Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem pracy są zagadnienia związane z kształtowaniem sprężenia konstrukcji o skomplikowanym kształcie i warunkach podparcia. Prezentowany przykład dotyczy konstrukcji wiaduktu wspólnej dla projektowanego ronda i dojazdów. Rozpatrywane zagadnienia związane są z modelowaniem i analizą konstrukcji o mocno zróżnicowanych kierunkach pracy statycznej, nie tylko w fazie użytkowania, ale również na poszczególnych etapach jej budowy.
PL
W pracy przedstawiono symulację komputerową przypadku zagłębienia budowli w podłożu poddanym wpływom podziemnej eksploatacji górniczej. Prezentowany model numeryczny opracowano w celu określania naporu gruntu na zagłębioną w nim ścianę w warunkach poziomych odkształceń podłoża zagęszczających grunt. Przeprowadzone obliczenia wykazały możliwość weryfikacji uzyskiwanych numerycznie wyników poprzez przyrównywanie granicznej wielkości naporu do wielkości parcia biernego. Na tej podstawie sprawdzana była zgodność obliczeń numerycznych z istniejącymi wzorcami będącymi rozwiązaniami zadania odporu gruntu.
EN
The paper describes numerical analysis of the ground embedded wall, founded in the area of underground mining. A numerical model was built to evaluate lateral earth pressure under compressive strains caused by mining exploitation. Simulations allowed to verify obtained results comparing calculated and passive earth pressures. On that basis precision and compliance with reference solutions of the lateral earth pressure problem for mining area was verified.
PL
W artykule analizowana jest konstrukcja mostu typu extradosed wykonywana metodą betonowania wspornikowego. Numeryczna analiza statyczna obejmuje kolejne etapy budowy konstrukcji oraz fazę po zakończeniu budowy. Obliczenia mające na celu wyznaczenie sił naciągu kabli extradosed prowadzone są krok po kroku metodą macierzy wpływu przy wykorzystaniu programu Robot Millennium.
EN
This paper presents a numerical analysis of extradosed bridge during construction based on the cantilever method. The major work of undertaken analysis is to determine the appropriate post tensioning cable forces for the optimum structural performance at each erection stage. The computation procedure is set up by using an influence matrix describing relationship between post tensioning cable forces and displacements of the deck.
PL
W pracy badano korelację pomiędzy strukturą i składem chemicznym a odpowiedzią sensorów na bazie nanokompozytów SnO₂/TiO₂. Materiały o różnym stosunku molowym uzyskano poprzez mechaniczne mieszanie komercyjnie dostępnych nanoproszków. Charakterystyki sensorowe dla H₂ mierzono w zakresie temperatur 200...400°C i koncentracji 50...3000 ppm, a dla NH₃ w temperaturze 500°C w zakresie koncentracji 500...4500 ppm. Najwyższe odpowiedzi uzyskano dla nanokompozytów o zawartości 50% molowych TiO₂.
EN
Correlation between structure, chemical composition and sensor response is studied. Nanocomposites of SnO₂/TiO₂ with different molar contents have been obtained by mechanical mixing of commercial nanopowders. Sensors characteristics have been recorded over temperature and gas concentration ranges of 200...400°C and 50...3000 ppm, respectively, for H₂ while detection of NH₃ has been carried out at 400°C and 500°C from 500 ppm to 4500 ppm. The highest sensor response to both hydrogen and ammonia occurs at 50 mol% TiO₂/50 mol% SnO₂.
PL
Na terenach spokojnych sposoby oddziaływania gruntu na budowlę w nim zagłębioną są ustalone i niezmienne w okresie istnienia budowli. Na terenach górniczych natomiast uaktywnia się ośrodek gruntowy i zaczyna czynnie oddziaływać na budowlę, zmieniając napór gruntu w zależności od rodzaju i stanu gruntu, geometrii przeszkody, głębokości przeszkody, itp. W pracy przeprowadzono numeryczną analizę wpływu tych czynników na zmianę wartości i charakteru parcia gruntu w warunkach poziomego zagęszczenia podłoża.
EN
When the soil has not been subjected to the impact of mining the phenomenon of the lateral earth pressure has already been widely recognized. The subterranean exploitation of mines has a negative impact on the surface and the structures erected on it, which results in e.g. displacements of an orogen. In such situations values of the lateral earth pressure depend upon number of variables including soil type, soil condition and geometrical parameters of the construction. This paper presents the results of numerical analysis of the influence of these factors on the value of the lateral earth pressure caused by horizontal deformations of subsoil.
6
Content available remote Analiza statyczna konstrukcji mostów extradosed w fazie betonowania wspornikowego
PL
W pracy analizowana jest konstrukcja mostu typu extradosed wykonywana metodą betonowania wspornikowego. Numeryczna analiza statyczna obejmuje kolejne etapy budowy konstrukcji oraz fazę po zakończeniu budowy. Obliczenia mające na celu wyznaczenie sił naciągu kabli extradosed prowadzone są krok po kroku metodą macierzy wpływu przy wykorzystaniu programu ROBOT MILLENNIUM.
EN
This paper presents a numerical analysis of extradosed bridge during construction based on the cantilever method. The major work of undertaken analysis is to determine the appropriate post tensioning cable forces for the optimum structural performance at each erection stage. The computation procedure is set up by using an influence matrix describing relationship between post tensioning cable forces and displacements of the deck.
7
Content available remote TiO2-based nanopowders for gas sensor
EN
Flame spray synthesis (FSS) was used to grow TiO2-based nanopowders from which TiO2:Cr nanosensors were obtained. Structural properties of crystalline TiO2:Cr nanopowders at different Cr loadings (0.1–5.0 at.%) have been investigated. Material studies have been performed using standard methods: X-ray diffraction (XRD) transmission electron microscopy (TEM) and Brunauer-Emmett-Teller adsorption isotherms analysis (BET). High specific surface area (37-126 m2/g) and small crystallite size (9-27 nm) have been reached. Incorporation of Cr into TiO2 lattice affects the specific surface area of nanopowders, the crystallite size and the rutile to anatase ratio. Gas sensing characteristics of TiO2:Cr nanosensors upon interaction with H2 have been recorded in the self-assembled experimental system. The detection of hydrogen was carried out over the concentration range of 50-3000 ppm at the temperatures extending from 200 to 400oC. It is demonstrated that nanomaterials based on TiO2:Cr are attractive for ultimate sensors applications due to a decrease in the operating temperature down to 210-250oC, accompanied by an increase in the sensor response. Taking into account the possible operating costs, the best candidates for the commercial use are TiO2:1 at.% Cr and TiO2:5 at.% Cr nanosensors.
PL
Do otrzymania nanoproszków dla czujników gazu opartych na TiO2:Cr zastosowano syntezę płomieniową FSS (flame spray synthesis). Określono właściwości strukturalne nanoproszków TiO2:Cr o różnych stężeniach Cr (0.1–5.0 at.%). Badane materiały scharakteryzowano za pomocą standardowych metod, a mianowicie dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej (XRD), mikroskopii transmisyjnej (TEM) oraz analizy izoterm adsorpcji Brunauer-Emmett-Tellera (BET). Otrzymano materiały o wysokiej powierzchni właściwej (37-126 m2/g) i rozmiarach krystalitów w zakresie 9-27 nm. Wprowadzenie Cr do sieci TiO2 wpływa na powierzchnię właściwą nanoproszków, rozmiar krystalitu i stosunek rutylu do anatazu. Do pomiaru charakterystyk nanoczujników TiO2:Cr w wyniku oddziaływania z H2 zastosowano specjalnie skonstruowany układ pomiarowy. Wyznaczenie kinetyki zmian oporu elektrycznego spowodowanego zmianą ilości wodoru przeprowadzono w zakresie stężeń 50-3000 ppm H2 w temperaturach od 200 do 400oC. Pokazano, że obniżeniu temperatury pracy do 210-250oC towarzyszy wzrost sygnału pomiarowego, co powoduje, że materiały oparte na TiO2:Cr są atrakcyjne z punktu widzenia zastosowań w czujnikach gazu. Biorąc pod uwagę przewidywane koszty eksploatacyjne, najlepszymi kandydatami do komercyjnego wykorzystania są nanoczujniki TiO2:1 at.% Cr oraz TiO2:5 at.% Cr.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania terpolimerów ABS metodą polimeryzacji w emulsji prowadzonej wieloetapowo. Fazę elastomerową terpolimeru stanowił lateks butadienowy, który otrzymano metodą dwustopniowej polimeryzacji w emulsji z zastosowaniem jako emulgatorów mydeł kwasów żywicznych i/lub kwasów tłuszczowych. W pierwszym etapie syntezowano lateks zaczynowy, który w drugim etapie poddawano szczepieniu butadienem. W trzecim etapie na otrzymanym lateksie butadienowym szczepiono mieszaniny monomerów styrenu i akrylonitrylu z równoczesną syntezą kopolimeru styrenu i akrylonitrylu (kopolimer SAN) spełniającego rolę twardej fazy terpolimeru ABS. Właściwości fizyczne i reologiczne otrzymanych terpolimerów ABS związane są ściśle z morfologią cząstek szczepionego lateksu butadienowego, tj. ich średnią wielkością oraz udziałem lateksu zaczynowego a także strukturą zawartego w nich kauczuku butadienowego określaną zawartością żelu, lepkością Mooneya, gęstością usieciowania i zawartością izomerów 1,4 (cis, trans) i 1,2-winylu.
EN
Results of investigations of obtaining ABS terpolymer synthetized by multi-stages emulsion polymerization are presented. The butadiene latice used as elastomeric phase was obtained by two-stages emulsion polymerization of butadiene using of acid resinous soaps or fatty acid soaps as emulsifiers. In the first stage seed latice was synthetized that used for grafting in the second stage. In the third stage on obtadiene butadiene latice mixture of styrene and acrylonitryle monomers was grafted with simultaneously synthesis of SAN copolymer which plays role of glassy matrix for ABS terpolymer. The physico-mechanical and rheological properties of resulting ABS terpolymers are strickly connected with morphology of particles grafted butadiene latices, i.e. their mean size and content of seed latice as well as structure butadiene rubber; the last one is determined by content of gel, Mooney viscosity, density of crosslinking and contents of 1,4 (cis, trans) and 1,2 - vinyl isomer
PL
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych (OBR KiTW) w Oświęcimiu jest jednostką badawczą, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się badaniami nad otrzymywaniem i zastosowaniem różnego rodzaju lateksów syntetycznych. Efektem tych prac jest opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji szeregu lateksów specjalistycznych. W aktualnej ofercie OBR KiTW znajdują się lateksy stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym, włókienniczym i w budownictwie specjalistycznym. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących otrzymywania i zastosowania karboksylowych lateksów butadienowo-akrylonitrylowych (XNBR) i butadienowo-styrenowych (XSBR). Przedstawiono możliwości zastosowania lateksów XNBR do produkcji uszczelek i rękawic olejoodpornych oraz badania aplikacyjne lateksów XSBR w budownictwie i przemyśle papierniczym.
EN
Research and Development Centre of Rubber and Vinyl Plastics (OBR KiTW) in Oświęcim is the research unit, which from many years deals with investigations concerning receiving and application of different kind of synthetic's latexes, the effect of this works is the practical (industrial) implementation of several latexes for special destination. At present in offer we possess latexes applied in motor, textile and building industry. In this work some chosen result concerning preparation and application of carboxylated butadiene-acrylonitrile (XNBR) and carboxylated butadiene-styrene (XSBR) latexes are presented. For XNBR latexes the possibility of use in production of gaskets and oil-resistance gloves, and for XSBR latexes - the application investigation in building and paper industry.
10
Content available remote Kauczuki nitrylowe - wczoraj, dziś, jutro
PL
Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, zwany potocznie kauczukiem nitrylowym, jest jednym z najpopularniejszych kauczuków z grupy elastomerów odpornych na działanie rozpuszczalników. W kraju kauczuk ten jest produkowany przez Firmę Chemiczną "Dwory" S.A. wg oryginalnej technologii opracowanej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Kauczuków i Tworzyw Winylowych (OBR KiTW) w Oświęcimiu. Poza kauczukiem konwencjonalnym przedmiotem badań jednostki są różnorodne kauczuki o specjalnych właściwościach. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących otrzymywania i zastosowania nitrylowych kauczuków i lateksów z grupami karboksylowymi, uwodornionego kauczuku nitrylowego, kauczuku ciekłego i proszkowego.
EN
Butadiene-acrylonitrile rubber, commonly named nitrile rubber is one of the most popular rubber from the group of solvent resistance elastomers. In Poland nitrile rubber is produced by Chemical Company "Dwory" S.A . according to the original technology developed by Research and Development Centre of Rubber and Vinyl Plastics (OBR KiTW) in Oświęcim. Apart from the conventional nitrile rubber this research unit deals with various rubbers with special properties. In this paper the selected results concerning preparation and application of carboxylated nitrile rubbers and latexes, hydrogenated nitrile rubber as well as liquid and powdered nitrile rubber were presented.
EN
Magnetic semiconductors of CdCr2Se4 diluted by indium belong to the class of soft magnetic materials. The amount of indium alters the energetic structure of chalcogenide spinel. For CdCr2Se4 : In magnetic semiconductor the state with reentrant transition (REE) is achieved. In the case of Cd1-yCr2-2xIn2x+ySe4 dilution the spin glass (SG) state and the randomly canted state is obtained. Chalcogenide spinel could be used as the element of a near-infrared detector. Then the photoconductivity properties are in our interest and they are presented by the voltage sensitivity versus the light wavelength. This parameter is also affected by the dilution level. The polycrystalline thin films of Cd1-yCr2-2xIn2x+ySe4 obtained by rf sputtering technique are studied. It was found that the voltage sensitivity of the photoresponse vs. the wavelength differs significantly for samples with REE and in the SG state. For both types of magnetic ordering the photoresponse below the critical magnetic temperature is bigger then for temperature above this one.
12
Content available remote Uwodornianie kauczuku nitrylowego KER N-29
PL
Uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR) w porównaniu ze zwykłymi kauczukami nitrylowymi (NBR) odznacza się wieloma cennymi właściwościami. Między innymi wykazuje on większą odporność na działanie wysokiej temperatury oraz substancji chemicznych agresywnych dla elastomerów. Przedmiotem badań było otrzymywanie kauczuków nitrylowych o różnym stopniu uwodornienia, zawierających ok. 29% wag. akrylonitrylu. W tym celu uwodornianie kauczuków prowadzono metodą selektywnego nasycenia wiązań podwójnych C=C w lateksie kauczuku nitrylowego KER N-29. Stopień uwodornienia kauczuków określano na podstawie badań w podczerwieni oraz oznaczeń liczby jodowej. W publikacji opisano warunki procesu uwodorniania oraz wpływ stopnia uwodornienia na temperaturę zeszklenia i stabilność termiczną otrzymanych kauczuków HNBR.
EN
The hydrogenated nitrile rubber (HNBR) exhibits a number of interesting properties compared to the nitrile rubber (NBR) of the same content of bound acrylonitrile (e.g. high resistance to aggressive chemicals and high temperature). Rubbers containing 29 wt. % acrylonitrile with different degree of hydrogenation were prepared. HNBR latex was manufactured by the selective hydrogenation of double bonds C=C in butadiene-nitrile rubber latex. The degree of hydrogenation was determined using the infrared (IR) spectroscopic technique and iodometric technique. In this work hydrogenation parameters and the effect of hydrogenation on glass-transition temperature and thermal stability of obtained rubber were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.