Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcja korelacji wzajemnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pomiar szumu w szumie metodą korelacyjną
PL
Celem artykułu jest przedstawienie korelacyjnych procedur pomiaru sygnałów losowych. Procedury te muszą sprostać wymaganiom pomiaru słabych sygnałów (np. w radioastronomii lub termometrii szumowej) występujących na tle zakłóceń lub umożliwiać pomiar opóźnienia między zakłóconymi sygnałami.
EN
In the article correlation procedures for measuring random signals are considered. These procedures must fulfill requirements for measurement of weak signals (e.g. in radio astronomy or noise thermometry) appearing against the background of noises or enable measurement of the delay between noised signals.
PL
Wykorzystanie szumu sejsmicznego jako źródła fal do rozpoznania pola prędkości utworów przypowierzchniowych metodami sejsmiki inżynierskiej jest coraz bardziej popularne. W miejscach zurbanizowanych, gdzie prowadzenie pomiaru przy pomocy większego źródła takiego jak np. kafar jest utrudnione, zastosowanie szumu sejsmicznego jako źródła może być jedynym rozwiązaniem. Przed przystąpieniem do rozpoznania pola prędkości konieczna jest jednak dokładna analiza szumu. W artykule przedstawiono przykład charakterystyki lokalnego szumu sejsmicznego zarejestrowanego w pobliżu pracującego wentylatora w sąsiedztwie szybu wentylacyjnego kopalni węgla kamiennego. Wyznaczono główne jego parametry: średnią wartość maksymalnych amplitud prędkości i przyspieszenia, częstotliwość dominującą, zakres częstotliwości głównej energii oraz kierunkowość i zasięg oddziaływania. Otrzymane wyniki, a w szczególności opracowany sposób analizy kierunkowości szumu sejsmicznego, mogą poprawić błędy związane z estymacją pola prędkości fal sejsmicznych oraz wspomóc etap projektowania badań metodami sejsmiki inżynierskiej.
EN
Seismic noise used as a source of seismic waves in the identification of the wavefield in near-surface geology is increasingly common. In urbanised sites, using large active sources such as weight-drop in geophysical survey might be limited. Therefore, seismic noise could be an alternative. Performing a precise seismic wavefield analysis before its recognition is mandatory. An example of seismic noise characteristic recorded near a working ventilator in a ventilation shaft of coal mine was provided. Major seismic noise parameters such as mean maximum amplitude values of velocity and acceleration, dominant frequency, frequency range of the main signal energy, range of influence and directionality are set. The obtained results and seismic noise directionality analysis, in particular, could minimise mistakes related to the estimation of seismic velocities and help in designing seismic engineering surveys.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych metod redukcji zakłóceń w radioizotopowych pomiarach przepływu dwufazowego ciecz-cząstki stałe w rurociągach. Zaproponowane metody filtracji funkcji korelacji wzajemnej wykorzystują dyskretną transformatę falkową oraz jądrowy estymator Nadaraya-Watsona. Otrzymane wyniki estymacji czasu opóźnienia i prędkości cząstek stałych charakteryzują się mniejszymi niepewnościami niż w przypadku klasycznej filtracji cyfrowej.
EN
The paper presents application of selected methods for noise reducing in the radioisotope measurements of liquid-solid particles flow in a pipeline. The proposed methods for smoothing of the cross-correlation function use discrete wavelet transform, and Nadaraya-Watson kernel estimator. Obtained results of time delay and velocity of the solid phase estimation have lower uncertainties in comparison with a conventional digital filtering.
PL
Postępująca globalizacja w czytelny sposób pokazuje relacje wzajemnego oddziaływania na siebie gospodarek poszczególnych krajów, jak i różnych gałęzi przemysłu. Rynek surowców mineralnych w dobie postępującego rozwoju cywilizacyjnego świata ma dla gospodarki podstawowe znaczenie. Okresowo powtarzające się wahania istotnych składników (przejawów) życia gospodarczego nazywamy cyklem koniunkturalnym. Cykl koniunkturalny jest nieodłączną cechą dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Prowadzone przez autorów artykułu wieloletnie obserwacje rynku metali nieżelaznych wskazują na występowanie dodatniej korelacji pomiędzy wysokością nakładów na poszukiwania złóż kopalin nieenergetycznych a fazami cyklu koniunkturalnego ceny Cu, stanowiącej wartościowo 65% rynku metali podstawowych. W długookresowej perspektywie funkcjonowania przedsiębiorstwa wydobywczego, okresy hossy i maksymalizacji zysku, związane z wysokim poziomem cen metali i utrzymującym się zapotrzebowaniem rynku na surowce, są optymalnym czasem realizacji strategii odtwarzania bazy zasobowej poprzez eksplorację. W pracy przeanalizowano wielkość budżetów na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin nieenergetycznych w relacji do faz cyklu koniunkturalnego cen miedzi w latach 1996-2011. Wykonane zestawienia zostały poddane analizie statystycznej. Opracowane modele zależności liniowej i funkcje korelacji wzajemnych wskazują na silną i wyraźną korelację cyklu budżetów na poszukiwania złóż kopalin nieenergetycznych z cyklem cenowym miedzi.
EN
Progressive globalization legibly shows the mutual interactions within both the economies of individual countries and various branches of industry. Mineral resources market is of basic importance for the economy during the progressive global civilization growth. Periodical, repeated fluctuations of essential elements (signs) of economic life is called the economic cycle. The situation cycle is an inherent feature of dynamically growing economy. The long-term observations of non-ferrous metals market carried out by authors show the positive correlation between the amount of expenditures on non-fuel mineral deposits prospection and the phases of business cycle of copper price which constitute valuably 65% of base metals market. From the long-term perspective of mining company operation, periods of boom and profit maximization, related to high metal prices and long lasting market demand for raw materials are the optimal time for the implementation of the strategy of reproducing the resource base through exploration. The value of non-fuel mineral deposit prospection and exploration budgets were analyzed in the study in relation to phases of copper economic cycle from 1996 to 2011. The data were analyzed statistically. The models of line relationships and mutual correlation functions show the strong and evident correlation of non-ferrous metals exploration budget cycles with copper price cycle.
EN
The influence of quantization on the cross-correlation function determination is discussed. Three types of quantization: deterministic, dither randomized, and randomized by inputting signals into a quantizer are considered. In each case, a relation for cross-correlation function bias is given.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono trzy sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane za pomocą sygnałów ditherowych i sygnałów wprowadzonych do kwantyzatorów. W każdym przypadku sformułowano zależności na obciążenie estymatorów funkcji.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono dwa sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane. Dokonano porównania wyników otrzymanych w obu przypadkach. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem programu ImeCorr opracowanego w środowisku LabWindows. Badano dokładność estymatorów funkcji korelacji wzajemnej otrzymanych z użyciem przetwornika 3-, 8- i 12-bitowego dla argumentu równego zero.
EN
The influence of quantization on the cross-correlation function determination of signals is discussed. The relations for cross-correlation function and its digital estimators are given. A method for evaluating the estimator accuracy is presented. Different types of quantization are considered. The formulas describing the quantization ways and related illustrations are presented. In Figures 1, 2 and 3 deterministic, randomized and pseudo-randomized quantization are shown, respectively. To obtain the simulation results, the program ImeCorr prepared in LabWindows was applied. The 3-, 8- and 12-bits quantizers were taken into account. The research results were compared. In Table 1 the values of the relative bias and the relative standard error are shown. It was observed that for 3-bits quantizers the bias had similar values. For the 8- and 12-bits converters the bias is smaller for the randomized and pseudo-randomized quantizing than for the deterministic one. The randomized and pseudo-randomized quantization is a source of the larger standard error than the deterministic quantization. The standard error is smaller for the pseudo-randomized quantization than for the randomized one.
PL
W artykule zaprezentowano metodę synchronizacji pomiarów z wykorzystaniem funkcji korelacji wzajemnej i wzorców kalibracyjnych. Dotychczasowa wersja metody okazywała się niewystarczająco dokładna jeśli w badaniach wykorzystywano głowice kątowe. Uzupełnienie dotychczasowych procedur o dodatkowe przepróbkowanie sygnału w praktyce wyeliminowało wspomniane problemy. Zaprezentowana strategia kalibracyjna prowadzi do skrócenia czasu kalibracji wielokanałowego defektoskopu ultradźwiękowego i pozwala poprawić precyzję I powtarzalność pomiarów. Pozwala także używać głowic kątowych i jest odpowiednia do różnych metod badawczych (echa, cienia, tandem).
EN
In the article a method of measurements synchronization which uses the cross correlation function and calibration patterns is presented. The previous version of the method turned out to be not precise enough if angle probes were used during the measurements. Complementing the existing procedures with additional resampling of the signal eliminated in practice the mentioned problems. The presented calibration strategy reduces the time of preparing multi-channel flow detector for the test, allows the correction of spatial placement of the probes and allows to improve the repeatability of the measurements. It also allows to use angle probes and it is suitable for different research methods (echo, shadow or tandem method).
PL
W prezentowanej pracy podjęto próbę opisu hydrodynamiki przepływu mieszaniny gaz-ciecz w przestrzeni międzyrurowej wymiennika z przegrodami poprzecznymi. Stosując funkcję korelacji wzajemnej określono zmianę poziomu szarości w charakterystycznych punktach wymiennika ciepła. Następnie stosując model poślizgu wg Zube-ra-Findlaya obliczono prędkości struktur gazowych i porównano je z wartościami wyznaczonymi w oparciu o funkcję korelacji wzajemnej.
EN
Investigations into two-phase gas - liquid flow hydrodynamics in a tube bundle space of heat exchanger with segmental baffles are presented in the paper. The grey level value in characteristic points of heat exchanger was determined using the autocorrelation function. The velocities of gas structures were calculated using the slip model proposed by Zuber-Findlay,
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej losowych błędów estymacji czasu opóźnienia otrzymanego z funkcji korelacji wzajemnej i fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy. Przeprowadzone symulacje wykazały, że dla małych wartości stosunku sygnał/szum (SNR) mniejsze wartości błędów uzyskuje się dla metody korelacyjnej. Metoda fazowa jest natomiast bardziej efektywna dla dużych wartości SNR, a jej zaletą jest możliwość wyznaczenia opóźnienia dla wybranych harmonicznych.
EN
The paper presents results of the comparative analysis of random errors of the time delay estimation (TDE) by means of the cross-correlation analysis and the phase of power density distribution. The simulations performed show that for the low level of signal-to-noise-ratio (SNR) the statistical errors of TDE obtained from the cross-correlation analysis are smaller than those from the phase method. However, the latter one is more efficient for higher SNR than the cross- correlation and can be applied to any selected harmonics.
PL
W artykule omówiono eksperymentalną nieparametryczną metodę wyznaczania parametrów określających właściwości dynamiczne wybranych modeli przetworników typu napięcie/napięcie przy zastosowaniu zewnętrznego wymuszenia stochastycznego (stacjonarnego szumu białego) oraz analizy korelacyjnej sygnałów.
EN
This article deals with experimental non-parametric method of parameters qualifying dynamic properties of selected transducers models of voltage/voltage type using external stochastic input function (stationary white noise) and cross-correlation analysis.
PL
W artykule przedstawiono dyskretne estymatory funkcji korelacji wzajemnej, korelacji znakowej, funkcji warunkowej wartości średniej modułu sygnału opóźnionego oraz fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy. Przeanalizowano odchylenie standardowe opóźnienia transportowego wyznaczanego przy zastosowaniu tych estymatorów.
EN
In this article the discrete estimators of the cross-correlation functions (direct and polarity), the function of conditional average value of the absolute value of delayed signal (CAV) and the phase of cross-spectral density function are presented. The standard deviation of time delay obtained by using these estimators is analysed. The comparison of the different estimators in time domain shows that the CAV estimator gives results with greater precision as correlation functions estimators for high value of correlation (Pxy _>0,93). Morever, the CAV estimator requires no multiplication which significantly reduces the computational complexity of the estimation procedure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.