Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public procurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Pomiędzy otrzymaniem przez zamawiającego ofert a ostatecznym dokonaniem wyboru najkorzystniejszej z nich zamawiający jest zobowiązany dokładanie i szczegółowo zweryfikować otrzymane oferty. Polega to przede wszystkim na zweryfikowaniu wykonawców pod kątem spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz braku zachodzenia w stosunku do nich podstaw wykluczenia, a także na zbadaniu oraz ocenie ofert. Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstawowych założeń dotyczących weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ich ofert.
EN
Between the reception of tenders and the final selection of the best tender, a contracting party is required to carefully and thoroughly verify all submitted tenders. This process mainly consists in verifying contractors in terms of their compliance with the conditions of participating in the tender and the absence of any grounds for exclusion, as well as examining and evaluating tenders. The purpose of this article is to describe basic assumptions regarding the verification of contractors and the examination and evaluation of tenders.
PL
Pomiędzy otrzymaniem przez zamawiającego ofert a ostatecznym dokonaniem wyboru najkorzystniejszej z nich zamawiający jest zobowiązany dokładanie i szczegółowo zweryfikować otrzymane oferty. Polega to przede wszystkim na zweryfikowaniu wykonawców pod kątem spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz braku zachodzenia w stosunku do nich podstaw wykluczenia, a także na zbadaniu oraz ocenie ofert. Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstawowych założeń dotyczących weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ich ofert.
EN
Between the reception of tenders and the final selection of the best tender, a contracting party is required to carefully and thoroughly verify all submitted tenders. This process mainly consists in verifying contractors in terms of their compliance with the conditions of participating in the tender and the absence of any grounds for exclusion, as well as examining and evaluating tenders. The purpose of this article is to describe basic assumptions regarding the verification of contractors and the examination and evaluation of tenders.
3
Content available remote Oferta oceniona jako najkorzystniejsza nie jest najkorzystniejszą ofertą
PL
W procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokonuje badania ofert pod kątem wystąpienia okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty, a w kolejnym etapie ocenia je z zastosowaniem kryteriów oceny ofert. Następnie przechodzi do etapu weryfikacji podmiotowej wykonawcy, który złożył ofertę ocenioną najkorzystniej i ustala, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu. Jednak, co należy w sposób szczególny podkreślić, to ostatnie badanie dotyczy wyłącznie tego wykonawcy, którego oferta uplasowała się na najwyższej pozycji, co wcale nie oznacza, że jest ofertą najkorzystniejszą.
PL
Agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane przez straż pożarną. Stanowią niezależne źródło energii elektrycznej, koniecznej do obsługi urządzeń, takich jak najaśnice, pompy elektryczne, czy osprzęt samochodów specjalnych dowodzenia i łączności. Urządzenia te dostępne są w różnych wariantach w zależności od przeznaczenia, mocy znamionowej, zastosowanych zabezpieczeń, liczby gniazd itp. Bezpieczna obsługa agregatu, szczególnie w specyficznych warunkach działań ratowniczych, wymaga świadomości operatorów, ale także właściwych rozwiązań technicznych. W artykule opisano typowe sytuacje niebezpieczne, do których może dojść podczas działań, wraz z krótką analizą stosowanych obecnie rozwiązań, zwracając uwagę na brak szczegółowych regulacji prawnych, które mogłyby stanowić wsparcie dla osób definiujących wymagania do organizowanych przetargów publicznych, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa działań.
EN
Power generators are widely used by the fire brigade. They constitute an independent source of electrical energy, crucial for supplying the devices such as lighting systems, electrical pumps, the equipment installed on the incident command fire trucks. Generators are available in various variants, depending on the application, nominal power, safety measures, the numer of sockets, etc. Safe operation of the generator, especially in specific fire operation conditions, requires the awareness of the operators, but also the presence of particular technical means of protection. In the article, typical dangerous situations are described. They are probable to occur during the operations. Some basic information concerning currently used technical aspects were provided. It is emphasized, that there are no specific regulations, which could constitute a set of guidelines for persons responsible for public procurement procedures, especially in the context of fire and rescue operations safety.
PL
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia są to dwie instytucje przewidziane przez prawo zamówień publicznych. Ich celem jest zapewnienie, że zamówienie publiczne trafi wyłącznie do wykonawcy spełniającego określone wymagania zamawiającego. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia.
EN
Terms of participation in a procedure and exlusion grounds are laid down by the public procurement law. Their aim is to guarantee that a public procurement contract is awarded only to a contractor satisfying the specified requirements of a contracting authority. The aim of the article is to present basic information about terms of participation in a procedure and exclusion grounds.
PL
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu są najważniejszymi dokumentami przygotowywanymi przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dokumentach tych znajdują się wszystkie informacje na temat postępowania, w tym tak istotne elementy jak: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, opis sposobu przygotowania oferty czy kryteria oceny ofert. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
EN
Terms of reference and contract notice are the most important documents which a contracting authority has to draw up during a contract award procedure. These documents include all information about the contract award procedure such as the description of the subject-matter of the contract, conditions for participation in the procedure, grounds for exclusion, description of the manner of the tender preparation or description of the criteria which the contracting authority will apply in selecting a tender. The aim of the article is to present basic information about terms of reference and a contract notice.
PL
Elektronizacja zamówień publicznych powinna ułatwić pracę zamawiającym i wykonawcom. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat elektronizacji zamówień publicznych.
EN
Electronisation of public procurement should make the work of contracting authorities and contractors easier. The aim of the article is to present the basic information about the electronisation of public procurement.
PL
Złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością przedstawienia szeregu dokumentów. Niniejszy artykuł opisuje, jakie dokumenty są składane przez wykonawców oraz jakie są zasady ich składania.
EN
Submitting a tender in a contract award procedure entails the necessity to present a series of documents. The article describes documents that are filed by contractors and the principles of submitting them.
PL
W artykule omówiono procedurę wyjaśniania rażąco niskiej ceny lub kosztów bądź ich części składowych. M.in. udzielono odpowiedzi na pytania: „ile razy zamawiający może dokonywać wezwania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień co do realności zaoferowanej ceny oferty?”, „czy przepis art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczy zamówień publicznych rozliczanych ryczałtowo?” oraz „czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?”.
EN
The article discusses the procedure for explaining an abnormally low price or costs or their components. Among others answers to the questions: „How many times may the contracting authority call the contractor to provide explanations as to the reality of the bid price offered?”, „Does the provision of art. 90 clause 1 of the Public Procurement Law apply to flat-rate public contracts? „and” Can an explanation of an abnormally low price be reserved as a trade secret?”
PL
W artykule omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe w budownictwie realizowane ze środków publicznych. Przedstawiono umowę o prace projektowe i jej umiejscowienie w obowiązujących przepisach. Przybliżono także kwestię praw autorskich w umowach o prace projektowe, ze wskazaniem znaczenia przygotowania odpowiednich zapisów w umowie.
EN
The article discusses the importance of properly preparing a description of the subject of the contract for design works in construction carried out from public funds. A contract for design work was presented and the applicable regulations. The issue of copyright in contracts for design work was also discussed, with an indication of the importance of preparing relevant provisions in the contract.
PL
Elektronizacja zamówień publicznych w Polsce miała nastąpić od dnia 18 października 2018 r. (z wyjątkiem centralnych jednostek zakupujących). Tymczasem tylko zamówienia publiczne powyżej progów unijnych (tj. powyżej 5 548 000 euro dla robót budowlanych) są prowadzone od 18 października 2018 r. przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, w tym np. miniPortalu UZP. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy elektronizacja zamówień publicznych w obecnej postaci jest szansą czy zagrożeniem dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
EN
Electranic public procurements in Poland should take place from October 18, 2018 (except of central purchasing units). Meanwhile, only public award procedures above the EU thresholds (above EUR 5 548 000 for works) are carried out from October 18, 2018 using electronic means of communication, including, for example, the miniPortal. The purpose of the article is to answer the question whether the electronic public procurements, in its current form, are an opportunity or a threat for economic operators applying for a public procurement for works.
PL
Prawo zamówień publicznych jest jedną z najważniejszych regulacji prawnych dla jednostek systemu opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat zamówień publicznych.
EN
Public procurement law is one of the most important legal regulations for medical establishments. The aim of the article is to present the basic information about public procurement.
PL
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych obowiązków zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat opisu przedmiotu zamówienia.
EN
Preparing the description of the subject-matter of the contract is one of the most important duties for contracting authorities during the procedure of awarding public contracts. The aim of the article is to present basic information about the description of the subject-matter of the contract.
PL
Dialog techniczny pomaga zamawiającemu uzyskać informacje na temat rozwiązań funkcjonujących na rynku. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat dialogu technicznego.
EN
Technical dialogue helps a contracting party gain information about solutions available on the market. The aim of the article is to present basic information about technical dialogue.
PL
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zakazuje się dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktu, a wyjątkiem jest dopuszczalność takiego opisu, gdy wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia. Wówczas konieczne jest dopuszczenie rozwiązań równoważnych wskazanemu z nazwy i określenie jasnych parametrów równoważności.
EN
The object of the order is described in an unambiguous and exhaustive way with sufficiently precise and understandable terms. It is forbidden to describe the subject of the order by indication of trademarks, patents or origin of the product, and the exception is the admissibility of such a description when the specificity of the subject matter of the contract requires it. Then, it is necessary to allow equivalent solutions to the name indicated and to define clear equivalence parameters.
PL
Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniach publicznych obok opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu jest jednym z najistotniejszych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W artykule dokonano analizy przepisów prawa krajowego i unijnego oraz orzecznictwa dotyczącego opisywania i oceniania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Zasadniczym celem autorki było wskazanie w artykule najczęściej popełnianych błędów zamawiających w tym zakresie oraz sformułowanie zaleceń dla zamawiających zobligowanych do stosowania przepisów ustawy Pzp.
EN
The description of the criteria for selecting the most advantageous tender in public procurement, along with the description of the subject of the order and the conditions for participation in the procedure, is one of the most important elements of the specification of essential terms of the contract. The article analyzes the provisions of national and EU law as well as the case law concerning describing and assessing non-price criteria for the evaluation of offers. The main goal of the author was to indicate in the article the most common mistakes made by the ordering parties in this respect and to formulate recommendations for the ordering parties obliged to apply the provisions of the PPL Act.
PL
W artykule omówiono definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego oraz zasady określania zakresu i wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane. Celem autorki było udzielenie odpowiedzi m.in. na pytania: Kiedy dochodzi do naruszenia art. 5b i art. 32 ust. 2 ustawy PZP? Czy zamawiający jest zobligowany podzielić zamówienie na części w celu umożliwienia udziału w postępowaniu małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP)?
EN
The article discusses the definitions of construction works and of a building construction as well as the rules for determining the scope and value of a public procurement for construction works. The author's goal was to answer the following questions: When is there a violation of art. 5b and art. 32 para. 2 PPL Acts? Is the contracting authority obliged to divide the order into parts in order to allow small and medium-sized enterprises (SMEs) to participate in the proceedings?
PL
Partnerstwo innowacyjne zostało opracowane dla zamawiających, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, gdyż istniejące na rynku roboty budowlane nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb. Istotą partnerstwa innowacyjnego jest nie tylko opracowanie innowacyjnych robót budowlanych, ale również ich zakup bez konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W partnerstwie innowacyjnym mamy zatem do czynienia z jedną umową obejmującą zarówno fazę badawczo-rozwojową, jak i późniejsze ukończenie robót budowlanych.
EN
The innovation partnership has been developed for the contracting authorities who are looking for innovative solutions, as the existing method of works construction are not able to meet their needs. The essence of the innovation partnership is not only the development of innovative works, but also their purchase without the need to conduct a separate award proceedings. In the innovation partnership, we therefore have one contract, covering both the research and development phase and the subsequent completion of works.
PL
W artykule wskazano najczęściej popełniane nieprawidłowości w zakresie opisywania wyrobów w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania oraz odbioru robót budowlanych realizowanych w formule "zbuduj". Szczegółowej analizie poddano ugruntowane orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. Autorka sformułuje zalecenia dla zamawiających, których wdrożenie może zminimalizować ilość zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postępowań odwoławczych, sądowych i dyscyplinarnych, a także korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
EN
The article identifies the most common irregularities in the description of products in project documentation and technical specifications for the execution and acceptance of construction works carried out in the "build" formula. The well-established case law of the National Chamber of Appeals and common courts has been thoroughly analyzed. The author formulates recommendations for ordering entities, implementation of which may minimize the number of inquiries to the contents of the tender specifications, appeal proceedings, court and disciplinary proceedings, as well as financial corrections imposed on expenses incurred from structural funds and the Cohesion Fund.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.