Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cermetals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową z mieszanin proszków Ni-5%Al i NiCrSiBFe + WC (EB-2005) oraz ich właściwości korozyjnych w 3-procentowym roztworze NaCl. Powłoki charakteryzują się dobrą odpornością korozyjną, zmierzone prądy korozji są rzędu 10-4–10-5 A/cm2. Odporność korozyjna powłoki wzrastała ze zwiększającym się udziałem EB-2005 w mieszaninie proszków i zależała od mikrostruktury powłoki. Minimalną porowatość stwierdzono w powłokach zawierających 20–60% mas. EB-2005.
EN
In the paper, the results of microstructural investigations of coatings flame sprayed with Ni-5%Al and NiCrSiBFe + WC (EB2005) powder mixtures and investigations of their corrosion properties in 3% NaCl solution were presented. The coatings are distinguished by the good corrosion resistance, the measured corrosion currents were of order 10-4–10-5 A/cm2. The corrosion resistance rose with increasing EB-2005 content in powder mixture and depended on coating microstructure. The lowest porosity was revealed in coatings containing 20–60 mas.% EB-2005
2
Content available remote Alumina matrix ceramic-nickel composites formed by gelcasting method
EN
Currently, much attention has been focused on the development of ceramic composites with metallic particles due to their higher strength as well other properties compared to monolithic ceramic. Traditional methods of powder metallurgy are not capable of obtaining composite materials products of any shape in an uncomplicated way. For this reason, attempts have been made to adapt the gelcasting method (initially used only for ceramic powder) to obtain cermets. In the paper, the results concerning alumina-nickel ceramic composites fabrication via the gelcasting method are presented. The paper presents the effect of the addition of nickel on the polymerization time of composite slurries. The characteristics of selected physical and mechanical properties of composites containing 5 vol% and 10 vol% of nickel have been described and compared to the results achieved for 100% Al2O3. Tests were conducted for the green body and for sintered samples. Observations of the microstructure of the produced Al2O3-Ni composites are also presented. Computer image analysis was performed for the nickel particles in the composites. The obtained results confirmed the possibility of applying the gelcasting method for the preparation of alumina-nickel composites.
PL
Obecnie wiele uwagi skupiane jest na rozwoju ceramicznych kompozytów z cząstkami metalicznymi ze względu na wyższe właściwości wytrzymałościowe w porównaniu do ceramiki monolitycznej oraz inne właściwości. Tradycyjne metody metalurgii proszków nie dają możliwości w sposób mało skomplikowany otrzymania wyrobów z materiałów kompozytowych o dowolnym kształcie. Z tego względu podjęte zostały próby zaadaptowania do otrzymywania cermetali metody odlewania żelowego (gelcasting), początkowo stosowanej tylko dla proszków ceramicznych. Metoda ta polega na bezpośredniej konsolidacji proszków na drodze reakcji polimeryzacji monomeru organicznego wewnątrz ceramicznej masy lejnej. W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytów Al2O3-Ni metodą gelcasting. W artykule zaprezentowano wpływ dodatku niklu na czas polimeryzacji kompozytowych mas lejnych. Opisana została charakterystyka wybranych właściwości kompozytów o zawartości niklu 5% obj. i 10% obj. oraz dla porównania wyniki uzyskane dla 100% Al2O3. Badania przeprowadzone zostały zarówno dla próbek surowych, jak i po procesie spiekania. Przedstawione zostały również obserwacje mikrostruktury wytworzonych kompozytów oraz wykonana została analiza stereologiczna dla cząstek niklu w kompozycie. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania metody gelcasting do otrzymywania kompozytów Al2O3-Ni.
3
EN
The article presents the results of research on the modification of the properties of ceramic Al2O3 using particles of nickel. As starting materials, powders of Al2O3 and Ni were used, from which mixtures of Al2O3+x% vol. Ni (x = 0, 1, 3, 5) were prepared. They were subjected to sintering in an argon atmosphere at 1450 °C for one hour. The physical properties of the composites such as: density, porosity, absorptivity and contractility were determined. Moreover, analyses of the received phase composites (from the surface and cross-section) have been made using the diffraction method, which showed NiAl2O4 spinel phase formation. Spinel is formed mainly at the border of Ni and Al2O3 grains. It was confirmed in the microstructure photographs taken using scanning and transmission electron microscopy methods. The mechanical properties have been investigated: hardness HV, nanohardness and fracture toughness (crack length measurement method with Vickers indentation). As the amount of nickel hardness HV decreased from 17.3 GPa to 100% Al2O3 to 13.2 GPa for Al2O3 + 5%vol. Ni, the nanohadrness values increased, which could have been caused by the presence of a spinel phase. The composites were characterized by higher resistance to brittle fracture than 100% Al2O3. This was due to blocking, deflecting and bridging cracks in nickel and by branching cracks by spinel particles.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad modyfikacją właściwości ceramiki Al2O3 cząstkami niklu. Jako surowce wyjściowe wykorzystane zostały proszki Al2O3 i Ni, z których przygotowane zostały mieszaniny Al2O3+x% obj. Ni (x = 0, 1, 3, 5). Poddane zostały one spiekaniu w atmosferze argonu w temperaturze 1450 °C przez jedną godzinę Oznaczone zostały właściwości fizyczne kompozytów, m.in: gęstość względna, porowatość, nasiąkliwość czy skurczliwość. Wykonane zostały także (metodą dyfrakcji) analizy fazowe otrzymanych kompozytów (z powierzchni oraz z przekroju), które wykazały powstanie fazy spinelowej NiAl2O4 głównie w warstwie powierzchniowej. Spinel ten wytworzył się głównie na granicy ziaren Al2O3 oraz Ni, co zostało potwierdzone na zdjęciach mikrostruktury wykonanych z użyciem skaningowego oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Zbadane zostały własności wytrzymałościowe: twardość HV30, nanotwardość oraz odporność na kruche pękanie (metodą pomiaru długości pęknięć z odcisku Vickersa). Wraz ze wzrostem ilości niklu twardość HV obniża się z 17,3 GPa dla czystego Al2O3 do 13,2 GPa dla Al2O3+5% obj. Ni, natomiast wartość nanotwardości wzrosła, co mogło być spowodowane obecnością NiAl2O4. Kompozyty charakteryzowały się wyższą odpornością na kruche pękanie niż czyste Al2O3. Spowodowane było to blokowaniem, odchylaniem i mostkowaniem pęknięć na cząstkach niklu oraz rozgałęzianiem pęknięć przez obszary z obecnością spinelu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.