Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic task
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Projekt a zadanie logistyczne w odniesieniu do planowania logistycznego
PL
Projekt logistyczny będący konsekwencją postępu technologicznego i przemian społeczno-gospodarczych nie jest już tylko jednorazowym wydarzeniem w życiu firmy. Coraz częściej stanowi proces sankcjonujący rozwój firmy i jej działalność inwestycyjną, ale może także być procesem ciągłym, którego celem jest dostosowanie firmy do zmieniającego się otoczenia i wymagań rynku. Procesowe podejście do projektu logistycznego wymaga opracowania nowej metodologii i nowego ujęcia w zakresie projektowania i planowania logistycznego. Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizą literatury dotyczącej projektów logistycznych oraz metod zarządzania projektem. Autorzy podejmują próbę przedefiniowania projektu logistycznego i opisują jego podstawowe elementy takie jak zadanie logistycznej, zasoby logistyczne i inne, istotne dla możliwości wsparcia procesu tworzenia projektu logistycznego i zarządzania nim przy wykorzystaniu technologii informatycznych.
EN
Logistic project resulting from technological progress and social and economic transformations is no longer just a one-off event in the life of the company. More and more often it is a process that sanctions the development of the company and its investment activity, but it can also be a continuous process, aiming at the company's adaptation to the changing environment and market requirements. A process-oriented approach to a logistics project requires a new methodology and a new approach to logistics design and planning. This article is a critical analysis of the literature on logistic projects and project management methods. The authors attempt to redefine the logistic project and describe its basic elements such as logistic task, logistic resources and other, important for supporting the process of creating and managing a logistic project by means of IT technologies.
PL
Siły zbrojne we współczesnym państwie są jednym z nielicznych podmiotów posiadających potencjał wykonawczy i strukturę organizacyjną umożliwiające im skuteczną realizację powierzonych zadań nawet w ekstremalnie trudnych sytuacjach kryzysowych. Powoduje to, że często uczestniczą w akcjach ratowniczych, w których realizują m.in. zadania logistyczne na rzecz ludności poszkodowanej, infrastruktury krytycznej, dziedzictwa kulturowego oraz ochrony środowiska naturalnego. W prezentowanym artykule przedstawiono zakres oraz sposoby i możliwości realizacji powyższych zadań w akcjach ratowniczych przez pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od ich specjalności i posiadanego wyposażenia technicznego.
EN
Armed forces in the modern state are one of the few entities with executive potential and organizational structure enabling them to effectively implement the entrusted tasks even in extremely difficult crisis situations. It causes that they often participate in rescue actions, in which they implement logistic tasks for the affected population, critical infrastructure, national heritage and environmental protection. The presented article presents the range, methods and possibilities of implementation of the above tasks in rescue operations by subunits and units of the Polish Armed Forces depending on their specialty and technical equipment.
PL
Oferty pracy dla absolwentów studiów kierunku logistyka zawierają zapisy odzwierciedlające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne możliwe do osiągnięcia w wyniku wykonania zadań projektowych. W wypadku studiów inżynierskich wydaje się być oczywistym fakt wykonywania projektów technicznych, które pozwalają owe umiejętności kształtować. Niestety w wypadku studiów na kierunku logistyka o profilu menedżerskim istnieje konieczność takiego doboru treści kształcenia, aby z jednej strony wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, z drugiej przyjąć takie treści kształcenia, które nie zniechęcą studentów i będą adekwatne do poziomu ich wiedzy i umiejętności nietechnicznych. Artykuł przedstawia wyniki badań teoretycznych i empirycznych, przy czym badania empiryczne dotyczyły ofert pracy na stanowiskach logistycznych, opublikowanych w Internecie na początku 2018 roku. W konsekwencji przeprowadzenia analizy porównawczej i studium przypadku autor sformułował szereg ocen odnoszących się do przydatności projektowania logistycznego, jako części procesu dydaktycznego w szkole wyższej na kierunku logistyka, do kształtowania umiejętności menedżerów ds. logistyki.
EN
Job offers for graduates of logistics studies include notations reflecting knowledge, skills and social competences that can be achieved as a result of performing project tasks. In case of engineering studies, it seems obvious to do technical projects that allow these skills to be shaped. Unfortunately, in case of studies in the direction of logistics with a managerial profile, there is a need to choose the content of education to meet the expectations of employers on the one hand, and on the other to adopt educational content that will not discourage students and will be adequate to their level of knowledge and non-technical skills. The article presents the results of theoretical and empirical research, while the empirical research concerned job offers at logistic positions, published on the Internet at the beginning of 2018. As a result of carrying out a comparative analysis and a case study, the author formulated a series of assessments relating to the suitability of logistic design, as part of the teaching process at a university in the field of logistics, for shaping skills of logistics managers.
4
Content available remote Zadania przewozowe dla Systemu Logistycznego Polski
PL
W artykule przedstawiono ogólne ujęcie zadania logistycznego dla Systemu Logistycznego Polski (LSP). Określono źródła i ujścia strumieni ładunków dla LSP oraz wyszczególniono ich główne elementy funkcjonalne. Ponadto zidentyfikowano zadania logistyczne dla LSP oraz przedstawiono je w formie graficznej.
EN
The paper presents a general recognition of the logistic task for Logistic System of Poland (LSP). The sources and the outs of the material stream are listed for the LSP with their main functional elements. In addition the logistic tasks for LSP were identified and presented in graphical form.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania techniki komputerowej do analizy i oceny realizacji procesów logistycznych. Zaprezentowane w artykule podejście do automatyzacji wymiarowania systemu logistycznego uwalnia projektanta od uciążliwych i powtarzalnych czynności, prowadząc do szybkiego określenia racjonalnych rozwiązań projektowych.
EN
In this paper an example application of spreadsheet for automation process in estimating logistics system characteristics is presented. Computer aided automation of calculations demonstrated in this paper enables quick evaluation of working, investment and cost characteristics. Presented solution leads lo effortless determination of rational solution through easy formation and analysis of multiple options.
PL
Referat ma na celu wykazanie wpływu zróżnicowania struktury jakościowej i ilościowej zadania logistycznego dla systemu komisjonowania (SK) na efektywność wybranych dwustopniowych SK zamówień. Efektywność działania SK została ustalona ze względu na przepływ ładunków oraz związanych z nimi informacji. Ocena zasadności zastosowania konkretnego systemu jest efektem zestawienia jego efektywności z niezbędnymi nakładami i kosztami jej uzyskania. SK dobrane zostały w sposób umożliwiający porównanie wariantów odmiennych technologicznie jak i organizacyjnie. Dla wybranych dwustopniowych SK ukształtowane zostały procesy przekształcające strumienie materiałów. Po obciążeniu ich przepływami wariantowymi ustalone zostały (w drodze wymiarowania) niezbędne przestrzenie, czasy, pracochłonności, liczby środków transportowych i pracowników oraz koszty, jakie należy ponieść.
EN
The main point of the speech is to show the influence of diversification in qualitative and quantitative structure of logistic work task for efficiency of selected two-step Order Picking Systems (OPS). The efficiency of OPS has been determined according to material and information handling. The assessment for application of specific system has been made according to a compilation of its efficiency with necessary investment outlays and costs needed for its acquirement. Below OPS's has been assorted in special way allowing for comparison of variants technologically and organizationally different. For all selected two-step OPS, the transformation processes of material handling have been configured. After loading them with variants of material flow, necessary spaces, times, labor demands, required means of transportation and workers and total cost has been established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.