Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenie zakładkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono zagadnienie wpływu doboru technologii wykonania otworów na śruby na pracę i wytężenie połączeń. Zwrócono uwagę na konieczność określania w projekcie wymagań dotyczących sposobu wykonywania otworów w łączonych elementach stalowych. W załączonym przykładzie obliczeniowym wykazano różnice pomiędzy zachowaniem połączenia z otworami wierconymi i wycinanymi plazmą.
EN
The paper discusses the issue of the impact of choosing technology to manufacture holes for screws on the performance and critical stress-strain state of steel connections. Particular attention was paid to the need to specify requirements for the method of making holes in joined steel elements in the design documents. The attached calculation example shows the differences between the behavior of the connection with drilled and plasma cut holes.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymogi stawiane połączeniom sworzniowym zakładkowym stosowanym w stalowych konstrukcjach wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych. Szczególną uwagę poświęcono połączeniom mimośrodowym kątowników realizowanych za pośrednictwem jednego ramienia oraz nośności połączeń na rozerwanie blokowe. Dokonano porównania wymogów i zaleceń oceny nośności tego typu połączeń zakładkowych w odniesieniu do norm: PN-B-03200:1990, PN-EN 1993-1-8:2008 oraz PN-EN 50341-1:2013. Wyniki obliczeń teoretycznych odniesiono do rezultatów prac badawczych obejmujących rozciąganie wybranych typów połączeń kątowników, o geometrii połączeń ujmujących przekroje poprzeczne, łączniki i ich rozstawy, najczęściej stosowane w budowie kratowych słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych. Prace badawcze prowadzone były w ramach realizacji zadań do projektu nr RPMA.01.02.00-14-5672/16 „Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110 kV” z puli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Celem prowadzonych badań była weryfikacja doświadczalna formuł normowych oraz krytyczna ocena znacznych różnic w oszacowaniu nośności przedmiotowych połączeń w świetle wieloletnich doświadczeń użytkowania normy PN-B-03200:1990 i nowych zaleceń norm europejskich PN-EN 1993-1-8:2008 i PN-EN 50341-1:2013. Analiza głównie związana była z oceną praktycznych efektów wprowadzenia nowej normy poświęconej konstrukcjom wsporczym dla napowietrznych linii elektroenergetycznych PN-EN 50341-1:2013 oraz zgodnego z nią załącznika krajowego PN-EN 50341-2-22:2016. W zakończeniu przedstawiono proponowane przez autorów zalecenia oraz wytyczne kierunków dalszych badań.
EN
The article discusses basic requirements to the bolted connections used in steellattice towers of electrical overhead lines. Special attention was paid to eccentric connections of angles realized through the one arm and the capacity of connections in the shear-out block failure. A comparison of the requirements and recommendations of the load capacity for this type of connections was made in reference to standards: PN-B-03200:1990, PN-EN 1993-1-8:2008 and PN-EN 50341-1:2013. The results of the theoretical calculations were referred to the results of research work covering stretching the selected types of connections of steel angles, of the geometry of connections that capture cross-sections and bolts spacings. Most often applied types of the connections in the steel lattice towers of overhead electrical lines were analysed. Research work was carried out within the execution of the project No. RPMA.01.02.00-14-5672/16 „Innovative towers of 110 kV electrical lines” from the Mazovian Unit of the EU Programmes Implementation. The purposes of carried out research was the experimental verification of standard formulas and the critical evaluation of significant differences in the estimation of the connections capacity in the light of long experiences of the utilization of the standard PN-B-03200:1990 and new recommendations of European standards PN -EN 1993-1-8:2008 and PN-EN 50341-1:2013. The analysis was mainly related to the evaluation of practical effects of the new standard introduction, dedicated to towers for overhead electrical lines PN-EN 50341-1:2013 and compatible with national attachment PN -EN 50341-2-22:2016. Finally, authors presented the recommendations and guidelines for further research.
PL
Stosowanie podgrzewania prowadzi do niwelacji odkształceń plastycznych zgrzewanych cienkościennych blach metodą FSW. Podgrzewanie to podwyższa temperaturę procesu, umożliwiając stosowanie większych prędkości posuwowych, a co za tym idzie – skraca jego czas. Badania złącza wykonanego przy jednakowych parametrach wykazały znacznie większą wytrzymałość na rozciąganie w przypadku zgrzewania z zastosowaniem podgrzewania. Badania przeprowadzone kamerą termowizyjną ukazały proces rozchodzenia się ciepła. Zauważono, że temperatura w początkowych fazach zgrzewania jest znacznie niższa, co bez wątpienia powoduje powstawanie złącza o niższej wytrzymałości.
EN
The use of heating leads to reducing plastic deformations of thin sheets welded by the FSW method. Preheating increases the process temperature and allows higher feed rates to be used, thus reducing the time of the process. Tests made on connections with the same parameters showed much higher tensile strength in the case of using heating. Thermal imaging studies have shown the heat dissipation process and it has been noticed that the initial temperature is significantly lower, which undoubtedly results in the formation of a lower strength weld.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz analizę zachowania spawanych połączeń zakładkowych ze spoinami podłużnymi poddanymi rozciąganiu osiowemu z występującym mimośrodem. Badania wykonane zostały na dwóch rodzajach próbek, różniących się układem spoin łączących. Podczas badań doświadczalnych wykonane zostały pomiary tensometryczne odkształceń w wybranych punktach spoin oraz blach. Wykonano również analizę numeryczną metodą elementów skończonych w programie ABAQUS.
EN
The paper presents investigation and analysis of behavior welded lap joint with longitudinal welds axially tensioned with eccentricity. Two types of specimens with different arrangement of welds were tested. Strain at the selected point of welds and plate were measured. Numerical analysis based on FEM using ABAQUS was also conducted.
PL
Praca zawiera analizę numeryczną zjawisk termomechanicznych występujących w procesie spawania laserowego złącza zakładkowego. W pracy analizowano wpływ parametrów procesu spawania na stan naprężenia oraz wielkość powstałych deformacji. Modelowanie numeryczne procesu spawania laserowego wykonano w pakiecie inżynierskim Abaqus FEA. Solver obliczeniowy programu Abaqus/Standard został uzupełniony o dodatkowe procedury numeryczne umożliwiające modelowanie rozkładu mocy ruchomego źródła spawającego. Obliczenia zostały podzielone na dwa etapy. Wstępnie została przeprowadzona analiza numeryczna zjawisk cieplnych w celu oszacowania kształtu strefy przetopienia. W drugim etapie obliczeń wyniki symulacji zjawisk cieplnych posłużyły do budowy modelu numerycznego, w którym uwzględniono kształt strefy przetopienia. Na styku łączonych elementów przyjęto odpowiednie warunki kontaktu między łączonymi elementami. Na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych wyznaczono rozkład temperatury w spawanym połączeniu, określono kształt i wielkość strefy przetopienia oraz oszacowano uzyskane deformacje złącza spawanego dla różnych parametrów procesu spawania.
EN
The work concerns the numerical analysis of thermomechanical phenomena occurring in the laser welding process of the lap joint. The influence of the process parameters on the stress state and the value of deformation are analyzed. Numerical modeling of a laser welding process is performed in Abaqus/FEA engineering software. The Abaqus/Standard solver used in the analysis is supplemented by additional numerical subroutines which allowed the numerical modeling of a movable welding source. Calculations are performed in two steps. Numerical analysis of thermal phenomena is carried out in order to estimate the shape of the melted zone. Results of thermal phenomena are used in the second stage of calculations to perform a numerical modelling of mechanical phenomena, which take into account the shape of the melting zone. In the contact conditions between joined elements are taken into account in developed model. Temperature distribution, obtained on the basis of numerical simulations, allowed the determination of the shape and size of melted zone. Welding deformations are estimated for various welding parameters.
6
Content available Tablicowe określanie nośności śrub na docisk
PL
W opracowaniu przedstawiono tablicową metodę określania nośności śrub na docisk. Opisano przyjęte uproszczenia we współczynnikach kierunkowych. Przedstawiono tablice oraz przykłady obliczeniowe.
EN
The paper presents an array method for bearing resistance determination. Adopted simplifications in directional coefficients have been described. Arrays and calculation examples have been presented.
PL
Omówiono zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne dotyczące spoin pachwinowych według wymagań budowlanych norm dotyczących konstrukcji stalowych ostatniego pięćdziesięciolecia. Wykonano analizę naprężeniową podłużnych spoin pachwinowych połączeń zakładkowych. Przedstawiono redystrybucję tych naprężeń w funkcji długości spoin.
EN
The paper discusses the technical and constructional issues concerning fillet welds according to the requirements of steel construction standards of the last fifty years. The stress analysis of longitudinal fillet welding overlapping joints was presented. The redistribution of these stresses as a function of the weld length was also showed.
EN
AA2014 aluminum alloy (Al-Cu alloy) has been widely utilized in fabrication of lightweight structures like aircraft structures, demanding high strength to weight ratio and good corrosion resistance. The fusion welding of these alloys will lead to solidification problems such as hot cracking. Friction stir welding is a new solid state welding process, in which the material being welded does not melt and recast. Lot of research works have been carried out by many researchers to optimize process parameters and establish empirical relationships to predict tensile strength of friction stir welded butt joints of aluminum alloys. However, very few investigations have been carried out on friction stir welded lap joints of aluminum alloys. Hence, in this investigation, an attempt has been made to optimize friction stir lap welding (FSLW) parameters to attain maximum tensile strength using statistical tools such as design of experiment (DoE), analysis of variance (ANOVA), response graph and contour plots. By this method, it is found that maximum tensile shear fracture load of 12.76 kN can be achieved if a joint is made using tool rotational speed of 900 rpm, welding speed of 110 mm/min, tool shoulder diameter of 12 mm and tool tilt angle of 1.5.
9
Content available remote Issues of alternating load in design of cold-formed steel frames with lap joints
EN
The paper raises the issues of alternating loads in designing of cold-formed steel frames with blind bolt lap joints. Based on own research and information found in the literature pointed out the need to develop the procedures for calculating such connections, taking into account their actual behaviour, i.e. according to proper hysteresis loops. Presented also the method of determining of nonlinear force-displacement (F- δ) and moment-rotation (M- ϕ) characteristics describing the behaviour of a single-cut connections of cold-formed sections with blind fasteners of the type BOM [1], loaded in one direction. The proposed formulas are based on previously unpublished research results and allow for determination of mentioned dependencies on the basis of selected physical parameters of such connections. The curves of the relationships F- δ and M- ϕ obtained from the proposed formulas were compared in graphs with experimental curves obtained during the tests of elements in which connections has been loaded in both one direction and alternately. As a conclusion, the predicted directions for further research are presented.
PL
Artykuł przedstawia kwestie obciążeń zmiennych w projektowaniu ram z zimnogiętych kształtowników stalowych, łączonych na zakryte połączenia zakładkowe śrubowe. Na podstawie badań własnych i informacji literaturowej wskazano potrzebę udoskonalenia procedury dla obliczania takich połączeń, biorąc pod uwagę ich rzeczywiste zachowanie, t.j. zgodnie z właściwymi pętlami histerezy. Przedstawiono również metodę określania nieliniowej charakterystyki siła - odkształcenie (F- δ) i moment - obrót (M- ϕ) opisujących zachowanie się jednociętych złączy kształtowników zimnogiętych na zakryte łączniki typu BOM [1], obciążone jednokierunkowo. Zaproponowane formuły oparto na wcześniejszych niepublikowanych wynikach badań i pozwalają na określenie zależności na podstawie wybranych parametrów fizycznych takich połączeń. Krzywe zależności F- δ i M- ϕ uzyskane z proponowanych wzorów porównano z krzywymi otrzymanymi z badań doświadczalnych, w których połączenia były obciążone zarówno jednokierunkowo jak i naprzemiennie. Na zakończenie zaprezentowano kierunki dalszych badań.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących połączeń zakładkowych blach spawanych laserowo bez pełnego przetopienia. Opisano opracowaną metodologię badań, sposób wytworzenia połączeń próbnych oraz zastosowane stanowisko badawcze. Uzyskane obrazy termograficzne zostały poddane analizie polegającej na wyznaczeniu maksymalnego kontrastu temperaturowego. Ocenę wykonanych połączeń przeprowadzono na podstawie analizy makrostruktury wybranych przekrojów poprzecznych próbek. Na podstawie wyników badań termograficznych stwierdzono, że zaproponowana metoda może być z powodzeniem zastosowana do nieniszczących badań połączeń zakładkowych spawanych laserowo.
EN
The application of active thermography for non-destructive testing of laser welded lap joints (with partial joint penetration) was presented in this article. The methodology, specimen preparation and applied apparatus were described. Thermal images of the specimens obtained during experiments were analyzed using procedure based on maximum thermal contrast determination. Prepared laser welded lap joints were examined using typical macro image analysis of selected cross sections of joints. The obtained experimental results showed that considered method has a great potential to be successfully applied for non-destructive testing of laser welded lap joints.
11
Content available remote Nowoczesna technologia zwiększania nośności stalowych prętów ściskanych
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania elementów złożonych bliskogałęziowych, z podatnymi połączeniami gałęzi,wcelu zwiększania nośności wyboczeniowej ściskanych osiowo elementów prętowych w konstrukcjach obiektów nowo projektowanych oraz istniejących. Potwierdzono doświadczalnie dużą skuteczność zastosowanego sposobu wzmacniania elementów prętowych o przekrojach zamkniętych, na drodze łączenia ich z dwiema krótszymi gałęziami wspomagającymi z kształtowników giętych na zimno z blach (zob. również [6]) o przekrojach otwartych, przy użyciu – dostępnych na rynku krajowym – nowoczesnych łączników jednostronnych typu BOM-R16-4. W artykule podkreślono również korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania proponowanego sposobu kształtowania elementów złożonych.
EN
The paper presents the possibility of applying closely spaced built-up elements with flexible connections of the branches, to enhance the buckling resistance of bar elements loaded in axial compression, in structures of newly designed and existing buildings. Experimental results confirmed high efficiency of the applied method for strengthening bar elements about closed sections by joining them with two shorter supporting branches made of cold-formed sections about open cross sections, using – available on the domestic market – modern blind bolts BOM-R16-4. Moreover, the economic benefits associated with the usage of the proposed method of forming built-up elements were emphasized in the article.
PL
W referacie przedstawiono badania doświadczalne, których celem było określenie nośności na docisk jednociętych połączeń sworzniowych ścianek kształtowników giętych na zimno z blach. Złącza wykonano za pomocą sworzni jednostronnych HUCK BOM o wysokiej wytrzymałości, które po osadzeniu szczelnie wypełniają uprzednio wywiercony otwór. Ścianki elementów próbnych o jednakowych grubościach 3, 4 i 5 mm wykonano ze stali tego samego gatunku tj. S235, jednak dla każdej grubości blach ustalono odmienne parametry wytrzymałościowe. Do łączenia ścianek grubości 3 mm użyto sworzni BOM R10 i R16 o średnicach, odpowiednio, 8,5 mm oraz 13,6 mm, a do łączenia ścianek o grubościach 4 i 5 mm użyto sworzni BOM R16. Łącznie przebadano 24 elementy próbne. W referacie przedstawiono przebieg badania oraz sposób zniszczenia połączeń. Wyniki zilustrowano na wykresach zależności między obciążeniem pojedynczego sworznia siłą ścinającą i wzajemnym przemieszczeniem łączonych ścianek. Zachowanie się złączy opisano za pomocą funkcji wykładniczej. Ze względu na znaczną odkształcalność połączeń, jako kryterium nośności przyjęto wartość obciążenia, któremu odpowiada wzajemne graniczne przemieszczenie równe 3,0 mm. Zaproponowano wzory, za pomocą których nośność połączenia na docisk dla dowolnej wartości przemieszczenia granicznego można obliczyć na podstawie wytrzymałości na rozciąganie stali łączonych ścianek ich grubości oraz średnicy łącznika. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych z wartościami uzyskanymi na podstawie proponowanych wzorów.
EN
The paper presents an experimental investigation, which aim was to determine the bearing resistance of the single cut bolt joint of cold-formed steel sections. Joint were made by means of high strength blind fasteners HUCK BOM, which after embedding tightly fill the previously drilled hole. The walls of test elements with same thicknesses 3, 4 and 5 mm, were made of the same steel grade, ie S235, but for each plate thickness different set of strength parameters were determined. To connect walls 3 mm thick BOM R10 and R16 bolts were used with diameters, respectively, 8.5 mm and 13.6 mm, and to connect walls 4 and 5 mm thick BOM R16 bolt was used. A total of 24 elements were tested. This paper presents the conduct of the tests and failure mode of the joint. The results are illustrated on the diagrams of the relationship between the shearing force acting on a single bolt and mutual displacement of joined walls. The behaviour of the joints was described by an exponential function. Because of the large deformability of connections, as a criterion for the bearing resistance the load corresponding to the mutual deformation equal to 3.0 mm was taken. The formulas was purposed, by which the bearing resistance can be calculated basing on the tensile strength of the steel plates, their thickness and diameter of the fastener for any value of deformation limit. A good consistency of the experimental results with the values obtained on the basis of the proposed formulas was achieved.
PL
Podjęto próbę wskazania – alternatywnego do rekomendowanego według wytycznych europejskich dotyczących badań połączeń blach i kształtowników na łączniki mechaniczne – sposobu określania nośności jednociętych połączeń zakładkowych na łączniki jednostronne typu BOM.
EN
There is described the attempt to identify an alternative – to the European Recommendations concerning the testing of connections with mechanical fasteners in steel sheeting and sections – method of determining the carrying capacity of single-cut lap-joints with the unilateral BOM type bolts.
14
Content available remote Computer simulation of temperature field in laser beam welded lap joint
EN
This paper concerns numerical analysis of thermal phenomena in lap joint made of high strength steel welded by a laser beam. Temperature field was obtained basing on the solution into energy conservation equation with Fourier law, using finite element method in ABAQUS FEA. Laser beam heat source power distribution was described by cylindrical-involution-normal model. Heat source movement was modelled using DFLUX subroutine. Thermo-physical parameters varying with temperature as well as latent heat of fusion with assumed linear approximation of solid fraction in the mushy zone were taken into account in calculations. The shape and size of the weld and heat affected zone were numerically estimated.
PL
Artykuł dotyczy numerycznej analizy zjawisk cieplnych w połączeniu zakładkowym blach ze stali o podwyższonej wytrzymałości, spawanych wiązką laserową. Pole temperatury wyznaczono z rozwiązania równania zachowania energii i z prawa Fouriera metodą elementów skończonych. Do tego celu wykorzystano program ABAQUS FE A. Rozkład intensywności mocy źródła ciepła wiązki laserowej opisano modelem cylindryczo-potęgowo-normalnym. W modelowaniu ruchu źródła ciepła wykorzystano procedurę DFLUX. W obliczeniach przyjęto zmienne z temperaturą właściwości termofizyczne oraz ciepło krzepnięcia w obszarze dwufazowym, z założeniem liniowego przyrostu fazy stałej. Oszacowano numerycznie kształt i wielkość spoiny oraz strefy wpływu ciepła złącza spawanego.
EN
The paper presents the calculation model of any single-cut lap-joint, extended - in relation to up to now considered one by authors - about values of torsional moments. Torsional moments result from journal friction occurring in the axis of every bolt in the joint which is simultaneously bended and sheared. The modified analytical model has been verified experimentally on the example of eccentrically loaded 3- and 4-bolts joints, where walls of cold formed sections were connected by means of blind bolts of the type BOM R16. Experimental and numerical results are compared on the diagrams of relationship occurring between moment M bending the connection and angle of mutual rotation phi/J of joined walls. Values of stiffnesses of a 3-bolt joint according to EC3 determined on the basis of initial stiffness Sj.ini and by means of component method were compared.
PL
W artykule porównano podatności nitów w połączeniu zakładkowym z wykorzystaniem kilku metod, stosując je do realistycznej konfiguracji z trzema rzędami nitów. Zaproponowano dwie nowe techniki optyczne pozwalające na uniknięcie zafałszowania wyniku wpływem wtórnego zginania, trudnym do eliminacji w przypadku innych sposobów pomiaru. Jedna z zaproponowanych technik umożliwia ponadto określenie podatności dowolnie wybranego nitu w połączeniu, w odróżnieniu od metod dotąd stosowanych, które pozwalały jedynie na pomiar średniej podatności wszystkich nitów tworzących połączenie lub tylko nitów w skrajnym rzędzie złącza.
EN
Rivet flexibility in a riveted lap joint were compared using several methods for realistic configuration with three rows of rivets. There were proposed two novel optical techniques allowed avoiding erroneous results obtaining caused by secondary bending, difficult to eliminate using another measurements methods. One of proposed method additionally enables determination of rivet flexibility in joint, as distinct from methods applying up to now, which allowed only on measurement of average rivet flexibility in a joint or rivet flexibility in terminal raw of rivets.
PL
Podano zależności dotyczące połączeń zakładkowych pracujących na przesuw oraz obrót. Przedstawiono modele obliczeniowe oraz porównano uzyskane na ich podstawie wyniki obliczeń z dostępnymi w literaturze wynikami badań doświadczalnych.
EN
Basing on formulae provided in Eurocode 3 – Part 1-8 concerning the coefficients of stiffness of the basic joint components, formulae for sliding and rotary lap joints have been derived. The paper presents calculation models and compares the results obtained making use of those derived a formulae with the results of experimental investigations provided in literature.
PL
Analizowano wpływ lokalnej zmiany grubości blachy na rozkłady i wartości maksymalnych naprężeń oraz stref naprężeń plastycznych wokół otworów. Wyznaczono również siły przenoszone przez nity oraz blachy w trakcie rozciągania nitowego połączenia zakładkowego.
EN
Discussed are effects of local change of metal sheet thickness on the maximum plastic strain in the material surrounding the holes. The loads as carried over by the rivets and by the metal sheet material in a lap type river joint during tension test are determined.
PL
Zamieszczono wyniki doświadczalnych, analitycznych i numerycznych badań zakładkowych połączeń na sworznie jednostronne kształtowników giętych z blach. Oceniono wpływ podatności takich połączeń (również metodą składnikową wg EC3) na redystrybucję sił wewnętrznych i przemieszczeń w konstrukcjach z kształtowników cienkościennych.
EN
The paper presents the results of experimental, analytical and numerical investigations concerning connections with blind bolts of sheet metal sections. The effect of flexibility of such joints (assessed also by means of component method according to EC3) on the redistribution of internal forces and displacements in structures consisting of thin-walled sections.
EN
Basing on an experimentally verified mathematical nonlinear model describing the statical behavior of an arbitrary joint of thin-walled profiles a numerical analysis of a five-blind-bolt lap-joint has been carried out. Diagrams of three cases of limit curves: I – limit load bearing capacity, II – limit displacements and III – limit of the mathematical model have been plotted. Additionally, two limit surfaces of the joint have been presented. The main aim of the contribution is an analysis of the mutual influence of the shearing force and the moment on the corresponding rigidities. To show this, the interaction relations between rotation, transverse and axial rigidities have been expressed in terms of rigidity reduction coefficients. Their diagrams are presented in form of contour plots. The analysis has been carried out for different angles of the direction of the shearing force. Contour plots of displacements and the corresponding forces are shown for selected bolts, too. It has been shown that the coefficients of rigidity reduction are not sensitive to changes of the angle of transverse forces direction, whereas some forces in the bolts change considerably with this angle.
PL
Bazując na doświadczalnie zweryfikowanym nieliniowym modelu opisującym statyczne zachowanie się dowolnego połączenia cienkościennych profili przeprowadzono numeryczną analizę połączenia zakładkowego na pięć łączników. Zostały narysowane wykresy trzech przypadków krzywych granicznych: I – granicy nośności, II – granicy przemieszczeń i III – granicy modelu matematycznego. Głównym celem pracy jest analiza wzajemnego wpływu siły ścinającej i momentu na odpowiadające sztywności. Aby to pokazać, relacje interakcyjne pomiędzy obrotem, a sztywnościami poprzecznymi i osiowymi zostały wyrażone poprzez współczynniki redukcji sztywności. Zostały one pokazane w postaci map konturowych, Te analizy zostały przeprowadzone dla różnych kątów kierunku siły ścinającej. Dla wybranych łączników przestawiono też mapy konturowe przemieszczeń i odpowiadających im sił. Pokazano, że współczynniki redukcji sztywności nie są wrażliwe na zmiany kąta kierunkowego sił poprzecznych, natomiast niektóre siły w łącznikach zmieniają się istotnie wraz z tym kątem.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.