Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania starzeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of research on the influence of irradiation of fiber-cement boards with UV radiation residing in the aging chamber. Two fibrous cement slabs were tested. One was a plate in the aging chamber and the other was a reference plate. In the tests, a spectrophotometer was used to assess the color change, while the non-destructive method SEM were used to assess the process of destruction and changes taking place in the structure of the panels. The results that were obtained, allowed to observe visible changes in the process of destruction of boards subjected to aging tests. In addition, it has been shown that UV radiation not only affects the color change of such plates, but also significantly affects the changes occurring in the structure of the panels in question.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu naświetlania płyt włóknisto-cementowych promieniowaniem UV przebywających w komorze starzeniowej. Badaniom poddano dwie płyty włóknisto-cementowe. Jedną stanowiła płyta przebywająca w komorze starzeniowej, a drugą płyta referencyjna. W badaniach do oceny zmiany barwy użyto spektrofotometru, z kolei do oceny procesu niszczenia i zmian zachodzących w strukturze płyt użyto metody SEM. Rezultaty które uzyskano pozwoliły zaobserwować widoczne zmiany w procesie niszczenia płyt poddanych badaniom starzeniowym. Ponadto wykazano, że promieniowanie UV ma wpływ nie tylko na zmianę zabarwienia takich płyt, ale także wpływa istotnie na zmiany zachodzące w strukturze przedmiotowych płyt.
PL
W artykule przedstawiono wyniki opracowane przy zastosowaniu nowatorskich dla ociepleń algorytmów, często stosowane w innych branżach przemysłu, które po odpowiednich modyfikacjach można stosować podczas projektowania produktów wchodzących w skład kompletnych systemów ociepleń.
EN
The article presents analysis of regression with extrapolation as a tool to anticipate the useful life or change of performance on the basis of data obtained through aging tests and initial resistance values. The computation formulas and results are presented.
3
Content available remote Badania degradacji diod laserowych na pasmo 808 nm
PL
Przedstawiono zmianę charakterystyk mocowo-prądowych i spektralnych diod laserowych (DL) pracujących w paśmie 808 nm podczas trwania testów starzeniowych. Ujawniono zmiany zachodzące w obrębie paska (obszaru) aktywnego poprzez obserwacje elektroluminescencji przez okno wytrawione w n-kontakcie. Zauważono, że defekty w pasku aktywnym dla wszystkich diod propagują się pod kątem 45 ° do kierunku rezonatora. Uzyskano lepszą wydajność mocy optycznej dla DL montowanych na podkładkach CuC w porównaniu z DL montowanymi bezpośrednio na chłodnicy Cu. Stwierdzono, że o długości życia diod laserowych decydują przede wszystkim jakość wykonania lusteroraz technologia wprowadzającego naprężenia montażu chipów na chłodnicach a nie zastosowanie podkładki.
EN
In this paper changes in light vs. current (L-C) and in spectral characteristics of laser diodes (LDs) emitting at 808 nm band, being performed while aging tests, are shown. The electroluminescence observations made by etched window in n-contact revealed the changes in the active stripe (region). It is significant that defects in the active stripe for all diodes are propagated at 45 ° angle measured from the direction of laser resonator. Better optical power efficiency was obtained for LDs mounted at CuC heat spreader than for those mounted directly at Cu heat sink. It was found out that the lifetime of LDs are not limited by using heat spreader but mainly by the quality of performance of laser mirrors and the technology of mounting laser chips which induce the strains.
PL
Funkcjonalizacja tekstyliów z zastosowaniem nanotechnologii, a w szczególności wprowadzanie do tworzywa lub na powierzchnię nośników włókienniczych nanocząstek funkcjonalnych, stanowi obecnie priorytetowy kierunek rozwoju inżynierii materiałów włókienniczych, umożliwiając uzyskiwanie wyrobów charakteryzujących się właściwościami nieosiągalnymi przy zastosowaniu technologii konwencjonalnych. W obszarze działań naukowych, dotyczących funkcjonalizacji wyrobów włókienniczych, prowadzone są badania m.in. w zakresie nadawania tekstyliom nowych właściwości, w tym łączenia wielu funkcji, np. właściwości antybakteryjnych, absorbujących promieniowanie nadfioletowe (UV), fotokatalitycznych, dezodorujących. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości ochronnych przed promieniowaniem UV i użytkowych, zmodyfikowanych przy zastosowaniu innowacyjnych metod, wyrobów włókienniczych przeznaczonych na osłony obiektów muzealnych, księgozbiorów. Materiały takie uzyskano poprzez inkorporację w strukturę wyrobów z włókien poliestrowych nowo opracowanych modyfikatorów na bazie zmikronizowanych tlenków metali (TiO2, ZnO). Ponadto omówiono wpływ przyspieszonych badań starzeniowych na właściwości barierowe przed UV oraz użytkowe badanych wyrobów.
EN
Functionalisation of textiles by nanotechnology methods, especially by introduction to textile substrate or onto its surface functional nanoparticles, constitutes one of the priorities In the development of textile material engineering. It allows to achieve textiles characterised with properties which are not attainable by means of conventional methods. In the area of textiles functionalisation the following research works (among others) are carried out: imparting new properties to textiles, including imparting multi-functional properties, e.g. antibacterial properties, UV absorbing, photo-catalytic and deodorising properties. In this paper, the results of tests on UV barrier and wear properties for textile materials modified according to innovative method and intended for covers of museum and book collections, were shown. Such materials were obtained by the incorporation of newly developed modifiers based on micronised metal oxides (TiO2, ZnO) into the textiles made of polyester fibres. Moreover the influence of accelerated ageing tests on the UV barrier and wear properties was discussed as well. This publication was prepared within the key project - POIG no. 01.03.01-00-006/08 co-financed from the funds of European Regional Development Fund within the framework of the Operational Programme Innovative Economy.
5
Content available Badania starzeniowe materiałów barierowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i wilgotności na rezystancję powierzchniową materiałów barierowych. Materiały te są kompozytami złożonymi z podłoża polipropylenowego w postaci włókniny z naniesionymi warstwami metalicznymi. Warstwy metaliczne otrzymano metodą impulsowego rozpylania magnetronowego targetów cynkowo-indowych o składzie wagowym 80%Zn-20%In oraz tytanowych. Badania starzeniowe wykonano w komorze klimatycznej typu PL-1KPH. Komora ta umożliwia regulację temperatury z dokładnością ±0,4 °C i wilgotności ±2,5%. Otrzymane kompozyty starzono w temperaturach (23 – 40)°C a wilgotność względną zmieniano od 20% do 90%. Pomiary rezystancji wykonano mostkiem RLC przy częstotliwości 1 kHz. Pomiary wykonywano po 24 godzinach od ustalenia się zadanych parametrów. Stwierdzono, że dla obu kompozytów wartość rezystancji nie ulega zmianie do wilgotności 60%. Dla wilgotności większych niż 60 % obserwuje się wzrost wartości rezystancji powierzchniowej. Stwierdzono również znaczny wpływ temperatury na rezystancję powierzchniowa warstw 80%Zn-20%In.
EN
In the paper research over influence of temperature and humidity on to surface resistance of barrier material has been shown. Those materials are composites consisting of polypropylene substrate in the form of nonwoven fabric coated with metallic layers. Metallic layers were made with pulls magnetron sputtering method with targets made of zinc-indium with composition by weight 80%Zn-20%In and titanium. Ageing research was made in climatic chamber type PL-1KPH. This chamber enables control of temperature with accuracy of ±0,4°C and humidity with accuracy of ±2,5%. Composite materials were aged in two temperatures 23°C and 40°C, and relative humidity was changed from 20% to 90%. Surface resistance measurements were made with RLC bridge with 1 kHz frequency. Measurements were made after 24 hours from settling of parameters. It was found that for both composite materials value of surface resistance does not change up to 60% of relative humidity. For relative humidity over 60% increase of surface resistance value has been noted. It was found also that temperature has significant influence on the surface resistance value of composite material with 80%Zn-20%In layer.
6
Content available Badania degradacji diod laserowych na pasmo 880 nm
PL
Celem pracy było zbadanie przyczyn degradacji laserów mocy i ich związku z wykonywaniem poszczególnych operacji technologicznych (processing, montaż, napylanie luster) na degradację diod na pasmo 880 nm. Dla badanych diod o długości ich życia decydowały przede wszystkim poprawność wykonania luster oraz wprowadzający naprężenia montaż. Praca posłużyła do modernizacji technologii wytwarzania diod laserowych celem zwiększenia zysku.
EN
The influence of following technology processes (such as: wafer processing, montage, mirror deposition) on degradation of laser diodes emitting at 880 nm band was studied. Those investigations helped to improve technology of laser diode production.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono system do badań starzeniowych wyświetlaczy LCD. Badania starzeniowe są z natury długoterminowe toteż problem kontroli ich przebiegu i rejestracji wyników w czasie ich trwania stwarza potrzebę budowy systemów rejestracji ich stanu w określonych interwałach czasowych. Budowa takiego systemu z komorami wysokich i niskich temperatur została opisana w pracy. Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych testów dla serii wyświetlaczy LCD.
EN
Long term stability investigation for LCD displays are presented in this paper. This type of investigation are time consuming and require to test and storage results every desired period of time during the period of measurements. These requrements could be fulfilled only by automatic data storage. The design of the measuring system with dedicated software working in graphical LabVIEW programming environments are shown. Long term stability tests for LCD displays are also described.
8
Content available remote Perspektywy zastosowania tomografii procesowej do badania paliw stałych
PL
W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania tomografii procesowej do badania stałych paliw rakietowych. Wskazano główne kierunki modyfikacji obecnie stosowanych tomografów procesowych w celu przystosowania ich do wymagań wynikających ze specyfiki paliw stałych.
EN
The possibilities of use of Process Tomography (PT) for study solid rocket propellants have been analysed. Main directions changes in recent PT-devices towards adapting them for requirements, which arise from speciality of solid fuels, have been shown.
9
Content available remote Diagnozowanie silników rakietowych (badania wstępne i perspektywy)
PL
W pracy zaprezentowano zakresy zastosowań tomografii defektoskopowej i procesowej do diagnozowania silników rakietowych. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań wstępnych w zakresie zastosowania tomografii defektoskopowej do badań poprodukcyjnych i starzeniowych lasek prochowych. Przedstawiono perspektywy dalszych badań i oczekiwane rezultaty.
EN
The paper presents a proposition of Non Destructive Testing (NDT) of the rocket engine powder rod. The present state of research and perspectives of its continuation are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.