Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja autobusowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie długości komunikacji autobusowej w Polsce w latach 2000–2016. Zgodnie z danymi statystycznymi w tym okresie nastąpiło dalsze ograniczanie ich długości, co należy łączyć ze zmianami społeczno-gospodarczymi, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku. Przede wszystkim zmieniły się zasady funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Przyjęto między innymi zasady rynkowe prowadzenia działalności gospodarczej. Większą rolę zaczęły również odgrywać preferencje klientów transportu, co miało wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Nie bez znaczenia było też zwiększenie dostępu do samochodów osobowych, co ma odzwierciedlenie w szybko rosnącym od 1989 roku wskaźniku motoryzacji. Ograniczanie liczby oraz długości linii komunikacyjnych ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój poszczególnych miejscowości. Przede wszystkim skutkuje zmniejszaniem dostępności usług transportowych dla mieszkańców. Ma to negatywny wpływ w wymiarze społecznym, ograniczając możliwość mobilności osobom pozbawionym dostępu do motoryzacji indywidualnej, a w szerszym wymiarze zmienia zachowania komunikacyjne ludności. Jest jednym z impulsów wzrostu motoryzacji indywidualnej na obszarach pozamiejskich. Dotychczas w Polsce nie wypracowano mechanizmów ograniczających negatywne następstwa ograniczania podaży usług transportowych. Jest to szczególnie niekorzystne dla osób młodszych (w Polsce dla uczniów od poziomu liceów oraz studentów), starszych, a także pozbawionych możliwości korzystania z samochodów osobowych..
EN
The article presents changes in the length of communication lines in Poland in the years 2000– 2016. According to statistical data, in this period there was a further reduction in their length, which should be combined with socio-economic changes that took place in Poland after 1989. Above all the rules for the operation of transport companies have changed. Among others, market rules for conducting business activities were adopted. Preferences of transport customers also started to play a greater role, which affected the change in the transport behavior of residents. The growth of access to passenger cars was also not without significance, which is reflected in the automotive indicator, which has been growing fast since 1989.
PL
Podczas zwiedzania Kapsztadu najkorzystniejszą formą komunikacji są autobusy turystyczne, które kursują pomiędzy głównymi atrakcjami miasta. Turyści mogą wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu. Od maja 2010 r., na krótko przed odbywającymi się w Republice Południowej Afryki Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, uruchomiono multimedialną zintegrowaną platformę MyCiTi, zawierającą bieżące rozkłady, trasy i dodatkowe informacje dotyczące przewoźników w Kapsztadzie i okolicach, co okazało się ogromnym udogodnieniem dla pasażerów. Podróżni korzystają z 4 linii oznaczonych kolorem czerwonym, niebieskim, żółtym oraz fioletowym. W punktach węzłowych mogą się przesiadać, co w konsekwencji pozwala dotrzeć do wszystkich miejsc turystycznych w Kapsztadzie. Istnieje możliwość zakupu biletów jedno- i dwudniowych oraz skorzystania z przejazdu łodzią, co uatrakcyjnia ofertę przedsiębiorstwa City Sightseeing Cape Town.
EN
The most convenient means of transport while visiting Cape Town is getting around the town by tour bus. Tour buses in Cape Town shuttle regularly between major attractions of the town. Tourists can hop on and hop off at any bus stop they like. In May 2010, shortly before the 2010 FIFA World Cup, which took place in South Africa, an integrated electronic platform MyCiTi was implemented. Since then, passengers have gained access to current timetables and routes of buses, and got additional information about transport in Cape Town, which has turned out to be a significant convenience for them. Passengers can choose between four main colour coded tours: red, blue, yellow and purple. They can also transfer to another bus at transport nodes, which enables them to reach all tourist attractions in Cape Town. Moreover, there is possibility of buying day tickets or two-day tickets and taking a cruise which constitutes a great attraction in the offer of Citysightseeing company in Cape Town.
3
PL
Jednym z najbardziej rozległych i zaludnionych pasm osadniczych w Polsce jest pasmo obejmujące aglomeracje łódzką i warszawską. W ostatnich kilkudziesięciu latach charakteryzuje się ono wysoką dynamiką rozwoju, a jednym z jego skutków jest szybki wzrost zapotrzebowania na transport, zwłaszcza pasażerski, pomiędzy tymi aglomeracjami. Związane to jest z intensyfikacją powiązań gospodarczych pomiędzy aglomeracjami oraz z tworzeniem się międzyaglomeracyjnego rynku pracy. Obie aglomeracje oraz obszar pomiędzy nimi w analizach gospodarczych i przestrzennych w Polsce określony został jako Warszawsko-Łódzki Obszar Funkcjonalny (WŁOF), będący częścią Makroregionu Centralnego, obejmującego województwa mazowieckie i łódzkie. W niniejszym artykule przedstawiono czynniki determinujące rozwój rynku przewozów pasażerskich w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej.
EN
One of most extensive and populated urbanized areas in Poland is settlement strips Łódź and Warsaw. In several dozen last years it is characterized by high dynamics of the development, and a fast rise in the demand for the transport, especially passenger, between these urbanized areas. It is tied with the intensification of economic connections and with being formed of the labour market between these agglomeration. Both agglomerations and area between them in economic and spatial analyses in Poland were definite as Warsaw-Łódź Functional Area (WŁOF) being a part of the Central Macroregion spreading through Mazovian and Łódź provinces. In this article factors determining the development of the market of passenger transports in this area, with special taking into account a bus service were described.
PL
Przewozy w strefie podmiejskiej Krakowa były i są ważne dla mieszkańców Krakowa i strefy podmiejskiej. Od 2007 roku kompetencje organizatora publicznego transportu zbiorowego na tym obszarze na mocy porozumień międzygminnych wykonuje jednostka miejska (ZIKiT). Pozwala to lepiej integrować komunikację w strefie miejskiej i podmiejskiej, a jednocześnie gminy są współodpowiedzialne finansowo za wielkość i planowanie oferty przewozowej. W artykule przedstawiono organizację obsługi komunikacyjnej w strefie podmiejskiej i liczbę linii obsługujących każdą z gmin. Scharakteryzowano ofertę przewozową przedstawiając przystanki początkowe linii aglomeracyjnych, liczbę uruchamianych kursów, wielkość i komfort autobusów, którymi kursy są wykonywane. Wielkość realizowanych zadań przewozowych pokazano na podstawie liczby przewiezionych pasażerów ogółem oraz z podziałem na korzystających z linii aglomeracyjnych wyłącznie na terenie miasta, przejeżdżających do strefy podmiejskiej i wyłącznie na terenie gmin, a także wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach i wozogodzinach. Przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące przewozy jak: średnia odległość przejazdu pasażerów, prędkość komunikacyjna czy wskaźnik produktywności linii. Omówiono również rozkład popytu na przewozy w kolejnych godzinach doby. Wszystkie analizy przeprowadzono dla każdego typu dnia tygodnia (dnia roboczego, soboty i niedzieli). Jednocześnie dokonano porównań do stanu i wielkości zadań przewozowych obserwowanych w 2009 roku.
EN
Passenger transport services in Cracow suburban area have been and still are very significant not only for Cracow residents but for people working or living in suburban area. Currently, the competences of public transport organizer within this area, according to agreements between city and every commune/municipality, belong to the municipal company (ZIKiT). Such solution is very functional and helps to integrate communication in the area while municipalities (gminy) are jointly responsible financially for the volume and framework of offered services. The organization of transport services in suburban area and number of transport lines providing services for inhabitants of all communes (gminy) has been presented in the article. The transportation offer has been characterized in terms of first bus stops, where lines start their running, number of rides, size and comfort of buses operating on lines. The volume of transportation work has been defined on the base of the total number of conveyed passengers as well as with reference to shares of passengers travelling only within area of the city, transferring to communes/municipalities or travelling only within area of communes. Characteristics includes also volume of exploitation work expressed in vehicle-kilometers and vehicle- hours. There were also presented coefficients characterizing transport services such as: average distance of passenger’s travel, average speed and coefficient of line productivity. Distribution of number of passengers in day hours has been discussed. All mentioned above analyses have been carried out for all types of weekdays (a typical working day, Saturday, Sunday). Additionally comparisons between current state and values of public transport services observed in 2009 have been made.
PL
W ostatnich latach administracja publiczna realizuje coraz więcej usług elektronicznych. Służba Celna jest jednym z liderów wprowadzania e-usług. Jednym z rozwiązań jest system eBooking BUS, który udostępnia firmom przewozowym możliwość elektronicznego powiadamiania Służby Celnej o planowanym przekroczeniu granicy przez autobusy. W artykule przedstawiono informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów.
EN
In recent years, public administration implementing more and more electronic services. The Customs Service is one of the leaders in introducing e-services. One solution is to eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the Customs Service of the planned crossing of the border by bus. The article presents information on the improvements, the aim of which is to shorten the clearance time coaches.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
591--601, CD 1
PL
Ważnymi z punktu widzenia pasażerów cechami jakości usług publicznego transportu zbiorowego w mieście jest obok punktualności regularność kursowania i komfort przemieszczania. Organizator transportu zbiorowego w mieście powinien systematycznie monitorować ważne dla pasażerów cechy jakości i podejmować decyzje zmierzające do dostosowania jakości świadczonych usług do oczekiwań pasażerów. W artykule przedstawiono zasady i wyniki oceny jakości usługi transportowej uzyskiwane w latach 1997-2005 ze szczególnym uwzględnieniem regularności i komfortu. Przedstawiono również wartości tych wskaźników obliczone dla okresów późniejszych, przy wykorzystaniu reguł stosowanych w systemie SKUT. Wyznaczono strukturę procentową wskaźnika względnego zapełnienia pojazdów komunikacji tramwajowej i autobusowej w dni robocze, soboty i niedziele.
EN
There are several characteristics of urban public transport service quality that are important from the point of view of passengers. One of them is punctuality, but regularity and travel comfort are very often stressed by passengers as well. The organizer of public transport in the city should regularly monitor especially these characteristics of quality that are the most important for passengers. Moreover, he should make decisions designed to adjust the quality of services provided to the expectations of passengers. The article presents results of evaluation of transport service quality obtained in 1997-2005 with particular emphasis on regularity and comfort. Additionally it presents values of these indicators calculated for later periods, using the rules used in the system SKUT. The structure of relative number of passengers in vehicles (tramways and buses) in relation to capacity of vehicles on working days, Saturdays and Sundays have been estimated.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
576--590, CD 1
PL
Usługi publicznego transportu zbiorowego w miastach powinny stanowić dla mieszkańców miasta atrakcyjną alternatywę zachęcającą ich do rezygnacji z przemieszczania samochodami osobowymi. Właściwa organizacja obejmuje planowanie oferty przewozowej, zarządzanie realizacją przewozów, ale również stałe i systematyczne monitorowanie osiąganych wartości cech jakości usługi transportowej i dostosowywanie jakości tych usług do aktualnych preferencji pasażerów. Ocena cech jakości usługi transportowej powinna uwzględniać wiele aspektów, zwłaszcza te, które są wysoko cenione przez pasażerów, jak: punktualność i regularność kursowania pojazdów, komfort jazdy i czas podróży. W artykule przedstawiono zasady i wyniki oceny jakości usługi transportowej uzyskiwane w latach 1997-2005 oraz reguły wykonywania obserwacji, stosowane kryteria i wartości wskaźników punktualności uzyskiwane w okresie późniejszym. Porównano efektywność stosowanych metod.
EN
Public transport services in cities should provide for their inhabitants an attractive alternative to encourage them to abandon travels by their private cars. Proper organization consists of planning offered services service provision management, but also continuous and systematic monitoring of performance characteristics of transport service quality and adaptation the quality of these services to the current preferences of passengers. Assessment of quality characteristics of transport service should take into account many aspects, especially those that are highly appreciated by passengers as punctuality and regularity, comfort and travel time of services. On the one side the article presents the principles and results of evaluation of public transport service quality that have been obtained in 1997-2005 on the other hand it describes the rules of observation and punctuality indicators that have been carried out thereafter. The effectiveness of both methods has been compared.
PL
Rozważając zalety i wady systemów opierających się na wydzielonych jezdniach autobusowych bądź tramwajowych, bierze się pod uwagę zakładane potrzeby przewozowe, dostępne środki finansowe, inne korzyści dla miasta, ja k np. umożliwienie szybkich przemieszczeń pojazdom służb ratunkowych. Głównym zamysłem artykułu jest przedstawienie trudności organizacyjnych z zakresu inżynierii ruchu, jakie trzeba brać pod uwagę, decydując się na budowę wydzielonych korytarzy autobusowych.
EN
During considering the advantages and disadvantages of BRT or tram system, the main course is to take into account the expected transport needs, available funds and other benefits for the city like fast movements of emergency service vehicles. The article presents difficulties in the field of traffic engineering that need to be taken into account when deciding to build a dedicated bus corridors.
9
PL
Strefa podmiejska dużych miast jest coraz atrakcyjniejszym obszarem inwestowania i zamieszkania dla mieszkańców miasta. Równocześnie mieszkańcy strefy podmiejskiej korzystają z zasobów miasta w postaci miejsc pracy, nauki, edukacji oraz załatwiania spraw administracyjnych, związanych z ochroną zdrowia lub zakupami. Więzi pomiędzy tymi obszarami stają się coraz silniejsze. Sprawność powiązań jest uzależniona od możliwości przemieszczania się mieszkańców, którą powinny zapewniać nie tylko samochody osobowe, ale przede wszystkim środki publicznego transportu zbiorowego. W strefie podmiejskiej Krakowa publiczny transport zbiorowy jest organizowany w formie komunikacji autobusowej na mocy porozumień międzygminnych zawartych z 15 gminami położonymi w otoczeniu miasta. Ponadto marszałek województwa uczestniczy w finansowaniu połączeń kolejowych pociągami osobowymi na 5 liniach kolejowych. W artykule podjęto próbę oceny dostępności komunikacyjnej gmin położonych w strefie podmiejskiej Krakowa. Dostępność komunikacyjna może być opisywana z wykorzystaniem wielu czynników uwzględniających rozmieszczenie w przestrzeni, liczbę mieszkańców, do których skierowana jest oferta przewozowa, czas, w którym oferta jest dostępna, czas podróży i sposób realizowania oferty, poziom informacji oraz koszty związane z wykonywaniem przemieszczenia. Wymienione czynniki pozwalają sformułować ocenę dostępności przestrzennej, demograficznej, czasowej, funkcjonalnej, prawnej, technicznej i ekonomiczno-taryfowej. Analizę dostępności przeprowadzono dla 15 gmin strefy podmiejskiej Krakowa i 6 miast położonych na ich terenie.
EN
The suburban zone around large cities becomes increasingly attractive area to live and invest for city inhabitants. At the same time, residents of the suburb area use city resources like jobs science and education institutions, administration services as well as health protection or shopping. The ties between these areas become stronger and stronger. The efficiency of this relationship depends on possibility of mobility provided not only by private cars but most of all by public transport. Public transport – bus transport – in the suburban area around Krakow is organized on the basis of agreements with 15 neighbouringmunicipalities situated inside this zone. In addition, authorities of the Małopolska province co-finances rail connections on 5 rail lines. This article attempts to assess the transportation accessibility of municipalities located in the suburban area of Krakow. Public transport accessibility can be described using a number of factors, including distribution in the space, number of inhabitants, which are addressed with transportation offer, the period of time when the offer is available, travel time, level of information and costs of trips. These factors allow to formulate an assessment of spatial, demographic, temporal, functional, legal, technical, economic and tariff accessibility. The analysis of transport accessibility is curried out for 15 municipalities of the suburban area of Krakow and 6 cities located in their area.
10
Content available remote Wyspy Kanaryjskie? Autobusem!
PL
Tylko pięć godzin lotu z Polski i mamy słońce przez cały rok. Pomimo zapierających dech w piersiach widoków, gorącej atmosfery, ciepłego oceanu i urzekających warunków, nie zapłacimy majątku za te luksusy. Właśnie dlatego Wyspy Kanaryjskie od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Co więcej, na miejscu przekonamy się, że ciekawym sposobem ich zwiedzania jest korzystanie z transportu publicznego. Przyjrzyjmy się zatem jego organizacji.
11
Content available remote W przededniu przebudowy
PL
Stolica stanu Oklahoma to ośrodek handlu i bankowości oraz miejsce urodzenia Johna Talbota, katolickiego mnicha i gitarzysty. Jeśli chodzi o transport – ważny węzeł kolejowy krzyżujących się linii z północy na południe i ze wschodu na zachód. Bliskie sąsiedztwo geograficznego centrum Stanów Zjednoczonych. Tak można w skrócie scharakteryzować przedzielone rzeką North Canadian miasto Oklahoma City.
12
Content available remote Powrót do przeszłości
PL
W hali będzińskiej zajezdni autobusowej jest bardzo cicho. Pojazdy lśnią świeżą farbą i sprawiają wrażenie, jakby zjechały z taśmy produkcyjnej. Wszędzie jest bardzo czysto i nie ma tu krzątających się mechaników. Bo nie jest to zwykła zajezdnia, ale otwarta właśnie Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.
13
Content available remote Organizacja transportu w „Polsce powiatowej”
PL
Transport publiczny w większości krajów Unii Europejskiej jest wspierany ogromnymi środkami z budżetów publicznych. Także w Polsce środki publiczne pokrywają ponad 80 procent wydatków na wykonywanie kolejowych przewozów regionalnych oraz 60 procent na pokrycie kosztów działania komunikacji miejskiej. Z uwagi na to zaangażowanie środków publicznych w niemal 100 procentach są to przewozy organizowane i współfinansowane przez organy samorządu terytorialnego lub władze państwowe.
PL
W artykule przedstawiono funkcjonowanie drugiego w Polsce niezależnego od przewoźników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Skoncentrowano się na opisaniu restrukturyzacji komunikacji miejskiej w tym mieście, przedstwiono również nową usługę dla użytkowników tj. tramwaj wodny.
PL
Charakterystyka sieci komunikacji autobusowej. Dostępność przestrzenna i demograficzna sieci autobusowej. Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach. Charakterystyka przystanku o największej liczbie obsługiwanych pasażerów - Nowy Kleparz.
EN
Characteristics of bus network system. Spatial and demographic accessibility of bus network. Number of passengers getting on and off on the tram stops. Characteristics of the stop of the highest number of passengers - Nowy Kleparz.
PL
Charakterystyka sieci podmiejskiej komunikacji autobusowej. Dostępność przestrzenna i demograficzna sieci autobusowej. Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach. Charakterystyka przystanku o największej liczbie obsługiwanych pasażerów - Skawina Ajka.
EN
Characteristics of suburban bus network system. Spatial and demographic accessibility of bus network. Number of passengers getting on and off on the tram stops. Characteristics of the stop of the highest number of passengers - Skawina Ajka.
PL
Rodzaje pasów autobusowych. Korzyści płynące z wydzielania pasów autobusowych. Uwarunkowania dla stosowania wydzielonych pasów autobusowych. Zidentyfikowane problemy związane z funkcjonowaniem wydzielonych pasów autobusowych w polskich miastach.
EN
Types of bus lanes. Advantages of separation of bus lanes. Conditionsforapplication of separated bus lines. Recognized problems connected to functioning of separated bus lanes in Polish cities.
18
Content available Sieć autobusowa w województwie mazowieckim
PL
Przebieg linii autobusowych. Rozmieszczenie i dostępność przystanków dla ludności wiejskiej. Natężenie ruchu autobusowego. Działalność przewoźników. Baza połączeń autobusowych i przystanków w województwie.
EN
Routes of bus' lines. Location and access of rural population to bus stops. Intensity of bus traffic. Activity of carriers. Base of bus' connections and stops in the Voivodeship.
19
Content available remote EMT Madryt - autobusy w awangardzie Europy
PL
Zarządzanie flotą liczącą dwa tysiące sto autobusów, które jeżdżą na dwustu szesnastu liniach, obsługując dziesięć tysięcy przystanków to zadanie niełatwe. Jeśli dodać, że praca trwa przez trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku, dwadzieścia cztery godziny na dobę, a w tym czasie wszystkie pojazdy przejeżdżają około miliona kilometrów, przewożąc ponad czterysta dwadzieścia pięć milionów pasażerów to trzeba przyznać, że liczby te robią wrażenie. Takimi wynikami może poszczyć się Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), spółka świadcząca usługi transportu publicznego w stolicy Hiszpanii oraz we Wspólnocie Autonomicznej Madryt.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania rekompensaty z tytułu wykonywania usług użyteczności publicznej według przepisów rozporządzenia (WE) 1370/2007 2 dla określonego, wybranego modelu przedsiębiorstwa transportowego. Prezentowane zagadnienia stanowić powinny podstawę do dyskusji w środowisku przewoźników regionalnych oraz do ich rzetelnego przygotowania się do funkcjonowania w nowych warunkach prawnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.