Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 452

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-destructive testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości połączeń taśm przenośnika, co ma znaczący wpływ na ich wytrzymałość. Diagnostyka taśm przenośnikowych z linkami stalowymi przy użyciu metod nieniszczących (NDT) pozwala wykrywać i monitorować uszkodzenia na całej długości taśmy. Taka diagnostyka umożliwia również ocenę jakości połączenia. Testy, oparte na tej metodzie, zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemu diagnostycznego Diagbelt opracowanego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Zaproponowano kilka metod poprawy jakości połączeń w oparciu o uzyskane wyniki. Przedmiotem badań była trudnopalna taśma przenośnikowa ST 3150 o szerokości B-1200. Testy przeprowadzono na przenośniku taśmowym eksploatowanym w polskiej kopalni podziemnej.
EN
The article presents the results of tests on the quality of conveyor belt joints, which has a significant impact on their strength. Diagnostics of steel conveyor belts using non-destructive methods (NDT) allows detecting and monitoring damage along the entire length of the belt. Such diagnostics also makes it possible to assess the quality of the splices. Tests based on the proposed method were carried out using the Diagbelt diagnostic system developed at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology at the Wroclaw University of Technology.
EN
The article is in line with the contemporary interests of companies from the aviation industry. It describes thermoplastic material and inspection techniques used in leading aviation companies. The subject matter of non-destructive testing currently used in aircraft inspections of composite structures is approximated and each of the methods used is briefly described. The characteristics of carbon preimpregnates in thermoplastic matrix are also presented, as well as types of thermoplastic materials and examples of their application in surface ship construction. The advantages, disadvantages and limitations for these materials are listed. The focus was put on the explanation of the ultrasonic method, which is the most commonly used method during the inspection of composite structures at the production and exploitation stage. Describing the ultrasonic method, the focus was put on echo pulse technique and the use of modern Phased Array heads. Incompatibilities most frequently occurring and detected in composite materials with thermosetting and thermoplastic matrix were listed and described. A thermoplastic flat composite panel made of carbon pre-impregnate in a high-temperature matrix (over 300°C), which was the subject of the study, was described. The results of non-destructive testing (ultrasonic method) of thermoplastic panel were presented and conclusions were drawn.
PL
Artykuł wpisuje się we współczesne zainteresowania firm z branży lotniczej. Opisuje materiały oraz techniki inspekcji stosowane we wiodących firmach lotniczych. Przybliżono tematykę badań nieniszczących obecnie stosowanych w do inspekcji lotniczych struktur kompozytowych oraz krótko opisano każdą ze stosowanych metod. Przedstawiono również charakterystykę preimpregnatów węglowych w osnowie termoplastycznej oraz wymieniono rodzaje materiałów termoplastycznych i przykładowe zastosowanie ich w konstrukcji statków powierzchnych. Wymieniono wady, zalety oraz ograniczenia dla tych materiałów. Skoncentrowano się na wyjaśnieniu metody ultradźwiękowej, która jest najpowszechniej stosowaną metodą podczas kontroli struktur kompozytowych na etapie produkcyjnym oraz eksploatacyjnym. Opisując metodę ultradźwiękową skupiono się na technice puls echo i zastosowaniu nowoczesnych głowic wieloprzetwornikowych (Phased Array). Wymieniono i opisano niezgodności najczęściej występujące i wykrywane w materiałach kompozytowych z osnową termoutwardzalną oraz termoplastyczną. Opisano termoplastyczny płaski panel kompozytowy wykonany z preimpregnatu węglowego w osnowie wysokotemperaturowej (ponad 300°C), który stanowił obiekt badania. Zaprezentowano wyniki badań nieniszczących (metodą ultradźwiękową) panelu termoplastycznego i wyciągnięto wnioski.
EN
The paper is focused on diagnostics of reinforced concrete structure of the tribune of Závodisko Bratislava. The structure was realized by a combination of monolithic and prefabricated concrete elements as well as steel load-bearing elements. The complex state of the rough construction was evaluated, including the verification survey of the foundation of the construction. Non-destructive and destructive methods were used. Based on the results of the diagnostics and recalculation, it was decided to further progress the finish of the tribune.
PL
Artykuł koncentruje się na diagnostyce konstrukcji żelbetowej trybuny zlokalizowanej na „Závodisko Bratysława”. Konstrukcja została zrealizowana przez połączenie monolitycznych i prefabrykowanych elementów betonowych oraz stalowych elementów nośnych. Oceniono złożony stan konstrukcji, w tym badanie weryfikacyjne fundamentu konstrukcji. Zastosowano metody nieniszczące i niszczące. Na podstawie wyników diagnostyki i ponownych obliczeń zdecydowano odalszych działaniach, aby ukończyć trybunę.
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących stalowych paneli typu sandwich wytwarzanych w technologii spawania laserowego. Badania termograficzne wykonano w układzie pomiarowym jednostronnym, w którym źródło ciepła i kamera termowizyjna usytuowane są po tej samej stronie względem badanej próbki. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury, obrazujących kształt analizowanych złączy oraz sztucznie wytworzoną wadę.
XX
The paper presents the possibility of applying active thermography for the non-destructive testing (NDT) of laser-welded steel sandwich panels. Active thermography measurements were carried out using a single-sided experimental arrangement, in which both an infra-red (IR) camera and a thermal wave source are located at the same side of a tested specimen. The obtained results are presented in the form of the thermal images of momentary temperature distribution, showing the shape of the analyzed laser-welded joints as well as an artificially created fault.
7
Content available remote Metoda doboru penetrantów dla przemysłowych badań nieniszczących
PL
Zaproponowano metodę wspomagającą proces decyzyjny doboru penetrantów, polegającą na zintegrowaniu dwóch technik: analizy kosztowo-jakościowej i metody FAHP (fuzzy analytical hierarchy process). W obszarze przemysłowego doboru penetrantów fluorescencyjnych zaproponowana metoda pozwoliła na częściowe ograniczenie subiektywizmu występującego podczas analiz decyzyjnych. Osiągnięto to poprzez zastosowanie rozmytej skali Saaty'ego.
EN
Six com. fluorescence penetrants used for nondestructive testing construction materials were studied for environmental impact and washability (removing time) as well as assessed for quality and purchase expenditure to identify the most efficient method for selection of the agents. The penetrant selected in fuzzy anal. hierarchy process was not optimal from cost-quality point of view. Therefore, the ranking list of penetrants was based on decision making coeffs. The evaluation method was recommended for practical use under industrial conditions.
PL
W artykule przedstawiono badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Wytrzymałość betonu odgrywa podstawową rolę w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu konstrukcji żelbetowych w tym prefabrykowanych. Artykuł dotyczy badań wytrzymałości betonu na próbkach sześciennych wykonanych z mieszanki betonowej przeznaczonej do elementów prefabrykowanych. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wraz z ich analizą. Opisywane zagadnienia dotyczą badań nieniszczących i niszczących betonu.
EN
The article presents tests on the compressive strength of concrete. Concrete strength plays a fundamental role in the design, execution and use of reinforced concrete structures, including prefabricated ones. The article concerns tests of concrete strength on cubic samples made of concrete mix intended for prefabricated elements. The article contains the results of the compressive strength tests together with their analysis. The described issues relate to non-destructive and destructive testing of concrete.
EN
In the framework of non-destructive evaluation (NDE), an accurate and precise characterization of defects is fundamental. This paper proposes a novel method for characterization of partial detachment of thermal barrier coatings from metallic surfaces, using the long pulsed thermography (LPT). There exist many applications, in which the LPT technique provides clear and intelligible thermograms. The introduced method comprises a series of post-processing operations of the thermal images. The purpose is to improve the linear fit of the cooling stage of the surface under investigation in the logarithmic scale. To this end, additional fit parameters are introduced. Such parameters, defined as damage classifiers, are represented as image maps, allowing for a straightforward localization of the defects. The defect size information provided by each classifier is, then, obtained by means of an automatic segmentation of the images. The main advantages of the proposed technique are the automaticity (due to the image segmentation procedures) and relatively limited uncertainties in the estimation of the defect size.
EN
The publication analyses the way of managing and improving the quality of the production process of aluminum pistons for internal combustion engines. The aim of the article is to propose a method of analysis of the effectiveness of individual control methods used in the process of controlling the aluminium piston. Thanks to the location of a control point with the highest share of product non-compliance detection in the production process, it is possible to reduce quality control points by less effective points, which will contribute to lower costs or shorten the time of production processes. In view of the increasing demands on the efficiency of the checkpoints for components in internal combustion engines, the issue is important and topical.
PL
Przedstawiono możliwości oraz wybrane przykłady praktycznego wykorzystania techniki termowizyjnej w przemyśle hutniczym jako bezinwazyjnej metody badawczej do pomiarów rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Metoda ta może być wykorzystana we wszystkich etapach produkcji stali począwszy od przygotowania wsadu aż do gotowego wyrobu, jak również diagnostyki urządzeń technicznych. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań, który nie zakłóca cyklu produkcyjnego.
EN
The paper presents the possibilities and selected examples of practical use of the thermal imaging technique in the metallurgical industry as a non-invasive testing method for measuring temperature distribution on the surface of the examined object. This method can be used in all stages of steel production, from charge preparation to finished product, as well as diagnostics of technical devices. The paper emphasises the non-invasive nature of the examination, which does not disturb the production cycle.
12
Content available remote Magnetic tests of SNA - HP-59A kinematic connection details in the RD-33 engine
EN
Aspects of assessing the technical condition of selected elements of the kinematic system in the renovation of RD-33 engines have been presented. In the beginning, typical operational problems have been discussed, and the test object was defined. Then, the theoretical foundations of three non-destructive testing methods based on magnetic field measurement were discussed. Next, the preliminary results of the research of a defective gear obtained by the magnetic metal memory method are presented. Finally, the conclusions have been made.
PL
W artykule przedstawiono aspekty oceny stanu technicznego wybranych elementów układu kinematycznego w remoncie silników RD-33. Na początku przybliżono typowe problemy eksploatacyjne i zdefiniowano obiekt badań. Następnie przedstawiono podstawy teoretyczne trzech metod badań nieniszczących bazujących na pomiarze pola magnetycznego. Dalej przedstawiono wstępne wyniki badań zbrakowanego koła zębatego uzyskane metodą magnetycznej pamięci metalu. W końcu przedstawiono wnioski.
13
Content available remote CT inspection of cooled turbine blades
EN
To improve the engine efficiency by increasing the gas temperature, multi-layer cooling passages are applied in new designs of gas turbine blades. As a result, traditional non-destructive methods, which have been applied so far in the production control, became insufficient. The aim of this manuscript is to develop an inspection method for cooling passages of turbine blades, which would be helpful in detecting manufacturing defects of blades and their operational failures. GE v/tome/x/m 300 was applied to conduct dimensional control and check the interior of two types of turbine blades from turboshaft engines. The procedure for selecting X-ray parameters was suggested. The thickness of walls in the selected cross-section was measured with the accuracy of 0.01 mm, and the selected manufacturing defects of cooling passages were identified.
PL
W celu zwiększenia sprawności silników przez podniesienie temperatury gazów, w nowych konstrukcjach łopatek turbin gazowych stosuje się wielowarstwowe zespoły kanałów chłodzących. W efekcie, tradycyjne metody nieniszczące, stosowane dotychczas w kontroli produkcji stają się niewystarczające. Celem pracy jest opracowanie metodyki inspekcji kanałów chłodzących łopatek turbin do wykrywania wad produkcyjnych łopatek oraz ich uszkodzeń eksploatacyjnych. Zastosowano tomograf GE v/tome/x/m 300 do kontroli wymiarowej i sprawdzenia poprawności wykonania wnętrza dwóch typów łopatek turbiny silnika turbowałowego. Zaproponowano procedurę doboru parametrów prześwietlania. Zmierzono grubość ścian w wybranych przekrojach z dokładnością 0,01 mm oraz zidentyfikowano wybrane wady produkcyjne kanałów chłodzących.
EN
The article presents methods to monitor the actual state of aircraft’s airframe, in particular, the onset of corrosion. The greatest emphasis is put on the "Corrosion Prognostic Health Management" CPHM system. Authors discuss corrosion detection using NDT methods as well as the possibilities of forecasting methods for estimating the onset of corrosion basing on the data gathered by means corrosion sensors. Based on the results of the previous research and analyses, authors focus on monitoring the internal microclimateand the factors causing corrosion in the aspect of damage tolerance operation of the aircraft. The results of the preliminary studies giving credibility to the concepts of predicting corrosion onset in the aircraft structure are presented. Preliminary results of tests carried out in supervised flights are also presented. The final part of the article presents the concept of modernizing the corrosion field site in order to use it in hermeticand non-hermetic tests of aircraft spaces.
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykrywania korozji metodami NDT(głównie system Corrosion Prognostic Health Management – CPHM) oraz możliwości metod prognozowania wystąpienia korozji z wykorzystaniem czujników do badań korozyjnych. Autorzy skupili się na monitorowaniu wewnętrznego mikroklimatu oraz czynników wywołujących korozję w aspekcie eksploatacji według stanu statków powietrznych. Przedstawiono wyniki wstępnych badań uwiarygodniających koncepcje prognozowania możliwości wystąpienia korozji w strukturze. Zaprezentowano również wstępne wyniki badań przeprowadzone w lotach nadzorowanych. Przedstawiono koncepcję modernizacji stałych stacji korozyjnych w celu ich wykorzystania w badaniach hermetyczych oraz niehermetycznych przestrzeni statku powietrznego.
EN
Pot-cored coils are commonly used as probes in eddy current testing. In this paper, an analytical model of such a coil placed over a three-layer plate with a hole has been presented. The proposed solution enables the modelling of both magnetic and non-magnetic conductive plates that contain different types of hole, i.e. a through, a surface, an inner or a subsurface hole. The problem was solved by using the truncated region eigenfunction expansion (TREE) method. The analysis was carried out in a cylindrical coordinate system in which the solution domain was radially limited. With the employment of the filamentary coil, the expressions for the magnetic vector potential, and subsequently for the impedance of the cylindrical coil were obtained. The final formulas were presented in a closed form and then implemented in Matlab. The resistance and reactance values were compared with the results obtained in the experiment and using the finite element method in the Comsol Multiphysics package. In each of the cases, good agreement was obtained.
16
Content available remote Selected aspects of ultrasonic testing of difficult materials
EN
Welding is considered as a “Special Process”, which means that its quality cannot be readily verified and its successful application requires specialist management, personnel and procedures. It is important to conduct proper testing of the welded joints, including volumetric testing. In this case there are conducted ultrasonic testing, which enable detecting volumetric discontinuities. Ultrasonic testing meets many problems while testing joints with large anisotropy. The problems are caused by the physical phenomena, e.g. transformation, dispersion and absorption of the wave. It is connected with the structure of the material, which cause different propagation of the ultrasonic beam. The article presents the review of the factors affecting the quality of ultrasonic testing.
PL
Spawanie to proces specjalny, tzn. taki, którego wyniku nie można przewiedzieć w trakcie jego trwania, a ewentualne niezgodności mogą ujawnić się dopiero po jego zakończeniu. Bardzo ważne są więc badania złączy spawanych, w tym badania objętościowe. Często są to badania ultradźwiękowe dające możliwość wykrycia nieciągłości objętościowych. Badania ultradźwiękowe nastręczają wielu problemów przy badaniu złączy o dużej anizotropii, spowodowanych zjawiskami fizycznymi, takimi jak transformacja fali, rozpraszanie oraz tłumienie fali. Odpowiedzialna za te zjawiska jest struktura materiału i spowodowane nią różnice w rozchodzeniu wiązki ultradźwiękowej. W artykule przedstawiono przegląd czynników wpływających na wykonywanie badań ultradźwiękowych.
17
EN
The article presents results of tests performed to determine the noise level in ultrasonic Phased Array testing. The tests, involving non-alloy steel S355 and austenitic steel X5CrNi18-10, were carried out applying a frequently used test configuration and 16-element 5 MHz array probes having an aperture of 10 mm ×10 mm. The obtainment of a differentiated structure, i.e. characterised by various grain sizes, required the performance of special heat treatment processes. Metallographic tests, concerning both steel grades, were performed to quantify the grain size. Specimens containing artificially made SDH Ø3 cylindrical reflectors and spherical reflectors having various diameters were made of the material prepared in the above-presented manner. The tests also involved amplitude measurements and the identification of the noise level of the reflectors. The test results enabled the quantitative determination of the signal-noise ratio, affecting the detection of low-amplitude indications.
PL
Przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie poziomu szumu w badaniach ultradźwiękowych techniką Phased Array. Badania prowadzone były przy pomocy często stosowanej konfiguracji badawczej, z wykorzystaniem 16 elementowych głowic mozaikowych 5 MHz, o aperturze 10×10 mm, na stali niestopowej S355 oraz stali austenitycznej X5CrNi18-10. Dla uzyskania zróżnicowanej struktury, tzn. różnej wielkości ziarna przeprowadzono dla obydwu stali specjalne procesy obróbki cieplnej oraz badania metalograficzne mające na celu ilościowy pomiar wielkości ziarna. Z tak przygotowanego materiału wykonano próbki ze sztucznymi reflektorami w postaci reflektorów cylindrycznych SDH Ø3 oraz reflektorów sferycznych o różnych średnicach. Przeprowadzono pomiary amplitud i określono poziom szumu stosowanych reflektorów. Wyniki badań umożliwiły ilościowe określenie stosunku sygnału do szumu, decydującego o ograniczeniach w zakresie wykrywania wskazań niskoamplitudowych.
18
EN
Presently used magnetic methods for testing wire ropes leave an untested rope section located in the direct vicinity of a tapered socket. However, the aforesaid area may contain damage resulting from existing stresses and wear processes. The article discusses results of a study concerned with diagnostic equipment enabling the assessment of the above-named area in terms of its technical condition as well as presents results of the FEM-based numerical analysis of a magnetisation system and laboratory test results concerning a rope containing simulated damage.
PL
Stosowana obecnie metoda magnetyczna badania lin stalowych pozostawia nie przebadany odcinek liny w bezpośrednim otoczeniu uchwytu stożkowego. W obszarze tym mogą jednak wystąpić uszkodzenia związane z istniejącym tu stanem naprężeń oraz procesami zużyciowymi. W artykule opisano wyniki prac nad aparaturą umożliwiającą ocenę stanu technicznego liny w tym obszarze. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych projektowanego magnetowodu oraz badań laboratoryjnych liny z zamodelowanymi uszkodzeniami.
PL
W referacie omówiono przypadek przedwczesnego wystąpienia pęknięcia zmęczeniowego wału wykonanego ze stali nierdzewnej gatunku X46Cr13. Przeprowadzone badania wizualne, metalograficzne i pomiary twardości, wykazały występowanie błędów w obróbce termicznej elementu, które nie zostały stwierdzone poprzez wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych wału.
EN
The paper discusses the case of premature fatigue crack occurrence of a shaft made of stainless steel grade X46Cr13. Visual, metallographic and hardness tests carried out showed the occurrence of errors in the heat treatment of the element, which were not found by performing appropriate shaft diagnostic tests.
EN
The paper discusses the case of premature failure of an industrial twinscrew extruder for plastics made of chromium-molybdenum stainless steel grade 1.4122 (3H17M). The diagnostic tests carried out, which included the performance of: non-destructive, metallographic, thermovision and hardness tests, gave the basis to indicate the causes of extruder damage associated with the entry of impurities in the input material.
PL
W referacie omówiono przypadek przedwczesnego uszkodzenia wytłaczarki przemysłowej dwuślimakowej do tworzyw sztucznych wykonanej ze stali nierdzewnej chromowo-molibdenowej gatunku 1.4122 (3H17M). Przeprowadzone badania diagnostyczne, w których skład wchodziło wykonanie: badań nieniszczących, metalograficznych, termowizyjnych i pomiarów twardości, dały podstawę do wskazania przyczyn wystąpienia uszkodzeń wytłaczarki, związanych z przedostawaniem się zanieczyszczeń w materiale wsadowym.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.