Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W gospodarce wodno-ściekowej w ostatnich latach zachodzą istotne zmiany. Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty i rozwiązania. Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków często stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich poszczególne elementy nie zawsze dobrze ze sobą współgrają. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem wydaje się być dążenie do unifikacji systemu, powierzenie głównych elementów technologicznych producentowi gwarantującemu jakość i nowoczesność rozwiązań.
PL
W artykule przedstawiono problem postrzegania jednostek pomocniczych miasta przez ich mieszkańców. Przybliżono historię powstania dzielnic samorządowych w Krakowie, zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców trzech dzielnic (n=1433) oraz odniesiono je do obserwacji innych autorów, prezentowanych w literaturze przedmiotu. Badania ukazały, że funkcjonujące już ponad ćwierć wieku dzielnice samorządowe słabo wpisały się w świadomość mieszkańców i nie odgrywają istotnej roli w ich życiu. Respondenci w większości nie potrafili poprawnie podać nazwy własnej dzielnicy i nie znali jej zasięgu przestrzennego. Nadal silnie zakorzenione w ich świadomości okazały się dawne podziały administracyjne i historyczne jednostki osiedleńcze (dawne wsie). Ankietowani na ogół nie brali udziału w życiu publicznym dzielnic i nie włączali się w podejmowane na ich szczeblu inicjatywy.
EN
The article demonstrates the problem of perception of auxiliary units of the city by its residents. The history of the creation of self-government districts in Cracow was presented, the results of the survey conducted among the residents of three districts were shown (n=1433) and they were referred to the observations of other authors outlined in the subject literature. The study revealed that the self-government districts, which have been functioning for more than a quarter of a century, are poorly embedded in the consciousness of residents and do not play a significant role in their lives. Most of the respondents were not able to give the name of their own district correctly and did not know its spatial extent. The former administrative divisions and historical settlement units (former villages) were still deeply rooted in their consciousness. Most of the respondents did not take part in public life of the districts, nor did they participate in the initiatives taken at their level.
EN
The modelling of FMCW SAR systems, due to long signal duration time, commonly used start-stop approximation for pulsed radars causes errors in the image. Continuous motion of the radar platform results in additional range-azimuth couplings and range walk term that should be considered in processing of signal from this type of radar. The paper presents an analysis of the following algorithms: Time Domain Correlation (TDC), Range Doppler Algorithm (RDA), and Range Migration Algorithm (RMA). The comparison of the algorithms is based on theoretical estimation of their computation complexity and the quality of images obtained on the basis of real signals of FMCW SAR systems.
PL
Charakterystyczną cechą rozwiązań torów odbiorczych współczesnych radarów jest programowa realizacja algorytmów przetwarzania sygnału echa radarowego, poddawanego konwersji analogowo-cyfrowej (AC) maksymalnie blisko anteny. Dla radarów zakresu VHF oraz UHF pojawia się algorytmicznie pożądana i technicznie realizowalna możliwość przeprowadzenia konwersji AC sygnału echa bezpośrednio na częstotliwości nośnej. Stwarza to jednak szereg dodatkowych problemów związanych z wyborem rodzaju stosowanej arytmetyki oraz przyjęcia właściwej reprezentacji i jej parametrów. Istotne jest również ustalenie poziomu szumów własnych odbiornika w stosunku do zakresu dynamicznego przetwornika AC, elementu nieliniowego w kontekście odbioru sygnału echa o poziomach zdecydowanie niższych od poziomu pojedynczego kwantu. W referacie przedstawione zostały rozważania związane z doborem parametrów przetwarzania i detekcji sygnału echa, zilustrowane wynikami badań statystycznych, wykonanych w oparciu o symulacyjny model przykładowego nowoczesnego rozwiązania odbiornika radarowego.
EN
Modern radar receivers are nowadays implemented as software defined radio with analog to digital conversion performed as near the antenna system as it is possible. In VHF as well as UHF bands radars it is possible, and most desirable, to convert the signal at the carrier frequency. This, however creates a number of additional issues with signal processing arithmetic and proper number representation. It is also vital to estimate the receiver noise level with reference to the A/D converter dynamic range, which is a nonlinear element, especially when received signals voltages are below the level of one bit. In this paper considerations on optimal parameters of signal processing and target detection are presented, statistical experiments results based on software model of radar receiver are shown.
5
EN
Synthetic aperture radars (SAR) allow to obtain high resolution terrain images comparable with the resolution of optical methods. Radar imaging is independent on the weather conditions and the daylight. The process of analysis of the SAR images consists primarily of identifying of interesting objects. The ability to determine their geographical coordi-nates can increase usability of the solution from a user point of view. The paper presents a georeferencing method of the radar terrain images. The presented images were obtained from the SAR system installed on board an Unmanned Aerial Vehicle (UAV). The sys-tem was developed within a project under acronym WATSAR realized by the Military University of Technology and WB Electronics S.A. The source of the navigation data was an INS/GNSS system integrated by the Kalman filter with a feed-backward correc-tion loop. The paper presents the terrain images obtained during flight tests and results of selected objects georeferencing with an assessment of the accuracy of the method.
PL
Lotnicze zobrazowania terenu realizowane za pomocą radaru z syntetyczną aperturą pozwalają na uzyskanie wysokiej rozróżnialności porównywalnej z rozróżnialnością metod optycznych, mając jednocześnie nad nimi przewagę w postaci niezależności obserwacji od warunków pogodowych czy pory dnia. Proces analizy tak uzyskanych zobrazowań składa się przede wszystkim z identyfikacji interesujących obiektów. Możliwość określenia ich współrzędnych geograficznych pozwala na znaczące zwiększenie użyteczności tego rozwiązania z punktu widzenia potencjalnego użytkownika. W artykule przedstawiono metodę georeferencji zobrazowań terenu otrzymywanych za pomocą radaru z syntetyczną aperturą, który zainstalowano na pokładzie bezzałogowego statku powietrznego. System taki opracowano w ramach projektu WATSAR, zrealizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną i WB Electronics S.A. Źródłem danych nawigacyjnych był system INS/GNSS, zintegrowany metodą filtracji pośredniej, z korekcją wstecz. W artykule zamieszczono radarowe zobrazowania terenu uzyskane podczas badań poligonowych systemu oraz wyniki georeferencji wybranych obiektów wraz z oceną dokładności wyznaczanego położenia.
PL
Przedstawiony niżej tekst zawiera opis algorytmu syntezy zobrazowania SAR w dziedzinie odległości i częstotliwości dopplerowskiej (ang. Range Doppler Algorithm - RDA), dostosowanego do specyfiki sensora wykorzystującego zmodulowaną częstotliwościowo falę ciągłą FMCW (ang. Frequency Modulated Continuous Wave) oraz opis wyników jego badań. Sensor został opracowany i wykonany na potrzeby systemu radarowego zobrazowania powierzchni terenu zainstalowanego na pokładzie miniaturowego bezzałogowego statku powietrznego (miniBSP).
EN
The article presents a description of the Range-Doppler Algorithm tailored to the specific character of the FMCW sensor as well as a description of the results of the experimental tests. The tested sensor has been developed for a radar terrain imaging system operating from miniature unmanned aerial vehicle.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce kompresji surowego sygnału SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) z wykorzystaniem układów FPGA (ang. Field Programmable Gate Arrays). Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza zawiera prezentację cech sygnału SAR istotnych dla kompresji oraz przegląd wybranych algorytmów kompresji. Na część drugą składa się opis autorskiej implementacji algorytmu BAQ (ang. Block Adaptive Quantizer) w strukturach FPGA oraz wyniki badań symulacyjnych.
EN
This article describes some issues of raw SAR signal compression using FPGA devices. It can be divided into two parts. First part contains presentation of SAR signal properties, which are important in the terms of signal compression and review of selected algorithms. Another part presents author’s own BAQ algorithm implementation in FPGA and simulation results.
PL
Jednym z podstawowych problemów, które należy rozwiązać przy syntezie zobrazowania odwróconego radaru z syntetyczną aperturą (ang. Inverse Synthetic Aperture Radar – ISAR) jest estymacja parametrów ruchu obrazowanego obiektu. Od dokładności tej estymacji zależy jakość zobrazowania, jednak w ogólnym przypadku ruch ten może odbywać się dowolną prędkością, w dowolnym kierunku. Opisywane w literaturze metody estymacji w większości wymagają wielokrotnego utworzenia obrazu obiektu w celu znalezienia najlepszych warunków syntezy. W przypadku estymacji parametrów ruchu obiektu na podstawie jego sygnatury w sygnale surowym możliwe jest uzyskiwanie wyników bez konieczności dokonywania syntezy obrazu. W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych systemu ISAR przy wykorzystaniu algorytmu estymacji parametrów na podstawie dopasowania krzywej odległościowej sygnatury celu metodą najmniejszych kwadratów.
EN
One of the most important problems to solve during the synthesis of the Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) images is the estimation of the movement parameters of the imaged target. Many of the estimation methods described in the literature require iterativem repetitions of the synthesis algorithm in order to find the optimum set of the parameters. The estimation algorithm proposed in the article bases on approximation of the range curve of the target using the least mean squares (LMS) method and allows to achieve the results without the image synthesis during the estimation process. The article presents the results of th experimental tests of the ISAR system with the application of the estimation algoritm based on the LMS method.
EN
In the article the problem of the azimuth ambiguity in synthetic aperture radar (SAR) images and its genesis are presented. A method of suppressing the ambiguities by utilization of Doppler-sensitive signals is proposed, and the necessary modifications to the SAR synthesis algorithm are discussed. The SAR system parameters required for an optimal performance of the method are discussed and simulation results are presented.
PL
Radar z syntetyczną aperturą SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) pozwala na uzyskiwanie zobrazowań terenu o bardzo wysokiej rozróżnialności. Zasada działania takiego systemu opiera się na wykorzystaniu wzajemnego ruchu sensora i obserwowanych obiektów, co skutkuje zmianami fazy początkowej odebranych sygnałów echa od obserwowanych obiektów, zależnymi od położenia obiektu oraz od prędkości nosiciela. Dokładna znajomość funkcji zmiany fazy umożliwia syntezę zobrazowania SAR. W artykule przedstawiono algorytm estymacji prędkości platformy radaru z syntetyczną aperturą bazujący na dopasowaniu krzywej odległościowej sygnału surowego do założonego modelu przy wykorzystaniu metody najmniejszych kwadratów.
EN
Synthetic aperture radar (SAR) is a technique that allows for achieving very high resolution radar images. The principle of the SAR image synthesis is based on mutual movement between radar and the observed objects that generates changes in the received signal initial phase. Those changes depend on target position and radar velocity. Thus the exact value of the radar platform velocity is needed in order to synthesize the SAR iamge. A platform velocity estimation algorithm based on fitting the SAR range curve to a assumed movement model with Least Mean Squares method is presented in this article. Simulation and experimental results are presented.
11
EN
The capability of a radar imaging system to stay undetected while gathering data is one of the most desired for military reconnaissance systems. This is particularly difficult to achieve for synthetic aperture radar (SAR), that have to emit electromagnetic energy all the time during the operation and to move along a strictly defined route. Therefore the idea of a passive imaging system although encountering many constraints seems to be very interesting. The possibilities of a passive synthetic aperture radar system working with different types of emitters of opportunity are described in the paper. Impact of signal characteristics on image quality and geometry issues are discussed among others. Results of computer simulations of such a system implementing different imaging algorithms as well as the results of the experiment performed with passive SAR system model are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań niektórych technik syntezy apertury przeprowadzone za pomocą sonaru zrealizowanego w oparciu o kartę dźwiękową komputera osobistego. Pozwoliło to na ominięcie problemów napotykanych przy badaniu radarów z syntetyczną aperturą wynikających ze skali eksperymentu oraz z wysokich kosztów budowy radaru oraz jego operowania z pokładu statku powietrznego. Zaprezentowano przykładowe zobrazowania oraz omówiono problemy związane z ich jakością.
EN
This paper presents the results of some aperture synthesis techniques research conducted with a sonar based on a PC sound card. This allowed for avioding difficulties often found in syhtetic aperture radars arising from the scale of the experiment and the high costs of building the radar. Sample images are presented and issues of their quality are discussed.
PL
Substancje biologicznie aktywne wspomagające redukcję masy ciała są oferowane konsumentom jako suplementy diety lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Scharakteryzowano asortyment tych preparatów znajdujących się na polskim rynku oraz oceniono ich popularność wśród konsumentów. Większą wiedzę z tego zakresu wykazują kobiety. Najbardziej popularnymi preparatami do stosowania w redukcji masy ciała są: czerwona i zielona herbata, preparaty chromu oraz L-karnityna. W artykule przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty stosowania substancji bioaktywnych pomagających w redukcji masy ciała. W cz. I scharakteryzowano składniki bioaktywne eliminujące wodę z organizmu, mające działanie moczopędne i przeczyszczające oraz zwiększające termogenezę. W części II omówione zostanie działanie pozostałych grup substancji bioaktywnych stosowanych w redukcji masy ciała.
EN
The bioactive substances used in preparations supporting weight reduction are offered in a diversified form: as dietary supplements or food products of special dietary appropriation. The study has characterized the assortment of these preparations on the Polish market and assessed consumers' knowledge about them. Women showed a greater knowledge in this field. The most popular preparations used in weight reduction among the Polish society are: red and green tea, chromium preparations and L-carnitine. The thesis also presents positive and negative aspects of such treatments.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane substancje bioaktywne przeznaczone do stosowania w dietach redukujących masę ciała, pogrupowane (w zależności od mechanizmu ich oddziaływania na organizm) następująco: zwiększające uczucie sytości, absorbujące tłuszcz i/lub hamujące jego wykorzystanie w organizmie, przyspieszające spalanie tłuszczu lub hamujące syntezę tłuszczu (inhibitory lipazy), modulujące metabolizm węglowodanów. Składniki bioaktywne eliminujące wodę z organizmu, o działaniu moczopędnym i przeczyszczającym oraz zwiększające termogenezę scharakteryzowano w części I artykułu (PS nr 7/2007).
EN
The article has aimed to characterize selected bioactive substances used in the diets supporting weight reduction, classified according to purported mechanism, such as increasing the feeling of satiety, absorbing fat and/or blocking dietary fat absorption, increasing fat oxidation or reducing fat synthesis, modulating carbohydrate metabolism. Bioactive components increasing water elimination of diuretic and purgative activity as well as increasing energy expenditure were characterized in the first part of the article (PS No 7/2007).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.