Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 339

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odporność ogniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Spółka Atlas realizuje projekt badawczy mający na celu opracowanie i wdrożenie dwóch tynków gipsowych przeznaczonych do zastosowań specjalnych w budownictwie. Pierwszy z nich to tynk przeznaczony do biernej ochrony przeciwpożarowej elementów nośnych, drugi to tynk o zwiększonej wodoodporności do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej wyższej niż 70%.
PL
Zapotrzebowanie na lekkie przekrycia dachowe i elewacyjne stale rośnie. Dachy przechodzące w elewacje to w tej chwili standard przy projektowaniu hal sportowych, basenów, centrów wystawienniczo‑konferencyjnych, a nawet obiektów mieszkaniowych o podwyższonych standardach architektonicznych.
PL
Stosowanie druku przestrzennego do produkcji elementów kolejowych jest bardziej ekonomiczne niż wytwarzanie niewielkiej liczby takich elementów w zakładach przemysłowych, zwłaszcza że w pociągach są stosowane surowe wymagania dotyczące właściwości palnych, określone w normie EN 45545-2. Niniejszy artykuł dotyczy produkcji metodą druku 3D przezroczystych elementów z poliwęglanu. Polimer modyfikowano za pomocą różnych środków zmniejszających palność oraz określano wpływ parametrów druku, zwłaszcza gęstości druku. Polilaktyd był badany tylko w celach porównawczych. Próbki wydrukowanych i zmodyfikowanych polimerów poddano naświetlaniu promieniowaniem cieplnym, zgodnie z normą ISO 5660-1, za pomocą kalorymetru stożkowego oraz działaniu bezpośredniego płomienia, zgodnie z normą UL 94. Przetwarzanie i drukowanie polimeru powoduje naprężenia termiczne molekuł. Może to prowadzić do pogorszenia palności, powodując spadek właściwości w porównaniu z poliwęglanem w stanie nieprzetworzonym, co potwierdzono dwiema metodami badawczymi. Zarówno dodatek, jak i gęstość druku wpływają na właściwości palne w zależności od rodzaju polimeru. W podsumowaniu stwierdzono, że należy dokładnie przeanalizować parametry drukowania i dodatki przy określaniu właściwości palnych polimerów.
10
Content available remote Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli, wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo zaprezentowano najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. In addition, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel construction were discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych belek pełnowymiarowych zbrojonych różnego rodzaju zbrojeniem FRP: (i) zbrojenie na bazie włókien bazaltowych BFRP(Basalt FRP); (ii) hybrydowe zbrojenie HFRP(Hybrid FRP) z włóknami węglowymi i bazaltowymi oraz (iii) nano-hybrydowe pręty nHFRP (nano-Hybrid FRP) ze zmodyfikowaną żywicą epoksydową. Sprawdzenie odporności ogniowej przeprowadzono wg scenariusza pożaru umownego zgodnie z krzywą standardową ISO-834 – elementy były poddane obciążeniu (zginaniu 4-punktowemu) i jednocześnie podgrzaniu z trzech stron (z boków oraz od strony dolnej). Wyniki wskazały, że wysoka temperatura ma istotny wpływ na nośność elementów (zmniejszenie nośności średnio o ok. 40%) oraz na sposób ich zniszczenia. Belka zbrojona prętami BFRP wykazała najlepsze wyniki – zniszczenie próbki nastąpiło po 97 min, maksymalne ugięcie wyniosło 16 cm, a temperatura mierzona na spodzie belki ok. 940°C i ok. 600°C na prętach. Odporność ogniowa elementów zbrojonych prętami FRP różniła się w zależności od rodzaju zastosowanego zbrojenia.
XX
This paper describes the results of experimental studies for full-size beams reinforced with various types of FRP reinforcement: (i) Basalt – FRP (BFRP), (ii) Hybrid – FRP (HFRP) with carbon and basalt fibers, and (iii) nano-Hybrid-FRP (nHFRP) with modified epoxy resin. The fire resistance was checked in accordance with the contractual fire scenario based on the ISO-834 standard curve – the elements were subjected to loading (4-point bending) and at the same time heating of three edges (from the sides and from the bottom). The results showed that the temperature has a significant impact on the load-bearing capacity of the elements (the strength capacity was reduced by approximately 40%) and on the method of their destruction. The beam reinforced with BFRP bars showed the best results, destruction of the sample occurred after 97 minutes, maximum deflection - 16 cm, and the temperature measured on the bottom of the beam reached 940°C and about 600°C on the bars. The fire resistance of FRP reinforced elements was varying and depends on the type of reinforcement used.
PL
W artykule przedstawiono przykład opracowanej oceny odporności ogniowej obiektu przemysłowego. Dla rozpatrywanej hali maszynowni o konstrukcji stalowej zaprezentowano wyniki symulacji rozwoju pożaru oraz odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Obliczenia przeprowadzono za pomocą zaawansowanych programów komputerowych. Omówiono wpływ takich czynników, jak nierównomierne ogrzewanie oraz sposób modelowania konstrukcji na szacowaną odporność ogniową. Wskazano także wartości temperatury krytycznej oraz prognozowane modele zniszczenia. Wykazano, że omawiana metoda może być z powodzeniem stosowana w odniesieniu do rozpatrywanej kategorii obiektów.
EN
Both fire development and mechanical response analysis of the steel turbine hall are described. Factors like non-uniform heating and way of structural modeling and their impact on the anticipated fire resistance of the structure are discussed. Moreover, values of the crictical temperature and predicted failure modes are given. As a result it is shown that described method is appropriate for the considered type of buildings.
EN
The inner walls of a building, which do not constitute its structure and therefore do not have loadbearing properties, are called partition walls. The main task of this type of element is the separation of rooms in a building, which is why they should be designed and constructed in a way that ensures, among others, compliance with fire safety requirements, including those related to fire resistance. There are many types of fire-resistant partition walls both on the European and global construction market, among which the most impressive effect is achieved by those using glass elements in their structure. These include aluminium glazed partitions, which are the subject of this paper. These structures are usually made of special fire-resistant glass positioned in three chamber profiles, made of two aluminium sections, connected by a thermal break, usually made of glass fibre reinforced polyamide. The chambers created in this way are filled with special insulating inserts, and the degree of filling depends on the expected fire resistance class, which is determined by an appropriate test. Large wall-height profiles of this type are usually further reinforced by screwing to them additional, special aluminium profiles. In this paper, the impact of using this type of additional profiles on the fire resistance of a glazed wall was analysed. The results of two walls with identical external dimensions and the same static scheme, made on the basis of the same glazing, from the same aluminium profiles have been compared, with additional reinforcing profiles applied in one of the tests. This article discusses the results obtained and the conclusions from the tests conducted.
PL
Ściany wewnętrzne budynku, które nie stanowią jego konstrukcji, a tym samym nie mają właściwości nośnych, nazywane są ścianami działowymi. Głównym zadaniem tego typu elementów jest wydzielenie pomieszczeń w budynku, dlatego należy je projektować i wykonywać w sposób zapewniający m.in. zachowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w tym w zakresie odporności ogniowej. Na europejskim, a także światowym rynku budowlanym istnieje wiele rodzajów przeciwpożarowych ścianek działowych, z których najbardziej spektakularny efekt osiągają te, które wykorzystują w swojej konstrukcji elementy szklane. Należą do nich przeszklone przegrody aluminiowe które są przedmiotem niniejszego artykułu. Konstrukcje te są zwykle wykonane ze specjalnego szkła odpornego na działanie ognia, umieszczonego w trójkomorowych profilach, składających się z dwóch profili aluminiowych, połączonych przekładką termiczną, najczęściej z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Powstałe w ten sposób komory wypełnione są specjalnymi wkładami izolacyjnymi, a stopień wypełnienia uzależniony jest od oczekiwanej klasy odporności ogniowej, która jest określana odpowiednim badaniem. Tego typu profile o dużej wysokości ścian są zwykle dodatkowo wzmacniane poprzez przykręcenie do nich dodatkowych, specjalnych profili aluminiowych. W artykule przeanalizowano wpływ zastosowania tego typu dodatkowych profili na odporność ogniową przeszklonej ściany. Porównano wyniki dwóch ścian o identycznych wymiarach zewnętrznych i tym samym schemacie statycznym, wykonanych na podstawie tego samego schematu oszklenia, z tych samych profili aluminiowych, z dodatkowymi profilami wzmacniającymi zastosowanymi w jednym z badań. W artykule omówiono uzyskane wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The inner walls of a building, which do not constitute its structure and therefore do not have loadbearing properties, are called partition walls. The main task of this type of element is the separation of rooms in a building, which is why they should be designed and constructed in a way that ensures, among others, compliance with fire safety requirements, including those related to fire resistance. There are many types of fire-resistant partition walls both on the European and global construction market, among which the most impressive effect is achieved by those using glass elements in their structure. These include aluminium glazed partitions, which are the subject of this paper. These structures are usually made of special fire-resistant glass positioned in three chamber profiles, made of two aluminium sections, connected by a thermal break, usually made of glass fibre reinforced polyamide. The chambers created in this way are filled with special insulating inserts, and the degree of filling depends on the expected fire resistance class, which is determined by an appropriate test. Large wall-height profiles of this type are usually further reinforced by screwing to them additional, special aluminium profiles. In this paper, the impact of using this type of additional profiles on the fire resistance of a glazed wall was analysed. The results of two walls with identical external dimensions and the same static scheme, made on the basis of the same glazing, from the same aluminium profiles have been compared, with additional reinforcing profiles applied in one of the tests. This article discusses the results obtained and the conclusions from the tests conducted.
PL
Ściany wewnętrzne budynku, które nie stanowią jego konstrukcji, a tym samym nie mają właściwości nośnych, nazywane są ścianami działowymi. Głównym zadaniem tego typu elementów jest wydzielenie pomieszczeń w budynku, dlatego należy je projektować i wykonywać w sposób zapewniający m.in. zachowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w tym w zakresie odporności ogniowej. Na europejskim, a także światowym rynku budowlanym istnieje wiele rodzajów przeciwpożarowych ścianek działowych, z których najbardziej spektakularny efekt osiągają te, które wykorzystują w swojej konstrukcji elementy szklane. Należą do nich przeszklone przegrody aluminiowe które są przedmiotem niniejszego artykułu. Konstrukcje te są zwykle wykonane ze specjalnego szkła odpornego na działanie ognia, umieszczonego w trójkomorowych profilach składających się z dwóch profili aluminiowych, połączonych przekładką termiczną, najczęściej z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Powstałe w ten sposób komory wypełnione są specjalnymi wkładami izolacyjnymi, a stopień wypełnienia jest uzależniony od oczekiwanej klasy odporności ogniowej, która jest określana odpowiednim badaniem. Tego typu profile o dużej wysokości ścian są zwykle dodatkowo wzmacniane poprzez przykręcenie do nich specjalnych profili aluminiowych. W artykule przeanalizowano wpływ zastosowania tego typu dodatkowych profili na odporność ogniową przeszklonej ściany. Porównano wyniki dwóch ścian o identycznych wymiarach zewnętrznych i tym samym schemacie statycznym, wykonanych na podstawie tego samego schematu oszklenia, z tych samych profili aluminiowych, z dodatkowymi profilami wzmacniającymi zastosowanymi w jednym z badań. W artykule omówiono uzyskane wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
PL
W referacie omówiono praktyczny przypadek zaprojektowania dużych ścian żelbetowych w spalarni odpadów, z uwagi na odporność ogniową, na bazie rozpatrywania pożaru jako wyjątkowej sytuacji projektowej. Zasadność takiego postępowania wynikała z faktu, że wykorzystanie prostych Danych tabelarycznych PN-EN 1992-1-2 prowadziło do rozwiązań niekorzystnych ekonomicznie. Po przeanalizowaniu nośności ogniowej konstrukcji za pomocą metody Izotermy 500°C oraz w wyniku zastosowania żeber usztywniających ściany znacznie zredukowano ich grubość.
EN
This paper contains a case study of a fire design of large RC walls in a waste incineration plant. In the analysis fire was considered as an accidental design situation. This approach was necessary, because the standard analysis based on simplified Tabulated data given in EN 1992-1-2 has led to a design that was not economically feasible. The analysis of fire resistance of the structure by 500°C isotherm method together with the use of stiffening ribs, has allowed to significantly reduce the required wall thickness.
EN
The widespread use of Fibre-Reinforced Polymers (FRP) reinforced concrete (RC) structural members is hindered by their low fire resistant characteristics, limiting their use to cases, where fire resistance is not a priority. Presented and discussed are experimental results pertaining to the flexural members subjected to heating and simultaneous loading. Solely non-metallic FRP bars: (i) Basalt FRP (BFRP), (ii) Hybrid FRP (HFRP) with carbon and basalt fibres and (ii) nano-Hybrid FRP (nHFRP) with modified epoxy resin, were used as internal reinforcement for beams. The destruction of the beams was caused in different ways, beams reinforced with BFRP bars were destroyed by reinforcement failure while those reinforced with hybrid FRP bars were destroyed by concrete crushing. The BFRP reinforced beams obtained a maximum temperature, measured directly on the bars, of 917°C, compared to beams reinforced with hybrid FRP bars, where the temperature on the bars reached 400-550°C at failure. Moreover, the highest registered ductility was obtained for BFRP reinforced beams as well, where the maximum deflections reached approximately 16 cm.
PL
Degradacja nośności zbrojenia konstrukcji w postaci prętów FRP (ang. Fibre-Reinforced Polymers) może być spowodowane kilkoma czynnikami, do których należą: rodzaje włókien, osnowy (matrycy), ich objętościowy udział, sposób wytwarzania, jakość składników prętów. Jednakże głównym czynnikiem jest przede wszystkim wpływ temperatury w zbrojeniu FRP, występujący w trakcie oddziaływania warunków pożarowych. Zjawisko redukcji nośności konstrukcji i przyczepności zbrojenia do betonu pojawia się, gdy temperatura prętów FRP zbliża się do temperatury zeszklenia Tg osnowy (matrycy), której wartość zależy od rodzaju żywicy. Jednym z rozwiązań w tym zakresie jest zastosowanie większej otuliny lub zastosowanie dodatkowego systemu ochrony przeciwpożarowej. Jednak obecnie dostępne dane na temat zachowania elementów betonowych zbrojonych FRP w warunkach pożarowych, są ograniczone, szczególnie w odniesieniu do nośności belek po poddaniu ich oddziaływaniu wysokich temperatur. Dlatego odporność ogniowa elementów betonowych zbrojonych FRP jest jednym z podstawowych czynników, które utrudniają powszechne stosowanie tych materiałów jako alternatywy dla zbrojenia stalowego. W artykule opisano zachowanie się belek betonowych, zbrojonych prętami FRP wyprodukowanych na bazie włókien bazaltowych i węglowych, poddawanych testom odporności ogniowej. Badania belek narażonych na wysokie temperatury, przeprowadzono według scenariusz pożaru umownego zgodnie z krzywą standardową ISO-834 [13], [29]. Ponieważ głównym celem było zbadanie wpływu rodzaju zbrojenia FRP na odporność ogniową belek, zastosowano różne rodzaje prętów w strefie rozciągania (dolna część belek): (i) zbrojenie na bazie włókien bazaltowych BFRP (ang. Basalt FRP), (ii) hybrydowe zbrojenie HFRP (ang. Hybrid FRP) z włóknami węglowymi i bazaltowymi oraz (ii) nanohybrydowymi prętami nHFRP (ang. nano-Hybrid FRP) ze zmodyfikowaną żywicą epoksydową. Ponadto, badane elementy charakteryzowały się zmiennym stopniem zbrojenia, w celu określenia wpływu średnicy i liczby prętów na nośność belek podczas i po oddziaływaniu wysokich temperatur.
EN
The performance-based analysis of the large-space steel sports hall is presented. Load-bearing structure of the hall consists of spatial long-span truss girders that are made of modern square hollow sections. Both fire development analysis and mechanical response analysis are discussed in detail. Fire Dynamics Simulator and Safir programs are used. Main focus is put on the factors that could affect the final fire resistance of the structure. Uniform and non-uniform heating, different boundary conditions and local imperfections are taken into account. Structures with and without fireproof insulation are considered. Values of the critical temperature, failure modes and fire resistance estimated for various cases are presented. Computer simulations were carried out both for fire growth and decay phase. As a result it is clearly shown that some reductions of the required fireproof insulation are possible. Moreover, the structure without complete traditional fireproof insulation is able to survive not only the direct fire exposure but also the cooling phase.
PL
Aktualne normy europejskie EN 1991-1-2 i EN 1993-1-2 dopuszczają do stosowania różnorodne metody oceny odporności ogniowej, które mogą być wykorzystane zarówno w odniesieniu do pojedynczych elementów jak i całych ustrojów nośnych. Podejście obliczeniowe bazujące na właściwościach danej strefy pożarowej (tzw. performance-based approach) powinno uwzględniać zarówno analizę rozwoju pożaru jak i odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Wykorzystanie tego typu metody może być szczególnie istotne w przypadku obiektów o stosunkowo dużych kubaturach stref pożarowych, takich jak na przykład wielkogabarytowe hale o konstrukcji stalowej. Możliwy jest wówczas nie tylko lepszy wgląd w zachowanie się konstrukcji w warunkach pożaru ale istnieje także możliwość dostosowania izolacji ogniochronnej do rzeczywistego zapotrzebowania. Jednocześnie przeprowadzenie kompletnych symulacji typu "performance-based" jest niezwykle czasochłonne oraz wymaga połączenia wiedzy z zakresu inżynierii pożarowej oraz inżynierii lądowej. Dodatkowo wpływ niektórych czynników (takich jak przykładowo lokalne imperfekcje łukowe) na prognozowaną odporność ogniową nie został do tej pory w pełni rozpoznany. W tej sytuacji w artykule przedstawiono opartą na charakterystyce danej strefy pożarowej analizę odporności ogniowej wielkogabarytowej hali sportowej o konstrukcji stalowej. Rozpatrywana hala charakteryzuje się zarówno znacznymi wymiarami w rzucie (70m x 60m) jak i stosunkowo dużą wysokością (16.5m). Główny ustrój nośny składa się z trójpasowych dźwigarów kratowych o rozpiętości 60m, rozmieszczonych w rozstawie co 6m. Obliczenia rozwoju pożaru wykonano za pomocą programu Fire Dynamics Simulator. Do opracowania analizy odpowiedzi mechanicznej konstrukcji wykorzystano program Safir.
EN
The problem of uniqueness and representativeness of steel frame fire resistance assessment is considered in this paper. The thesis, that the selection of analysis method determines the result in both qualitative and quantitative terms is given scrutiny. It is also shown, that the differences between computed values may be significant. The selection of an appropriate computational model for an analysis of this type seems to be especially important, as the possible overestimation of the fire resistance determined during computation is equivalent to an unjustified optimism of the user with respect to the safety level warranted. In the considerations presented here the critical temperature determined for the whole bearing structure is considered as the measure of sought resistance. The determined temperature is associated with the bearing structure reaching the bearing capacity limit state subject to fire conditions, treated as accidental design situation. Two alternative computational methods have been applied during calculations: the first one - classical, based on 1st order statics and using the buckling length concept for members of the considered frame, and the second one - taking account of 2nd order phenomena via simple amplification of the horizontal loads applied to the frame. Special attention has been paid to the influence exerted on the final fire resistance of the considered structure by the real joint rigidity, decreasing with increasing temperature of the structural members. The obtained results differ not only in the value of determined temperature but also in the indicated location of the weakest frame component, determining its safety.
PL
W pracy rozważa się problem jednoznaczności i reprezentatywności oszacowania odporności ogniowej ramy stalowej. Weryfikacji poddano tezę, że wybór metody analizy determinuje uzyskany wynik zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, a różnice pomiędzy wyliczonymi wartościami mogą okazać się znaczące. Dobór miarodajnego modelu obliczeniowego w tego typu analizie wydaje się być szczególnie ważny, bowiem ewentualne przeszacowanie wyznaczonej z obliczeń odporności jest równoznaczne z nieuzasadnionym optymizmem użytkownika budynku co do gwarantowanego mu poziomu bezpieczeństwa. W prezentowanych rozważaniach miarą poszukiwanej odporności jest temperatura krytyczna specyfikowana dla całego ustroju nośnego. Nie zależy ona od prognozowanego scenariusza rozwoju pożaru i z tego względu może zostać uznana za pewnego rodzaju charakterystykę samej konstrukcji. Wyznaczana temperatura kojarzona jest z osiągnięciem przez ustrój nośny stanu granicznego nośności w warunkach pożaru traktowanego jako wyjątkowa sytuacja projektowa. Nie oznacza to jednak natychmiastowej katastrofy badanej konstrukcji ale jedynie sytuację, gdy prawdopodobieństwo tego rodzaju zdarzenia staje się już na tyle duże że nie może być dalej akceptowane. Do szczegółowej analizy wykorzystano dwie alternatywne procedury obliczeń: pierwszą - opartą o klasyczną statykę pierwszego rzędu, z wykorzystaniem koncepcji długości wyboczeniowej elementów badanej ramy, i drugą - uwzględniającą efekty drugiego rzędu przez prostą amplifikację przyłożonego do tej ramy obciążenia poziomego.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.