Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Dani Karavan. Narracja form w krajobrazie miasta
PL
W artykule analizowana jest forma rzeźb Dani Karavana w kontekście przestrzeni miejskiej, w której obecne są zieleń i woda. W kompozycjach przestrzennych izraelskiego rzeźbiarza wielkoskalowych interwencjach w przestrzeń publiczną – woda i zieleń wykorzystywane są jako elementy składowe. Oprócz walorów estetycznych niosą one – wraz z formami rzeźbiarskimi i innymi elementami krajobrazu – wartości symboliczne: upamiętnienie wydarzeń historycznych, czy wartości takich jak ochrona środowiska naturalnego, tolerancja, prawa człowieka. Elementarne formy architektoniczne, zieleń i woda u Karavana tworzą spójny system narracyjny, podnoszący wartość ich otoczenia, kreujący genius loci.
EN
The article analyses the form of Dani Karavan’s sculptures in the context of urban space in which greenery and water are present. In the spatial compositions of the Israeli sculptor – large-scale interventions into the public space – water and greenery are used as constituent elements. In addition to aesthetic values, they – along with sculptural forms and other elements of the landscape – carry symbolic values: commemoration of historical events, or values such as environmental protection, tolerance and human rights. Elementary architectural forms, greenery and water, create a coherent narrative system in Karavan’s works that increases the value of their surroundings and creates the genius loci.
2
Content available remote L’Espace Piranesien
PL
Analiza przestrzeni uwiecznionej w serii rycin Carceri Giambattista Piranesi oraz wykorzystania modelu tej przestrzeni w architekturze współczesnej.
EN
Analysis of the space in the series of figures Carceri by Gianbattista Piranesi and the use of the model of this space in contemporary architecture.
3
Content available remote Architectural narration in Shin Takamatsu’s works
EN
The author of the article investigates Shin Takamatsu’s works in search of narration studied on the basis of the architect’s buildings along with his own descriptions and texts interpreting his work – with particular reference to Felix Guattari’s analysis. The use of metaphors and other devices of architectural poetics, such as architectural quotations, natural and mechanical inspirations, abstract and iconographic signs and cultural symbols in Takamatsu’s structures equates them with literary works, which has been reflected in the architect’s statements. The artist turns them into a coherent language with a particular narrative.
PL
Autor artykułu poszukuje narracji prac Shina Takamatsu, przeanalizowanej na podstawie jego budynków, wraz z autorskimi opisami, oraz tekstów interpretujących twórczość architekta, ze szczególnym wskazaniem analizy Felixa Guattariego. Metaforyka struktur Takamatsu, zastosowanie środków „poetyki architektonicznej”, takich jak cytaty z architektury, inspiracje formami naturalnymi i mechanistycznymi, wykorzystane abstrakcyjne i ikonograficznie znaki oraz symbole kulturowe, przybliża je do dzieł literackich, co potwierdzają słowa architekta. Tworzy z nich spójny język z określoną narracją.
4
Content available Architektura cienia
PL
O ile w przeszłości światłu w architekturze nieodłącznie towarzyszył cień, zadaniem współczesnego architekta jest zwykle jedynie dbałość o doświetlenie budynku. Brak zacienionych przestrzeni przez stosowanie rozległych przeszkleń i równomiernego, sztucznego oświetlenia to brak tajemnicy – pola dla wyobraźni. Pozbawienie architektury cienia oznacza zatarcie granic pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, dniem i nocą, światem rzeczywistym i wirtualnym oraz nadzór społeczny. Budynki, których twórcy oprócz światła operują także „materią” cienia jako elementem narracji architektonicznej nie są częstymi przykładami. Można do nich zaliczyć realizacje Daniela Libeskinda, Fumihiko Maki, Eduardo Menisa, Stevena Holla. Tworząc odpowiedni nastrój przekazują symboliczne treści.
EN
Whereas in the past shadow was a constant companion of light in architecture, the task of a contemporary architect is usually to care for the lighting of the building. The lack of shaded spaces due to the use of extensive glazing and regular artificial lighting equals the lack of mystery – the field for imagination. Depriving architecture of the shadow means blurring of the boundaries between interior and exterior, day and night, real and virtual world, as well as social supervision. Buildings, whose creators, in addition to light, employ the “matter” of shadow as an element of architectural narrative, are not frequent examples. These include the works of Daniel Libeskind, Fumihiko Maki, Eduardo Menis, Steven Holl. While creating the right mood, they also convey symbolic content.
5
Content available remote Melancholia w architekturze
PL
Melancholia jako pojęcie przeszła od domeny ludzkiej psychiki w filozoficzne doświadczenie współczesności i w takiej postaci pojawia się w dzisiejszym kreowaniu przestrzeni architektonicznej. Przyjmuje przy tym różnorodne oblicza, od melancholicznych tematów, po poetykę przestrzeni ściśle związanej z zagadnieniem trwania - „melancholię monumentów” lub „melancholię ruin”. Przywołane przykłady zjawiska melancholii w architekturze dotyczą różnych jej wcieleń, zarówno w przestrzeni zbudowanej jak i narysowanej - architektury rozumianej szeroko: budynków, przestrzeni miejskich, land artu, interwencji artystycznych.
EN
The term of melancholy has left the domain of human psyche becoming a contemporary philosophical experience. In contemporaneity it appears as such in creating architectural space, showing its diverse faces - melancholic subjects, poetics of space associated with an issue of duration - melancholy of monuments or melancholic ruins. Examples of the phenomenon of melancholy in architecture, described in the article, show its various incarnations, both in built and drawn space - architecture widely understood as: buildings, urban spaces, land art and artistic interventions in built environment.
PL
Artykuł zestawia dwa przykłady współczesnych realizacji, w których perspektywa – rozumiana zgodnie ze współczesną teorią architektury jako idealna konstrukcja świata, „subtekst” konceptu architektonicznego – odgrywa istotną rolę w kreacji przestrzeni.
EN
The article juxtaposes two examples of contemporary buildings in which perspective plays an important role in the creation of space. Perspective understood in contemporary theory of architecture as an ideal structure of the world is a "subtext' of an architectural concept.
EN
The article presents an analysis of the figure of a labyrinth in contemporary architecture, its bindings with literary determinants of the labyrinthine space, and reality of contemporary space.
PL
Artykuł przedstawia analizę figury labiryntu w architekturze współczesnej, jej powiązania z literackimi wyznacznikami przestrzeni labiryntowej oraz realiami przestrzeni współczesnej.
8
PL
Artykuł łączy dwa zagadnienia: miasta jako tekstu oraz klasycystycznych tendencji w projektowaniu miast w drugiej połowie XX wieku. Powyższe kwestie prezentowane są na przykładach miast idealnych: wizji Waszyngtonu 2000 proj. Leona Kriera, Nowej Huty oraz osiedla proj. Ricardo Bofilla w Saint-Quentin-en-Yvelines. Jako kontynuacja europejskiego miasta idealnego zaprezentowane zostało szanghajskie Lingang proj. GMP.
EN
The article connects two issues: the city as text and neoclassical trends in urban design in the second half of the 20th century. These issues are presented on the examples of ideal cities: Washington 2000 - a design of Leon Krier, Nowa Huta and the residential complex of Ricardo Bofill in Saint-Quentin-en-Yvelines. As a continuation of the ideal European city Shanghainese Lingang is presented designed by GMP.
9
Content available Narracja współczesnych budynków muzealnych
PL
Artykuł prezentuje wybrane przykłady współczesnych muzeów europejskich, których forma zaprojektowana została w powiązaniu z retoryką ekspozycji. Spójna narracja ma służyć wzmocnieniu odbioru idei miejsca. Współczesne wystawiennictwo, przyczyniające się do powstania nowego modelu budynku muzealnego, zamknęło okres muzeów jako funkcjonalistycznych, neutralnych „kontenerów” na rzecz budynków tworzonych w zespoleniu z umieszczoną w nich ekspozycją.
EN
The article presents selected examples of modern European museums, whose forms have been designed in association with the rhetoric of their exhibitions. This coherent narrative strengthens the reception of the idea of space. Contemporary exhibitions, contributing to the creation of a new model of the museum, closed the period of museums as functionalist neutral "containers" in favor buildings created in the anastomosis of their exposure.
10
Content available O komizmie w architekturze
11
Content available remote On comic quality in architecture
EN
The article presents the results of a search for aesthetically comic elements in contemporary architecture, based on the aesthetics of Mieczyslaw Wallis and Henri Bergson’s theory of humour.
PL
Artykuł stanowi wynik poszukiwań w architekturze współczesnej elementów estetycznie komicznych w myśl estetyki Mieczysława Wallisa oraz teorii komizmu Henri Bergsona.
12
Content available remote L’espace Piranesien
EN
Analysis of the space in the series of figures Carceri by Gianbattista Piranesi and the use of the model of this space in contemporary architecture.
PL
Analiza przestrzeni w serii rycin Carceri Gianbattista Piranesi oraz wykorzystania modelu tej przestrzeni w architekturze współczesnej.
13
Content available Architektoniczne pop-narracje
PL
Artykuł charakteryzuje wybrane przykłady budynków, których elementy narracyjne zaczerpnięte zostały z kultury popularnej jako swoiste „przedmioty gotowe” lub na podstawie takich formowane. Autorka poszukuje powiązań pomiędzy powyższymi obiektami, stylistyką postmodernizmu, pop-artu i Marcela Duchampa.
EN
The article characterizes chosen examples of buildings whose narrative elements were taken from popular culture as a kind of "ready-made objects" or formed on such basis. The article’s author is looking for connections between these objects, postmodernism, pop-art and Marcel Duchamp’s ideas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.