Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ważnym zagadnieniem w transporcie zanieczyszczeń w gruncie jest wykazanie wpływu zależnej od czasu pojemności adsorpcyjnej tego gruntu na zmianę jakości wód podziemnych (w strefie saturacji). W pracy, dla wybranego gruntu i przepływających w nim zanieczyszczeń, wykazano tendencję zmiany pojemności adsorpcyjnej tego gruntu na podstawie wybranych parametrów charakteryzujących tę pojemność (Ra, ux/Ra, ΔC*max). Analiza liczbowych wartości tych parametrów wykazała zarówno spadkową w czasie tendencję pojemności adsorpcyjnej analizowanego gruntu jak i stopniowy wzrost zanieczyszczenia wód gruntowych. Dlatego wnioski wynikające z tych badań mogą być bardzo użyteczne w praktyce, gdy wykorzystuje się zasoby tych wód do różnych celów i gdy jednocześnie czystość tych wód maleje w czasie.
EN
An important issue in the transport of pollutants in the ground is the demonstration of the impact the time-dependent adsorption capacity of this ground on the change in the quality of groundwater (in a saturated zone). At work both for the selected ground and pollutants flowing in it, there is a tendency change of the adsorption capacity of this ground based on the adopted parameters characterizing this capacity (Ra, ux/Ra, ΔC*max). The analysis of the numerical values of these parameters showed both a declining tendency in time of the adsorption capacity of the analyzed ground as well as in a gradual increase contamination of groundwater. Therefore, the conclusions of these research can be very useful in practice, when using groundwater resources for various purposes and when simultaneously the purity of these waters decreases in time.
EN
Nowadays, a high-quality road network is necessary for sustainable transport systems. A sharp rise in automation results in increased transport problems. The most serious problems include the traffic infrastructure congestion, congestion, and increased risk of a traffic accident and, of course, a negative impact on the environment. The mobility of inhabitants and the transport of goods are one of the key transport objectives. A junction still constitutes the most critical point on the road network. That is why crossing the road smoothly and safely makes a large difference for the vehicle. This article provides an analysis of the current state of the selected circular junction. On the basis of the conducted survey, new solutions for this junction were presented, which should prevent the traffic conditions from becoming obtrusive. The Aimsun microsimulation was performed for checking the new proposals.
PL
Przy transporcie zanieczyszczeń w gruncie ważnym problemem jest problem określania zmiennej w czasie zdolności adsorpcyjnej gruntu, który w istotny sposób wpływa na stopień czystości wody gruntowej. W pracy dla wybranego gruntu i płynącego w nim zanieczyszczenia określono tendencje zmian zdolności adsorpcyjnej na podstawie wybranych parametrów charakteryzujących tą zdolność. Przeprowadzone badania wykazały spadkową tendencję zdolności adsorpcyjnej gruntu powodując stopniowy wzrost zanieczyszczenia wody gruntowej. Taki wniosek może być bardzo pomocny w praktyce przy wykorzystywaniu zasobów wód gruntowych dla różnych celów (jako główny cel pracy).
EN
When transporting pollutants in the soil, an important problem is the problem of determining the variable in time adsorption capacity of this soil, which significantly affects the degree of groundwater purity. In the work for the selected soil and the contaminant flowing in it, the tendency of adsorption capacity changes was determined based on selected parameters characterizing this capacity. The conducted research showed a decreasing tendency of soil adsorption capacity causing gradual increase of groundwater pollution. Such a conclusion can be very helpful in practice when using groundwater resources for various purposes (as the main goal of the study).
EN
One of the most important problems concerning contaminant transport in the ground is the problem related to the definition of parameters characterizing the adsorption capacity of ground for the chosen contaminants relocating with groundwater. In this paper, for chloride and sulfate indicators relocating in sandy ground, the numerical values of retardation factors (Ra) (treated as average values) and pore groundwater velocities with adsorption (ux/Ra) (in micro-pore ground spaces) are taken into consideration. Based on 2D transport equation the maximal dimensionless concentration values (C*max c) in the chosen ground cross-sections were calculated. All the presented numerical calculations are related to the unpublished measurement series which was marked in this paper as: October 1982. For this measurement series the calculated concentration values are compared to the measured concentration ones (C*max m) given recently to the author of this paper. In final part of this paper the parameters characterizing adsorption capacity (Ra, ux/Ra) are also compared to the same parameters calculated for the two earlier measurement series. Such comparison also allowed for the estimation of a gradual in time depletion of adsorption capacity for the chosen sandy ground.
PL
Jednym z najważniejszych problemów dotyczących przepływu zanieczyszczeń w wodzie gruntowej jest problem związany z określeniem parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną gruntu dla wybranych zanieczyszczeń przemieszczających się z wodą gruntową. W tym artykule, dla chlorowych i siarczanowych wskaźników przemieszczających się w piaszczystym gruncie, wzięto pod uwagę liczbowe wartości współczynników retardacji (Ra) (traktowanych jako wartości średnie) oraz porowych prędkości wody gruntowej z adsorpcją (ux/Ra ) (w przestrzeniach makro-porowych gruntu). W oparciu o 2D równanie transportu obliczono maksymalne bezwymiarowe wartości stężeń (C*max c) w wybranych przekrojach gruntowych. Wszystkie prezentowane obliczenia numeryczne odniesiono do niepublikowanej serii pomiarowej oznaczonej w pracy jako: Październik 1982. Dla tej serii pomiarowej obliczone numerycznie wartości stężeń porównano z pomierzonymi wartościami stężeń (C*max m), które udostępniono ostatnio autorowi pracy. W końcowej części pracy parametry charakteryzujące zdolność adsorpcyjną (Ra, ux/Ra) porównano również z takimi samymi parametrami obliczonymi dla dwóch wcześniejszych serii pomiarowych. Takie porównanie pozwoliło również oszacować stopniowe w czasie wyczerpywanie się zdolności adsorpcyjnej dla wybranego gruntu piaszczystego.
EN
This paper deals with energy consumption as one of critical factors for transport mode selection. The comparison was made in passenger and cargo transport on selected model situations. The results in case of passenger transport show the advantage of the road transport vehicle (bus). In case of cargo transport the best values are for the rail transport but in practice it is very difficult to use only this transport mode alone. For the real case it is better to compare two modes – direct road transport and the combined transport. So the best choice in cargo transport is the combined transport.
EN
This paper presents a general overview of 2D mathematical models for both the inorganic and the organic contaminants moving in an aquifer, taking into consideration the most important processes that occur in the ground. These processes affect, to a different extent, the concentration reduction values for the contaminants moving in a groundwater. In this analysis, the following processes have been taken into consideration: reversible physical non-linear adsorption, chemical and biological reactions (as biodegradation/biological denitrification) and radioactive decay (for moving radionuclides). Based on these 2D contaminant transport models it has been possible to calculate numerically the dimensionless concentration values with and without all the chosen processes in relation to both the chosen natural site (piezometers) and the chosen contaminants.In this paper, it has also been possible to compare all the numerically calculated concentration values to the measured concentration ones (in the chosen earlier piezometers) in relation to both the new unpublished measurement series of May 1982 and the new set of parameters used in these 2D contaminant transport models (as practical verification of these models).
PL
W artykule przedstawia się generalny przegląd 2D matematycznych modeli zarówno nieorganicznych, jak i organicznych zanieczyszczeń płynących w warstwie wodonośnej, biorąc pod uwagę najważniejsze procesy, jakie zachodzą w gruncie. Procesy te wpływają w różnym stopniu na wartości redukcji stężeń dla płynących w wodzie gruntowej zanieczyszczeń. W tej analizie wzięto pod uwagę następujące procesy: odwracalna nieliniowa fi zyczna adsorpcja, chemiczne i biologiczne reakcje (jako biodegradacja/biologiczna denitryfi kacja) oraz rozpad promieniotwórczy (dla płynących radionuklidów). W oparciu o prezentowane 2D modele transportu zanieczyszczeń było możliwe przeprowadzenie numerycznych obliczeń bezwymiarowych wartości stężeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia wszystkich wybranych procesów w odniesieniu zarówno do wybranego naturalnego gruntu (piezometrów) jak i do wybranych zanieczyszczeń. W pracy było również możliwe porównanie wszystkich obliczonych numerycznie wartości stężeń do wartości pomierzonych (w wybranych wcześniej piezometrach) w odniesieniu zarówno do nowej niepublikowanej wcześniej serii pomiarowej z maja 1982 jak i do nowego zestawu parametrów wykorzystanego w tych 2D modelach transportu zanieczyszczeń (jako praktyczna weryfi kacja tych modeli).
EN
This paper presents an introduction to meso-scale transport modeling and issues of human behaviour in transport systems. Along with other examples of the human ability to learn in transport systems we look at the comparison of real life data and the prediction of modeling tools for the closure of Vienna’s inner ring road during the 2008 European Football Championship (EURO 2008). Some light is shed on the scientific question, whether currently used modeling tools are able to adequately reproduce the real-life behaviour of human beings in the transport system and should be used for transport policy decision making.
8
Content available remote Model transportu i dyfuzji w aspekcie zarządzania środowiskiem naturalnym
PL
W artykule podjęto próbę zastosowania tez modelu transportu i dyfuzji do sterowania jakością powietrza atmosferycznego. Proponowany model umożliwia identyfikację sprawców zanieczyszczeń powietrza, a tym samym przypisanie im ekologicznych negatywnych skutków ich działalności. Zagadnienie sterowania jakością powietrza atmosferycznego sprowadzono do zagadnienia programowania liniowego.
EN
The paper presents the attemption to seploy so-named transportation and diffusion model to control of quality of the atmospheric air. The proposed model offers the possibility to identify pollution originators and to attribute them their activity results. The atmospheric air control problems comes to linear programming issues.
9
Content available remote Współczesne problemy hydrogeochemii
PL
W artykule przedstawiono główne kierunki współczesnej hydrogeochemii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z modelowaniem hydrogeochemicznym oraz metodyką oceny początkowych stadiów wpływu antropopresji na jakość wód podziemnych. Główne kierunki są kształtowane przez rozwój metod analitycznych, rosnące możliwości modelowania transportu substancji w systemach naturalnych oraz możliwości wykorzystywania naturalnych archiwów hydrogeochemicznych zawierających zapisy historyczne o jakości wód podziemnych. W opinii autorów właściwie stosowane modelowanie hydrogeochemiczne może być ważnym instrumentem użytecznym do integracji różnorodnych obserwacji hydrogeochemicznych. Niewłaściwie użyte może być źródłem pomyłek i "nadinterpretacji". Ważnym elementem interpretacji hydrogeochemicznej jest wykrycie wczesnych stadiów antropogenicznego przekształcenia jakości wód podziemnych. Stężenia wyższe od naturalnego tła, chociaż niższe od stężeń dopuszczalnych w wodach pitnych oraz występowanie nienaturalnych zmienności pola hydrogeochemicznego to typowe, lecz często zaniedbywane wskaźniki takich przekształceń.
EN
General current trends in hydrogeochemistry are shown with particular regard to reactive hydrogeochemical modeling and methodological problems in evaluation of early stages of anthropopression influence on groundwater quality. The main trends result from the progress in analytical methods, the growing possibilities in reactive transport modeling of natural systems and the use of the natural hydrogeochemical archives with historical data regarding water quality. According to the authors, properly used reactive transport modeling may be the powered instrument useful in conceptual integration of diversified hydrogeochemical observations. Improper use may be a source of missleadings and "overinterpretation". The important part of hydrogeochemical interpretation is in detecting the early stages in anthropogenic transformation of water quality. The typical but often neglected signs of such transformations include the concentration higher than natural background but lower than maximum permissible level for drinking water and unnatural heterogeneity of hydrogeochemical field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.