Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ammonium ion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano opracowaną przez ENERGOPOMIAR metodę usuwania jonu amonowego ze ścieków pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin. Innowacyjność metody pozwoliła na uzyskanie w 2020 roku patentu. Kluczowym rozwiązaniem poprawiającym skuteczność metody oraz pozwalającym na prowadzenie procesu oczyszczania w łagodniejszych dla środowiska warunkach jest zastosowanie pary jako nośnika dla wydzielanego amoniaku. Szybka odpowiedź układu na zmianę parametrów procesowych oraz modułowy charakter proponowanej instalacji umożliwiają jej stosowanie zarówno w już istniejących, jak i projektowanych oczyszczalniach ścieków.
EN
The article describes the method of ammonium ion removal from wastewater generated by wet FGD plants which has been prepared by „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. In 2020 the method was patented thanks to its innovation. A key solution which enhances effectiveness of this method and enables a treatment process at conditions less severe to the environment is the use of steam as a released ammonia carrier. A quick response of the system to the change in process parameters and its modular character make it possible to use it both in the existing as well as the designed wastewater treatment plants.
EN
This paper presents an analysis of groundwater from the intakes “Park” and “Motława” situated in Tczew (Poland). These water intakes have varied hydrological conditions and volume of utilized resources (wells). In this area, the deepest drillings extend to 180 m (cretaceous stage) with 20% being constituted by tertiary-quaternary formations with depths ranging from 60 to 63.7 m. The distribution of water from the intakes depended on the population to which it was supplied and the average production of water ranged from 5,802.4 to 7,591.5 m3 per day on “Motława” intake and from 3,196.3 to 4,125.4 m3/day on “Park” intake and did not exceed the production capacity specified by the regulations. In 1994–2009, analyses of water intended for consumption from the above-mentioned intakes in Tczew were performed by testing the water reaction and the content of ammonium ions and chlorides. In the period of the studies, the permissible reaction was not exceeded and the concentrations of ammonium ion and chlorides were on a relatively steady level.
EN
Removal of Ni(II), Cu(II), Zn(II), and Pb(II) ions from wastewater from municipal sewage treatment plants was investigated. Adsorption and ion exchange methods are most commonly used for removal of heavy metal ions from wastewater. Bentonite and palygorskite from a large number of sorbents are specially interesting because of their physicochemical properties. Sorption process of the above mentioned ions was investigated with SEM and TEM methods.
PL
Przedmiotem badań jest usuwanie jonów Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pb(II) z wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków. Do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków najczęściej wykorzystuje się metody adsorpcyjne i wymianę jonową. Z dużej grupy sorbentów na szczególną uwagę ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne zasługują bentonit i pałygorskit. Proces sorpcji wyżej wymienionych jonów badano metodą SEM oraz TEM.
EN
The main aim of this study was to analyze of the adsorption equlibrium of ammonia ions from artificial aqueous solutions by natural and synthetic zeolites. The tested material has constituted two natural and two synthetic zeolites. Rich in clinoptilolite natural zeolites come from Dylągówka deposit (Poland) and Sokyrnytsya deposit (Ukraine). Synthetic materials were represented by zeolites obtained during hydrothermal reaction of NaOH with fly ash e.i. sodalite and Na-X. For examined materials the mineralogical-chemical characteristic was carried out. Also the thermal activation at temperature 200oC during 24 h on tested materials was conducted in order to test an influence of temperature on sorption properties. For both type of materials (before and after thermal activation) the textural parameters, the cation exchange capacity (CEC) were determine and batch experiment were conducted. For sorption investigations the solutions of NH4Cl about different concentrations (form 50 to 500 mg/dm3) were used. The dominant component in mineralogical composition of natural zeolites was clinoptilolite. Synthetic zeolites were represented by sodalite with small amount of mullite. Rich in Na-X material apart form secondary amount of mullite contained quartz. Results have shown that the highest cation exchange capacity have Na-X (257 mval/100 g), the lowest value was obtained for zeolite from Dylągówka 35 mval/100 g. The obtained sorption data were fitted by Langmuir and Freundlich isotherms. The result has shown that the Langmuir model fits better with experimental data. The best sorbents of ammonia ions from aqueous solution turned out zeolite from Sokyrnytsya, the worst was Dylagówka zeolite. The thermal activation did not influence on tested materials sorption.
PL
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania zeolitów naturalnych i syntetycznych do usuwania jonów amonowych z roztworów wodnych. Materiał badawczy stanowiły dwa zeolity naturalne i dwa syntetyczne. Materiały naturalne bogate były w klinoptilolit. Pochodziły ze złoża Dylągówka (Polska) i Sokyrnytsya (Ukraina). Syntetyczny materiał zeolitowy reprezentowany był przez zeolity otrzymane w wyniku reakcji hydrotermalnej NaOH z popiołem lotnym tj. sodalit i Na-X. Dla analizowanych materiałów dokonano charakterystyki mineralogiczno-chemicznej. W celu polepszenia właściwości sorpcyjnych przeprowadzono również aktywację termiczną w temperaturze 200oC przez 24 h. Dla materiałów wyjściowych i aktywowanych termicznie przeprowadzono badania teksturalne, oznaczono pojemność jonowymienną CEC oraz przeprowadzono badania sorpcji metodą statyczną. W tym celu wykorzystano laboratoryjnie przygotowane roztwory NH4Cl o różnym stężeniu (od 50 do 500 mg/dm3). Dominującym składnikiem w składzie mineralnym surowców naturalnych był klinoptilolit. Natomiast syntetyczne zeolity reprezentowane były przez sodalit z podrzędnym udziałem mullitu. Materiał zasobny w Na-X dodatkowo poza mulitem zawierał niewielkie ilości kwarcu. Badania wykazały, że najwyższą pojemnością jonowymienną CEC charakteryzuje się syntetyczny materiał Na-X (257 mval/100 g), natomiast najniższą wartość uzyskano dla zeolitu z Dylągówki 35 mval/100 g. Uzyskane wyniki sorpcji wykazały lepsze dopasowanie izoterm sorpcji Langmuira dla każdego z badanych materiałów. Najlepszym sorbentem względem jonów amonowych okazał się zeolit ze złoża Sokyrnytsa, najgorsze właściwości wykazał zeolit z Dylągówki. Aktywacja termiczna nie wpłynęła na poprawę właściwości sorpcyjnych badanych materiałów.
PL
W artykule przedstawiono i zsyntetyzowano wyniki badań dotyczących zastosowania klinoptylolitów i diatomitów do usuwania wybranych zanieczyszczeń z roztworów wodnych. Klinoptylolit pochodzący ze Słowacji skutecznie usuwał jony amonowe z roztworów o małej twardości, a jego regenerację prowadzono za pomocą chlorku sodu. Zarówno klinoptylolit jak i diatomit (pochodzący z Polski) sorbowały zanieczyszczenia ropopochodne z roztworów wodnych. Zużyte sorbenty regenerowano termicznie. Badane minerały stanowiły również dobre podłoże do rozwoju i immobilizacji mikroorganizmów prowadzących proces nitryfikacji oraz biodegradacji substancji ropopochodnych.
EN
Results of tests on the applicability of clinoptylolite and diatomite for removing of impurities from water solutions are presented and synthesized. Clinoptylolite from Slovakia proved effective in removing ammonium ions from low-hardness solutions and its regeneration is carried out with the use of sodium chloride. Both clinoptylolite and diatomite (from Polish source) sorbed oil related impurities from water solutions. Spent sorbents were thermally regenerated. Tested minerals constituted also a good basis for growth and immobilization of microorganisms which run the process of nitrification and biodegradation of oil related substances.
PL
W pracy omówiono wyniki wieloletnich badań jakości wód głównych dopływów jeziora Miedwie i wielkości wnoszonych ładunków składników nawozowych do tego jeziora. Jezioro Miedwie, jedno z największych w województwie zachodniopomorskim, od 1976 r. jest podstawowym źródłem wody pitnej dla Szczecina. Od tego czasu trwają prace porządkujące gospodarką wodno-ściekową i ograniczające ujemny wpływ rolnictwa na jakość retencjonowanych wód. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono zmiany stężenia składników nawozowych i wnoszonych ładunków, szczególnie w latach 2000-2004, w okresie trwających zmian w użytkowaniu rolniczym zlewni jeziora. Ładunki składników nawozowych wnoszone do jeziora były bardzo zróżnicowane i w największym stopniu zależały od opadów i przepływów w badanych rzekach. Duże ładunki tych składników wnoszone do jeziora Miedwie, szczególnie z małych zlewni rolniczych, potwierdzają potrzebę prowadzenia działań ochronnych, technicznych i przyrodniczych, w celu poprawy jakości wód dopływających do jeziora.
EN
The results are presented of long term studies on water quality and nutrient loads delivered to Lake Miedwie. Lake Miedwie, one of the largest lakes in Western Pomerania, is since 1976 the main drinking water resource for Szczecin. Since that time many works have been done to improve water and sewage management, and to reduce negative effects of agriculture on water quality. Changes of nutrient concentrations and loads were estimated, particularly for the years 2000-2004 i.e. during the process of agriculture restructuring and land use changes. Nutrient loads delivered to Lake Miedwie were highly differentiated and depended mostly on rainfall and water flow in studied rivers. High loads delivered to Lake Miedwie, especially from small agricultural catchments, confirm the need of protective and technical operations to improve water quality in inflowing rivers.
EN
The reduced coupling constants have been estimated to present isotope effects in the spin-spin coupling constants. The latter isotope effects are fairly small.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.