Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moisture transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Co warto wiedzieć o wodzie i jej działaniu na dachach
2
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące transportu (wymiany) wilgoci pomiędzy powietrzem a higroskopijnymi materiałami budowlanymi i wyposażenia wnętrz. Opisano właściwości higroskopijne materiałów porowatych oraz uproszczony model wzajemnego oddziaływania materiału porowatego z otaczającym go powietrzem. Następnie scharakteryzowano wpływ materiałów wyposażenia wnętrz i przegród budowlanych na wilgotność powietrza wewnętrznego. Stanowi to podstawę do określenia możliwości wykorzystania pojemności higroskopijnej budynku do kształtowania warunków wilgotnościowych w pomieszczeniach.
EN
In the paper the issues the regarding transport (exchange) of moisture between air and hygroscopic building materials and interior furnishings have been presented. The hygroscopic properties of porousmaterials and a simplified model of interaction of porous material with the surrounding air have been described. Then, the influence of interior furnishing materials and building partitions on indoor air humidity has been characterized. This set the basis for determining the possibility of using the hygroscopic capacity of the building to shape the humidity conditions in the rooms.
EN
Soybean Protein Fibres (SPF) are man-made fibres manufactured from the proteins contained in soybeans. They are biodegradable fibres derived from renewable sources, friendly for people and the environment. Within the framework of the work presented, selected utility properties of fabrics containing SPFs were investigated. The scope of the investigation included determination of mechanical properties, drapeability, water-vapour permeability and liquid moisture transport. The investigations carried out allowed to evaluate the utility value of fabrics made with the use of SPFs and to compare the fabric 100% made of SPFs with ones with weft yarns other than from SPFs. The research showed that fabrics with SPFs are suitable for clothing products, which may be a very good alternative to the currently available clothing made from fabrics containing standard natural and chemical fibres.
PL
Włókna sojowe SPF (Soybean Protein Fibres) są włóknami sztucznymi, wytwarzanymi z białek (protein) zawartych w nasionach soi. Są jedynymi na świecie włóknami proteinowymi pochodzenia roślinnego. W pracy przeprowadzono badania wybranych parametrów użytkowych tkanin z udziałem włókien sojowych. Badaniom poddano tkaniny o splocie płóciennym wykonane na bazie osnowy z włókien sojowych. Jako wątek zastosowano 4 rodzaje przędz z włókien: sojowych, bawełnianych i wiskozowych oraz przędzę Dacron Coolmax. Zakres badań obejmował wyznaczenie sztywności zginania, układalności oraz parametrów charakteryzujących transportu wilgoci w postaci płynnej. Badania wykazały, że tkaniny z udziałem włókien sojowych nadają się na wyroby odzieżowe, które mogą się okazać bardzo dobrą alternatywą dla dostępnej obecnie na rynku odzieży z tkanin zawierających standardowe włókna naturalne i chemiczne.
4
Content available remote Liquid Moisture Transportation Properties of Functional Underwears: Part 1
EN
This study investigates the effect of material composition on moisture management properties. Fiber type has significant influence on the moisture management properties of knitted fabrics. In this article, single jerseys knitted fabric samples with different yarn compositions were prepared. Liquid moisture transportation properties including wetting time, absorption rate, spreading speed, one-way transportation capability, and OMMC were evaluated by Moisture Management Tester (MMT) and vertical wicking was evaluated using thermography system and image analysis. Knitted sample having fine cotton yarns with coolmax and micro denier multifilament polypropylene showed best liquid transportation properties. There is a strong co-relation between OMMC and accumulative oneway transport index with vertical wicking of knitted samples.
EN
Mathematical model of moisture transport taking into account variable porosity has been investigated numerically. Changes in porosity are caused by dissolution of chemical substances associated with soil skeleton. The finite element solution of the problem in the case of regular rainfall has been found. Program realization of the corresponding algorithms has been implemented in FreeFem++ computational environment. Numerical experiments have been carried out and the impact of rainfall on desalinization of soil with high concentration of salts in the solid component has been determined.
PL
Numerycznie badano model matematyczny transportu wilgoci o zmiennej porowatości. Zmiany porowatości są spowodowane rozpuszczaniem substancji chemicznych związanych ze szkieletem gruntu. Znaleziono numeryczne rozwiązanie problemu w przypadku regularnych opadów. Programowa realizacja odpowiednich algorytmów została zaimplementowana w środowisku obliczeniowym FreeFem++. Przeprowadzono eksperymenty numeryczne i określono wpływ opadów na odsalanie gruntu przy wysokim stężeniu soli w twardym komponencie.
6
Content available remote Transport wilgoci w betonie komórkowym
7
Content available remote Ocieplenie obiektów zabytkowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki dynamicznego modelowania zjawisk cieplno-wilgotnościowych przeprowadzonego przy użyciu programu WUFI-POL. Przedmiotem analizy była ściana zewnętrzna zabytkowego budynku browaru w Węgrowie. Obliczenia wykonano w przypadku trzech wariantów: stanu istniejącego; ocieplenia od wewnątrz płytą krzemianowo-wapniową z tynkami ciepłochronnymi i ocieplenia od wewnątrz płytą izolacyjną mineralną. W przypadku każdego z wariantów określono zmianę zawartości wilgoci w przegrodzie na przestrzeni trzech lat, strumienie przenikającego ciepła oraz opłacalność ekonomiczną obydwu rodzajów ocieplenia. Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie wad i zalet analizowanych przypadków ocieplenia ściany zewnętrznej od wewnątrz.
EN
The article presents the results of dynamic modeling of thermal and moisture phenomena carried out with the WUFI-POL program. The subject of the analysis was the external wall of the historic brewery building in Węgrów. The calculations were made for three variants: the existing state, insulation from the inside with a silicate-calcium plate with heat-protecting plasters and insulation from the inside with a mineral insulating plate. For each of the variants, the change in the moisture content in the wall over three years, the heat transfer flux and the cost-effectiveness of both types of insulation were determined. The obtained results allowed indicating the advantages and disadvantages of the analyzed cases of inside insulation.
EN
The basic protective clothing for firefighters does not contact the flame and provides a relatively short exposure time to heat flux of prescribed density. Simultaneously the structure is subjected to sweat diffusion from the skin. The problem is determined mathematically by means of second-order differential equations accompanied by a set of boundary and initialconditions. Determination of the material thicknesses is gradient oriented. The optimal thicknesses are determined as a numerical example.
PL
Podstawowy ubiór dla strażaków jest obciążony działaniem ciepła ze źródła zewnętrznego i wilgoci ze skóry. Ten rodzaj ubioru nie powinien kontaktować się z płomieniem. Problem jest określany za pomocą równań transportu ciepła i masy oraz zależności opisującej dyfuzję Ficka, wraz z warunkami brzegowymi i początkowymi. Optymalizacja grubości materiału jest zorientowana gradientowo, wrażliwość pierwszego rzędu funkcjonału celu jest włączona w procedurę optymalizacji. W artykule zaprezentowana została numeryczna optymalizacja grubości materiałów i dodatkowych wolnych przestrzeni.
9
Content available remote Analysis of Moisture Evaporation from Underwear Designed for Fire-Fighters
EN
In this study we analysed the effect of moisture on the thermal protective performance of fire-fighter clothing in case of routine fire-fighting conditions. In the first stage of this research we investigated simultaneous heat and moisture transfer through a single-layer fabric, used as underwear for fire-fighters, at different moisture conditions. In the second stage of the study, the underwear in dry and wet state was tested together with protective clothing systems for fire-fighter consisting of three or four layers. It was found that during the evaporation of the moisture, a temperature plateau appeared during which temperatures hardly rose. The energy consumption used for the phase change of moisture located in the assembly dominated the heat transfer process as long as there was moisture present. As soon as all water had evaporated, the temperatures approached the temperatures measured for dry samples. The moisture within the clothing assembly did not lead to increased temperatures compared with the measurements with dry samples. This research has confirmed that moisture can positively affect the thermal protection of a clothing system.
PL
Wilgotność autoklawizowanego betonu komórkowego stanowi decydujący wyznacznik wielu innych jego właściwości, takich jak np. przewodzenie ciepła, karbonatyzacja czy skurcz, dlatego też bardzo ważne jest określenie zdolności do transportu i magazynowania wilgoci. W artykule omówiono różne metody oznaczania właściwości związanych z wilgotnością, które pozwalają na ocenę we wszystkich etapach zawilgocenia. W przypadku określania poziomu i transportu wilgoci, zarówno jako pary jak i wody, stosowane są metody pośrednie i bezpośrednie. Dane te służą do wyprowadzenia nieliniowych funkcji niezbędnych do zaawansowanej symulacji numerycznej zachowania się materiału pod względem odporności na wilgoć.
EN
The hygric performance of autoclaved aerated concrete is a key determinant for many other material properties as e.g. thermal conduction, carbonation or shrinkage behavior.With these reasons determination of moisture storage and transport, is hence a prerequisite and a standard in production and process supervision. In this paper differentmethods formoisture property determination were discussed. The methods cover the full range of possible moisture stages. For moisture transport, vapor and liquid phase transport is considered by different direct and indirect methods. The obtained data is shown and discussed. This data is used to derive the nonlinearmaterial functions required for sophisticated numerical simulation of the hygric material performance.
EN
The main functional purpose of knitted materials intended for warm underwear is to vouchsafe the comfort property while composing and maintaining a satisfactory microclimate on the human skin. This research seeks to investigate the liquid moisture management properties of knitted fabrics of different fibre blends of different ratios suitable for the base layer of underwear. Two groups of fabrics were knitted in combined and plain and plated single jersey with laid-in yarn patterns, and their moisture management properties were assessed using a moisture management tester. The usage of fleecy yarn in knitted fabric structure has improved the moisture management properties of fabrics in comparison to combined pattern fabrics. Out of ten fabrics studied, three were classified as moisture management fabrics that are suitable for the base layer of underwear.
PL
Głównym funkcyjnym celem dzianin przeznaczonych na ciepłą bieliznę jest zabezpieczenie komfortu poprzez tworzenie i utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w bezpośrednim sąsiedztwie ludzkiej skóry. Prowadzone badania miały na celu określenie zadowalających warunków przepływu wilgoci w dzianinach wytworzonych mieszanek przędz o różnych składach surowcowych i różnych sposobów dziania. Do badań stosowano specjalne urządzenie testujące przepływ wilgoci. Z 10 różnych dzianin wytypowano 3, które najbardziej nadaja się na zastosowanie w podstawowej warstwie dzianej bielizny.
PL
Celem badań była ocena materiałów włókienniczych w zakresie przepuszczalności pary wodnej, będącej jedną z podstawowych właściwości materiałów włókienniczych z punktu widzenia ich zdolności do zapewnienia komfortu fizjologicznego. Badaniom poddano 29 próbek tkanin bawełnianych i bawełnianopodobnych o zróżnicowanej strukturze. Badania parametrów charakteryzujących przepuszczalność pary wodnej materiałów włókienniczych wykonano za pomocą zaizolowanej cieplnie pocącej się płyty oraz Permetestu. Oceniono zgodność wyników uzyskanych za pomocą obu metod pomiaru.
EN
The aim of the presented work is to investigate textile materials from the point of view of their ability to transport the moisture. The water-vapour permeability is one of the most important comfort-related properties of textiles. It determines an ability to keep a human body dry and ensures natural body thermoregulation. There are some parameters expressing the ability of textile to transfer the moisture. The water-vapour resistance can be considered as one of the most important ones. It can be determined with the sweating guarded-hotplate test called “skin model” and the Permetest. Both instruments enable also measurement of other parameters character-izing the textile materials from the point of view of the moisture transport. In the presented work the “skin model” and Permetest were applied to measure the water-vapour permeability of 29 samples of cotton woven fabrics of different structure. The diversification of fabric structure was achieved by changing the linear density of weft as well as the number of picks and ends. On the basis of the measurement results an agreement between the results from the “skin model” and Permetest was assessed. It was stated that there was strong correlation between the water-vapour resistance from the “skin model” and the Permetest (Table 1). The strong correlation also exists between the water-vapour permeability according to the “skin model” and parameters determined with the Permetest: the water-vapor resistance and the percentage water –vapor permeability (Fig. 3). The values of the water-vapor resistance according to the Permetest are higher than those of the same parame-ter determined with the “skin model” (Fig. 4).
13
Content available remote Tynki renowacyjne
EN
The article concerns the subject of effectiveness of refinishing plaster. Complex damp-proofing in already existing buildings is one of the most difficult and expensive actions. Such works are connected with interference with the building substance, therefore they are accompanied by noise and dirt, which makes them bothersome, especially when they take place in inhabited buildings. There are situations, when complex damp-proofing is impossible due to technical or economical reasons. In such cases there is the need to partly renovate the building by using only refinishing plaster. The evaluation of effectiveness of efinishing plaster functioning in such situations is the subject of this paper. 7 buildings have been selected for analysis. 2 objects were fully renovated, 2 – partially, and in the case of the remaining ones only refinishing plaster was applied. The results showed that in the beginning the level of moisture content did not vary from the one set for the walls of buildings in which complex renovation took place. Functionality of refinishing plaster on the walls which were partially renovated will only be effective in the beginning. However, as soon as the pores of refinishing plaster are filled with crystallizing salts, the layer will lose its hydrophobic properties and it will no longer constitute an effective solution against aggressive action of salt.
14
Content available remote Wyznaczanie współczynnika dyfuzji wilgoci za pomocą algorytmów genetycznych
PL
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne kinetyki sorpcji próbek z normowej zaprawy cementowej i betonu komórkowego, wykonanych w kształcie beleczek o wymiarach ~4cm×4cm×16cm. Próbki sorbowały wilgoć z otoczenia przez jedną powierzchnię czołową tak, aby warunki eksperymentu odpowiadały jednowymiarowemu przypadkowi dyfuzji. W trakcie eksperymentu rejestrowano zmiany w czasie wskazań dwóch wag, na których opie-rały się końce beleczek za pośrednictwem podpór wykonanych z aluminiowych teowników. Następnie sformułowano współczynnikowe zadanie odwrotne w przypadku nieliniowej dyfuzji. Zadanie to rozwiązano przy wykorzystaniu metody różnic skończonych oraz algorytmów genetycznych. W efekcie uzyskano wielomiany czwartego stopnia, aproksymujące zmienność współczynnika dyfuzji wilgoci w zależności od jej stężenia w przypadku badanych materiałów budowlanych.
EN
Tests on sorption kinetics in prismatic specimens (~4cm×4cm×16cm) of standard cement mortar and cellular concrete were presented. Moisture was absorbed by the specimens through the frontal, not insulated surfaces in the conditions corresponding to a one-dimensional case of diffusion. During the experiment the indications of two balances on which the ends of specimens were supported thanks to the small aluminium T-bars glued to them were recorded. Next, a coefficient inverse problem was formulated employing a non-linear model of diffusion. The problem consisted in finding a minimum of square error function for experimental and calculated (according to the model) data. It was solved by means of the finite difference method and genetic algorithms. As a result, values of coefficients for polynomials of the 4th degree describing the moisture contents – moisture diffusivity relation for the tested building materials were obtained.
15
Content available remote Przepływy wilgoci w zasolonej ceramice budowlanej
PL
W referacie zaproponowano model matematyczny procesu suszenia ceramiki budowlanej nasączonej roztworami soli. Przedstawiano również wyniki badań laboratoryjnych suszenia ceramiki nasyconej wodą destylowaną oraz wodnymi roztworami siarczanu glinu.
EN
In this paper the mathematical model of drying of building ceramics saturated with salt solutions was proposed. The laboratory investigations of drying of ceramics saturated with distilled water and aqueous solutions of aluminum sulphate was also presented.
EN
New textile technologies based on lamination and thermoplastic film or volumetric textile architecture creation enable to achieve many desirable effects providing necessary ballistic protection along with a considerable improvement in wearing comfort. In this study a prototype active ventilation system of a 3D textile layer was developed and investigated. The finite element, which represents the forced ventilation layer made of three-dimensional textile material, was created and may be used as a structural element within the overall structural model of the textile package. The element equations are derived on the basis of an ideal gas state equation. Results of the textile layer characteristics measured and numerical data are presented.
PL
Nowe technologie włókiennicze wykorzystujące laminowane struktury warstwowe i folie plastyczne oraz odpowiednią architekturę przestrzenną zapewniają odpowiednie właściwości balistyczne. Bardzo ważnym zagadnieniem jest uzyskanie w tych konstrukcjach dobrego komfortu użytkowego. Opracowano i zbadano aktywny system wentylacji pakietów balistycznych oraz zaprogramowano odpowiedni element skończony, który jako element strukturalny może służyć do określenia warunków przepływu ciepła i wilgoci w badanej strukturze przestrzennej. Równania elementarne zostały wyprowadzone z równania dla gazu doskonałego. Przedstawiono charakterystyki poszczególnych warstw włóknistych.
17
Content available remote Podstawy teoretyczne ruchu ciepła i wilgoci w twardniejącym betonie
PL
Beton jest materiałem porowatym, w którym pory kapilarne są częściowo wypełnione wodą. W materiałach takich zachodzi zjawisko jednoczesnego przenoszenia ciepła przez przenoszenie unoszenie i promieniowanie. Ciepło jest także przenoszone wraz z dyfundującą parą wodną oraz migrującą wodą. Tak więc, równocześnie z wymianą ciepła zachodzi w twardniejącym betonie transport wilgoci. W pracy omówiono podstawowe zależności wiążące te procesy oraz podano ich opis matematyczny co pozwoliło na wyprowadzenie sprzężonego równania bilansu wody i ciepła w twardniejącym betonie.
EN
Concrete is a capillary porous material in which pores are partially filled with water. In such materials the phenomenon of simultaneous heat transport by conduction, convection and radiation occurs. Heat is also transported by diffusing water vapour and migrating water. Thus simultaneously with heat exchange the moisture is transported in hardening concrete. In the paper the fundamental functions linking these processes are discussed and their mathematical description is presented which gave the possibility to derive the completed balance equation for water and heat in the hardening concrete.
18
Content available remote Physical properties of low density aircrete products
EN
Currently in the UK, aircrete, also known as Autoclaved Aerated Concrete, masonry units are usually produced with a minimum declared compressive strength of 2.9 N/mm2 (measured to EN 772-1) and a minimum density of 400 kg/m3. However, newly introduced European Standards allow the use of lower strength and with this it is possible to produce lower density products, such as low-density aircrete with a minimum declared compressive strength of 2.0 N/mm2 and a density of 350 kg/m3. This paper provides details of an extensive investigation to assess key physical properties such as moisture properties, freeze/thaw resistance, thermal performance, combustibility and flanking sound performance of low-density aicrete products The results show that key physical properties of low-density aircrete were comparable to conventional aircrete products.
EN
The hygric performance of autoclaved aerated concrete is a key determinant for many other material properties as e.g. thermal conduction, carbonation or shrinkage behavior. Laboratory determination of hygric material properties, i.e. moisture storage and moisture transport, is hence a prerequisite and a standard in production and process supervision. In that context, prediction and simulation of the hygric material performance based on numerical calculation models has become a widely used research and design tool. However, for assessment of the material behavior under variable climatic conditions, the hygric material properties have to be determined in a first step. In a second step, these properties have to be transformed into the non-linear coefficients required by these numerical calculation models. This paper is the first out of two focusing on the first step. It introduces different methods for moisture property determination. The methods cover the full range of possible moisture stages. Moisture storage and moisture transport is distinguished. For moisture transport, vapor and liquid phase transport is considered by different direct and indirect methods. The methods are applied for an aerated autoclaved concrete. The obtained data is shown and discussed. In a second step, described in a second paper, this data is used to derive the non-linear material functions required for sophisticated numerical simulation of the hygric material performance.
PL
W pracy poddano badaniom dwa różne typy betonu komórkowego wyprodukowanego w warunkach przemysłowych. Określono właściwości betonu w celu uzyskania charakterystyki dotyczącej transportu ciepła i wilgoci w nowoczesnych budynkach. Uwzględniono również zmiany badanych parametrów cieplno-wilgotnościowych w trakcie przechowywania wyrobów betonowych w zmiennych w szerokim zakresie warunkach wilgotności i temperatury. Spośród badanych właściwości w pierwszej kolejności mierzono przewodność cieplną; określano też współczynnik dyfuzji wilgoci w funkcji zawartości wilgoci, jak również współczynnik dyfuzji pary wodnej w funkcji wilgotności względnej. Pojemności cieplne i izotermy absorpcji stanowią miarę możliwości materiału w zakresie magazynowania ciepła i wilgoci. Dane te uzupełniają wiedzę dotyczącą właściwości wyrobów typu betonu komórkowego. Wnioski wynikające z badań mogą wpłynąć na proces projektowania i technologię betonu komórkowego, a w praktyce przynieść poprawę właściwości izolacyjnych budynków wznoszonych z udziałem tych materiałów.
EN
Two commercial autoclaved aerated concretes (AAC) are investigated from the point of view of their hygrothermal performance in contemporary buildings. On that account, their moisture and heat transport and storage characteristics are determined in the moisture and temperature ranges necessary for a thorough hygrothermal assessment. Among the transport parameters, thermal conductivity is measured in a wide range of temperature and moisture, moisture diffusivity is obtained as a function of moisture content, water vapor diffusion coefficient as a function of relative humidity. The specific heat capacity and adsorption isotherm are measured as representatives of heat and moisture storage parameters. The obtained data are supposed to fill the gap in the current knowledge of material parameters of commercial AAC products, thus to help in increasing the quality of design process of AAC-based building envelopes in building practice.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.