Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Belarus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Koleje Białoruskie w 2019 r.
PL
Białoruś jest wschodnim sąsiadem Polski, krajem powstałym w 1991 r., po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Z powodów historycznych koleje białoruskie stosują rozstaw szyn 1520 mm, natomiast główne linie kolejowe są zelektryfikowane napięciem 25 kV 50 Hz. Spośród sąsiadów Białorusi, tylko Polska stosuje rozstaw 1435 mm. Stolica kraju – Mińsk – położona centralnie oraz zamieszkana przez 1,97 mln osób (ok. 20% populacji kraju, 2018 r.) ma dobre położenie w zakresie organizowania przewozów do innych ośrodków miejskich na Białorusi. Jest to jednocześnie jedyne białoruskie miasto, którego liczba mieszkańców przekracza 1 mln. Ponieważ Białoruś nie ma dostępu do morza, zatem korzysta z portów morskich na sąsiednich Litwie i Łotwie – Kłajpedy, Windawy i Rygi, co jest ułatwione przez fakt, iż te kraje – także z powodów historycznych, stosują rozstaw 1 520 mm. Poza tym państwa te do 1991 r. tworzyły jeden organizm polityczny, zatem obecne granice państwowe nie istniały. Wprawdzie białoruskie podmioty gospodarcze korzystają także z portów południowego sąsiada – Ukrainy, jednak odbywa się to na znacznie mniejszą skalę w porównaniu z portami łotewskimi i litewskimi.
EN
Belarus is Poland’s eastern neighbor, a post-Soviet country established in 1991. For historical reasons, Belarusian railways use a rail gauge of 1 520 mm. Among Belarus’s neighbors, the only railways in Poland use a 1435 mm gauge. The capital of the country - Minsk - is centrally located and has a good location to organize transport to other urban centers in Belarus. It is also the only Belarusian city with a population of over 1 million. Since Belarus has no access to the sea, it uses seaports in neighboring Lithuania and Latvia - Klaipeda, Ventspils, and Riga, which is facilitated by the fact that these countries also use a 1 520 mm spacing for historical reasons. Along with the New Silk Road project, i.e. the concept of increasing the percentage of cargo transported by rail between China and EU countries at the expense of sea transport, there was a chance to modernize the BC rail network due to the transit location of Belarus and to acquire new and modern rolling stock.
2
Content available Zespoły Flirt serii EPM kolei białoruskich BC
PL
Koleje Białoruskie (BC) po pozyskanych zespołach Flirt – 4- i 5-członowych, przeznaczonych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i lokalnego, zdecydowały się na zakup zespołów 7-wagonowych przeznaczonych do obsługi połączeń klasy IC. Pomimo wyższej ceny przejazdu, połączenia obsługiwane nowymi zespołami zyskały uznanie pasażerów. Nowością na sieci BC jest stopniowe zastępowanie połączeń nocnych obsługiwanych składami wagonowymi, połączeniami dziennymi, co jest możliwe po podniesieniu prędkości maksymalnej na wybranych liniach na sieci BC (do 140 km/h), co z kolei jest konsekwencją elektryfikacji poszczególnych linii kolejowych na sieci BC. Centralne położenie stolicy kraju – Mińska, położonego na skrzyżowaniu głównych linii kolejowych na Białorusi, ułatwia uruchamianie nowych połączeń dziennych. W niniejszym artykule scharakteryzowano zespoły Flirt serii EPM dla kolei białoruskich.
EN
BC after purchasing the Flirt emus 4- and 5-piece multiple unit, designed for handling agglomeration and local traffic, decided to purchase 7-piece multiple unit intended for IC class service. Despite the higher price of the journey, the rail routes where new emus are operated, many passengers have decided for the journey in these trains. It can be observed that novelty on the BC network is the gradual replacement of overnight trains operated by couches/sleeping cars by emus as daily trains, which is possible after raising the maximum speed on selected BC lines (up to 140 km/h), which is a consequence of the electrification of selected railway lines on the BC network. The central location of the capital city of Minsk, located at the intersection of the main railway lines in Belarus, makes it very easy to start new daily connections.
3
Content available Komunikacja kolejowa między Polską a Białorusią
PL
Granica polsko-białoruska, jest zewnętrzną granicą UE oraz miejscem, gdzie zbudowano stacje wyposażone w sieć kolejową o rozstawie 1435 mm oraz 1520 mm. Po 1945 r. w obrębie stacji granicznych powstały wojskowe rejony przeładunkowe, zbudowane z mysią o wykorzystaniu podczas wojny. Po zmianie doktryny politycznej w Polsce po 1989 r. oraz integracji ze strukturami zachodnimi (UE, NATO) wspomniane obiekty przystosowano do celów cywilnych. Powstanie niepodległej Białorusi po rozpadzie ZSRR spowodowało konieczność ułożenia wzajemnych stosunków polsko-białoruskich. Spośród sąsiadów Białorusi, Polska jest jedynym krajem, który stosuje rozstaw szyn 1435 mm, co oznacza także konieczność zbudowania infrastruktury przeładunkowej w ruchu towarowym, ewentualnie stosowania komunikacji przestawczej (konwencjonalnej, automatycznej). Stosunkowo wysoki poziom przewozów towarowych przez Białoruś, zwłaszcza tranzytem, jest spowodowany położeniem tego kraju na ważnym szlaku komunikacyjnym, biegnącym z Chin i Rosji do Europy. Głównym przejściem granicznym pomiędzy Polską i Białorusią jest Terespol-Brześć, a kolejne to Siemianówka-Świsłocz, czy Kuźnica Białostocka-Bruzgi, przy czym główną rolą wyżej wymienionych przejść jest obsługa ruchu towarowego. W dalekobieżnym ruchu pasażerskim wykorzystane jest praktycznie tylko przejście Terespol-Brześć, ze znaczną liczbą par pociągów.
EN
The Polish–Belarusian border is the outer border of the EU and the place where stations with a 1435 mm and 1520 mm rail gauge have been built. After 1945, military transshipment zones were built within the border stations, for use during the war. These objects were adapted for civil use, after the change of political doctrine in Poland after 1989 and integration with Western structures (EU, NATO). The emergence of an independent Belarusian state after the collapse of the USSR resulted in the necessity of establishing mutual Polish-Belarusian relations. Among the neighbors of Belarus, Poland is the only country that uses a 1435 mm rail gauge, which also implies the need to build a transshipment infrastructure for freight traffic and possibly use a rail gauge change (conventional, automatic) transport in passenger and freight traffic. The relatively high level of transport of goods by Belarus, especially transit, comes from the country’s localization on a major communication way, going from China and Russia to Europe. The main border crossing between Poland and Belarus is Terespol–Brest, followed by Siemianowka–Swislocz and Kuznica Bialostocka–Bruzgi and their main role is freight traffic. The longdistance passenger trains use in fact the Terespol–Brest border crossing and a considerable number of trains are observed there.
PL
Praca prezentuje własności fizyczne, skład chemiczny i zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych oraz względnych wartości δ18O, δ2H wybranych wód butelkowanych mineralnych, mineralnych i leczniczych z ujęć zlokalizowanych w różnych uzdrowiskach rehabilitacyjnych na Białorusi. Wody te zostały zebrane w okresie od 2012 do 2015 roku i analizowane w laboratoriach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. W większości badanych wód dominują jony Cl-, SO42-, Na+ i Ca2+, a ich mineralizacja zmienia się w szerokim zakresie od kilku set mg/dm3 aż do około 150 g/dm3, pH od 6.6 do 9.1 a Eh od -283 do 259 mV. Stężenia izotopów radu zmieniają się od ≤ 5 mBq/dm3 aż do 17.6 Bq/dm3, a aktywność właściwa 228Ra zwykle jest wyższa od 226Ra. Stężenia izotopów uranu są zawarte w zakresie od poniżej 0.5 mBq/dm3 do 75 mBq/dm3 dla 238U i do ok. 300 mBq/dm3 dla 234U. Zawartości izotopu trytu są poniżej 1.1 UT, wartości d18O są w zakresie od -10.9‰ do -7.8‰ i d2H od -84‰ do -59,4‰. Te wartości wykazują, że w badanych wodach przeważa woda zasilana z okresu holocenu. Niektóre wody mineralne zawierają składniki swoiste (Rn, Br, Fe) które nadają im własności farmakodynamiczne.
EN
This work presents the physical properties, chemical composition, natural radionuclides’ concentrations and the relative values of δ18O, δ2H of selected bottled mineral, mineral and therapeutic waters of some water intakes localized at different therapeutic centers in Belarus. The water samples were collected in the period from January 2012 to June 2015 and analyzed at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection and Faculty of Physics and Applied Computer Science laboratories, AGH University of Science and Technology in Kraków Poland. The results show that the dominating ions in the majority of waters are Cl-, SO42-, Na+ and Ca2+, the total dissolved solids (TDS) of the investigated waters ranges from several hundred mg/L to near 150 g/L, pH from 6.6 to 9.2 and Eh from -283 to 259 mV. The radium isotopes concentration ranges from below the limit of detection to 17 Bq/L, and the specific activity of 228Ra is often higher than those of 226Ra. The uranium concentration range from below 0.5 mBq/L to 75 mBq/L for 238U and to 300 mBq/L for 234U. In some waters the uranium activity ratio (234U/238U) is very high. The tritium concentrations are below 1.1 UT, d18O range from -10.9‰ to -7.8‰ and d2H from -84‰ to -59.4‰. These values indicate that groundwaters are dominated by components which were recharged during the Holocene. Due to the presence of specific elements such as iron, bromine and radon, as well as hydrogen sulfide, some mineral waters are classified as therapeutic.
RU
Залежи нефтяных месторождений Республики Беларусь имеют очень широкий спектр геолого-физических свойств пород-коллекторов. В ряде случаев традиционные технологии разработки не приносят существенного увеличения добычи нефти, а наоборот, усугубляют ситуацию, снижая ее. В связи с этим для таких залежей разработаны и внедряются нетрадиционные технологии разработки.
EN
Oil fields of the Republic of Belarus have a wide range of geophysical properties of reservoir rocks. In the number of cases conventional development technologies don’t bring significant increase of oil production, and vice versa make the situation worse by decreasing it. In this connection for such deposits unconventional development technologies have been developed and implemented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy składu chemicznego i parametrów hydrogeologicznych wybranych zwykłych wód podziemnych w centralnej części Białorusi. Większość formacji wodonośnych są to czwartorzędowe utwory polodowcowe płytko zalegające. Wody zawarte w tych utworach mogą łatwo być skażone antropogenicznie. Autorzy pracy zbadali 17 próbek wody pobranych z ujęć znajdujących się wzdłuż autostrady M3 łączącej miasta Mińsk i Łogojsk. Głębokości zwierciadła tych wód zmieniają się w zakresie od 7 do 140 m ppt., ich mineralizacja jest zawarta w przedziale od 225 do 607 mg/dm³ (pH od 7,45 do 8,54). Badane wody należą najczęściej do typów hydrochemicznych, takich jak: HCO₃-Ca-Mg, HCO3-Cl-Ca-Mg, HCO₃-Cl-SO4-Ca-Mg, rzadziej do HCO3-Na. Na ogół stężenia zarówno jonów głównych, jak i śladowych wód mieszczą się w zakresie normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, choć sporadycznie spotyka się wody o wysokim stężeniu jonów NO⁻₃, K⁺ lub podwyższonym stężeniu uranu. Podwyższone stężenia jonów NO⁻₃, K⁺ oraz uranylu mogą być związane ze stosowaniem nawozu pochodzenia mineralnego lub organicznego lub kontaktem wody ze skałami bogatymi w uran. Zgodnie z polskimi kryteriami sposobu oceny stanu wód podziemnych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 r., badane wody zostały zakwalifikowane do pierwszej i drugiej klasy jakości.
EN
Belarus is a country in Central Europe, the country is rich not only in mineral water resources but also in fresh groundwater. From the geological point of view the fundament of this country consists of crystalline substructure characterized by magmatic and metamorphic rocks covered by the upper Paleozoic sedimentary rocks. Almost all of the fundament is clothed by quaternary sediments, which play the main role of fresh groundwater aquifers lying in the shallow depth, so the water could be easily contaminated anthropogenically. The study presents the chemical composition and hydrogeological parameters of 17 fresh groundwater intakes occurring along the highway M3 linking, the capital of Belarus, Capital and Logojsk city. These water intakes are artesian natural outflows or drilled holes or house wells and are consumed by residents and used in the household. The water table ranges from 7 to over 140 m below the Earth surface and their mineralization varies from 225 to 607 mg/dm³ The waters belong to the different hydrochemical types: HCO₃Ca-Mg, HCO₃-Cl-Ca-Mg, HCO3-Cl-SO4-Ca-Mg, less likely to HCO3-Na and are slightly alkaline (pH from 7.45 to above 8.54). Generally, the concentrations of the major and trace ions in the studied waters are contained in the ranges of the water standards qualities for human consumption. However, occasionally in a few waters there are elevated concentration of NO⁻₃ (33 mg/dm³) and uranium concentration (0.05 μg/dm³), the effects can be connected with the overfertilization or contact with intrusive rocks respectively. According to the Polish criteria for drinking water DzU Nr 143, poz. 896 the studied waters belong to the good qualities.
PL
Niniejszy esej jest próbą zwięzłego ujęcia cech charakterystycznych dla łotewskiego i polskiego neoklasycyzmu. W tej części studium autorka skupiła swą uwagę na architekturze prowincjonalnej (krajowej), wyróżniając podobieństwa i różnice w architekturze obydwu krajów. Jednocześnie niniejszy tekst uzupełniony został uwagami na temat historyczno-eklektycznych przykładów łączenia neoklasycyzmu z neogotykiem, zawiera również porównanie z innymi obszarami dawnego Królestwa Polskiego.
EN
This essay is an attempt at a brief description of features characteristic for the Latvian and Polish neo-classicism. In this part of the study the author focuses her attention on provincial architecture (national) highlighting similarities and differences in the architecture of both countries. At the same time, this text was complemented with remarks concerning the historic-eclectic examples of combining neoclassicism and neo-Gothic, and additionally comparing it with other areas of the former Kingdom of Poland.
8
Content available Tabor nowej generacji Kolei Białoruskich
PL
W ostatnim czasie Koleje Białoruskie zakupiły wiele nowoczesnych pojazdów szynowych - lokomotyw i zespołów trakcyjnych, zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Zmodernizowano także część lokomotyw spalinowych do pracy manewrowej. Główne linie kolejowe są zelektryfikowane (25 kV 50 Hz), choć ponad połowa linii nie ma jednak trakcji elektrycznej. Praktycznie wszystkie linie są szerokotorowe (1520 mm). Nowy tabor został wyprodukowany przez producentów innych niż rosyjscy (do tego czasu Koleje Białoruskie nie używały taboru produkcji zachodniej). Nowością są szybkie dzienne pociągi regionalne z Mińska do głównych miast na Białorusi - Baranowicz, Brześcia, Orszy i innych. Obsługiwane są one elektrycznymi zespołami trakcyjnymi Flirt wyprodukowanymi przez firmę Stadler. Dodatkowo została utworzona kolej podmiejska w aglomeracji Mińska. Wykorzystywane są tam ezt Flirt wersji zmienionej w porównaniu z taborem do przewozów regionalnych. Na liniach niezelektryfikowanych eksploatowane są spalinowe wagony silnikowe i zespoły trakcyjne wyprodukowane przez polską firmę Pesa. Nowe lokomotywy spalinowe do pociągów pasażerskich pochodzą z fabryki w Kołomnie (Rosja), a importowane z dawnej Czechsłowacji zostały zmodernizowane. Do prowadzenia pociągów towarowych zakupiono w Chinach nowe lokomotywy elektryczne oparte na zaprojektowanych przez koncern Alstom pojazdach Prima. Planowane są kolejne zakupy podobnych lokomotyw.
EN
Belarussian Railway (BC) has purchased number of modern rolling stock last times - locomotives and motor units (both diesel and electric). Additionally, some locomotives have been modernized (all are diesel ones). Main railway lines are electrified (25 kV 50 Hz), but more than half are not in Belarus. Practically, all lines are broad gauge (1520 mm). New rolling stock was produced by non-Soviet manufacturers (until this time, BC has not used Westem-built locomotives and cars). The novum are fast regional daily-trains from Mińsk to main cities in Belarus - Baranovichy, Brest, Orsha, and others (on electrified lines), where Stadler-built Flirt trains are exploited. Additionally, suburban railway was created in Mińsk agglomeration, where also Flirt emus are exploited (slight changed version in companson to regional ones). For non-electrified lines, diesel cars and motor units were built by Pesa (Poland). New diesel locomotives have been built in Kolomna works (Russia) for passenger trains providing, and some exploited nowadays locos built in Czechoslovakia by CKD have been modernized. For freight trains providing, new electric locomotives based on Prima-Alstom ones have been purchased in China and next ones ordered.
PL
Dworce kolejowe odgrywają kluczową rolę w pasażerskim transporcie kolejowym. Na ich terenie nie tylko rozpoczynają się i kończą podróże pasażerów, ale bardzo często to właśnie tutaj potencjalny klient po raz pierwszy styka się z koleją, chcąc zasięgnąć informacji o rozkładzie jazdy i cenie biletu. Białoruś i Ukraina są jednymi z tych państw, gdzie dworcom kolejowym poświęca się szczególnie dużo uwagi nie tylko pod względem estetyki, ale także zakresu usług świadczonych podróżnym. Miejscowe dworce budują pozytywny wizerunek całej kolei, co pozwala na zwiększenie jej atrakcyjności względem transportu drogowego i lotniczego. Dotyczy to nie tylko obiektów położonych w centrach dużych miast, lecz także dworców w małych miastach i na wsiach.
PL
Celem pracy było poznanie poziomu aktywności fizycznej studentów kierunku wychowania fizycznego Uniwersytetu im. Puszkina w Brześciu i Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Starano się określić aktywność fizyczną w domenie zajęć związanych z kierunkiem studiowania, oraz ze sportem i rekreacją fizyczną tak ściśle związanym z kierunkiem studiowania Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) – wersja długa. Wykorzystano test U Manna-Whitneya, który jest nieparametryczną alternatywą dla testu t – Studenta. Poziom aktywności fizycznej studentów obu uczelni nie wykazał istotnych zróżnicowań w obszarze pracy zawodowej. Programy nauczania są zbudowane w bardzo zbliżony sposób, w równym stopniu aplikując studentom aktywności zwłaszcza o wysokich intensywnościach. Istotne różnice wystąpiły w aktywnościach związanych ze sportem i rekreacją, które zwłaszcza w aktywnościach wysokich były na wyższym poziomie u studentów z Białorusi.
EN
The objective of the study was to learn about the level of physical activeness of students of physical education of Pushkin University in Brest and the Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska. In particular, the efforts were made to define the physical activity in the area of activities connected with the course of study and the physical activity related to sport and physical recreation. There was used the method of diagnostic survey with IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) – long version. The results were statistically analysed using Statistica program. The U Mann-Whitney test was applied being a nonparametric alternative to the t – Student test for two independent samples. The level of physical activity of students of both universities revealed no significant differences within professional work. The curricula are constructed in a very similar way with equal students’ maximum output of activity especially at high intensities. Significant differences occurred in activities related to sport and recreation, which especially in high activities are on higher level among students from Belarus.
PL
Procesy integracyjne w Europie doprowadziły do zacieśnienia stosunków społecznych i gospodarczych, które wymagają bardziej intensywnego rozwoju systemu transportu w celu zaspokojenia rosnących potrzeb transportowych i handlowych, zarówno w państwach UE, jak i ich zewnętrznymi sąsiadami. Jednak wzrost ruchu i zmniejszenia globalnych rezerw paliw węglowodorowych prowadzi do wzrostu ich cen, który zachęca przewoźników do optymalizacji kosztów transportu. I tu ważną rolę będą odgrywały ceny przewozów wodnych śródlądowych, których zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę pracy jednego transportu jest znacznie niższe niż w transporcie samochodowym i 1,5-2 razy mniejsze, niż w przypadku transportu kolejowego. Ponadto, niskie jednostkowe zużycie paliw kopalnych przyczynia się do odpowiedniej redukcji szkodliwych emisji do atmosfery, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne w krajach tranzytowych.
EN
Integration processes in Europe would lead to strengthening social and economic relations, which require a more intensive development of the transport system in order to meet the growing transportation needs of foreign trade goods, both in the EU and its neighbors. However, the increase in traffic and reduce global reserves of hydrocarbon fuels leads to rise in prices, which encourages carriers to optimize transportation costs. And here an important role will be played by water, whose energy consumption per unit of work of one transport is much lower than in road transport and 1.5-2 times less than in the case of rail transport. In addition, low specific consumption of fossil fuels contributes to a corresponding reduction of harmful emissions into the atmosphere, which has a positive impact on the environment in transit countries.
PL
Zgodnie z danymi amerykańskiego instytutu Gallupa, w zakresie jakości dróg samochodowych Białoruś znajduje się na 68 miejscu wśród 148 państw, istotnie wyprzedzając według tego wskaźnika swoich partnerów w Związku Celnym – Rosję (128 miejsce) i Kazachstan (105 miejsce), jak również sąsiadów – Polskę (125), Ukrainę (133), Łotwę (122) i Litwę (97). Współczesny biznes jest niemożliwy bez efektywnego systemu transportowego. Białoruś wyraźnie różni się od innych państw WNP wyższą jakością dróg oraz ich gęstością. Z racji swojego usytuowania geograficznego i poziomu rozwoju gospodarki Białoruś posiada duże możliwości wzmocnienia swoich eksportowych i tranzytowych pozycji w obszarze eurazjatyckim.
EN
Modern business is impossible without an efficient transport system. Belarus is clearly different from other CIS countries a higher quality of roads and their density. Due to its geographical location and level of development of the economy of Belarus has great opportunities to strengthen their export and transit position in the Eurasian area.
13
Content available Transformation of rivers streamflow of Belarus
EN
An estimation of streamflow transformation in rivers of Belarus under present conditions influenced by natural fluctuations of flow and anthropogenic impacts, has been performed. On the whole, no sizeable changes in the annual streamflow have been found. At the time of spring floods, an average decrease in the maximum annual discharge in the territory of Belarus is 43%, while the increase in peak summer-autumn and winter yields are 27% and 36%, respectively.
PL
W artykule przeprowadzono ocenę transformacji wodnego spływu rzek Białorusi w warunkach współczesnych, spowodowanych naturalnymi wahaniami i antropogenicznymi czynnikami. Nie stwierdzono w ocenianym okresie znaczących zmian. Zmniejszenie maksymalnego spływu w okresie wiosennych wylewów średnio na Białorusi nie przekroczyło 43%. Zwiększenie minimalnych letnio-jesiennych i minimalnych zimowych poziomów wodnych wyniosło odpowiednio 27% i 36%.
EN
Article contains materials on increase of power efficiency of use of spirit bards in republic Belarus.
PL
Artykuł zawiera materiały o podwyższeniu energetycznej wydajności wykorzystania wywaru gorzelniczego w Republice Białoruskiej. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów podwyższenia sprawności energetycznej przetwarzania wywaru gorzelniczego jest wykorzystanie ciepła wewnętrznego wywaru przed jego obróbką do podgrzewania zacieru.
15
Content available Overflows and floods above for Pripyat’ river
EN
In the paper the highest water level in the Pripyat’ river in Belarus was analyzed. The period from the middle of the XIXth century to nowadays was evaluated. Impact of the critical level of water on agricultural environment and usage of cropland as well as the statistical analyses of fluctuations, changes the maximums overflowing of water, the highest spring waterlevel of rivers and periods of their occurrence were analyzed. Moreover the strategy of counteraction of flood and the reduction of damage were presented. The economical, social and ecological results of floods were determined.
PL
W publikacji przeprowadzono analizę najwyższych stanów wodnych u przyborów wody na rzece Prypeć (Białoruś). Analiza dotyczy okresu od połowy XIX wieku do dzisiaj. Pokazano wpływ krytycznych poziomów wody na środowisko rolnicze i wykorzystanie użytków rolnych. W artykule przedstawiono statystyczną analizę wahań i zmian maksymalnych przepływów wody, najwyższych wiosennych stanów rzeki i okresów ich występowania. Przedstawiono strategię przeciwdziałań powodziom i ograniczenia szkód w ich wyniku. Określono ekonomiczne, socjalne i ekologiczne następstwa powodzi.
EN
The article below covers problems associated with water resources in Byelorussian Polessie. Qualitative and quantitative evaluations of surface waters of the major streams in the region are proposed. Also, possible consequences of river run-offs due to climate changes are discussed. Immediate challenges facing those researchers who deal with water problems of Polessie are outlined.
PL
W artykule przedstawiono analizę problemów związanych z wodnymi zasobami Białoruskiego Polesia. Przeprowadzono ilościową i jakościową ocenę wód powierzchniowych głównych rzek regionu. Rozpatrzono możliwe skutki zmian rzecznych spływów w wyniku zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko rolnicze. Określono główne cele badań prowadzących do rozwiązania wodnych problemów Polesia.
EN
Anhydrite is widespread in the Prypiać Trough in the form of beds and nodules in the Subsaliferous Terrigenous and Carbonate formations (Eifelian and Frasnian), the Lower Saliferous Formation (Frasnian), the Intersaliferous and Upper Saliferous formations (Famennian). It is also present in the Asselian and Sakmarian (Lower Permian) deposits of the trough. The anhydrite is grey, blue, pink and orange. It has massive and, more rarely, horizontal bedding, and a fine- and micro-crystalline structure. Gypsum extends widely across the Orša Depression, Žlobin and Latvijas Saddles and partly in the Belarusian Anteclise, where it lies within the Eifelian deposits. It is also found in the Frasnian strata of the North-Prypiać Shoulder. As a component of facial analogue of the Upper Saliferous Formation gypsum forms the Bryniou deposit in the west of the Prypiać Trough. This mineral is also observed in the Oversaliferous Formation (Famennian) and in the Asselian and Sakmarian strata of the trough. There are spar, saccharoidal, alabastrine and selenitic varieties of gypsum. A medium to coarse crystalline structure is typical. The gypsum is grey, pink, yellow or orange.
EN
The article presents the results of a research related to the analysis of the level of knowledge of the virtual tours phenomenon (called Virtual Tourism - VT) and its use in the planning of individual tourist activity by respondents in Poland and Belarus. The possibility of replacing actual tourist trips by VT was also analyzed. Respondents (n=150) were the users of the most popular social networking site in Poland – Facebook and its Russian-language counterpart – VKontakte. The research tool was a questionnaire which was distributed through viral marketing. The obtained results allow the authors to conclude that VT is used by the respondents to plan individual tourism activity; however, even in the case of poor people, it is not an alternative to actual travel.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań związanych z analizą poziomu znajomości zjawiska wirtualnego zwiedzania (ang. Virtual Tourism - VT) i jego wykorzystania do planowania indywidualnej aktywności turystycznej przez respondentów z Polski i Białorusi. Przeanalizowano także możliwość zastąpienia przez VT rzeczywistych podróży turystycznych. Respondentami (n=150) byli użytkownicy najpopularniejszego w Polsce serwisu społecznościowego Facebook oraz jego rosyjskojęzycznego odpowiednika - VKontakte. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który dystrybuowano drogą marketingu wirusowego. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że VT służy respondentom do planowania indywidualnej aktywności turystycznej, jakkolwiek, nawet w przypadku osób niezamożnych, w większości przypadków nie stanowi alternatywy dla rzeczywistych podróży.
PL
W artykule przedstawiono główne zasady tworzenia kompozycji architektonicznej drewnianych świątyń na Białorusi oraz przeanalizowano sposoby ich wznoszenia.
EN
The main principles of composition formation for wooden temples of Belarus and the methods of their erection are in the focus of attention in this paper.
RU
В публикации представлено анализ логистической деятельности предприятий лесного комплекса . Рассмотрено концепцию формирования модели возникновения и функционирования промышленной логистики в лесных комплексах , содержащей макрологические и микрологические подсистемы , построенные на методологических основах (согласованности , полноты и целостности , способность к адаптации , надежность). Разрешение связанных с етим проблем требует совершенствования и интеграции логистической деятельности предприятий на основе формирования эффективно функционирующих логистических систем.
EN
The article suggests a conceptual model of the formation and effective functioning of the forest complex enterprise logistics, consisting of macro-and micrologistics subsystems, which are built on the methodological principles (consistency, completeness and integrity, adaptability, specificity, reliability), forestry peculiarities (available sources of raw materials on the territory of Belarus, seasonal variations in timber harvesting and selling of finished products, a full cycle of timber processing, the possibility of non-waste production). The model includes the organizational-economic mechanism of logistics systems formation (including logistics management techniques, the strategy of the logistics system, formation of relationships between items), tools to enhance the system functioning (evaluation of its operations effectiveness, modeling different versions of production supply and distribution of finished products, the product line planning methodology). The authoring allows you to take into account the interests of all distribution participants (providers, enterprises, consumers) and aims to increase the effectiveness of materials management and relevant information and financial flows.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.