Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  społeczeństwo informacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Czy w dobie społeczeństwa informacyjnego komunikacja z mieszkańcami to konieczność? Przykry obowiązek? A może wartość dodana w codziennej pracy zarządców terenami zieleni?
EN
Purpose: A feature of the information society is the widespread use of information and communication technologies in both business processes and everyday life. The condition for the universality of these solutions is to ensure access to high quality information and communication technologies throughout the country. The aim of the article is to assess the availability and use of information and communication technologies in the voivodeships of Poland. Design/methodology/approach: The methodology of the article is based on descriptive analysis of the information society in Poland. The scope of the considerations concerns the spatial diversity in the availability of information and communication technologies in Poland from the perspective of citizens and businesses per voivodeship. The research used secondary data made available by the Statistics Poland, including the Local Data Bank, Eurostat and the Digital Agenda for Europe. Due to the availability of comparable statistics, 2015 and 2019 were analyzed. Findings: The level of development of the information society in Poland systematically increases. However, Poland is among the countries with the lowest rate of digital economy in the EU. The development of online services comes out as the best developed, while the telecommunication infrastructure falls at the other end of the spectrum. The analysis of selected data concerning the development of the information society in Polish voivodeships indicates that there are differences in the access of the communities of individual regions to high quality information and communication technologies. In particular, inequalities in access to and use of broadband Internet were found. The diversity, which can be described as a digital divide, is particularly characteristic in the relationship between Western Poland and Eastern Poland and is evident in the use of eGovernment services. Social implications: The existence of spatial diversity may affect the implementation of the development priorities of the country and the EU. Public administration is in the period of transition from the traditional way of dealing with the matters of citizens and enterprises to modern — electronic implementation of public services, which requires the state not only to provide access to modern technologies, but also to invest in digital skills of administration employees and society. Originality/value: The results of the conducted analysis may provide guidance for national and regional economic policy entities in terms of shaping forms of public support for development of information and communication technologies in the next development programming perspectives.
3
Content available remote ICT wobec celów Agendy 2030. Tele-KOS - tradycja i współczesne wyzwania
Spektrum
|
2020
|
nr 5-8
1--8 [oryg. I--VIII]
PL
Przedstawiono tradycję organizowanych w Polsce od ponad 30 lat przez SEP obchodów ŚDTiSI oraz doświadczenia 20 lat Konferencji Okrągłego Stołu (KOS), odbywanej pod ogólnym hasłem Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Omówiono warunki, które spowodowały organizację KOS w przestrzeni wirtualnej, jako Tele-KOS 2020. Prezentując tematykę tegorocznego ŚDTiSI, nawiązując do hasła ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), przedstawiono zasadnicze informacje dotyczące treści Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Agendy 2030), ze szczególnym uwzględnieniem treści celów oraz tych nielicznych punktów Deklaracji i przyjętych zadań szczegółowych, które w bezpośredni sposób odnoszą się do Technik lnformacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Przedstawiono wskaźniki, których monitorowanie znalazło się w zakresie odpowiedzialności ITU oraz zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie ICT dla realizacji prawie wszystkich celów Agendy, co jednak nie zostało w dostatecznym stopniu ujęte w treści Agendy. Omówiono ważne zagadnienia bieżące i sformułowano obszary tematyczne, postulowane do omówienia w trakcie Tele-KOS 2020. Przedstawiono obszerne omówienie współczesnych wyzwań, jakie stawia ogólnoświatowa pandemia oraz wnioski z poprzednich KOS, które w obecnych warunkach wymagają podjęcia i wykorzystania. Zapewniono o gotowości podjęcia niezbędnych prac i współpracy z decydentami w działaniach na rzecz zrównoważonego, odpowiedzialnego i zintegrowanego rozwoju ukierunkowanego na Człowieka jako Osobę.
EN
The article presents the tradition of the WT&ISD celebrations organized in Poland for over 30 years by SEP and the experience of 20 years of the Round Table Conference (KOS), held under the general slogan ,Poland on the way to the information society". The conditions that caused the organization of KOSin the virtual space as Tele-KOS 2020 were discussed. Presenting the subject of this year's WT&ISD, referring to the slogan announced by ITU, the basic information on the content of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2030 Agenda) was presented, with particular emphasis on the content of the objectives and those few points of the Declaration and specific tasks adopted that directly relate to ICT. Indicators were presented, the monitoring of which was within the responsibility of ITU and attention was paid to the key importance of ICT for achieving almost all the goals of the Agenda, which, however, was not sufficiently included in the content of the Agenda. Important current issues were discussed and thematic areas were postulated to be discussed during Tele-KOS 2020. An extensive discussion of contemporary challenges posed by the global pandemic and conclusions from previous KOS, which in current conditions need to be taken and used, was presented. The readiness to undertake the necessary work and cooperation with decision-makers in activities for sustainable, responsible and integrated human-centered development as a person was assured.
PL
Przedstawiono tradycję organizowanych w Polsce od ponad 30 lat przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) obchodów ŚDTiSI oraz doświadczenia 20 lat Konferencji Okrągłego Stołu (KOS), odbywanej pod ogólnym hasłem Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Omówiono warunki, które spowodowały organizację KOS w przestrzeni wirtualnej, jako Tele-KOS 2020. Prezentując tematykę tegorocznego ŚDTiSI, nawiązując do hasła ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), przedstawiono zasadnicze informacje dotyczące treści Agendy 2030 ze szczególnym uwzględnieniem celów oraz tych nielicznych punktów Deklaracji i przyjętych zadań szczegółowych, które w bezpośredni sposób odnoszą się do Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Przedstawiono wskaźniki, których monitorowanie znalazło się w zakresie odpowiedzialności ITU oraz zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie ICT dla realizacji prawie wszystkich celów Agendy, co jednak nie zostało w dostatecznym stopniu ujęte w treści Agendy. Omówiono ważne zagadnienia bieżące i sformułowano obszary tematyczne, postulowane do omówienia w trakcie Tele KOS 2020. Przedstawiono obszerne omówienie współczesnych wyzwań, jakie stawia ogólnoświatowa pandemia oraz wnioski z poprzednich KOS, które w obecnych warunkach wymagają podjęcia i wykorzystania. Zapewniono o gotowości podjęcia niezbędnych prac i współpracy z decydentami w działaniach na rzecz zrównoważonego, odpowiedzialnego i zintegrowanego rozwoju ukierunkowanego na człowieka jako osobę.
EN
The article presents the tradition of the WT&ISD celebrations organized in Poland for over 30 years by the Association of Polish Electricians (SEP) and the experience of 20 years of the Round Table Conference (KOS), held under the general slogan "Poland on the way to the information society". The conditions that caused the organization of KOS in the virtual space as Tele KOS 2020 were discussed. Presenting the subject of this year's WT&ISD, referring to the slogan announced by ITU, the basic information on the content of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2030 Agenda) was presented, with particular emphasis on the content of the objectives and those few points of the Declaration and specific tasks adopted that directly relate to ICT. Indicators were presented, the monitoring of which was within the responsibility of ITU and attention was paid to the key importance of ICT for achieving almost all the goals of the Agenda, which, however, was not sufficiently included in the content of the Agenda. Important current issues were discussed and thematic areas were postulated to be discussed during Tele KOS 2020. An extensive discussion of contemporary challenges posed by the global pandemic and conclusions from previous KOS, which in current conditions need to be taken and used, was presented. The readiness to undertake the necessary work and cooperation with decision-makers in activities for sustainable, responsible and integrated human-centered development as a person was assured.
EN
The concepts of information society and knowledge-based economy present a desirable direction of civilizational changes as a means for the realization of responsible socio-economic development and wisdom-based economy of the future. However, they also generate their own sets of challenges and are characterized by imperfections and barriers to development. Proper identification and reduction of these problems seem to determine the future implementation of responsible strategies of development. The authors emphasize selected challenges that may gravely affect the progress of information society and the associated new model of the economy.
PL
Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy to pożądany kierunek przemian cywilizacyjnych. Może bowiem prowadzić do rozwoju odpowiedzialnego i gospodarki opartej na mądrości. Generuje to jednak określone niedoskonałości i bariery. Ich identyfikacja oraz ograniczanie jest warunkiem odpowiedzialnego rozwoju w przyszłości. Autorzy zwrócili uwagę na kilka ważnych tego typu zagrożeń dla przyszłości społeczeństwa informacyjnego i towarzyszącej mu gospodarki.
6
Content available remote Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego
EN
The paper shows the impact of despatialization on processes of territorial development. The essence of despatialization is the decreasing importance of the spatial factor in the information society, as a result of the use of information and computer technologies, and in particular – the Internet. It creates new challenges for spatial management. Real contact between people and organizations is often replaced with links and information flows, the quality of which is growing and which in many cases eliminate the resistance that spatial distance makes. The multiple effects of this phenomenon modify social relations, at the same time being challenges, but also opportunities to create new tools for managing development policy.
7
Content available Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego
PL
W artykule przedstawiono w jaki sposób współczesne europejskie miasta i gminy mogą zidentyfikować obszary, których rozwinięcie spowoduje rozwój w kierunku budowy społeczeństwa informacyjnego. Opisano w jaki sposób identyfikuje się obszary problemowe oraz jak na ich podstawie określić można cele, do których powinny zmierzać jednostki samorządu terytorialnego.
EN
This article presents how modern European cities and communities can identify areas, where development will lead to develop informational society. This article describes how to identify problematic areas and how to define the main goals based on them, which every self-government territory unit should head to.
8
Content available remote Doskonalenie komunikacji nauczyciel-uczeń w otoczeniu barier i zakłóceń
PL
Obecna formuła funkcjonowania życia zbiorowego ludzi określana jest pojęciem społeczeństwo informacyjne. Tym co odróżnia obecną rewolucję społeczną od poprzednich jest zmiana tworzywa masowo przerabianego przez ludzi i maszyny tej epoki. Tym dominującym tworzywem staje się coraz szybciej informacja, której wartość decyduje o sprawności działania oraz sukcecie każdej organizacji. Z tym że otwarty dostęp do ogromnej ilości zasobów danych (głównie poprzez sieć Internet) powoduje abundancję informacji nieistonych, tzn. bezużytecznych, w procesach sterowniczych w rozumieniu cybernetyki. Wskazany trend przyczynia się do spadku efektywności aktów komunikacyjnych, prowadząc do rozminięcia się intencji i treści wysyłanych oraz odbieranych informacji, a nawet do powstawania sytuacji konfliktowych. Wielu negatywnych skutków wynikających z braku porozumienia i zrozumienia można z powodzeniem uniknąć poprzez znajomość i stosowanie się do prawidłowości procesu komunikacji. Toteż ambicją autora jest zasygnalizowanie i zainspirowanie szerszego dyskursu na temat barier i zakłóceń w tak doniosłych i ważnych dla intensywnego rozwoju relacjach nauczyciel-uczeń. Oczywiście z pierwotnym zamiarem doskonalenia komunikacji poprzez wykrywanie, poznawanie i stosowanie prawidłowości obiektywnie istniejących.
EN
The present formula of collective life functions is presented to people by the mechanisms of information society. What distinguishes the present social revolution from the previous ones is the change of the material in building block used for universal production by people and machines of contemporary world. This building block of reality is nowadays the information, the value of which is determined by speed and efficiency of operations, and the success of particular management. However, open access to a huge amount of data resources (mainly via the Internet) results in expansion of valueless information amounts. i.e. useless in control processes, in understanding of cybernetics. The indicated trend contributes to the decline in the effectiveness of communication acts, leading to the disappearance of the intentions and content of sent and received information, and even contributing to the emergence of conflict situations. Many of the negative consequences resulting from the lack of understanding can be successfully avoided through knowledge and application to the correctness of the communication process. Therefore, the author’s ambition is to signal and inspire a wider discourse on the subject of barriers and disturbances in such intense and important for the development of proper teacher-student relations. Of course, with the original intent to improve communication by detecting, learning and applying objectively existing patterns.
9
Content available remote Sztuczna inteligencja – wyzwaniem XXI wieku
Spektrum
|
2018
|
nr 3-4
15--22 [oryg. XV--XXII]
PL
W artykule zasygnalizowano szereg kluczowych wyzwań, jakie stają przed społeczeństwami wobec pojawienia się aplikacji wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji (AI), rozwoju prac nad autonomicznymi platformami (robotami) bojowymi oraz podejmowania prac nad sztuczną inteligencją ogólną. Problematykę tę przedstawiono jako kolejny, ważny etap powstawania społeczeństwa informacyjnego, powodujący akcelerację możliwości, ale i zwiększający poziom ryzyka. Zwrócono uwagę, że środowisko osób skupionych wokół Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego” od prawie dwudziestu lat zajmuje się tą tematyką i ma w tym zakresie znaczący dorobek. Przypomniano proponowane wcześniej kierunki działań, zmierzające do poprawy jakości życia i przeciwdziałania niszczącym skutkom spodziewanego bezrobocia. Zasygnalizowano konieczność podejmowania problematyki społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania AI z uwzględnieniem jej multidyscyplinarnej złożoności. Sformułowano propozycję modyfikacji celów społecznych oraz zaproponowano postulowany kierunek budowy społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego sztuczną inteligencję, w duchu dobra, prawdy i piękna. Podkreślono gotowość udziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dalszych, związanych z tą tematyką, odpowiedzialnych pracach.
EN
The publication indicates a number of key challenges that societies face in the face of applications, using elements of artificial intelligence (AI), development of work on autonomous combat platforms (robots) and undertaking work on artificial general intelligence (AGI). This problem was presented as the next, important stage in the emergence of the information society, resulting in the acceleration of opportunities but also increasing the level of risk. It was pointed out that the environment of persons gathered around the Round Table Conference “Poland on the way to the Information Society” for almost twenty years, deal with this subject and has significant achievements in this area. The previously proposed directions of actions aimed at improving the quality of life and counteracting the devastating effects of the expected unemployment are reminded. The necessity to take up information society issues and the use of AI with regard to its multidisciplinary complexity was indicated. A proposal to modify social goals was formulated and the postulated direction of building an information society using artificial intelligence was proposed in the spirit of good, truth and beauty. It was emphasized that the Association of Polish Electrical Engineers is ready to participate in further responsible matters related to this subject.
10
Content available remote Problemy w zmieniającym się społeczeństwie informacyjnym
Spektrum
|
2018
|
nr 3-4
1--14 [oryg. I--XIV]
PL
Celem rozważań jest prezentacja procesów przemian cywilizacyjnych w kierunku społeczeństwa informacyjnego i dostrzeganych obecnie głównych problemów wirtualnej organizacji działań (WOD) w zmieniającym się społeczeństwie informacyjnym. W ujęciu transdyscyplinarnym uwzględnia się przemiany obejmujące obrazy: (a) organizacje w społeczeństwie informacyjnym, (b) człowiek w społeczeństwie informacyjnym; (c) wirtualne środowisko informacji, środowisko tworzenia i funkcjonowania struktur organizacyjnych w społeczeństwie informacyjnym. Podkreśla się znaczenie poprawności (nowe rubieże) zasobów danych (D) i informacji (wiedzy) przedmiotowej (WP) w kształtowaniu wirtualnego środowiska informacji. Zasoby te bowiem – ich cechy strukturalne i operacyjne – określają kierunki przemian społeczeństwa informacyjnego. Zwraca się uwagę na konieczność ustalenia kryteriów ich krytycznej oceny (wartościowania), które mogą być podstawą kształtowania ładu informacyjnego (etyki informacji) – dotąd nierozeznanego – w środowisku wirtualnego współdziałania organizacji i wirtualnej współpracy ludzi. Dyskutuje się także znaczenie inteligentnych metod komputerowych w kształtowaniu struktur WOD i analizuje się kwestie stosowania sztucznej inteligencji w wirtualnym świecie.
EN
The aim of the considerations is to present the processes of civilization changes towards the information society and currently perceived main problems of virtual activities organization (VAO) in the changing information society. In a transdisciplinary approach is taken into account transformations involving images: (a) organizations in the information society, (b )human in the information society; (c) a virtual information environment, an environment for the creation and functioning of organizational structures in the information society. The importance of correctness (new frontier) of data resources (D) and information (knowledge) problem oriented (PK) in shaping the virtual information environment is underlined. Because these resources – their structural and operational features – determine the directions of changes within the information society. Attention is drawn on the need to set criteria for their critical assessment (evaluation). This can be the basis for shaping the information order (information ethics) – so far unrecognized – in the environment of virtual cooperation of the organization and virtual collaboration of people. The importance of intelligent computer methods is also discussed in shaping the structures of the VAO and analyzes the issues of the use of artificial intelligence in the virtual world.
PL
Zasygnalizowano wiele kluczowych wyzwań, jakie stają przed społeczeństwami wobec pojawienia się aplikacji, wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji (AI), rozwoju prac nad autonomicznymi platformami (robotami) bojowymi oraz podejmowania prac nad sztuczną inteligencją ogólną. Problematykę tę przedstawiono jako kolejny, ważny etap powstawania społeczeństwa informacyjnego, powodujący akcelerację możliwości, ale i zwiększający poziom ryzyka. Zwrócono uwagę, że środowisko osób, skupionych wokół Konferencji Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego od prawie dwudziestu lat, zajmuje się tą tematyką i ma w tym zakresie znaczący dorobek. Przypomniano proponowane wcześniej kierunki działań, zmierzające do poprawy jakości życia i przeciwdziałania niszczącym skutkom spodziewanego bezrobocia. Zasygnalizowano konieczność podejmowania problematyki społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania AI z uwzględnieniem jej multidyscyplinarnej złożoności. Sformułowano propozycję modyfikacji celów społecznych oraz zaproponowano postulowany kierunek budowy społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego sztuczną inteligencję, w duchu dobra, prawdy i piękna. Podkreślono gotowość udziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dalszych, związanych z tą tematyką, odpowiedzialnych pracach.
EN
The publication indicates a number of key challenges that societies face in the face of applications, using elements of artificial intelligence (AI), development of work on autonomous combat platforms (robots) and undertaking work on artificial general intelligence (AGI). This problem was presented as the next, important stage in the emergence of the information society, resulting in the acceleration of opportunities but also increasing the level of risk. It was pointed out that the environment of persons gathered around the Round Table Conference "Poland on the way to the Information Society" for almost twenty years, deal with this subject and has significant achievements in this area. The previously proposed directions of actions aimed at improving the quality of life and counteracting the devastating effects of the expected unemployment are reminded. The necessity to take up information society issues and the use of AI with regard to its multidisciplinary complexity was indicated. A proposal to modify social goals was formulated and the postulated direction of building an information society using artificial intelligence was proposed in the spirit of good, truth and beauty. It was emphasized that the Association of Polish Electrical Engineers is ready to participate in further responsible matters related to this subject.
12
EN
The author points out lack of interest on the part of students of various disciplines (i.a. the humanities) for the history of their field of study, which is considered uninteresting and unnecessary. She also takes into consideration different approaches of the scientific milieu towards achievements of predecessors. On the one hand, we see them being treated selectively and unreflectively, when “old junk” is being rejected as useless. On the other hand, there is an aspiration to show the continuity of thought, search for the roots, care for the preservation of tradition, and respect for scientific predecessors. Certain attitudes are manifestations of cultural differences, visible also in the world of science and education. In the consumerist, postmodern, information society, culture in its wide sense is treated as a supermarket (concept popularised by Gordon Mathews). There is no place in it for the past, memory, tradition, authorities, roots, heritage, continuity, permanence. Everything is subject to individual choices and continuous change. Change covers, i.a. transfer of knowledge, ways of presenting results of scientific research, relations between student and teacher.
PL
Polityka bezpieczeństwa jest kwestią kluczową dla społeczeństwa informacyjnego. Oprócz zwiększenia zasobów technologicznych w dziedzinie cyberprzestępczości potrzebne są także nowe metody, instrumenty i umiejętności leżące po stronie personelu pracującego w administracji oraz w instytucjach wchodzących w zakres infrastruktury krytycznej. Głównym tematem tego artykułu jest wskazanie na cyberbezpieczeństwo jako zjawisko obecne na styku nauk społecznych oraz technicznych. Zrozumienie oraz zdefiniowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w sieci, może pomóc organizacjom w sektorze publicznym i prywatnym. Cyberbezpieczeństwo jest skomplikowane zjawiskiem. Wynika to przede wszystkim z natury nowoczesnego środowiska, w którym przechowywane są kluczowe informacje dla wielu instytucji. Ponieważ zarówno sektor publiczny, jak i prywatny potrzebują wykwalifikowanych pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa nauka odgrywają ważną rolę w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci.
EN
Security policy is a key issue for information society. In addition to increasing technological resources in cybercrime, new methods, instruments and skills are needed for staff working in the administration as well as for institutions involved in critical infrastructure. The main theme of this article is to point to cyber security as a phenomenon at the junction of social and technical sciences. Understanding and defining network security threats can help organizations in the public and private sectors. Cybersecurity is a complex phenomenon. This is primarily due to the nature of a modern environment in which key information is stored for many institutions. As both the public and private sectors need qualified staff in cyber security, science plays an important role in cybersecurity.
PL
W artykule przedstawiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Wyspecyfikowano również zasady projektowania i budowy stron internetowych dla tej wybranej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono badanie wybranej strony według standardów i zamieszczono wnioski z badań.
EN
The article presents the problem of digital and informational exclusion of seniors and people with disabilities. The rules for designing and building websites for the target audience are listed. Then a survey of the selected web site according to certain standards was carried out and test conclusions were drawn.
PL
W artykule omówiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano dostępne udogodnienia informatyczne w ujęciu programowym i sprzętowym dla tej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono testy wybranych programów asystujących i zamieszczono opis tych badań.
EN
The article presents the problem of digital and information exclusion of seniors and people with disabilities. It presents the available IT facilities in terms of software and hardware for the study target group. Then the tests of selected assisting programs were carried out and the conclusions of these studies were made.
16
Content available Informacjonizm
PL
[Każde społeczeństwo funkcjonuje na bazie pewnych doktryn, systemów i zasad determinujących określony ustrój, który wyłania się stosownie do zaistniałych uwarunkowań. Analogicznie, stosowanie się do uwarunkowań wynikających ze wspomnianego pola informacyjnego kształtuje nowy ustrój - informacjonizm].
EN
This article comprises the essence of network economy, network society, network models in connection to open innovation model. The article depicts networks’ usefulness in managing organizations in knowledge based economy. Network structures and network thinking play key role in modern approaches to management. Therefore, a comprehensive comparison between networking organization and hierarchical organization has been drawn. Finally, inter-organization network typology was presented.
17
Content available E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji
PL
Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze podatkowej. Wyrazistym przykładem obrazującym ten proces jest w szczególności rosnąca popularność składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. W pierwszym roku funkcjonowania systemu e-deklaracji podatnicy złożyli w ten sposób tylko 390 zeznań, natomiast w 2016 roku liczba ta przekroczyła 62 miliony. Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka cyfrowej administracji na terenie Polski w kontekście rozwoju i analizy systemu e-deklaracji. W artykule wykorzystano metody badawcze polegające na analizie dostępnych danych statystycznych oraz literatury.
EN
The dynamic development of Internet technologies and the progressive computerization of society have their direct consequences also in the field of taxation. Clear example illustrating this process is, in particular, the growing popularity of the possibility of submitting tax returns electronically. In the first year of operation of the e-Declaration of taxpayers filed only 390 returns electronically, while in 2016 this figure exceeded 62 million. The subject of this article is to characterize the digital administration on Polish territory in the context of the development and analysis of e-declaration. The article will be used research methods, involving the analysis of available statistical data and literature.
Spektrum
|
2017
|
nr 5-6
1--18 [oryg. I--XVIII]
PL
Przeanalizowano znaczenie informatyki w przemianach w kierunku społeczeństwa informacyjnego, drastycznie zmieniające nasze zachowania osobowe i społeczne, będące siłą sprawczą poprawy standardu życia i głównym źródłem innowacyjnego rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. Podstawą rozważań jest ujęcie systematyczne postępów informatyki łączonych z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także badań nad rozwojem wiedzy o wirtualnej organizacji działań (WOD), które stają się głównymi źródłami innowacyjności w przemianach cywilizacyjnych. Omówiono obszary tematyczne wymagające badań transdyscyplinarnych nad wieloaspektowymi obrazami przemian. W kreśleniu obrazów przemian uwzględniono punkty widzenia nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o organizacji i zarządzaniu. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania punktów widzenia nauk humanistycznych. Rozważane problemy – pozwalające szerzej spojrzeć na zmieniający się świat – są komplementarne z hasłami obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego ŚDSI), ogłaszanymi corocznie przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU – International Telecommunication Union). Nawiązują także do tematyki kilku ostatnich Seminariów problemowych WOD, organizowanych pod patronatem Towarzystwa Naukowego Prakseologii (TNP), do tematyki WOD prezentowanej podczas Konferencji Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), a także do zagadnień sygnalizowanych na kilku ostatnich Konferencjach Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”, corocznych debat środowisk polityki, gospodarki i nauki, organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
EN
We analyze the importance of informatics in civilization transformations towards the information society, drastically changing ours behavior personal and social, being a force to improve the standard of living and a major source of innovative economic, social and political development. The basis of our considerations is a systematic approach advances in informatics and information and communication technologies as well as the development of knowledge about virtual activities organization (VAO), which become the main sources of innovation in civilization transformations. We are discussing thematic areas requiring transdisciplinary research over multifaceted images of transformations. In drawing the images of transformations, we take into account the viewpoints the sciences, engineering sciences and the sciences of organization and management. We pay attention to the necessity taking into account the points of view humanities sciences. Considered problems – allowing you to look more broadly on changing world are complementary with passwords celebrations World Information Society Day (WISD), advertised every year by the International Telecommunication Union (ITU). They also refer to the topics of the last few Problem Seminars organized under the auspices of the Scientific Society of Praxeology, to the topic of the VAO presented at the Conference of the Scientific Society of Organization and Management, as well as to the issues presented at the last few Conference of the Round Table (RCT) „Poland on the way to the information society”, annual debates on politics, economy and science, organized by the Association of Polish Electrical Engineers.
PL
Zwrócono uwagę na konwergencję procesów kreowania patriotyzmu ekonomicznego oraz budowy społeczeństwa informacyjnego (SI) oraz rolę, jaką powinny w nich odegrać instytucje państwa, zwłaszcza w dziedzinie finansów publicznych. Jako przykład wdrażania usług SI w administracji centralnej, sprzyjających tworzeniu państwa przyjaznego i zorientowanego na patriotyzm gospodarczy, autor przedstawia koncepcję fiskalnej chmury obliczeniowej wraz z systemem e-VAT. To rozwiązanie z jednej strony radykalnie uprości rozliczanie przedsiębiorców z fiskusem, a z drugiej uszczelni system podatkowy. Ideę usług księgowo-podatkowych w chmurze państwowej zaprezentowano w kontekście Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który - zdaniem autora - można zrealizować drogą wytypowania i wdrożenia autorskiego projektu pilotażowego, wokół którego powinny być integrowane poszczególne systemy teleinformatyczne administracji centralnej.
EN
This paper points out convergence between creation of economic patriotism and implementation of the Information Society and a role that should be played in those processes by state institutions. As an example of friendly e-goverment the paper outlines the concept of Rscal Cloud Computing (FisCO) that would provide tax and accounting services for both individual and corporate tax-payers, as well as facilitating tax execution and the processing of statistical data by government agencies. FisCo as a part of Government Cloud Computing should be backed by a legislative act that clearly defines the relation between each entity, namely the individual taxpayer, businessman or company using the system. The aim of the article is not to define fiscal procedures to be performed within FisCO but to describe the technical aspect of the system. Bearing this in mind, only one fiscal application e-VAT that concerning VAT accounting, will be set out to serve as an example of the ways in which cloud infrastructure and services can be used. The e-VAT application enables implementing new scheme of VAT accounting that makes the tax system more transparent and impervious to frauds.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.