Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedmiotem opracowania jest prezentacja rezultatów programu badawczo-edukacyjnego „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez popularyzację stosowania odnawialnych źródeł energii”. Omówiono syntetycznie zakres i metodykę projektowania budownictwa ekologicznego wraz z wytycznymi do projektowania w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiono autorski model teoretyczny ekoprzestrzeni do prezentacji współczesnych metod, technologii i narzędzi do produkcji energii z źródeł odnawialnych.
EN
The subject of the study is to present the results of the research and education program „Promotion of sustainable development of rural areas by popularizing the use of renewable energy sources”. Synthetic scope and methodology of ecological building design together with guidelines for designing in the field of environmental protection were discussed synthetically. An original theoretical model of the eco-space for the presentation of modern methods, technologies and tools for the production of energy from renewable sources has been presented.
EN
The paper aimed at an assessment of environmental and energy impacts of designed family house using green technologies. Investigated buildings are located in Kosice region. The analysis investigates the role of applied green technologies in proposed variants of family house from embodied energy and equivalent emissions of CO2 and SO2 by using LCA assessment method within “cradle to gate” boundaries. The main contribution of the study is underlining that green technologies have significant part in the reduction of the environmental and energy impacts.
3
Content available remote Zdrowie w projektowaniu [budynków]
Builder
|
2018
|
R.22, nr 9
96, 98, 100, 102--103
EN
Inside the buildings we spend most of our time, therefore buildings have great impact on many aspects of our life, especially on our health. Winston Churchill once said: "We shape our buildings; thereafter they shape us". When designing, we focus mainly on architecture, economy and ecology, omitting the most impartant purpose of sustainability: health. Even 30% of new or refurbished buildings are considered sick buildings, where diseases like SBS (Sick Building Syndrome) ar Legionnaire's disease can affect users. This might be the consequence of i.a. inadequate HVAC design, microbial contamination, lack of natural light or bad acoustic. And the totality of factors in indoor environments that influence human health, well-being and productivity of people who work in those spaces is called "buildingomics". lt's identification is now the most important part of green building certification systems like LEED or BREEAM. These certification process concentrates more and more on non-technical aspects like productivity, well-being, satisfaction and creating non-stress environment. However fully dedicated to the subject of health is Well Building Standard, which enables the analysis of building's impact on human health.
PL
Dążenie do minimalizacji ciężaru przegród budowlanych, a zwłaszcza stropów w szkieletowym budownictwie z drewna stoi w sprzeczności z warunkami do zapewnienia dostatecznej izolacyjności akustycznej tych przegród. Warto więc upowszechniać rozwiązania poprawne pod tym względem. W artykule są prezentowane rozwiązania wadliwe i poprawnie skonstruowane, z komentarzem i podsumowaniem podkreślającym niezbędność dostosowania wznoszonych obiektów do wszystkich wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 r., według którego do podstawowych wymagań należy również ochrona przed hałasem.
PL
W aktualnym stanie prawnym stosowanie zielonych zamówień publicznych w budownictwie co do zasady nie jest wymagane [8]. Jednocześnie, pozytywne aspekty środowiskowe, w tym zmniejszenie emisji CO2 przez zwiększenie efektywności energetycznej budynków, redukcja kosztów przez zaproponowanie energooszczędnych rozwiązań dotyczących m.in. termoizolacji budynków lub gospodarowania wodą w budynkach przemawiają za ich stosowaniem. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt innowacyjnych rozwiązań i korzyści, w szczególności dla przyszłego użytkownika. W artykule poddano analizie elementy dokumentacji przetargowej pod kątem możliwości zawarcia w nich zapisów dotyczących zielonych zamówień publicznych jako instrumentu promującego budownictwo pasywne. Zaobserwowano, że stosowanie zielonych zamówień przez podmioty zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych nadal jest marginalne.
EN
In the current legal regulation the use of green public procurement in the construction industry, as a rule, it is not required [8]. The positive environmental aspects including reducing CO2 emissions by increasing the energy efficiency of buildings, cost reduction by offering energy-saving solutions related e.g. to thermal insulation of buildings and water management in buildings, are the important reason for their use. Another important aspect is the implementation of innovative solutions and advantages for the users. In the publication, elements of tender documents, were analysed in terms of the possibility of using entries related to green public procurement as an instrument to promote passive buildings. It has been observed that the use of "green procurement" by the entities obliged to apply the Public Procurement Law is still marginal.
6
Content available remote Innowacje w metodach wznoszenia budynków ze straw-bales
PL
Budownictwo straw-bales jest energooszczędne, niskoemisyjne oraz przyjazne dla człowieka i środowiska w większym stopniu niż inne technologie budowlane. Obecnie w świecie rośnie zainteresowanie ekologicznymi i energooszczędnymi metodami budownictwa. W artykule omówiono charakterystykę słomy jako materiału budowlanego z pokazaniem jej najważniejszych parametrów, omówiono wybrane cechy techniczne. Przedstawiono sposoby budowania ze słomy w nowatorskiej metodzie budowania ściany za pomocą modułów drewniano-słomianych, tynkowanych gliną oraz z prefabrykowanych paneli modularnych ModCell.
EN
Building with straw-bales is energy-efficient, low-emission, friendly to human and the environment more than other building technologies. Today, in a world, awareness of ecological and energy-saving construction methods is growing. The article describes characteristics of straw as a building material showing the most important parameters and also some technical features. Moreover, article explains how to build with a straw in a new method – building a wall using wood and straw-blocks, which are plastered with clay later and building by prefabricated ModCell panels.
EN
The article examines the "Green architecture" notion development as a new stage in architecture development as exemplified by the current trends in design and construction of the "Green architecture" projects.
PL
Budownictwo jest jednym z obszarów, którego wpływ na środowisko naturalne jest znaczący. Stąd poszukiwane są rozwiązania, które zapewniając określony komfort życia, pozostaną przyjazne dla środowiska naturalnego. Postęp w ochronie środowiska naturalnego połączony z rozwojem budownictwa zależy od proekologicznej świadomości obecnego i przyszłych pokoleń.
EN
Building engineering is one of the areas of human activity, which has a significant impact on the natural environment. Hence, we look for solutions, which, by providing a defined level of comfort, are still friendly for the environment. The advancement within the scope of the environmental protection, along with the development of the building industry is very much dependent on pro-ecological awareness of the current and the next generations.
PL
DomTrzon (znany również jako Bio_Arka) jest drewnianym budynkiem jednorodzinnym, wykonanym w standardzie energooszczędnym, o konstrukcji masywnej. Obiekt jest wyposażony w mechaniczną instalację wentylacyjną z rekuperatorem. Głównym źródłem ciepła na cele grzewcze jest akumulacyjny piec opalany drewnem, który służy również do przygotowywania posiłków. Artykuł prezentuje dziesięciodniowe pomiary (luty 2014r.) wybranych parametrów komfortu wewnętrznego (temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku węgla). Na potrzeby analizy wprowadzono prosty model pieca akumulacyjnego. W referacie przeanalizowano korelacje pomiędzy zawartością wilgoci w powietrzu oraz stężeniem CO2. Osiągnięciem pracy jest również szacunkowa analiza wpływu rodzaju źródła ciepła do przygotowania posiłków na zapotrzebowanie świeżego powietrza. Na podstawie pomiarów zaproponowano kierunki zmian w koncepcji budynku, które mogłyby jeszcze bardziej wykorzystać jego energooszczędny i ekologiczny potencjał.
EN
DomTrzon (also known as Bio_Arka) is wooden, energy-saving, single-family house, with massive construction (exterior walls: 10 cm laminated wood + 30 cm wood fiber insulation). Mechanical ventilation system with cross heat exchanger is installed in the building. Wood-lag accumulation stove is the main heat source in the analyzed object, the stove is used mainly to prepare meals. This paper presents 10–days measurement (February 2014) of selected indoor environment comfort parameters: temperature, relative/absolute humidity, carbon dioxide concentration. In this paper: (1) simple mathematical model of accumulation stove is implemented; (2) correlation between CO2 concentration and absolute humidity is analyzed; (3) influence of kitchen heat source (for meals preparation) on fresh air demand is estimated. Directions of DomTrzon concept development are proposed based on investigation of measurements results. Solutions of indicated imperfections could help to better exploit energy-savings and ecological potential of the building. Authors would like to acknowledge Mr. Joe Huang from White Box Technologies (http://weather.whiteboxtechnologies.com/), who donate climate data used in the analysis.
PL
Artykuł przedstawia jeden z nowych wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej tzw. zielonych budynków, odnawianych lub nowych. System LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design-Lider w projektowaniu budynków oszczędnych energetycznie i przyjaznych środowisku naturalnemu) stosowany jest w Stanach Zjednoczonych pod auspicjami U. S. Green Building Council (USGBC). Jest to jeden z najszybciej rozwijający się i najbardziej popularny na świecie system certyfikacji inwestycji proekologicznych stosowany również w warunkach polskich.
EN
This publication presents is an ecology-oriented building certification (LEED) for identifying and implementing practical and measurable green building design, construction, operations and maintenance solutions, run under the auspices of the U.S. Green Building Council (USGBC) new systems of rating buildings.
11
Content available remote Budownictwo z gliny w aspekcie energooszczędności i ochrony środowiska
PL
W artykule przedstawiono zalety gliny, odnoszące się bezpośrednio do jej energooszczędności i technologie budowy obiektów z gliny. Ten typ budownictwa, obecnie awangardowy i niekonwencjonalny, w przeszłości wynikał z oszczędności i konieczności używania tanich, lokalnych materiałów. W przyszłości te ostatnie kryteria mogą stać się priorytetem w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Szybko znikające zasoby naturalne, ciągle rosnące ceny oraz konieczność oszczędzania energii zmuszą powoli do zrewidowania konwencjonalnego podejścia do budownictwa.
EN
In this publication the major advantages related directly to the energy efficiency were presented. Different forms of the innovative building methods related to raising buildings from clay were described. This type of construction, which is at present considered to be innovative and unconventional, in the past resulted from poverty, economizing and the necessity to use cheap, local materials. In the future the latter mentioned criteria may become the priority for the modern housing development. Quickly disappearing natural resources of our planet, their constantly growing prices and the necessity to save energy make us slowly review the conventional approach to construction.
PL
Nowa siedziba Rady Miejskiej w Bolonii autorstwa Mario Cucinella Architects jest przykładem holistycznie zaprojektowanego obiektu, prezentującego metody tworzenia środowiska zbudowanego z odpowiedzialnością wobec środowiska naturalnego. Postawa proekologiczna w architekturze została uwidoczniona poprzez podwyższenie efektywności energetycznej oraz prawidłową orientację budynku względem stron świata, uwzględniającą lokalne uwarunkowania klimatyczne. Wykorzystywanie pasywnych zysków solarnych zimą, chłodzenia za pomocą przepływu powietrza latem, a także stosowanie wentylacji naturalnej w strefach publicznych i doświetlenia światłem dziennym powierzchni biurowych pozwalają wymiernie obniżyć zużycie energii. Duże znaczenie ma również kwestia pozyskiwania wody deszczowej i racjonalnego gospodarowania wodą w budynku. Zapewnienie korzystnego mikroklimatu we wnętrzach i w otoczeniu budynku wpływa na poprawę komfortu użytkownika. Dodatkowo podnoszą go łatwa dostępność komunikacyjna i kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej. Z kolei wysoki komfort użytkownika skutkuje podniesieniem jakości życia zarówno w skali najbliższej okolicy, jak i w skali miasta. Siedziba rady miejskiej jako jeden z najważniejszych obiektów administracji publicznej pomaga stworzyć wzorzec do naśladowania wśród lokalnej społeczności. Jest także przykładem, iż odpowiednia decyzja o lokalizacji budowli tej rangi może znacząco wpłynąć na podwyższenie standardu dzielnicy. Oprócz przesłania edukacyjnego, związanego z promowaniem architektury proekologicznej, autorzy budynku Rady Miejskiej w Bolonii podkreślają jego aspekty estetyczne oraz znaczenie w krajobrazie kulturowym miasta.
EN
The new City Council building in Bologna, designed by Mario Cucinella Architects is an example of the holistically designed object, that presents methods of built environment creation with the responsibility towards the natural environment. Pro-ecological attitude has been accentuated in the architecture through the increased energy efficiency and proper building orientation considering geographical directions and local climate conditions. The usage of passive solar gain in the winter, cooling air flow through the summer as well as the natural ventilation in public zones and daylight illumination of the office space, allow significant reduction of the energy consumption. The issue of rainwater collection and rational water management in the building has been also very important. Providing a favorable microclimate in the building interiors and its surroundings influences the improvement of the user comfort. Additionally this convenience is increased with a good connection with the transport network and creation of easily accessible, welcoming public space. The high level of user comfort results with an increased quality of life, both in scale of the district and the city. The City Council building, as one of the most important public administration facilities, helps to establish the pattern to be spread and followed among the local society. It is also an example that shows how the right decision about the location of the building of this rank can affect the upgrade of the neighborhood. In addition to the educational message, regarding the promotion of pro-ecological architecture, the authors of the City Council building in Bologna emphasize its aesthetic aspects and the importance in the cultural landscape of the city.
14
Content available remote Zielony dach a architektura energooszczędna
PL
Szczególny wpływ zielonych dachów na architekturę energooszczędną i zapotrzebowanie energetyczne budynków obserwuje się od kilku dekad. Tereny czynne biologicznie, będące piątą elewacją budynku, zapewniają korzyści ekologiczne, ekonomiczne oraz estetyczno-środowiskowe w ramach całego cyklu życia budynku. Takie rozwiązania zyskują obecnie szerokie grono odbiorców, zarówno wśród projektantów, jak i świadomych zysków inwestorów. W opracowaniu przedstawiono wpływ zielonych dachów na architekturę energooszczędną, współczesne realizacje architektoniczne oraz tendencje projektowe.
EN
Specific influence of green roofs on the energy saving architecture and energy demand of the building has been observed for a few decades. Biologically active areas, forming the fifth elevation of the building, provide ecological, economic, aesthetic and environmental benefits over the whole life cycle of the building. Such solutions are currently gaining many enthusiasts, both among designers and benefit-aware investors. The study presents the influence of green roofs on the energy saving architecture, current accomplishments in architecture and designing trends.
PL
Artykuł prezentuje różnorodne środki, które zależnie od skali są odpowiednie do uzyskania optymalnych rozwiązań skupionych wokół idei zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania takie stają się w Polsce coraz powszechniejsze. Myślenie o wpływie na środowisko zauważyć można w różnych skalach – od urbanistyki do projektów małych budynków. Zmiany widoczne są jednak przede wszystkim w społecznej świadomości ekolo-gicznej. Bo tak naprawdę właśnie ona gwarantuje poszanowanie środowiska w kontekście wykraczającym daleko w przyszłość i zaprzestanie skupiania się jedynie na zaspokajaniu naszych obecnych, wciąż rosnących potrzeb.
EN
This article presents a range of measures which, depending on the scale is appropriate to obtain optimal solutions centered around the idea of sustainable development. Such solutions are becoming increasingly common in Poland. Thinking about the environmental impact can be observed at different scales - from urban to small building projects. The changes are visible, however, especially in social environmental awareness. It is the real guarantee of respect for the environment in the context of going far into the future and stop focusing only on meeting our current, ever-growing needs.
PL
W rozwiązaniach szklanych ścian określenie "inteligentne" oznacza dynamiczną możliwość działania fasady w zmieniających się pogodowych warunkach dziennych lub rocznych okresów, w celu obniżenia zużycia energii w budynku. Elewacja może zostać tak określona tylko wówczas, gdy wykorzystuje światło, energię słońca oraz wiatru w sposób bezpośredni (pasywny). Celem rozwiązania jest zabezpieczenie zapotrzebowania budynku na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i oświetlenie, bez udziału systemów mechanicznych.
EN
In glass wall solutions, the description "smart" denotes the possible of dynamic action of the facade in changing weather conditions or seasons of the year, with the aim of reducing energy consumption in the building. An elevation can be so described only if it makes use of Iight, solar energy and wind in a direct (passive) way. The aim is to meet the building's needs for heating, cooling, ventilation and lighting without the involvement of mechanical systems.
18
Content available remote Low energy buildings versus green buildings and their design strategies
EN
Architecture - unity of the function, aesthetics, technology and economy. Technology in architecture. Building - climate - energy system. Low energy architecture versus green architecture. Green architecture versus sustainable architecture. Green building. Structure of green building design, active and passive strategies.
PL
Architektura - jedność funkcji, estetyki, technologii i ekonomii. Technologia w architekturze. Budynek - klimat - system energetyczny. Architektura budynków niskoenergetycznych a architektura budynków zielonych. Budynki zielone a architektura budynków zrównoważonych. Metody projektowania budynków zielonych, aktywne i pasywne strategie.
PL
Rozwój nowoczesnych technologii materiałowych, w tym nanotechnologii, urealnia pomysły wielu architektów, których realizacja była dotąd nieosiągalna. Futurystyczne wizje budynków autorstwa takich staw światowej architektury jak: Daniel Libeskind, Greg Lynn, Eloy Celaya, Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Santiago Calatrava, Jan Kaplicy czy Ken Yeang mogłyby pozostać w sferze marzeń na wieki gdyby nie działalność badawczo-rozwojowa prowadzona w międzynarodowych koncernach ukierunkowana na udoskonalanie istniejących i poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych, możliwych do implementacji w budownictwie. Nowatorskie podejście do projektowania cechuje nie tylko nietuzinkowa forma obiektów budowlanych czy ich ultranowoczesne wyposażenie, ale także, a może przede wszystkim aspekt ekologiczny - drastyczne obniżenie stopnia uciążliwości budynków w trakcie ich eksploatacji. Czy tak odważne projekty mają szansę stać się upowszechnione? Czy potencjalni inwestorzy będą zainteresowani finansowaniem takich przedsięwzięć?
EN
The development of modern material technologies, including nanotechnologies, makes more realistic the ideas of many architects which have so far been impossible to put into practice. The futuristic visions of such famous names in world architecture as Daniel Libeskind, Greg Lynn, Eloy Celaya, Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Santiago Calatrava, Jan Kaplicy and Ken Yeang might have remained nothing more than dreams for centuries had it not been for the research and development activity of international corporations directed towards perfecting existing material solutions and seeking new ones which might be used in construction. An innovative approach to design is characterized not only by the unusual form of structures and their ultramodern fittings, but also. and perhaps above all, by the environmental aspect - a drastic reduction in the degree of burden produced by buildings when in use. Do such bold designs have a chance of becoming widespread? Will potential investors be interested in financing such projects?
20
Content available remote Innowacja a tradycja
PL
Z powodu wyczerpywania się tradycyjnych źródeł energii, zagrożenia katastrofą ekologiczną zmuszeni jesteśmy do poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych innowacji, szczególnie ukierunkowanych na wykorzystanie energii odnawialnych. Wiele budynków budowanych w naszych czasach ma negatywny wpływ na środowisko i zużywa dużą ilość energii. Z tego powodu coraz bardziej istotnym staje się projektowanie budynków energooszczędnych, zdrowych, uwzględniających lokalne warunki klimatyczne miejsca, bazując na tradycyjnych sposobach budowania z innowacjami technicznymi i technologicznymi. Kreowanie energooszczędnych budynków przyczynia się do poprawy warunków życia i mieszkania.
EN
Due to exhaustion of traditional sources of energy and in danger of ecological disaster people are oblige to search for new technical and technological innovationally solutions, especially directed to new potentials for using solar energy. A lot of buildings which are built in our times have the negative influence on the environment and they use a lot of energy. Because of that it is important to design energy saving buildings, healthy buildings, using local climatic conditions basing on traditional methods of constructions, with technical and technological innovations. Creating energy - saving buildings needs to improve the quality of living conditions in our environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.