Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano układy sterująco-zasilające stosowne do zasilania diod świecących (LED), zintegrowane w lampie. Artykuł rozpoczyna wprowadzenie, w którym przedstawiono ideę stosowania układów zasilaczy do diod elektroluminescencyjnych. Następnie zaprezentowano ogólną budowę i działanie driverów do lamp LED. Omówiono wady i zalety, a także przedstawiono schematy wybranych, spotykanych obecnie, zasilaczy diod świecących, opartych na scalonych przetwornicach DC-DC. W dalszej części artykułu przedstawiono sposoby: zasilania diod LED, korekcji współczynnika mocy oraz regulacji strumienia świetlnego. Ostatecznie podsumowano przeprowadzone rozważania.
EN
In the article has been described drivers and power supply system’s applied to powered the light emitting diodes (LED). Described systems are integrated in the lamp. At the begin of paper is an introduction, which in has been presented the idea of using the controlled supply systems in electroluminescent lighting. Next, has been shown general structure and operating of driver systems integrated in LED lamps. Also was discussed advantages and disadvantages of selected light emitting diodes’ power supplies, constructed on integrated circuit DC-DC converter, currently used. Application diagrams of this converters have been shown. Later in this paper has been presented the ways: of the electroluminescent diodes’ powering; of the power factor correction (PFC); of the luminous flux control (dimming). Finally the carried considerations have been summarized.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej dla obciążenia będącego odwzorowaniem instalacji oświetleniowej ze źródłami LED. Badania zostały wykonane na specjalnie skonstruowanym stanowisku. Pozwala ono na pomiar zakłóceń pochodzących od oświetlenia elektroluminescencyjnego. W pracy przytoczono podstawy prawne w zakresie jakości energii elektrycznej, powołując się na Normy PN–EN 50160 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych” oraz PN–EN 61000 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)”. W publikacji przedstawiono badania porównawcze źródeł światła LED różnych producentów, pracujących indywidualnie oraz w grupie. Przedstawiono przebiegi czasowe natężeń prądów oraz wykresy słupkowe wyższych harmonicznych natężenia prądu. Wykreślono charakterystyki współczynnika zawartości wyższych harmonicznych prądu THDi w zależności od mocy czynnej współpracujących lamp LED. Ostatecznie przeanalizowano oraz podsumowano uzyskane wyniki badań.
EN
The article describes the measurements of power quality parameters of load which is mapping the lighting installation of LED sources. Study were performed on a specially constructed the experimental setup which allows for the measurement of electrical parameters and distortion from electroluminescent lighting. In the paper quoted the legal basis in the field of power quality, referring to the Standards: PN EN 50160 “Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks” and PN–EN 61000 “Electromagnetic compatibility (EMC)”. Also has been presented a comparative study of LED light sources from various manufacturers, working individually and in a group. Shown the waveforms of current intensity and the bar graphs of higher harmonics of current. Additionally has been plotted the characteristics of total harmonic distortion ratio of current intensity THDi in the relation to the active power cooperating LED lamps. Finally the results of research has been analyzed and summarized.
PL
W artykule przedstawiono projekt, budowę i możliwości badawcze stanowiska do pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej dla obciążenia będącego odwzorowaniem instalacji oświetleniowej ze źródłami LED. Stanowisko zbudowano w celu badania zakłóceń pochodzących przede wszystkim od oświetlenia elektroluminescencyjnego. Konstrukcja stanowiska umożliwia również prowadzenie badań eksperymentalnych z urządzeniami pozwalającymi na poprawę jakości energii elektrycznej. W pracy przytoczono pojęcie jakości energii elektrycznej według propozycji Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility (ACEC) oraz przedstawiono przyczyny i konsekwencje przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości energii. W publikacji opisano procedurę przygotowania i skonfigurowania stanowiska do wykonywania pomiarów wyższych harmonicznych natężenia prądu płynącego przez badane oświetlenie LED.
EN
The article describes the design, construction and research capabilities the experimental setup for measure the parameters of power quality of load which is mapping the lighting installation of LED sources. The standing has been build in order to study the disruption comes from the electroluminescent lighting mostly. The construction of standing also allows conducting the experimental research with the equipment which could improve the quality of electricity. In the paper quoted the concept of the power quality according to suggestion of Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility (ACEC). Also has been presented the causes and consequences of exceeding the permissible values of power quality parameters. In the publication has been described the procedure for preparing and setting up the experimental setup for measuring the higher harmonics of current flowing through the tested LED lighting.
EN
The article describes the measurements of power quality parameters of load which is mapping the lighting installation of LED sources. Study were performed on a specially constructed the experimental setup which allows for the measurement of electrical parameters and distortion from electroluminescent lighting. In the paper quoted the legal basis in the field of power quality, referring to the Standards: PN EN 50160 “Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks” and PN–EN 61000 “Electromagnetic compatibility (EMC)”. Also has been presented a comparative study of LED light sources from various manufacturers, working individually and in a group. Shown the waveforms of current intensity and the bar graphs of higher harmonics of current. Additionally has been plotted the characteristics of total harmonic distortion ratio of current intensity THDi in the relation to the active power cooperating LED lamps. Finally the results of research has been analyzed and summarized.
EN
The article describes the design, construction and research capabilities the experimental setup for measure the parameters of power quality of load which is mapping the lighting installation of LED sources. The standing has been build in order to study the disruption comes from the electroluminescent lighting mostly. The construction of standing also allows conducting the experimental research with the equipment which could improve the quality of electricity. In the paper quoted the concept of the power quality according to suggestion of Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility (ACEC). Also has been presented the causes and consequences of exceeding the permissible values of power quality parameters. In the publication has been described the procedure for preparing and setting up the experimental setup for measuring the higher harmonics of current flowing through the tested LED lighting.
PL
W artykule omówiono zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła (diody świecące LED) jako świateł do jazdy dziennej w pojazdach samochodowych. Początek publikacji stanowi wprowadzenie do tematyki świateł dziennych. Omówiona zostaje zasadność stosowania tego typu oświetlenia w pojeździe. W dalszej części pracy przedstawiono wymogi prawne odnoszące się do samochodowych świateł dziennych w zakresie umieszczenia na pojeździe – Regulamin ECE R48 oraz w zakresie parametrów i rodzaju opraw – Regulamin ECE R87. W głównej części artykułu zaprezentowano wyniki badań samochodowych świateł do jazdy dziennej wykonanych w technologii LED. Przetestowano 5 różnych opraw w zakresie jakości świecenia (m. in. światłość, kąt rozsyłu strumienia świetlnego czy powierzchnia świecąca oprawy). Na koniec przeanalizowano uzyskane wyniki i porównano z wymogami Regulaminu ECE R87.
EN
This paper discusses the use of semiconductor light sources (LEDs) as the daytime running lights in vehicles. The beginning of the publication is an introduction to the subject of daytime running lights. Is also discussed the validity of the application of this type of lighting in the vehicle. In the following paper presents the legislative requirements relating to the automotive daytime running lamps in terms of placing on the vehicle – ECE R48 Regulation and in terms of parameters and the type of fixtures – ECE R87 Regulation. In the main part of the paper presents the results of research on the automotive daytime running lights made in LED technology. Tested 5 different LED lighting sources on the quality of light (e.g. luminous intensity, light distribution angle or luminous surface of fixtures). At the end of article the results were analyzed and compared with the ECE R87 Regulation.
EN
The article presents a detailed analysis of the TSI (Turbo Straight Injection) gasoline direct injection system used in the vehicles manufactured by Volkswagen Group. The work presents the characteristic construction elements of this type of engine together with the descriptions of their influence on its operation. Next, it presents the results of engine power, torque, pollution emission levels, and fuel consumption tests conducted for the Skoda Superb 1.8 TSI and a comparison of the results with the results obtained for an equivalent engine with indirect fuel injection – Skoda Superb 1.8 T.
PL
W artykule zaprezentowano szczegółową analizę systemu bezpośredniego wtrysku benzyny TSI (Turbo Straight Injection) stosowanego w samochodach koncernu Volkswagen Group. W pracy przedstawiono charakterystyczne elementy budowy z opisem ich wpływu na działanie tego typu silnika. Następnie przedstawiono wyniki badań mocy silnika, momentu obrotowego, emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa, przeprowadzonych na modelu Skoda Superb 1.8 TSI oraz porównano z wynikami badań odpowiednika o wtrysku pośrednim – Skoda Superb 1.8 T.
EN
The article presents the results of energy efficiency tests conducted in the lobby of the JET OFFICE building located in Poznań on the basis of the PN-EN 15193 standard. The basic factors on the basis of which the energy efficiency analysis of the lighting was performed were characterized and specific calculations were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności energetycznej lobby budynku biurowego JET OFFICE znajdującego się w Poznaniu, w oparciu o normę PN-EN 15193. Scharakteryzowano podstawowe współczynniki, na podstawie, których przeprowadzono analizę wydajności energetycznej oświetlenia oraz przedstawiono konkretne obliczenia.
EN
The author of this paper plans to make a measurement of quality parameters for existing and used lighting installation, made from electroluminescent diodes (LED). The measurements will be made in a few different working states of installation. Based on research will be conducted the analyze and this allow define the worst working state. In the further will be selected elements which generate the most of distortion. The research will aim to create optimal solution, that is maximal reduction of higher harmonics voltage and current level, while minimal costs of influence in lighting installation.
10
Content available remote Energy efficiency analysis of lighting installations using LED Technology
EN
The article discusses the important subject of the demand for electricity. It will define the concept of energy efficiency as a condition for determining the meaning of the modernization of street lighting. Then, will present two existing car parks lighting solutions: the first made on the sodium lamps, the other on the LED luminaires. Next there will be an energy-efficiency calculations for both cases and selected will be a better solution.
PL
Artykuł porusza ważną tematykę zapotrzebowania na energię elektryczną. Zdefiniowane zostanie w nim pojęcie efektywności energetycznej jako warunku określającego sens modernizacji oświetlenia ulicznego. Następnie zaprezentowane zostaną dwa istniejące rozwiązania oświetlenia parkingów: pierwsze wykonane na lampach sodowych, drugie na oprawach LED. Dalej przeprowadzone zostaną obliczenia efektywności energetycznej dla obu przypadków oraz wybrane zostanie korzystniejsze rozwiązanie.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska laboratoryjnego symulującego system przywoławczy instalowany w szpitalach. Wyjaśniono co to jest inteligentny system przywoławczy, przedstawiono szczegółowy opis wykorzystanych elementów włącznie ze schematem budowy tablicy, rozmieszczeniem komponentów oraz ich okablowaniem i podłączeniem. Szczegółowo został również opisany proces oprogramowania.
EN
Describing the laboratory post simulating the calling system installed at hospitals is a purpose of the article. They explained what the calling intelligent system was, a detailed description of used elements was presented inclusive with the outline of construction of the board, with arranging components and wiring them up and connecting. In detail an also described process of providing software remained.
PL
W artykule zaprezentowano szczegółową analizę systemu bezpośredniego wtrysku benzyny JTS (Jet Thrust Stoichiometric) stosowanego w autach marki Alfa Romeo. W pracy przedstawiono charakterystyczne elementy budowy z opisem ich wpływu na działanie tego typu silnika. Następnie przedstawiono wyniki badań mocy silnika, momentu obrotowego, emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa, przeprowadzonych na modelu Alfa Romeo 156 2.0 JTS oraz porównano z wynikami badań odpowiednika o wtrysku pośrednim Alfa Romeo 156 2.0 TS.
EN
The paper presents a detailed analysis of the system of gasoline direct injection JTS (Jet Thrust Stoichiometric) used in Alfa Romeo cars. The article presents the characteristic elements of the construction of a description of their impact on the operation of this type of engines. Then presents the results of engine power, torque, emissions and fuel consumption, carried out on the Alfa Romeo 156 2.0 JTS, and compared with the results of the indirect injection counterpart to Alfa Romeo 156 2.0 TS.
PL
W artykule zaprezentowano szczegółową analizę systemu bezpośredniego wtrysku benzyny FSI (Fuel Stratified Injection) stosowanego w samochodach koncernu Volkswagen Group. W pracy przedstawiono charakterystyczne elementy budowy z opisem ich wpływu na działanie tego typu silnika. Następnie przedstawiono wyniki badań mocy silnika, momentu obrotowego, emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa, przeprowadzonych na modelu VW Passat 2.0 FSI oraz porównano z wynikami badań odpowiednika o wtrysku pośrednim - VW Passat 2.0 MPI.
EN
In this article is presented a detailed analysis of FSI (Fuel stratified injection) gasoline direct injection system used in the Volkswagen Group cars. In the paper are also presented characteristic elements of the construction with a description of their impact on the operation such a type of engine. Next are presented results of research like engine power, torque, exhaust emissions and fuel consumption, carried out on the VW Passat 2.0 FSI and compared with test results in the indirect injection equivalent - VW Passat 2.0 MPI.
14
Content available Urządzenia diagnostyczne w pojazdach samochodowych
PL
W artykule zaprezentowano metody diagnozowania usterek w pojazdach samochodowych. Omówiono standard OBD II pozwalający połączyć urządzenia diagnostyczne ze sterownikami znajdującymi się w pojazdach. Scharakteryzowano oscyloskopy warsztatowe (KME, ESCORT) oraz uniwersalne testery diagnostyczne - KTS 570, ADP 186 i dedykowane dla floty pojazdów jednego koncernu, np. VAS 5051. W pracy przedstawiono przykłady pomiarów dokonane z użyciem diagnoskopów.
EN
In the article will be presented methods for diagnosing faults in vehicles. Also will be discussed the OBD II Standard which allows to connect diagnostic equipment with controllers mounted in vehicles. Next will be presented the workshop oscilloscopes (KME, ESCORT) and diagnostic testers - universal like KTS 570 or ADP 186 and dedicated to the vehicle fleet of one company, such as VAS 5051. Later in this article will be presented examples of measurements made by using diagnoscopes presented in this article.
15
Content available Systemy bezpieczeństwa czynnego i ich diagnostyka
PL
W artykule przedstawiono najbardziej znane systemy bezpieczeństwa czynnego stosowane w pojazdach samochodowych. Zaprezentowano antypoślizgowy system ASR współdziałający z systemem przeciwblokującym ABS. Przedstawiono jego budowę oraz wyniki przykładowych badań diagnostycznych przeprowadzonych w warunkach warsztatowych oraz drogowych.
EN
This paper presents the most famous active safety systems used in motor vehicles. Presented slip ASR system coexists with ABS anti-lock system. Its construction are presented and the results of diagnostic tests performed exemplary in the workshop and the road.
16
Content available remote Analysis of higher harmonics in LED diode lamps used for scenery illumination
EN
The paper presents the use of electroluminescence diodes (LED). The structure and principles of operation of the diodes are presented. The paper shows positive and negative aspects of LED diode operation. Main part of the paper includes presentation of preliminary study of electroluminescent light sources taking into account generation of the higher harmonics. The results provided the plots of the voltage and current harmonics contents in the phase and neutral conductors. The characteristics obtained this way have been thoroughly analyzed.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowania diod elektroluminescencyjnych (LED). Przedstawiono budowę oraz zasadę działania takich diod. Artykuł prezentuje także pozytywne i negatywne aspekty pracy diod LED. Część główną publikacji stanowi zaprezentowanie wstępnych badań na elektroluminescencyjnych źródłach światła w zakresie generacji wyższych harmonicznych. Na podstawie wyników pomiarów zostały sporządzone wykresy zawartości harmonicznych napięcia i prądu. Następnie dokonano szerokiej analizy uzyskanych charakterystyk.
17
Content available remote The problem of higher harmonics in the design of electrical lighting systems
EN
This article presents an example of electrical lighting used in a public utility building. The designed systems must comply with the given regulations. The light sources used in buildings are described in the remainder of this publication, with particular emphasis on electroluminescent lamps (light-emitting diodes, LEDs). The paper presents the use of such diodes. There are shown their construction and principle of operation, together with the voltage-current characteristics. The article presents the positive and negative aspects of the LED operation with an emphasis on the adverse generation of higher harmonics
EN
The article presents the results of research on the electric energy demand in an "intelligent building" powered from a few renewable energy sources. The analysis was conducted on the basis of the following installations: wind engines, photovoltaic cells, and celi modules together with PV installations and solar collectors. The article presents also the daily values of wind speed and power throughout the period of one year, measured at the height of 102 m. It also shows the current-voltage characteristics of a PV module for two cases: the influence of the light falling on the surface and the influence of temperature Apart from those, the article presents also a program designed for positioning the photovoltaic panel and a simulation of how the program operates positioning the panel based on the LOGO! Soft Comfort v6.0 computer program. The article examines the yearly energy demand of a four-member family, with the average consumption of electric energy during the day and the results of the energy consumption simulation for electric equipment of low and high power in a single-family house prepared with the use of the Crocodile Physics v6.05 computer program. The article discusses also the decentralized automation systems of „intelligent buildings".
EN
This paper presents the issues of multi-criteria electricity flow optimization in energy-saving "smart buildings". It also presents a detailed model for forecasting the demand for electricity based on the traditional first-order gray prediction model, which is called GM model for a genetic algorithm and discusses some of the aspects of energy efficiency for "intelligent buildings". In this paper, a method based on a genetic algorithm optimizing the gray modelling GM process is proposed. This method makes fuli use of the advantages of the gray prediction model and the characteristics of genetic algorithms to fmd global optimization. The GM prediction model is widely used and in some areas has led to remarkable achievements.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowania diod elektroluminescencyjnych (LED). Przedstawiono budowę oraz zasadę działania takich diod wraz z charakterystyką napięciowo-prądową. Artykuł prezentuje także pozytywne i negatywne aspekty pracy diod LED z naciskiem na niekorzystne generowanie wyższych harmonicznych. Część główną publikacji stanowi zaprezentowanie wstępnych badań na elektroluminescencyjnych źródłach światła w zakresie generacji wyższych harmonicznych. Badania dotyczą żarówki LED-GU1018-WHT firmy APOLLO lighting. Ze względu na stosunkowo niską cenę jest to jedno z najpowszechniej stosowanych diodowych źródeł światła w przeciętnych gospodarstwach domowych. Badania przeprowadzono przy użyciu analizatora jakości energii FLUKE 434. Na podstawie wyników pomiarów sporządzone zostały wykresy zawartości harmonicznych napięcia i prądu w przewodach fazowym oraz neutralnym. Następnie dokonano szerokiej analizy uzyskanych charakterystyk.
EN
In this article is presented appliance of light emitting diodes. Introduced the structure and the rule of working of such diodes with voltage-current characteristics. The article is also presented positive and negative aspects of work of light emitting diodes with pressure on unprofitable generation of higher harmonics. The main part of the publication determines presenting of reconnaissance on electroluminescence light sources in the range of higher harmonics generations. Research refer LED-GU1018-WHT bulb of the APOLLO lighting company. For comparatively the minor price this is one from most spread practical diode light sources in average households. Research was done with use FLUKE 434 Power Quality Analyzer. On the ground of measurement results was prepared graphs of voltage and current harmonics content in phase and neutral lines. At the end was execute wide analysis of obtained characteristics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.