work characterizes the modification of building gypsum by adding microspheres. The concept of the measuring station based on the measurement of thermal parameters by the hot wire method was presented. The effect of the applied microadditive on the gypsum thermal parameters was investigated. The summary contains the interpretation of the results obtained and an assessment of the appropriateness of using the test additive in relation to the issue of energy saving.
PL
Srebro pozyskiwane jest z rud oraz odzyskiwane w procesach recyklingu. Duża zawartość cennego metalu znajduje się w odpadach po obróbce wytworzonych produktów ze srebra. W pracy przedstawiono metodę odzysku srebra z pyłów polerskich poprzez ich przetopienie. Dodanie odpowiedniego topnika gwarantuje większy uzysk srebra podczas procesu. Do badań zastosowano w celu porównania azotan sodu, krzemionkę oraz boraks.
EN
Silver is obtained from ores and recovered in recycling processes. A high content of precious metal is found in the waste from the treatment of silver products. The paper presents a method of silver recovery from polishing dusts by melting them. Adding the appropriate flux guarantees greater silver yield during the process. Sodium nitrate, silica and borax were used for comparison.
PL
W artykule przedstawiono historię pojęcia gospodarki obiegu zamkniętego oraz jej różne definicje. Scharakteryzowano grupę odpadów wielomateriałowych, w tym odpady opakowaniowe, samochodowe oraz kompozyty wzmacniane włóknami. Zaprezentowano przegląd metod przetwarzania i odzysku odpadów wielomateriałowych.
EN
The paper includes the information on the history of the circular economy, as well as it’s definitions. The multimaterial waste is characterized, as well as packaging and vehicle waste and the fiber-reinforced composites. The methods for the recovery and processing od multimaterial waste are presented.
PL
W artykule opisano metody zagospodarowania odpadów zgodne z hierarchią postępowania z odpadami oraz gospodarką obiegu zamkniętego. Scharakteryzowano proces pirolizy. Przedstawiono podsumowanie badań mających na celu otrzymanie oleju z pirolizy odpadów zawierających PVC o właściwościach pozwalających na jego gospodarcze wykorzystanie. Analiza obejmuje zarówno procesy stosowane podczas pirolizy jak i metody usuwania HCl z otrzymanego oleju.
EN
The paper includes the information on the waste management in accordance with the waste hierarchy as well as the circular economy. Pyrolysis process was described. A summary of the research aimed at obtaining oil from the pyrolysis of PVC-containing waste with properties that allow its economic use is presented. The analysis covers both processes used during pyrolysis and methods for removing HCl from the obtained oil.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
Przemysł opakowaniowy stoi przed wyzwaniem transformacji gospodarczej w kierunku modelu cyrkularnego, który obejmuje aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Powstają przepisy unijne, które nakładają nowe restrykcje, szczególnie w zakresie produkcji jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Dyrektywa SUP (Single-Use Plastics) jest konsekwencją tzw. strategii dla tworzyw, przy czym wcześniej prowadzono prace nad pakietem propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Redukcja ilości powstających odpadów, często nieprzydatnych do recyklingu, wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań w ramach długofalowej polityki kraju – edukacji ekologicznej, selektywnej zbiórki odpadów, skutecznego recyklingu i ekoprojektowania. Ważną kwestią jest podejmowanie decyzji, już we wstępnej fazie projektowania, które uwzględnią wymagania ochrony środowiska w całym cyklu życia produktu. Wśród rekomendowanych rozwiązań są m.in.: minimalizacja zużycia materiałów/energii, wydłużenie czasu życia produktu, umożliwienie łatwego demontażu, redukcja złożoności materiałowej czy stosowanie materiałów nadających się do recyklingu bądź odzyskiwanych z odpadów.
EN
The packaging industry is facing the challenge of an economic transformation to a circular model that encompasses environmental protection and sustainable development aspects. There are created the EU regulations, that impose new restrictions, especially in the field of the production of single-use plastic packaging. The SUP Directive (Single-Use Plastics) is a consequence of the so-called strategy for plastics, with previous work on the circular economy (CE) and extended producer responsibility (EPR) in packaging. Reducing the amount of generated waste, often useless for recycling, requires the implementation of comprehensive solutions such as being a part of the country’s long-term policy – environmental education, waste collecting system, effective recycling and eco-design. An important matter is to make decisions, already in the initial design phase, that take into account environmental protection requirements throughout the whole product life cycle. The recommended solutions include, among others, minimizing material/ energy usage, extending product life cycle, easy to disassemble, reducing material complexity or using recyclable/recykled materials.
PL
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, musi dostosowywać się do wielu wymogów. W nadchodzących latach jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie odpowiednich poziomów recyklingu.
PL
Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru (European Paper Recycling Council – EPRC) została powołana w listopadzie 2000 r. jako własna inicjatywa branży, aby monitorować postępy w osiąganiu wyższych celów w zakresie recyklingu papieru. Cele te są określone w Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru, opublikowanej po raz pierwszy w 2000 r. i od tego czasu odnawianej co pięć lat. Obecny cel, określony w deklaracji na lata 2016-2020, to 74%.
EN
This work deals with the study of polymers, and, in particular, polyethylene; its production, types, properties, and usage. The experimental part evaluates the changes of properties of the polyethylene film to be reused under various exposure conditions and selection of the most suitable medium for its application. The film made of low-density polyethylene (LD-PE) was influenced by aggressive media with different pH, specifically Savo for the disinfection, Savo as a Saponate for dish washing and Coca-Cola. On LD-PE films the water absorption and melting temperature evaluation tests were performed. Carried out tests show that the most aggressive medium for LD-PE film from used media is Coca-Cola. The most effective application of LD-PE film like wrapping on container transported is the Savo used as a Saponate for dish washing.
PL
Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.
EN
The article presents contemporary problems on the plastic packaging market, resulting from changes in the legislation of the European Union, introducing a new approach to the management of polymer materials at every stage of the life cycle. The idea of a Circular Economy (CE) has been described and issues related to packaging materials. Presented are the most important principles of eco-design of polymer packaging, in the aspect of reducing the formation of packaging waste and the suitability of packaging for recovery through material recycling. The eco-design of plastic packaging included in the Circular Economy concept may soon become a significant competitive advantage in the packaging industry.
EN
In this article the effect of type and content of fractions of recycled glass fiber reinforced plastics (GFRP) on the mechanical properties and flame resistance of epoxy composites (EP) were investigated. For this purpose, post-production waste of glass fabric reinforced laminate with epoxy matrix containing 15 wt % of aluminum diethylphosphinate (AlDPi), 10 wt % of melamine polyphosphate (MPP) and 15 wt % of zinc borate (ZB) was ground and sieved to obtain four fractions of grain size: >1 mm (A), 1–0.5 mm (B), 0.25–0.5 mm (C) and <0.25 mm (D). The two smallest fractions (C, D) were used to prepare epoxy composites containing 10, 15 and 20 wt % of waste. The mechanical properties and fire resistance of obtained composites aimed as structural elements of seat equipment in public transport were determined. Scanning electron microscopy (SEM) was also performed to investigate the morphology of brittle fractures of epoxy composites. It was found that the amount and type of recyclated GFRP fraction affects the functional properties of powder-epoxy resin composites. The best results were obtained for the composite containing 15 wt % of the smallest fraction (D), as all mechanical properties were significantly improved [hardness 147.6 N/mm2 (+42.5%), impact strength 9.64 kJ/m2 (+11%), Young’s modulus 2.98 GPa (+41.5%), tensile strength 51.5 MPa (+37%) and flexural strength 98.7 MPa (+10.9%)]. On the other hand, significant decrease in mechanical properties was observed for the composite containing 20 wt % of the fractions with grain size 0.5–0.25 mm (C). The analysis of the brittle fractions morphology of composites, indicates the weak dispersion and agglomerates formation in the case of composites with coarse-grained fractions. This also contributed to the flammability results. The highest flame resistance was found in the composite with 20 wt % of the fine-grained fraction: limiting oxygen index LOI = 26.1% instead of 20.6% – EP, peak of heat release rate pHRR = 540.3 kW/m2 instead of 940.1 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju oraz zawartości frakcji recyklatu laminatu z włóknem szklanym (GFRP) na właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień kompozytów żywicy epoksydowej (EP). W tym celu zmielono odpady poprodukcyjne formatki fotela wykonanej z laminatu wzmocnionego tkaniną szklaną na osnowie żywicy epoksydowej, zawierającej 15% mas. dietylofosfinianu glinu (AlDPi), 10% mas. polifosforanu melaminy (MPP) oraz 15% mas. boranu cynku (ZB). Otrzymano cztery frakcje o wymiarach ziaren: >1 mm (A), 1–0,5 mm (B), 0,25–0,5 mm (C) oraz <0,25 mm(D). Dwie najdrobniejsze frakcje (C, D) wykorzystano do sporządzenia kompozytówepoksydowych zawierających 10, 15 i20% mas. odpadów. Oceniono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych materiałów pod kątem zastosowania ich jako elementy konstrukcyjne fotela w publicznych środkach transportu. Najlepsze wyniki uzyskano w wypadku kompozytu zawierającego 15% mas. frakcji D, znacznie poprawiły się: twardość – 147,6 N/mm2 (o 42,5%), udarność – 9,64 kJ/m2 (o 11%), moduł Younga – 2,98 GPa (o 41,5%), naprężenie rozciągające – 51,5 MPa (o 37%) oraz naprężenie zginające – 98,7 MPa (o 10,9%). Z kolei wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych zaobserwowano w wypadku kompozytu zawierającego 20% mas. frakcji o wymiarach ziaren 0,5–0,25 mm (C). Na podstawie wyników skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) morfologii kruchych przełomów otrzymanych kompozytów stwierdzono słabą dyspersję oraz powstawanie aglomeratów w kompozytach z frakcją gruboziarnistą, co miało również wpływ na palność badanych materiałów. Największą odpornością na płomień odznaczał się kompozyt zawierający 20% mas. frakcji D: indeks tlenowy LOI = 26,1% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 20,6%), maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 540,3 kW/m2 (wporównaniu z pHRR żywicy EP – 940,1 kW/m2).
EN
Tin sludge produced during tin electroplating of steel sheet is an interesting secondary source of tin. Dried sludge usually contains more than 50% tin. Hydrometallurgical sludge treatment consists of several steps, including leaching in hydrochloric acid and electrolytic recovery of tin. The electrowinning process is negatively affected by the presence of impurities such as antimony and bismuth, which can cut overall current efficiency to 11% as well as reducing the quality of recovered tin. It is appropriate therefore to remove these impurities from the leachate before the electrowinning steps. This work studies the refining of leachate using cementation. The experiments were carried out at temperatures of 20, 40 and 60 °C at solid to liquid ratios of 1:60, 2:60, 3:60 and 4:60 using tin and iron dust as cementing metals. The leachates were mixed at a constant rate of 400 rpm during all cementation experiments. Effective removal of impurities was achieved in the case of iron powder cementation at s/l ratio 2:60 and temperature 20 °C. This cementation removed 98.49% bismuth and 99.14% antimony from the leachate solution. Electrolysis efficiency was increased from 11 to 71% after leachate refining. Antimony and bismuth were not detected in the final product obtained from refined electrolyte by means of electrolysis.
EN
This article explores the possibility of using the vermiculite-lizardite granular product with 30% of vermiculite content for the potential agronomic application. The vermiculite-lizardite product was obtained by beneficiation of phlogopite mining waste (Kovdor, Murmansk region, Russia). The beneficiation scheme included a hydro separator, a spiral separator, and concentrating tables. The output of vermiculite-lizardite product was about 35%. The effect of roasting temperature on the hydrophysical and agrochemical properties of the vermiculite-lizardite material and the mono-mineral vermiculite was studied. Heat treatment of materials was performed in the laboratory shaft furnace. Based on the differential thermal analysis results, a temperature of 700℃ was selected as the upper limit and the temperature of 400℃ - as the lower limit of the temperature range in order to obtain an expanded vermiculite-reached product containing lizardite. For samples obtained in this temperature range with a step of 25℃, a set of data such as bulk density, water saturation, surface area, volume and average pore diameter, Eh, pH suspensions in water and KCl solution, chemical resistance in ammonium acetate solution buffered at pH 4.65 were obtained. The temperature range of 500-600℃ of the vermiculitelizardite granular product was determined as favorable for agronomic application.
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.