Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shot peening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
In this present study, the effect of the shot peening process on fatigue life, surface hardness and corrosion properties of a low carbon alloy steel is examined at room temperature. The research article addresses the effect of shot peening by varying the process parameters such as peening distance and pressure with amachrome as shots. The experiment is designed by means of full factorial design. The experimental result reveals that the pressure and distance are the most significant factors in the shot peening process. The results illustrate that the average pressure of 7 bar and distance of 100 mm improves fatigue life by 1.5% of unpeened material under 20 Hz frequency while corrosion resistance improves by 4% with unpeening of the low carbon alloy steel by using amachrome as a shot.
EN
The presented work was mainly aimed at assessing the tribological properties of gas nitrided samples subsequently subjected to shot peening. This assessment was carried out using the standard “three rollers – cone” method. In these tests, different materials of roller samples were used, i.e. both structural and tool steels. In addition, the selected material of conical counter-samples, i.e. heat-treated medium carbon steel, was used. The obtained test results allowed us to assess the influence of the use of dissimilar material of nitrided (under different conditions) roller samples, as well as their surface plastic processing, i.e. shot peening.
PL
Prezentowana praca miała głównie na celu ocenę właściwości tribologicznych próbek azotowanych gazowo i następnie kulowanych. Ocenę tę przeprowadzono znormalizowaną metodą „trzy wałeczki – stożek”. W próbach tych użyto zróżnicowane materiały próbek wałeczkowych, tzn. zarówno stale konstrukcyjne, jak i narzędziowe. Ponadto zastosowano wybrany materiał przeciwpróbek stożkowych, tj. ulepszaną cieplnie stal średniowęglową. Uzyskane wyniki badań pozwoliły ocenić wpływ stosowania zróżnicowanego materiału azotowanych (w różnych warunkach) próbek wałeczkowych, a także ich powierzchniowej obróbki plastycznej, tzn. kulowania.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu makroskopowych naprężeń własnych w tytanie, gatunku G4, wyznaczonych metodą rentgenograficzną sin2ψ. Porównywano wartości naprężeń zmierzone w materiale wyjściowym i w próbkach o sub/mikrostrukturze otrzymanej po obróbce plastycznej w plastomerze Gleeble, przy: temperaturze 875 K, zoptymalizowanym odkształceniu ε i prędkości odkształcenia έ. Po kulowaniu, niezależnie od zróżnicowania struktury, chropowatość polerowanych powierzchni próbek zwiększyła się niekiedy nawet ok. 10-krotnie. Niewielkie różnice wystąpiły w twardości, większej w bardziej plastycznej sub/mikrostrukturze, co też znalazło odzwierciedlenie i w wielkości naprężeń własnych.
EN
The article presents the assessment of the macroscopic residual stresses in titanium, grade G4, determined by the sin2ψ X-ray method. The values of stresses measured in the source material and in samples of sub/microstructure obtained after plastic processing in the Gleeble plastometer at the temperature 875 K, optimized strain ε and strain velocity έ were compared. After shot peening, regardless of the structure diversity, the roughness of the polished surfaces of the samples sometimes increased even about 10 times. Small differences occurred in hardness, higher in the more plastic sub/microstructure, which was also reflected in the magnitude of internal stresses.
EN
The paper presents the results pertaining to an analysis on the influence of technological parameters of pneumatic shot peening technology on the selected properties of a surface layer of butt joints made with Friction stir weld‑ ing (FSW) method. Butt joints made of two 2024‑T3 aluminum alloy sheets with the thickness of 1 mm were shot peened with glass beads. The experiments were carried out according to the statistical 3‑level completed plan PS/DC 32 . The technological parameters were changed in the range: pressure p = 0.4–0.6 MPa and peening time t = 1–3 min. As a result of the conducted research, adequate equations describing the effect of the analyzed parameters on the surface roughness were obtained. Shot peening with glass beads significantly reduced the sur‑ face roughness from Ra = 5.2 µm to Ra = 1.42 µm. This treatment provides high compressive residual stresses and the increase of the surface layer hardness. The results show that shot peening is a highly efficient and cost‑effective mechanical treatment used for improving the mechanical properties of the butt joints made with the FSW method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów procesu pneumokulowania na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024. Na skutek pneumokulowania nośność badanych połączeń zwiększyła się o 3,6-20,3%. Co więcej, na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej można stwierdzić, że w przyjętym obszarze zmienności parametrów technologicznych pneumokulowania, średnica kulek, ciśnienie sprężonego powietrza oraz czasu kulowania nie wywierają istotnego statystycznie wpływu na nośność połączeń klejowych stopu aluminium 2024.
EN
The thesis presents the results of investigations on the impact of shot peening parameters on the capacity of single lap adhesive joints from aluminium alloy 2024. Shot peening increased the capacity of joints by 3,6-20,3%. What is more, the statistical analysis showed that in the assumed area variability of shot peening parameters: ball diameter, pressure and time does not significantly affect the capacity of adhesive joints from aluminium 2024.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów pneumokulowania: ciśnienia powietrza p, czasu obróbki t i średnicy kulek dk na chropowatość powierzchni stopu aluminium 2024. Przeprowadzona analiza wykazała, że w wyniku pneumokulowania konstytuowana jest powierzchnia ze sferycznymi wgłębieniami, której parametry chropowatości, w zależności od parametrów kulowania, przyjmują wartości: Ra 1,00÷3,23 um, Rz 5,55÷14,50 um, Rp 2,13÷8,62 um, Rv 3,08÷6.48 um, Rc 2,07÷11,1 um, Rt 9,89÷22,40 um, Rq 1,33÷3,88 um, RSm 0,151÷0,504 um.
EN
This thesis presents the results of research on the impact of shot peening parameters: compressed air pressure p duration of treatment t and ball diameter dk on the surface roughness of aluminum alloy 2024. The analysis shows that as a result of shoot peening process, a surface with spherical recesses is formed. The surface roughness parameters (depending on the shoot peening parameters) take values: Ra 1,00÷3,23 um, Rz 5,55÷14,50 um, Rp 2,13÷8,62 um, Rv 3,08÷6.48 um, Rc 2,07÷11,1 um, Rt 9,89÷22,40 um, Rq 1,33÷3,88 um, RSm 0,151÷0,504 um.
EN
The state of the surface layer and biocompatibility are the key parameters contributing to successful implantation of prostheses such as bone implants which are now increasingly often produced by means of DMLS technologies. The analysis of these factors and proper selection of material are required in order to determine the most favourable technological parameters contributing to long term functioning in course of their presence in human body. Therefore, the purpose of the present paper is to investigate the effect of shot peening on the state of the surface layer and corrosion resistance of specimens made of Ti-6Al-4V titanium alloy produced in Direct Metal Laser Sintering (DMLS) process. The specimens have been produced by means of EOSINT M280 system dedicated for laser sintering of metal powders and their surfaces have been subjected to the shot peening process under three different working pressures (0.2, 0.3 and 0.4 MPa) and by means of three different media i.e. CrNi steel shot, crushed nut shells and ceramic balls based on ZrO2. It has been found that the process conditions i.e. working pressure in course of shot peening and proper selection of applied shot will make it possible to achieve the properties in modified material sufficient to ensure that assumed functions associated with the improvement of surface layer condition are invariable during required period in specified implant operation conditions. In such case, these factors have been determined in course of microhardness tests, evaluation of surface development degree as well as potentiodynamic tests. The increase of working pressure caused deteriorated corrosion resistance. Simultaneously, it has been found the corrosion resistance was most satisfactory for the surfaces modified by means of: ceramic balls based on ZrO2 > crushed nut shells > CrNi steel shot correspondingly.
PL
Stan warstwy wierzchniej i biozgodność to podstawowe czynniki mające wpływ na efektywną implantację. W przypadku wyrobów medycznych takich jak: implanty kostne, które obecnie są coraz częściej wytwarzane z wykorzystaniem technologii przyrostowych, analiza tych czynników oraz właściwy dobór materiału jest niezbędny do określenia najbardziej korzystnych parametrów technologicznych przyczyniających się do długotrwałego działania podczas ich eksploatacji w organizmie. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu obróbki nagniataniem strumieniowym (ang. shot peening), na stan warstwy wierzchniej i odporność korozyjną próbek ze stopu tytanu Ti-6Al-4V wytworzonych technologią przyrostową DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Przy zastosowaniu systemu laserowego spiekania proszków metali EOSINT M280 wykonano próbki, których powierzchnie następnie poddano obróbce nagniatania strumieniowego przy trzech rożnych ciśnieniach roboczych (0.2, 0.3 i 0.4 MPa) z wykorzystaniem trzech różnych mediów tj.: śrutem ze stali CrNi, rozdrobnionymi łupinami orzechów oraz kulkami ceramicznymi na bazie ZrO2. Stwierdzono dla wszystkich badanych powierzchni, że warunki procesu tj. ciśnienia roboczego obróbki nagniataniem strumieniowym oraz odpowiedni dobór śrutu pozwolą na uzyskanie takich właściwości w modyfikowanym materiale, że założone funkcje poprawy stanu warstwy wierzchniej będą niezmienne przez wymagany czas w określonych warunkach eksploatacji implantu. W tym przypadku wskaźniki te określono podczas badań mikrotwardości, oceny stopnia rozwinięcia powierzchni oraz testów potencjodynamicznych. Wzrost ciśnienia roboczego powodował pogorszenie odporności na korozję. Przy czym najbardziej korzystnie pod względem odporności korozyjnej zachowywały się powierzchnie modyfikowane kolejno: ceramiką na bazie ZrO2> łupinami orzechów> śrutem stalowym CrNi.
EN
The article compares the results of tests of residual stress determined based on Knoop microhardness measurements and obtained experimentally with the use of an x-ray diffractometer. Distribution of residual stress in the weld after strengthening of the surface layer, resulting from shot peening, was specified. A method of residual stress determination proposed by Oppel, based on Knoop microhardness distribution, was applied. An analysis of residual stress of 1.4539 austenitic steel welded joints, made with the use of TIG method and additionally strengthened with shot peening of the surface, showed good agreement of the results obtained both with the sin²ψ method and based on the microhardness measurement. The highest compression stress has occurred in a so-called Belayev point, approximately of 35 ÷ 40 μm from the surface.
PL
W artykule porównano wyniki badań naprężeń własnych wyznaczonych na podstawie pomiarów mikrotwardości Knoopa i doświadczalnie przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego. Określono rozkład naprężeń własnych w spoinie po umocnieniu warstwy wierzchniej w wyniku kulowania. Zastosowano metodę wyznaczania naprężeń własnych zaproponowanych przez Oppela na podstawie rozkładu mikrotwardości Knoopa. Analiza naprężeń własnych połączeń spawanych ze stali austenitycznej 1.4539 wykonanych metodą TIG dodatkowo umocnionych przez kulowanie powierzchni wykazała dobrą zgodność wyników uzyskanych za pomocą metody sin²ψ oraz na podstawie pomiaru mikrotwardości. Największe naprężenia ściskające występowały w tzw. punkcie Bielajewa ok. 35 ÷ 40 μm od powierzchni.
EN
The purpose of the present paper was to investigate the effect of shot peening on the condition of the surface layer and abrasion resistance of specimens made of Ti-6Al-4V titanium alloy produced by Direct Metal Laser Sintering (DMLS) process. The specimens have been produced by means of EOSINT M280 system dedicated for laser sintering of metal powders and their surfaces have been subjected to the shot peening process under three different working pressures (0.2, 0.3 and 0.4 MPa) and by means of three different media i.e. CrNi steel shot, crushed nut shells and ceramic balls. The specimens have been subjected to profilometric analysis, to SEM examinations, microhardness tests and to tribological tests on ball-on-disc stand in Ringer fluid environment. The general results of all tests indicate to favourable effect of shot peening process on the hardness and tribological performance of titanium alloy.
EN
The present work has the objective of studying the effect of shot peening with glass microspheres on SAE 1020 steel in its resistance to fatigue. Fatigue tests were carried out by rotary bending with load control and loading on balance in specimens with and without shot peening. A rotation speed of approximately 750 rpm (12.5 Hz) was employed in the fatigue tests. Vickers microhardness tests were performed in order to verify the surface hardening produced by shot peening with glass microspheres. Analysis of the steel surface and fatigue fractures was performed using scanning electron microscopy (SEM). Fatigue tests were performed in order to obtain S-N curves (Wöhler curves). It was observed that shot peening with glass microspheres improved the fatigue strength of the steel at high cycle.
EN
The three dimensional Digital Image Correlation (3D DIC) method is used for measurements of deformations and displacement in plane elements exposed to loading. The paper presents the experimental tests of an application of the ARAMIS system to the analysis of deformation of joints welded with the FSW method after shot peening treatment. The butt joints were made of 2024-T3 aluminum alloy sheets with the thickness of 1 mm, which next were peened with glass beads about granulation in range 500 ÷ 900 μm. Tests of residual stresses by X-ray diffraction were also carried out. The aim of the study was to analyze the impact of shot peening on the value of stresses and the location of deformations in butt joints.
EN
Conventional shot peening (SP) is cheap surface treatment widely used to enhance fatigue life of mechanical components [3,4]. Basically, it is shooting small particles (shots) on the surface of the sample. However, the process itself is so complex that a lot of companies are not able to optimally employ it due to the amount of parameters that must be controlled all at the same time. The duplex process consists in two stages of shot-peening treatment. The first one consist of shot-peening with spherical cast steel shots or cut wire shots. During the second stage the samples processed in stage one were subject to shot-peening with glass beads. In this work, RSA-501 aluminium alloy was shot peened using shots of different material and diameter and tested using a measurement of residual stresses and surface roughness. Tests and studies conducted so far on RSA-501 aluminium alloy demonstrate that bombardment by a treatment medium in the form of glass beads or shots of various shapes and diameters induces permanent plastic deformation of the surface layer. The roughness achieved after the shot-peening process was determined for each treatment medium. The largest value of Ra parameter was achieved for cut wire shots and this result is consistent with the above-mentioned theoretical knowledge. This medium is the most aggressive one to the surface being treated primarily due to the sharp edges of shots. The duplex process was successful in obtaining higher values of compressive stresses in surface layer than values achievable in conventional single-stage shot peening process.
EN
The bead blasting process is widespread in both the automotive and aerospace industry and is performed in order to improve the fatigue strength of various components. Bead blasting is a cold plastic forming process during which the surface of the material processed is hit by small, hard particles consisting of steel pellets, bearing balls or glass beads. It increases the hardness of the outer layer and establishes compression stresses inside it, which is why this processing is often used to improve fatigue strength. Contrary to other peening methods, bead blasting does not result in a reduction in the height of the processed surface’s unevenness in most cases. Shot peening changes the residual tensile stresses into residual compression stresses, thanks to which, the lifetime of the parts processed is extended and their carrying capacity is increased. The double shot peening process proposed by the authors consists in a two-stage bead blasting process. The first stage consists in blasting with round cast steel pellets, pellets cut from wire or cast iron pellets. During the second stage the same samples underwent glass bead blasting. The tests conducted on the RSA-501 aluminum alloy indicate that as a result of the processing medium’s impact in the form of glass beads or pellets of different diameter and shape, a permanent plastic deformation of the material surface occurs. On the basis of the obtained results it is possible to infer that the choice of parameters of both conventional shot peening and the double shot peening determine the impact thereof on the material’s mechanical properties. Thanks to the application of the double shot peening process there is a noticeable decrease in value of the Ra parameter, by about 40% on average. When analyzing the compressive stress results it is possible to state that after the first blasting process the value of stress was increasing when moving deeply into the sample from its surface, while after the glass bead blasting the value of compressive stress was significantly higher already near the surface. Double shot peening results in an increase in the value of compressive stresses by 40-50% when compared to conventional blasting.
15
EN
Additive Manufacturing processes are being used increasingly in the scope of medicine and dentistry. As indicated by literature data, the durability and quality of medical implants is decisively influenced by surface modification. Insufficient quality of surface finishing leads, among others, to reduced service life of applied implants and to increased number of necessary revision surgeries. Furthermore, various types of finishing processes e.g. cleaning, shot peening or abrasive techniques are suggested by the manufacturers of products made by means of DMLS processes. Due to this fact, the analysis of proper formation of the surface layer of titanium products made by means of the method consisting in the direct laser sintering of metal powders (DMLS) was the subject matter of our research. Therefore, Ti-6Al-4V titanium alloy has been used for tests. The samples have been produced by means of EOSINT M280 system dedicated for laser sintering of metal powders. The surfaces of prepared samples have been subjected to shot peening process at three different values of working pressure (0.2, 0.3 and 0.4 MPa) by means of three different working media i.e. CrNi steel shot, crushed nut shells and ceramic balls. The characteristics of the materials used for shot peening process have been determined by means of Zeiss Ultra Plus scanning electron microscope. The samples have been subjected to profilometric measurements on Bruker Contour GT optical profilometer and the corrosion behaviour of Ti-6Al-4V titanium alloy in Ringer solution has been determined in electrode impedance spectroscopy (EIS) measurements by means of Atlas 0531 set dedicated for corrosion testing. The overall results of all tests indicate to favourable influence of the shot peening process on the corrosion behaviour of titanium alloy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu umacniania metodą pneumokulowania jednozakładkowych połączeń klejowych ze stopu tytanu Ti6Al4V. Obróbka umacniająca zwiększyła nośność badanych połączeń klejowych o 24–52%. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań wykazała, że w przyjętym obszarze zmienności parametrów technologicznych procesu pneumokulowania na poziomie istotności α = 0,05, ciśnienie p, średnica stalowych kulek d oraz czas obróbki t nie wpływają w istotny sposób na właściwości wytrzymałościowe zakładkowych połączeń klejowych stopu tytanu Ti6Al4V.
EN
The paper presents the results of research on the impact of strengthening of lap adhesive joints of titanium alloy Ti6Al4V with the use of shot peening method. Treatment of appreciating increased load capacity of tested adhesive joints from 24 to 52%. The statistical analysis of the results showed that in the adopted area variability of technological parameters of shot peening: pressure p, the diameter of the steel balls d and the processing time t does not signifiantly affect the properties of the strength of adhesive lap joints of titanium alloy Ti6Al4V.
17
Content available remote Badania wpływu kulowania obróbką wibrościerną na własności stali NC11LV
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej z użyciem – jako medium roboczego – kuleczek stalowych na własności tarcz wykonanych ze stali NC11 (X160CrMoV121). Testy tribologiczne z wykorzystaniem testera T-01 pozwoliły na określenie zależności pomiędzy czasem kulowania a współczynnikiem tarcia i zużyciem liniowym. Wyznaczono typowe profile zużycia.
EN
The article presents the results of the effect of vibro-abrasive machining using as a working medium balls of steel-check on the properties of disks made of steel NC11 (X160CrMoV121). Tribological tests using the tester T-01 made it possible to determine the relationship of time of shot peening on the coefficient of friction and wear linear-in. They were presented typical consumption profiles.
PL
Omówiono badania materiałów tytan Grade 4A i tytan Grade 5. Materiały te charakteryzują się odmienną mikrostrukturą, jednakże ich właściwości, takie jak twardość, odporność na zarysowania, podatność na odkształcenie plastyczne czy odporność korozyjna bywają bardzo zbliżone. Kształtowanie tych -właściwości dokonuje się poprzez powierzchniową obróbkę plastyczną - kulowanie, które w istotny sposób wpływa na stan powierzchni i jej cechy użytkowe. Do badań zastosowano nietypowe metody badawcze, takie jak test rysy (scratch test), pomiary twardości metodą DSI i badania stabilności powierzchniowej warstwy tlenkowej w agresywnym środowisku.
EN
In this paper the study of titanium Grade 4A and Grade 5 materials was discussed. These materials are characterized by different microstructure, however, their properties such as: hardness, scratch resistance, susceptibility to plastic deformation or corrosion resistance can be very similar. Formation of these properties is accomplished by surface plastic forming - shot-peening, which significantly affects the state of the surface and its functional traits. In this study non-standard research methods were used, such as: a scratch test, DSI hardness measurements and tests of surface stability ofan oxide layer in an aggressive environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów kulowania kompozytu poliamid-grafen (1% wag.) wytwarzanego w technice szybkiego prototypowania – Selective Laser Sintering – na właściwości mechaniczne warstwy wierzchniej materiału kompozytowego na poziomie mikrostrukturalnym. Ich oceny dokonywano metodą nanoindentacji. W przeprowadzonym eksperymencie stosowano różne wielkości śrutu (0,4; 0,8 i 1,2 mm), ciśnienia powietrza (0,1; 0,25 i 0,35 MPa), a także czasy śrutowania (180 i 240 s). Badania prowadzono przy stałej odległości dyszy od powierzchni. Dzięki przeprowadzeniu procesu kulowania śrutem o średnicy 0,4 mm przy ciśnieniu p = 0,35 MPa przez 180 s uzyskano największą poprawę twardości w stosunku do materiału tylko po procesie selektywnego spiekania laserowego.
EN
The article presents the results of the experimental studies concerning the effect of the shot peening parameters of the polyamide-graphene composite (1% by weight), manufactured by the rapid prototyping technique – Selective Laser Sintering – on the mechanical properties of the top layer of the composite material at the level of microstructure. Their evaluation was carried out using the nanoindentation method. In the experiment, different shot sizes (0.4, 0.8 and 1.2 mm), air pressure (0.1, 0.25 and 0.35 MPa) and also shot peening times (180 and 240 s) were used. The tests were carried out at a constant nozzle distance from the surface. Due to conducting the process of shot peening with the 0.4 mm-diameter shot, at the pressure p = 0.35 MPa, for 180 s, the greatest improvement of hardness in relation to the material was obtained only after the process of selective laser sintering.
EN
This article presents the research results of roughness and topography of the surface of Inconel 718 nickel alloy after shot peening. The evaluation of stereometric properties of the surface layer of the examined material was performed based on the amplitude, height and Abbott-Firestone curve parameters. The shot peening was carried out on the impulse shot peening stand. The impact energy Ez, distance between the traces xs and the ball diameter dk were changed in the range: Ez = 60 ÷ 240 mJ, xs = 0,15 ÷ 0,5 mm, dk = 3,95 ÷ 12,45 mm. The T8000 RC 120-140 device of the Hommel-Etamic company, along with the software, was used for measuring the surface roughness and for determining the material bearing curve. As a result of the machining, the surface roughness was reduced and the selected functional parameters were improved.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.