Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzież
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Moisture transport in knitted fabrics
EN
Knitted fabrics are often used in clothing worn next to the skin. Therefore, they are expected to be characterized by excellent properties affecting the physiological comfort of clothing usage, especially the ability to wick away sweat. As part of the work, tests were carried out on 5 variants of knitted fabrics in terms of the ability to transport sweat in the form of vapor and liquid. The tests were performed using Permetest and Moisture Management Tester M290. It was found that all knitted fabrics were characterized by very good water-vapor permeability. The transport of liquid moisture in knitted fabrics varied depending on the raw material composition of the knitted fabrics. The best ability to transport liquid moisture was found in a knitted fabric made of a 54% cotton/46% polyester blend.
PL
Dzianiny często stosowane są w odzieży noszonej bezpośrednio przy skórze. Dlatego oczekuje się, że będą one charakteryzowały się bardzo dobrymi właściwościami wpływającymi na komfort fizjologiczny użytkowania odzieży, zwłaszcza zdolnością odprowadzania potu. W ramach pracy przeprowadzono badania 5 wariantów dzianin w zakresie zdolności do transportu potu w postaci pary oraz płynu. Badania wykonano za pomocą przyrządów Permetest i Moisture Management Tester M290. Stwierdzono, że wszystkie dzianiny charakteryzowały się bardzo dobrą przepuszczalnością pary wodnej. Transport płynnej wilgoci w dzianinach był zróżnicowany w zależności od składu surowcowego dzianin. Najlepszą zdolnością transportu płynnej wilgoci odznaczała się dzianina wykonana z mieszanki: bawełna 54%/ poliester 46%.
PL
Większość konsumentów, robiąc zakupy w sklepie odzieżowym ocenia jakość ubrań jedynie przez pryzmat ich wyglądu, nie oceniając przy tym, z jakiego materiału zostały uszyte ani jaką drogę przebyły, zanim trafiły na sklepowe półki. W przemyśle tekstylnym wykorzystuje się ponad 8000 syntetycznych substancji chemicznych, takich jak konserwanty i utrwalacze kolorów, barwniki, środki zapobiegające rozwojowi pleśni i bakterii, a nawet zmniejszające palność ubrań. Niektóre z nich wykazują działanie kancerogenne, mutagenne i mogą wpływać na gospodarkę hormonalną organizmu. Jedną z najczęściej stosowanych substancji jest formaldehyd, wykrywany nawet w ubraniach dla małych dzieci i kobiet ciężarnych, które oznaczone są etykietą eco-friendly. Mimo przyjętych norm, konsumenci, najczęściej nieświadomi zagrożenia, są narażeni na negatywny wpływ substancji chemicznych zawartych w elementach ubrań. Duże przedsiębiorstwa odzieżowe regularnie stosują greenwashing, przekonując w ten sposób, że ich produkty są ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia i środowiska. Mimo wszystko, w wielu przypadkach zalecane i pomocne może okazać się nawet jednokrotne wypranie nowo zakupionej odzieży, które skutecznie usuwa większość substancji chemicznych z powierzchni tkanin.
EN
Most consumers entering a clothing store evaluate only the appearance of the clothes, without thinking about what material they were made of or how far they travelled before they are sold in stores. Over 8,000 synthetic chemicals are used in the textile industry, such as preservatives and colour fixatives, dyes, agents that prevent the growth of mold and bacteria, and even reduce the flammability of clothes. Some of them are carcinogenic, mutagenic and can affect the hormonal balance of the body. One of the most frequently used substances is formaldehyde, detected even in clothes for small children and pregnant women marked as eco-friendly. Despite the established standards, consumers, most often unaware of the threat, are exposed to the negative impact of chemicals contained in clothes. Large clothing companies regularly use greenwashing, convincing that their products are ecological and safe for health and the environment. In many cases, even a single wash of newly purchased clothing can be helpful and significantly reduce the content of chemical substances on its surface.
3
Content available remote Numerical Investigation of Heat Transfer in Garment Air Gap
EN
This article aimed to study the characteristics and mechanisms of 3D heat transfer through clothing involving the air gap. A three-dimensional finite volume method is used to obtain the coupled conductive, convective, and radiative heat transfer in a body-air-cloth microclimate system. The flow contours and characteristics of temperature, heat flux, and velocity have been obtained. The reason for the high flux and temperature regions was analyzed. Computational results show that the coupled effect of the air gap and the airflow between the skin and garment strongly influences the temperature and heat flux distribution. There are several high-temperature regions on the clothing and high heat flux regions on the body skin because the conductive heat flux can cross through the narrow air gap and reach the cloth surface easily. The high-speed cooling airflow brings about high forced convective heat flux, which will result in the temperature increase on the upper cloth surface. The radiative heat flux has a strong correlation with the temperature gradient between the body and clothing. But its proportion in the total heat flux is relatively small.
PL
Przedłużenie okresu używalności odzieży przez użytkowników jest najistotniejszym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym w branży fashion. Wartość odzieży, która trafia na wysypiska szacuje się na kwotę 460 mld USD.
EN
The ready-to-wear sector is one of the areas where outsourcing is used extensively due to reasons such as being a labour-intensive sector, having a wide range of products, and the time pressure caused by the very short shelf life of the product. Therefore, garment companies work with a large number of subcontractors, which raises the problem as to which subcontractor/subcontractors work will be distributed to as well as how much to each subcontractor. Using multi-criteria decision-making methods in solving this complex problem helps decision-makers make the right decisions. From this point of view, multi-criteria decision-making methods are very important decision-making tools in terms of the optimal distribution of work to subcontractors. Within the scope of the study, the TOPSIS and AHP methods were used to distribute orders to subcontractors and compared.
PL
Sektor odzieżowy jest jednym z obszarów, w których szeroko stosowany jest outsourcing, głównie z takich powodów, jak: pracochłonność sektora, szeroka gama produktów oraz presja czasowa spowodowana bardzo krótkim okresem trwałości produktu. Dlatego firmy odzieżowe współpracują z dużą liczbą podwykonawców, co rodzi problem, do jakiego podwykonawcy/podwykonawców zostanie przydzielona praca, a także do jakiej kwoty zostanie przydzielona każdemu z podwykonawców. W podejmowaniu właściwych decyzji w kwestii tego złożonego problemu pomaga decydentom możliwość korzystania z wielokryterialnych metod podejmowania decyzji. Z tego punktu widzenia wielokryterialne metody podejmowania decyzji są bardzo ważnymi narzędziami decyzyjnymi z punktu widzenia optymalnego podziału pracy na podwykonawców. W ramach badania wykorzystano metody TOPSIS i AHP do dystrybucji zamówień do podwykonawców i porównano je.
EN
In this work a sewing needle of an industrial commercial sewing machine is investigated from the different points of view of geometrical and critical elastic statistical balance. The dimensions of the sewing needle are l = 60 mm, and ϕ = 2.5 mm and 1.45 mm diameter for the two stepped needle. The needle is treated as a fixed – free end column, with two sections: Ι0 (Ι1) = 1.9615 (Ε – 12) m4 and (Ι2) = 2.0516 (Ε – 13) m4. The upper partial lenght a = 31.2 mm, while the lower partial lenght b = 28.2 mm. The value of the critical load is 110 N, while the Euler load Ρ e = 1112 N, then γ = 3.1796. Another approach was used for a line diagram of the truncated cone of the sewing needle, where the critical load Ρ cr = 57 N, the Euler load Ρ e = 118 N, and γ = 3.13. For the line diagram of a sewing needle with a constant cross-section ϕ = 1.965 mm, l = 7.3185 (Ε – 13) m4, (formula) & η = 2.467. Then Ρ cr = 103 N, Ρ e = 413 N & (formula). For a sewing needle a constant cross-section and the penetration load is uniformly distributed, the geometric characterictic is found to be ῆ = 7.839, γ = 1.22, Ρ cr = Ρ cr(ql)cr = 328 N & q = 5472 N/m (≈6 N/mm). The present work aims to open as yet untouched areas for more and intensive academic and experimental studies, in the field of how penetration forces affect critical loads. The work is the first step in the evaluation of the mechanics of the industrial sewing needle.
PL
W pracy badano igłę do szycia stosowaną w przemysłowej maszynie do szycia. Do badań użyto dwustopniowej igły do szycia o wymiarach: dł. = 60 mm, ϕ = 2.5 mm i średnicy 1.45 mm. Igłę potraktowano jako kolumnę z nieruchomym i wolnym końcem, z dwiema sekcjami: Ι0 (Ι1) = 1.9615 (E – 12) m4 oraz (I2) = 2.0516 (E – 13) m4. Górna długość częściowa wynosiła: a = 31.2 mm, podczas gdy dolna długość częściowa to: b = 28.2 mm. Celem pracy było otwarcie jeszcze nietkniętych obszarów dla bardziej intensywnych badań akademickich i eksperymentalnych w zakresie wpływu sił penetracji na obciążenia krytyczne.
EN
Due to the paucity of relevant research, little is known about emerging patterns of competitiveness in the textile and apparel (T&A) industry in Balkan countries. Research focused on the Serbian T&A industry after 2006, when the country renewed its independence, is particularly sparse. The purpose of this research is to contribute to a greater understanding of emerging competitiveness and its main determinants in the Serbian T&A industry, in the time period between 2007 and 2019, and in the context of the EU-28 market. Balassa’s Revealed Comparative Advantage index and the Trade Performance Index instruments were used to assess export competitiveness, while the key competitiveness determinants were explored drawing on Porter’s (1990) theory of the Competitive Advantage of Nations. Findings confirmed that Serbia, a low-income country and not an EU member, retained a distinguished and strong T&A export potential, which confirms that the country is a competitive player in international trade.
PL
Ze względu na brak odpowiednich badań niewiele wiadomo na temat pojawiających się wzorców konkurencyjności w przemyśle tekstylnym i odzieżowym (T&A) w krajach bałkańskich. Badania skoncentrowane na serbskiej branży RCP po 2006 r., kiedy kraj odzyskał niepodległość, są szczególnie skąpe. Celem badania było przyczynienie się do lepszego zrozumienia pojawiającej się konkurencyjności i jej głównych determinantów w serbskim przemyśle T&A w okresie 2007-2019 oraz w kontekście rynku UE-28. Do oceny konkurencyjności eksportu wykorzystano Revealed Comparative Advantage Index Balassy oraz Trade Performance Index, podczas gdy kluczowe determinanty konkurencyjności zostały zbadane w oparciu o teorię Portera (1990) dotyczącą przewagi konkurencyjnej narodów. Na podstawie wyników stwierdzono, że Serbia, kraj o niskich dochodach i niebędący członkiem UE, zachowała znaczący i silny potencjał eksportowy T&A, co potwierdza, że kraj ten jest konkurencyjnym graczem w handlu międzynarodowym.
PL
Primark przedstawia nową kolekcję odzieży dżinsowej, zaprojektowaną i opracowaną z myślą o zaprezentowaniu w praktyce mody cyrkularnej. Nowa kolekcja stanowi część projektu The Jeans Redesign, zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur.
EN
Any textiles intended for outdoor usage, particularly in a hot climate with intense sunlight, must be designed and engineered to provide cooling comfort to the wearer. In the case of apparel, clothing creates a microclimate that helps the body maintain its regular thermoregulatory and physiological activities while offering protection against outdoor exposure to UV rays. It is well known that fabrics that absorb significant amounts of solar radiation become inherently hot and feel uncomfortable. This article presents a review of the fundamental radiation interaction mechanisms of fabrics and discusses the key role that fabric structure plays in fabric radiation absorption to determine how cool or hot a fabric will become when exposed to sunlight. A new parameter called the Solar Absorption Index (SAI) is introduced and can be used to characterise the level of coolness (or hotness) of a fabric exposed to solar radiation. The SAI is calculated directly from the fabric’s temperature, ultimately the main factor in determining fabric ability to stay cool. The discussion presented in this article focuses solely on the interaction between solar radiation and fabrics without considering the effects of convection, conduction or any interdependency with the moisture level in the environment.
PL
Wszelkie tekstylia przeznaczone do użytku na zewnątrz, szczególnie w gorącym klimacie z intensywnym nasłonecznieniem, muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić użytkownikowi komfort chłodzenia. Odzież stwarza mikroklimat, który pomaga ciału w utrzymaniu regularnych czynności termoregulacyjnych i fizjologicznych, jednocześnie chroniąc przed działaniem promieni UV na zewnątrz. Powszechnie wiadomo, że tkaniny, które pochłaniają znaczne ilości promieniowania słonecznego, z natury stają się gorące i powodują dyskomfort. W artykule przedstawiono przegląd podstawowych mechanizmów interakcji promieniowania w tkaninach i omówiono kluczową rolę, jaką struktura tkaniny odgrywa w pochłanianiu promieniowania przez tkaninę, aby określić, jak chłodny lub gorący stanie się tkanina wystawiona na działanie promieni słonecznych. Wprowadzono nowy parametr zwany wskaźnikiem absorpcji energii słonecznej (SAI), który można wykorzystać do scharakteryzowania poziomu chłodu (lub gorąca) tkaniny wystawionej na działanie promieniowania słonecznego. Wartość SAI jest obliczana bezpośrednio na podstawie temperatury tkaniny, co jest głównym czynnikiem określającym zdolność tkaniny do utrzymania chłodu. Dyskusja przedstawiona w artykule skupiła się wyłącznie na interakcji pomiędzy promieniowaniem słonecznym a tkaninami bez uwzględnienia skutków konwekcji, przewodzenia czy jakiejkolwiek współzależności z poziomem wilgoci w środowisku.
EN
Textiles and clothing belong to the most frequently reported category of products in the European market posing a serious risk to consumer health. To find out the reasons of this problem, an analysis of RAPEX system data covering 15 years of its operation was carried out. The purpose of this analysis was to identify the sources of dangerous products and the main threats posed by them. The problem is discussed in the two parts of the paper. In the first the authors paid attention to changes in legal requirements introduced not only within but also beyond the EU market, and analysed such variables as the activity of European countries in detecting hazards and countries of origin of dangerous products. In the second part, the authors characterised the main threats posed by textiles and analysed notifications, mainly in terms of the nature of the risk.
PL
Wyroby tekstylne i odzieżowe należą do najczęściej zgłaszanych na rynku europejskim kategorii produktów stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Aby poznać przyczyny tego problemu, przeprowadzono analizę danych zawartych w bazie RAPEX, obejmującą 15 lat działalności tego systemu. Celem tej analizy było poznanie źródeł pochodzenia niebezpiecznych produktów oraz głównych zagrożeń, jakie one stwarzają, w celu wskazania kierunków działań, jakie należy podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo tych produktów na rynku UE. Problem został omówiony w dwóch częściach artykułu. W pierwszej części zwrócono uwagę na zmiany wymogów prawnych, wprowadzone nie tylko na rynku UE, ale także poza nim, i przeanalizowano następujące zmienne: aktywność krajów europejskich w wykrywaniu zagrożeń oraz pochodzenie niebezpiecznych produktów. Wykazano m.in., że zmiany w prawie mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa produktów oferowanych konsumentom na rynku UE. Druga część artykułu będzie się koncentrowała na charakterystyce głównych zagrożeń, jakie stwarzają wyroby włókiennicze i analizie notyfikacji produktów niebezpiecznych, głównie pod względem charakteru ryzyka.
EN
This paper presents the second part of an analysis aimed to show the reasons for which textiles are among the consumer products most commonly notified as dangerous on the EU market. In the first part, the authors performed a synthetic review of legal regulations regarding safety requirements for clothing and textile products and carried out an analysis of the RAPEX alert system database in order to identify the origin of textiles representing a serious risk and evaluate the activity of EU countries in reporting dangerous textiles in this system. In the present part, the authors have focused on the main threats posed by textiles and analysed the RAPEX notifications mainly in terms of the nature of risk the textiles pose. It was shown that the main sources of serious risks are cords, drawstrings and small accessories in children’s clothes, as well as chemical hazards, attributed mainly to the presence of dangerous aromatic amines and some heavy metals; they are the second most common risk category posed by these products.
PL
W artykule przedstawiono drugą część analizy mającej na celu wskazanie przyczyn, dla których wyroby włókiennicze należą do produktów konsumenckich najczęściej zgłaszanych jako niebezpieczne na rynku UE. W pierwszej części autorzy dokonali syntetycznego przeglądu przepisów prawnych dotyczących wymogów bezpieczeństwa dla wyrobów włókienniczych oraz przeprowadzili analizę bazy danych systemu RAPEX w celu zidentyfikowania źródeł pochodzenia produktów stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów i oceny aktywności krajów UE w wykrywaniu i zgłaszaniu do tego systemu niebezpiecznych wyrobów włókienniczych. W drugiej części autorzy skupili się na rodzajach zagrożeń stwarzanych przez tekstylia i przeanalizowali notyfikacje zawarte w systemie RAPEX głównie pod kątem charakteru ryzyka stwarzanego przez te produkty. Wykazano, że głównymi źródłami poważnego ryzyka są sznury i sznurki ściągające, a także drobne elementy występujące w odzieży przeznaczonej dla dzieci, jak również to, że zagrożenia chemiczne, związane głównie z obecnością niebezpiecznych amin aromatycznych i niektórych metali ciężkich stanowią wciąż duży problem w kontekście ochrony konsumentów przed produktami zagrażającymi ich zdrowiu.
EN
The research orientation in this paper focuses on the analysis of changes in the competitiveness of the Western Balkan countries’ textile industry in the European Union market. The export orientation of these countries’ manufacturing industries and their long-term linkage to the production and trade flows of European integration processes are part of a broader effort to establish sustainable growth models for these transition economies. For the purpose of complex analysis and measurement of the export competitiveness of one industry of these national economies, methodology based on data on international trade – the Trade Performance Index (TPI) as well as the Revealed Comparative Advantage index (RCA) indicators, using the formula Balas, was used. The results of measuring the export competitiveness of textiles and clothing from the Western Balkan countries to the EU-28 market indicate the continued growth of the market share and the existence of its identified comparative advantages. This leads to the conclusion that there are positive dynamics of change and growing competitiveness of this industry. However, the relatively high level of specialisation of the region for the export of these products and its dominant share in the total exports of individual countries indicates the absence or slowness of structural changes necessary for faster economic growth.
PL
Orientacja badawcza w artykule skoncentrowana była na analizie zmian konkurencyjności przemysłu włókienniczego krajów Bałkanów Zachodnich na rynku Unii Europejskiej. Orientacja eksportowa przemysłu wytwórczego tych krajów i ich długoterminowe powiązanie z przepływami produkcji i handlu procesami integracji europejskiej są częścią szerszych wysiłków na rzecz ustanowienia modeli zrównoważonego wzrostu dla tych gospodarek w okresie transformacji. Do celów kompleksowej analizy i pomiaru konkurencyjności eksportowej jednego przemysłu tych gospodarek krajowych użyto metodologii opartej na danych o handlu międzynarodowym – wskaźnika wydajności handlu (TPI), a także wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA), z wykorzystaniem formuły Balas. Wyniki pomiaru konkurencyjności eksportowej tekstyliów i odzieży z krajów Bałkanów Zachodnich na rynek UE-28 wskazują na dalszy wzrost udziału w rynku i istnienie zidentyfikowanych przewag komparatywnych. Doprowadziło to do wniosku, że istnieje pozytywna dynamika zmian i rosnąca konkurencyjność tego przemysłu. Jednak stosunkowo wysoki poziom specjalizacji regionu na eksport tych produktów i jego dominujący udział w całości eksportu poszczególnych krajów wskazuje na brak lub powolność zmian strukturalnych niezbędnych do szybszego wzrostu gospodarczego.
13
EN
The limits of the present linear economy model (take-make-waste) are well illustrated by the textile and clothing sector, one of the most indispensable consumer goods industries. Although a huge increase in the number of publications on the circular economy can be observed, the number of papers analyzing consumers’ attitudes and behavior toward circular fashion, especially the ones comparing consumers from different regions, is still limited. The article aimed to assess consumers’ attitudes toward circular fashion and draw a cross country comparison in this respect. The research focused on the three pillars of the latest EU Sustainable Product Policy Framework, i.e., designing sustainable products, empowering consumers, and circularity in production processes. An online survey and convenience sampling were used to collect valid responses from two countries (i.e., Canada and Poland) with different cultures, levels of economic development, and approaches to environmental and social issues. The results showed that significant differences between the countries emerged to a greater extent regarding consumers’ attitudes toward environmental labels for fashion products and sustainable buying behavior. The Polish respondents perceived the need for such labels to a greater extent. The Canadian ones, on the other hand, turned out to be more willing to choose sustainable clothing and reduce consumption. The differences between the countries were much less conspicuous as regards circular cues and circularity in fashion production processes. They appeared only in the case of clothing durability and the impact of production processes on air quality. Those aspects turned out to be more important for Polish respondents.
14
Content available Krawat jako dopełnienie ubioru
PL
Krawat jest najczęstszą ozdobą w oficjalnych strojach męskich, ale coraz częściej zakładany jest również jako dodatek do strojów mniej formalnych. Obecnie na rynku dostępny jest szeroki wybór kolorów oraz wzorów krawatów. Krawaty idealne to te, które wykonane są z jedwabiu. Istnieje ponad 80 sposobów na ich wiązanie.
EN
Tie is the most common decoration in official men’s attire, but is also increasingly used as an addition to less formal attire. At the moment, a wide range of colours and tie patterns are available on the market. Perfect ties are those made of silks. There are over 80 ways to tie them.
PL
Prezentacja wyrobów włókienniczych i odzieżowych w e-commerce w Polsce wygląda od lat tak samo. Rodzima branża mody wykorzystuje obrazy 2D do sprzedaży ubrań, nie uwzględniając dokładnych rzeczywistych cech fizycznych konsumentów, ani przybliżonego na podstawie zdjęcia czy skanu klienta wyglądu, ani nie daje precyzyjnego wyboru produktów wraz z wszystkimi cechami w kontrakcie Bussiness to Customer (B2C) [4]. Istnieje zaledwie kilka rozwiązań dotyczących sprzedaży odzieży w technologii rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality – AR) z osobą w centrum prezentacji i żadnego w rzeczywistości wirtualnej (virtual reality) VR. Za granicami kraju pojawiły się publikacje, badania nad markerami na odzieży dla AR (Finlandia) [2], czy koncepcja systemu oparta na skanie infrared IR i kamery RGB dla prezentacji odzieży (Korea Południowa) [1], czy też gotowe, czyli najbardziej dojrzałe rozwiązanie oparte na AR do prezentacji z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej w punkcie stacjonarnym off-line z klientem w centrum prezentacji i e-sprzedaży garderoby na avatarze (Indie) [8, 31, 33, 35]. W Niemczech są już realizowane wizjonerskie projekty dotyczące VR. „W naszych czasach następuje zmiana paradygmatu, w jaki sposób korzystamy z mediów. Używamy urządzenia mobilne takie jak smartfony do e-handlu, następuje nowa perspektywa prezentacji produktu. Każdy smartfon to urządzenie do AR” [14]. Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy i możliwej implementacji technologii AR w e-sklepie w branży odzieżowej poprzez pokazanie rozwiązania architektonicznego IT do sprzedaży odzieży opartej na AR. W rozwiązaniu tym wirtualna przymierzalnia i e-sprzedaż odzieży występuje wraz z klientem w centrum prezentacji i jest realizowana przez schemat jednej progresywnej aplikacji webowej dla wszystkich urządzeń, takich jak: smartfon, tablet, komputer stacjonarny, ekran dotykowy w salonie sprzedaż stacjonarnej.
EN
The presentation of textile products in e-commerce in Poland has been the same for many years now. Fashion industry depends on 2D images to sell clothes, and doesn’t give the approximate look based on a photo or customers can neither consider the high fidelity of physical characteristics of consumers nor gives a precise selection of products with its features in the (Bussiness to Customer) B2C contract [4]. There are only a few examples of e-stores in the world with new augmented reality (AR) with a person in a center of presentation and there aren`t any polish apparel suche-stores that invested in AR with a person in a center of presentation and none with virtual reality VR technology. There are publications, research on clothing markers for AR (Finland) [2], or the concept of an IR (infrared) and RGB camera based system for clothing presentation (South Korea) [1] or ready implementation of a package of solutions which is the most mature for the presentation and sale of e-commerce clothing with a person that is a customer in the center of presentation, a virtual fitting room, virtual tailor, virtual interior design but vendor dependant (India) [8, 31, 33, 35]. Visionary virtual reality (VR) projects are already being implemented in Germany. „The change of paradigm of how we consume media is done. We do e-Commerce with mobile smartphones. Nowadays becomes the new perspective of product presentation. Each smartphone is a device for AR.” [14]. The goal of the article is to present the state of knowledge and possible technical implementation of e-shop in the clothing industry with AR technology by showing an architectural IT solution for the sale of clothing based on AR with a customer in the center of presentation where virtual fitting room and e-sale of clothing will be implemented by the scheme of one progressive web application for all devices smartphone, tablet, desktop computer, touchscreen in the showroom.
EN
Technological and non-technological innovations represent one of the most important and sustainable sources of competitive advantages for businesses. Industry 4.0, a new fundamental paradigm shift in industrial production and organisational innovation, as new management practices, are important issues for companies as they seek to upgrade their productivity, improve the quality of supply and retain competitiveness. Analysis of technological and non-technological innovations of the textile and apparel industry in Serbia became particularly important in the situation where the Serbian transitional economy opted to alter its growth model. This paper analyses the results of the European Manufacturing Survey conducted in manufacturing industries in a transitional economy – the Republic of Serbia. The current Serbian dataset of 2015 includes 280 observations of Serbian firms of all manufacturing industries. The empirical results indicate that textile and apparel manufacturing companies in Serbia utilise industry 4.0 and organisational innovation concepts on a very low level.
PL
Innowacje technologiczne i nietechnologiczne stanowią jedno z najważniejszych i najbardziej zrównoważonych źródeł przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw. Industry 4.0, nowa fundamentalna zmiana paradygmatu w produkcji przemysłowej i innowacjach organizacyjnych, jako nowe praktyki zarządzania, są ważnymi kwestiami dla firm, które dążą do podniesienia wydajności, poprawy jakości dostaw i utrzymania konkurencyjności. Analiza innowacji technologicznych i nietechnologicznych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym w Serbii stała się szczególnie ważna w sytuacji, w której serbska gospodarka przejściowa zdecydowała się zmienić swój model wzrostu. W pracy przedstawiono analizę wyników badań EMS (European Manufacturing Survey) przeprowadzonych w przemyśle wytwórczym w gospodarce przejściowej Serbii. Przedstawiono serbski zestaw danych z 2015 r., który obejmował 280 przykładów serbskich firm ze wszystkich branż produkcyjnych. Wyniki empiryczne wskazały, że firmy produkujące tekstylia i odzież w Serbii wykorzystują koncepcję Industry 4.0 i innowacje organizacyjne na bardzo niskim poziomie.
EN
The present study investigated the country-specific determinants of intra-industry trade between Poland and its European Union trading partners in clothing and footwear during the time period 2004-2017. The econometric model for panel data was used to identify the factors determining bilateral intra-industry trade with EU countries. The research findings show that the size of the trading partners’ economies has a positive impact on the development of intra-industry trade in clothing and footwear. The size of the country, measured by the size of its GDP, is equated with the size of the market and the possibilities of selling differentiated products in it. The geographical distance separating the trading countries turned out to be a factor limiting the development of intra-industry trade. An unfavourable effect on the intensity of intra-industry trade is also the degree of imbalance in trade between trade partners. The study confirmed that the direction of the impact of all determinants of intra-industry trade identified is consistent with the predictions of the theory.
PL
Celem artykułu była identyfikacja czynników (oddziałujących na szczeblu kraju) determinujących handel wewnątrzgałęziowy produktami przemysłu odzieżowego i obuwniczego, w wymianie handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej, w latach 2004-2017. Do identyfikacji determinant handlu wewnątrzgałęziowego wykorzystano model ekonometryczny dla danych panelowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że pozytywny wpływ na rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej w handlu odzieżą i obuwiem ma wielkość gospodarek partnerów handlowych. Wielkość kraju mierzona rozmiarami jego PKB jest utożsamiana z rozmiarami rynku i możliwościami sprzedaży na nim produktów zróżnicowanych. Czynnikiem ograniczającym rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej okazała się odległość geograficzna, jaka dzieli handlujące kraje. Niekorzystny wpływ na intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej ma również stopień niezrównoważenia obrotów handlowych pomiędzy partnerami handlowymi. Badanie potwierdziło, że kierunek wpływu wszystkich zidentyfikowanych determinant handlu wewnątrzgałęziowego jest zgodny z przewidywaniami teorii.
PL
Niniejsza praca dotyczy wytycznych wydanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyznaczających standard odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej w odniesieniu do sektora tekstylno – odzieżowego i obuwniczego. Ponadto autorzy wskazują rolę Instytut Przemysłu Skórzanego w rozpowszechnianiu informacji w ramach wdrażania rekomendacji dotyczących należytej staranności, zawartych w Wytycznych OECD, uwzględniając szeroki zakres oddziaływań na środowisko naturalne wskazanych sektorów. Ponadto przedstawiono kierunki wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom wzmacniającego ich wiarygodność rynkową oraz zwiększającego konkurencyjność ich wyrobów i technologii.
EN
This paper concerns the OECD due diligence guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector. Moreover, authors indicate the role of the Institute of Leather Industry in knowledge dissemination in a field of responsible supply chains. It is very important to implementing recommendations in a field of due diligence in garment and footwear sector. It is closely related to environmental impact of these sectors. In this paper, authors presented the possibilities of obtaining support for introducing innovations by manufacturers in order to improve their competitiveness.
PL
W artykule przedstawiono wpływ logistyki na rozwój e-commerce w spółce LPP SA. W pierwszej części została omówiona działalność spółki oraz wyzwania rynkowe związane z prowadzeniem handlu internetowego. Następnie przedstawiono wyniki badania pilotażowego, które zostały porównane z danymi statystycznymi. Kolejno przedstawiono analizę strategii zaopatrzenia, sprzedaży i sieci dystrybucji LPP SA. Przedstawione w artykule rozważania pozwalają wnioskować o silnych powiązaniach logistyki z e-commerce.
EN
The article presents the impact of logistics on the development of e-commerce in LPP SA. The first part of the article discusses the activity of the company and market challenges related to the conduct of e-commerce. Then the results of the pilot study were presented, which were compared with statistical data. Next, the analysis of the strategy of purchasing, sales and distribution network of LPP SA was presented. The considerations presented in the article allow us to conclude about strong links between logistics and e-commerce.
EN
The thermal comfort of a foundry worker is very important and related to many factors, i.e., the structure of the protective clothing assembly, the number of layers and their thickness, as well as the distance between the body and appropriate underwear. The research undertaken aimed at checking thermal insulation for assemblies consisting of aluminized protective clothing and appropriate underwear in two sizes and without underwear. Measurements of the clothing thermal insulation were conducted using a thermal manikin dressed in two-layer protective clothing and three kinds of underwear products covering the upper and lower parts of the manikin. The first part of the paper presents a comparison of results of thermal insulation measurement of two kinds of protective clothing: a traditional one made of aluminised glass fabrics and a new one made of aluminised basalt fabrics. Each of the protective clothing was worn on three kinds of underwear products in m and s sizes. The influence of the underwear size was noted. In the second part of paper, measurements were made for two aluminized basalt clothing variants: commercial and a prototype with modifications in static and dynamic conditions. The results were discussed.
PL
Aktualnie obserwuje się tendencje wzrostu znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie występuje wiele czynników zagrożenia zdrowia. Jednym z miejsc pracy, gdzie pojawiają się szkodliwe czynniki, tj. wysoka temperatura, zanieczyszczenie, hałas czy ostre krawędzie i przedmioty, jest stanowisko pracy hutnika. Liczne zagrożenia oraz szkodliwe czynniki panujące w hucie przyczyniają się do pogorszenia komfortu fizjologicznego i psychicznego pracowników odlewni. Dlatego też stosowana jest specjalistyczna odzież ochronna, w celu zapobiegania szkodliwemu działaniu wysokiej temperatury.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.