Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest próba ustalenia zestawu wskaźników oceny jakości funkcjonowania grupy zakupowej z perspektywy producenta. Zadanie jest istotne z uwagi na współczesne dążenie przedsiębiorstw do poszukiwania sposobów optymalizujących ich działalność, czego przejawem jest poszukiwanie różnych form współdziałania. Artykuł pozwoli zatem wyjaśnić, czy jakość można przyrównać do efektywności takiej kooperacji. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe związane z jego tematem, które uzupełniono badaniami empirycznymi w wybranym przedsiębiorstwie. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, analizę porównawczą i wywiad swobodny.
EN
The aim of the article is an attempt to establish a set of indicators for assessing the quality of the functioning of a group purchasing organizations (GPO) from the producer’s perspective. The purpose is important due to the contemporary aspiration of enterprises to seek ways to optimize their activities, which is visible in the search for various forms of cooperation. Therefore, the article will explain whether the quality can be compared to the effectiveness of such cooperation. In order to achieve the aim of the article, literature studies related to its topic were conducted, supplemented by empirical research in a selected company. As part of the empirical research, the following methods were used: ratio analysis, comparative analysis and free-form interview.
PL
Celem artykułu jest ukazanie mobbingu jako często występującej patologii zarządzania współczesnymi organizacjami. We wprowadzeniu ukazane zostały aspekty terminologiczne - definicja, istota, pojęcie i rys historyczny mobbingu. Zostały scharakteryzowane fazy, rodzaje i kategorie zachowań mobbingowych, a następnie typologie (modele), przyczyny i skutki oraz czynniki sprzyjające mobbingowi w miejscu pracy. W dalszej części artykułu przedstawiono analizę i interpretację przeprowadzonych badań nad mobbingiem. Mobbing jako patologia – nie omija również przemysłu produkcji żywności na żadnym z jego etapów.
EN
The purpose of article is to show mobbing as a common pathology in the management of modern organizations. The introduction presents terminological aspects – the definition, essence, concept and historical outline of mobbing. Phases, types and categories of mobbing behavior have been characterized. Then typologies (models), causes and effects as well as factors conducive to mobbing in the workplace. The rest of the article presents an analysis and interpretation of mobbing research. Mobbing as a pathology – it also does not bypass the food production industry at any of its stages.
PL
W artykule zostały przedstawione niektóre aspekty przestępczości zorganizowanej w wymiarze międzynarodowym oraz formalne podstawy jej zwalczania. Zarysowana geneza, podstawowe pojęcia, skala i formy obrazują rozwój międzynarodowej przestępczości zorganizowanej na przestrzeni lat. Zgodnie z historycznymi twierdzeniami, które wskazały na początki tworzenia się przestępczości zorganizowanej na XIX w., pomimo upływu lat, wciąż stanowi jeden z najpoważniejszych i największych problemów globalnych. Z uwagi na możliwość uzyskania wysokich zysków przy wykorzystaniu metod niezgodnych z prawem, międzynarodowa przestępczość zorganizowana najintensywniej rozwija się w podatnych ku temu regionach. Walka z przestępczością zorganizowaną, w szczególności w przestrzeni międzynarodowej, wymaga nakładów na zasoby osobowe i sprzętowe służb specjalnych i policyjnych, unifikacji w wymiarze międzynarodowym przepisów prawnych, szybkiej wymiany informacji i bezzwłocznego reagowania wobec pojawiających się zagrożeń. Obecnie z walką z międzynarodową przestępczością zorganizowaną mierzy się wiele organizacji i służb, w tym Unia Europejska, OLAF, INTERPOL, EUROPOL i EUROJUST, co przyczynia się do skuteczniejszej walki z jednym z największych problemów XXI w.
EN
The article presents some aspects of the organized crime in the international dimension and the formal basis of its fight against it. Outlined genesis, basic concepts, scale and forms illustrate the development of international organized crime over the years. According to historical claims that indicated the beginnings of the organized crime for the nineteenth century, despite the passage of years, it is still one of the most serious and biggest global problems. Due to the possibility of obtaining high profits using illegal methods, the international organized crime is developing mostly in the regions that are susceptible to it. The fight against the organized crime, especially in the international space, requires expenditures on personnel and equipment resources of special services and police, international unification of the legal regulations, rapid information exchange and immediate response to emerging threats. At present, many services and organizations are struggling with international organized crime, including the European Union, OLAF, INTERPOL, EUROPOL and EUROJUST, what contributes to a more effective fight against one of the greatest problems of the 21st century.
PL
Podstawowym problemem we współczesnym, zorganizowanym i dynamicznym świecie jest zaspokojenie rosnących potrzeb społecznych, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Jego rozwiązanie jest zadaniem wielu różnorodnych organizacji. Choć dominującą rolę w tym zbiorze odgrywają organizacje biznesowe, ukierunkowane głównie na zaspakajanie potrzeb indywidualnych, to szczególne znaczenie dla ludzkości posiadają organizacje publiczne. Stanowią one bowiem kościec struktury organizacyjnej państw, zapewniają warunki funkcjonowania społeczeństw oraz zmierzają do zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb. W obecnych uwarunkowaniach coraz częściej preferowany jest sieciowy model zaspokajania potrzeb publicznych, w którym istotną rolę odgrywają zarówno organizacje publiczne, jak i biznesowe. Takie rozwiązanie posiada zwykle zalety i wady i powinno być poprzedzone szczegółowymi analizami.
EN
The contemporary, extremely dynamic world is characterized by an enormous number of di-verse organizations created by people to satisfy their collective and individual needs. Although the dominant role is played by business organizations, focused mainly on satisfying individual needs, public organizations have a special significance for humanity. They are the bones of the organizational structure of states, they ensure the conditions for the functioning of societies and are aimed at satisfying their collective needs. The activities of these organizations are mainly financed from public funds and determine the standard of living and development of societies. However, more and more public funds allocated for this purpose remain also in the interest of business organizations. The access of these organizations to public funds depends to a large extent on the type of services offered and on social policy and the model of meeting the collective social needs adopted by the state authorities. Currently, the network model of satisfying public needs is preferred; it stresses the role both public and business organizations. Such a solution usually has advantages and disadvantages. It should be preceded by detailed analyzes and must take into account economic and social conditions in the country. In practice, it should be clearly stated to which system the satisfaction of social needs we are going and what decides for choosing of such a system. The way of managing this process should also be clearly defined.
5
Content available remote Ideological Control in Public and Business Organizations
EN
Control is the fundamental function of management, but companies due to the increasingly turbulent environment and public organizations because of purposes ambiguity have to seek more flexible forms of control aimed at self-control. Thus, both sanctions and rewards associated with the control system must be less associated with factors that are external to the organizational member and more with internal stimuli associated with the inner satisfaction and a sense of fulfillment. Such an option seems to offer ideological control. The paper is an analysis of ideology as an effective form of control in organizations. Therefore, the fundamental issues of the regarded ideology and control mechanisms related to it have been discussed. The direct appeal to ideology, as a fundamental element of normative control, offers the opportunity to exploit a large body of knowledge from sociology and political science in the service of organizations and management research. Ideological control as an organizational process consists of several stages. In the first stage, employees’ individual ideologies relating to the organization are modified or replaced by the ideology preferred by the organization. Replacement or modification of the ideology usually is rendered by showing the way of transformation from the current criticized reality to the desired vision of the future determined by the new ideology. If members of the organization accept the criticism of the present reality and are attracted by the vision of the future determined by the ideology, they will act in accordance to this ideology. Ideology determines which actions are beneficial to the organization, and which are harmful. Therefore, an organisational actor, whose actions are consistent with the ideology, would obtain rewards, and those whose actions are illegitimate would suffer from sanctions.
PL
W ,krótkich opracowaniach" wielu autorów podejmuje się - dostrzegane dość powszechnie - kwestie konsolidacji technologii i humanistyki, w badaniach nad rozwojem wiedzy o wirtualnej organizacji działań (WOD) i społeczeństwie informacyjnym. Kwestie konsolidacji rozważane są z perspektywy nauk ścisłych i technicznych, nauk o organizacji i zarządzaniu, a także z perspektywy nauk humanistycznych. Uwzględnia się elementy inżynierii informacyjnej i inżynierii biznesu w innowacyjnym rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozpatrywane z pozycji nauk informatycznych i nauk o zarządzaniu. Zwraca się uwagę na znaczenie udziału nauk humanistycznych i społecznych w ustalaniu kierunków transdyscyplinarnych badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego, co wiąże się z dostrzeganą potrzebą kształtowania ładu informacyjnego - poprawności danych i kultury (prawdy, dobra wspólnego) - w strukturach wirtualnych społeczeństwa informacyjnego.
EN
In the "short papers" many authors shall be - perceived quite commonly - problems of consolidating technologies and the humanities in research on the development of knowledge about virtual activities organization (VAO) within information society. Consolidating issues are considered from the perspective of sciences and engineering sciences, the sciences of organization and management as well as the seen from the perspective of human sciences. It takes into account elements of information and business engineering in an innovative development of the information society, dealt with the items of information sciences and management sciences. Draws attention to the importance of the humanities and social sciences in determining the directions of transdisciplinary research into the development of the information society, which is associated with the perceived need for development of information governance - data validation and culture information (truth, the common good) - in the virtual structures of the information society.
PL
Zarządzanie ludźmi stanowi oporny obszar wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Przyczyną tego stanu jest ciągle istniejący rynek pracodawcy, ale także niechęć menedżerów do zmian i ich ograniczona kreatywność. Celem opracowania jest wskazanie na innowacje w obszarze funkcji personalnej i wynikające stąd korzyści dla wprowadzających je firm. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję marketingu wewnętrznego oraz rolę pracowników i komunikacji wewnętrznej w tworzeniu wartości i reputacji firmy. W opracowaniu wykorzystano najnowsze doniesienia literaturowe oraz własne przemyślenia będące efektem obserwacji uczestniczącej i wywiadów prowadzonych z uczestnikami studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania w latach 2012-2014.
EN
Human Resource Management is slow in adapting innovative solutions. The reason for it is the still prevailing employer market as well as the negative attitude of managers towards change and the lack of creativity. The aim of the article is the description of innovation in the Personnel Management function and the resulting advantages. Particular attention has been paid to the concept of internal marketing, the role of employees and the internal communication in the creation of corporate value and reputation. The article uses latest literature sources as well as own research based on observation and interviews conducted with post graduate students at the Faculty of Management in the years of 2012-2014.
8
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w organizacji a podejście kadry kierowniczej
PL
W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie i konieczności stosowania nowych podejść do zarządzania. Na przełomie XX i XXI wieku jako nowy element w teorii zarządzania pojawiło się zarządzanie ryzykiem. Celem prezentowanej pracy jest zidentyfikowanie podejścia kadry kierowniczej do zarządzania ryzykiem w badanych organizacjach. W wyniku badań starano się wskazać różnorodne determinanty z punktu wiedzenia podejścia menedżerów warunkujące zarządzanie ryzykiem w organizacji.
EN
In the literature, a lot of consideration given to the fashion and the need for new approaches to management. At the turn of the century as a new element in management theory appeared in risk management. The aim of this study is to identify management approach to risk management in the surveyed organizations. The research sought to identify the various determinants of the point of view of conditioning managers approach risk management in the organization.
EN
In 21th century, running organizations needs using digital technology, practically in all of organizational processes. Using advanced IT Systems is the proof of novelty (modernity) of management. Their lack in the organization suggests that it merely exists on periphery of modern market. The basic goal of this article is to present the results of survey studies, whose purpose was to research into way how the employees judge the use of IT technology in their organizations. As a consequence the knowledge about using digital technology in polish organizations was obtained.
10
Content available Działalność Forum Liderów w 2010 roku
PL
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy istnieje od 1998 r. W artykule przedstawiono pokrótce działalność niektórych członków Forum Liderów w 2010 roku. Wielu członków Forum prowadzi stałe akcje na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie tylko w swoich zakładach, ale też wśród kooperantów, współpracowników, firm outsourcingowych. Coraz częściej podejmowane są także działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.
EN
The Safe Work Leaders' Forum has existed since 1998. The article presents brief summaries of some of its members' activity in 2010. Many members of the Forum have their own agendas focused on improving occupational safety, not only in their own facilities but also among their subcontractors, associates and outsourcing companies. The issue of corporate social responsibility has become an increasingly common topic.
11
Content available Uwarunkowania strategii innowacji w organizacjach
PL
Celem artykułu jest prezentacja kreowania i wdrażania strategii innowacji – jako najważniejszego czynnika konkurencyjności organizacji.
EN
In article there are signed that prepare of innovative strategy is necessary element of strategic management. Described of found conditions of innovative strategies and method of their analysis. Presented foresight as a modern method used for diagnosis, end especially for prognosis of environment. Presented the examples of net-type organizations in Polish food industry – as an important crucial-innovation.
EN
Th roughout the 1990s and beyond, transportation agencies in the U.S. and Canada identified a need for condition reporting systems, both for internal traffic management and for sharing real-time information with the public, and in 1997, four states in the U.S. pooled their resources to build a first-generation condition reporting system, reducing the cost to each individual agency while also offering the opportunity to collaborate on the requirements and design for the new system. Th e result of this multi-agency effort was CARS (Condition Acquisition Reporting System), which is an ITS standards-based system that allows authorized agency users to enter, view, and share critical road, travel, weather and traffic information. CARS has subsequently been deployed by 17 agencies in the U.S. and Canada, including state departments of transportation, cities/municipalities, and toll authorities - and the group continues to grow. Th is paper discuss the history of the CARS Group and its developments, while also discussing opportunities for expanding it to transportation agencies in other parts of the worldparts of the world.
EN
The world around us Is perpetually evolving. The development of new information and communication technologies has removed the boundaries and obstacles to free flow of information and knowledge. The primary resource in the economy is not land, work, or even capital, but knowledge. Therefore it is not surprising that organizations have begun to pay more attention towards organizational knowledge and its management considering these factors as a chance for improvements in profits. This article presents major theoretical issues related to knowledge and knowledge management in contemporary organizations. It highlights the role of knowledge management as a source of competitive advantage and gives some guidelines for introducing knowledge management in organizations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.