Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prąd
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Metoda indukcyjna pomiaru składowej stałej prądu sieciowego
PL
Metoda indukcyjna pomiaru składowej stałej prądu sieciowego opiera się o wykorzystanie sygnałów z komparatora magnetycznego, oraz z cewki Rogowskiego. Dla wyznaczenia składowej stałej prądu sieciowego za pomocą cewki Rogowskiego wymagana jest znajomość warunku początkowego całkowania, czyli przejścia prądu przez wartość zerową. Pokazano, że potrzebna jest informacja pomiarowa z obu przejść prądu przez zero w celu prawidłowej detekcji wartości składowej stałej prądu. Przedstawiono właściwości metody, układ pomiarowy oraz przykładowe wyniki badań opracowanego układu do pomiaru małych wartości prądu stałego występującego w dużych wartościach prądu przemiennego.
EN
An inductive method of DC current component measurement is based on the use of signals from a magnetic comparator and Rogowski coil. To determine DC component of the current using a Rogowski coil, it is required to know the initial integration condition – when the current passing through the zero. It has been shown that signals are needed from both current transitions through zero to correctly detect the DC current component. The properties of the method, measurement circuit and test results of the method are presented.
2
Content available remote Modele matematyczne piorunowych udarów prądowych
PL
Opisano wyrażenia matematyczne często stosowane podczas modelowania przebiegów prądu wyładowania atmosferycznego. Przedstawione wzory są użyteczne zarówno podczas obliczeń analitycznych, jak i numerycznych dotyczących analizy zagrożenia piorunowego obiektów i przewodzących instalacji.
EN
Mathematical expressions frequently used for the modeling of the atmospheric discharge current waveforms are described. The presented formulas are useful for both analytical and numerical calculations related to the analysis of lightning hazard of objects and conductive installations.
PL
Jednym z podstawowych elementów służących do określenia i późniejszej oceny skuteczności zastosowanej ochrony katodowej, są elektrody symulujące. Elektrody symulujące są narzędziem służącym do pomiarów potencjału konstrukcji wolnego od składowej IR, podziemnej stalowej infrastruktury zakopanej w ziemi lub zanurzonych w wodzie. Pomiary elektrod symulujących dają obraz stopnia zagrożenia konstrukcji chronionej katodowo, pozwalają na ustalenie przyczyn korozji oraz pomagają w wyborze środków ochrony.
EN
One of the basic elements used to determine and later assess the effectiveness of cathodic protection applied are simulating electrodes. Simulating electrodes are a tool for measuring the potential of a structure free of IR component, underground steel infrastructure buried in the ground or submerged in water. Measurements of simulating electrodes give a picture of the degree of danger of the cathodic protected structure, allow to determine the causes of corrosion and help in choosing protection measures.
PL
Przedstawiono efektywną metodę dokładnego pomiaru wielkości energii elektrycznej w sieciach, w warunkach znacznych zniekształceń przebiegów napięć i prądów, gdy przebiegi napięć i prądów mają charakter procesów stacjonarnych lub quasi-stacjonarnych.
EN
The paper presents the effective method of precise measurement of electric power in grids under conditions of considerable perturbations of voltage and current, when voltage and current function shape shave stationary or quasi stationary character.
PL
Pomiary skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji zakopanych w ziemi lub zanurzonych w wodzie mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ich użytkowania. Jednym z elementów służących do prawidłowej oceny skuteczności ochrony katodowej są elektrody symulujące, które stanowią ważne ogniwo w ustaleniu przyczyn korozji konstrukcji, stopnia zagrożenia korozyjnego oraz wyboru środków ochrony. Elektrody symulujące są niezbędnym narzędziem służącym do pomiarów potencjału konstrukcji wolnego od składowej omowej (IR) oraz ustalenia stref występowania oddziaływania obcych prądów błądzących.
EN
Measurements of the effectiveness of the cathodic protection of steel structures buried in the ground or submerged in water, are essential for the safe operation of these facilities. One of the elements for correct assessment of the effectiveness of cathodic protection are simulating electrodes, which are an important link in determining the causes of corrosion of the structure, the degree of danger of corrosion and the choice of means of protection. The simulating electrodes are an indispensable tool for measuring the potential of the structure, free of the ohmic component (IR) and for measurements to determine the presence of zones of influence of foreign stray currents.
PL
Każdy prąd płynący przez urządzenie elektryczne lub instalację elektryczną o wartości większej niż wartość znamionowa nazywany jest prądem przetężeniowym. Może on doprowadzić do uszkodzenia urządzeń elektrycznych, a także przewodów zasilających i ich izolacji.
PL
Agregaty prądotwórcze odgrywają istotną rolę w miejscach, do których nie jest możliwe dostarczanie energii elektrycznej z sieci. Urządzenia tego typu niejednokrotnie są używane jako źródła zasilania awaryjnego. Oferta rynkowa agregatów prądotwórczych jest bardzo obszerna, a w nowoczesnych urządzeniach tego typu zastosowanie znajduje szereg przydatnych rozwiązań.
EN
This article presents the implementation of the low-frequency measuring method of current and voltage RMS values as well as active and reactive power of a two-terminal network, which is supplied by a sinusoidal voltage of 50 Hz. The implementation was made on a typical compact PLC-FX3G Mitsubishi Electric controller. This controller has a relatively low computing power, and when control tasks and measurements are performed simultaneously, the measurement method must be simple in order to match the limited computing power of the controller. This article describes how to implement the low-frequency measuring method onto the controller. It also presents the laboratory set for testing the controller and application. The paper also presents the results of measurements and calculations, in particular the impact of measurement time delays on errors of the RMS voltage and current values as well as active and reactive power values.
PL
W artykule przedstawiono implementację niskoczęstotliwościowej metody pomiaru wartości skutecznej prądu i napięcia oraz mocy czynnej P i biernej Q na dwójniku zasilanym napięciem sinusoidalnym 50 Hz. Aplikacja została wykonana na typowym, kompaktowym sterowniku PLC typu FX3G firmy Mitsubishi. Sterownik ten posiada stosunkowo małą moc obliczeniową i dlatego też w przypadku wykonywania zadań sterowniczych i pomiaru parametrów sygnałów, musi mieć zaimplementowaną prostą, nie wymagającą nadmiernej mocy obliczeniowej metodę pomiaru parametrów sygnału. W artykule przedstawiono sposób implementacji niskoczęstotliwościowej metody pomiaru prądu, napięcia i mocy. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do testowania wykonanej aplikacji na sterowniku PLC. Uzyskane wyniki poddano analizie i przedstawiono wyniki badań, a w szczególności przedstawiono wpływ opóźnień czasowych na błędy uzyskanych wyników pomiarowych.
11
Content available Multiple output CMOS current amplifier
EN
In this paper the multiple output current amplifier basic cell is proposed. The triple output current mirror and current follower circuit are described in detail. The cell consists of a split nMOS differential pair and accompanying biasing current sources. It is suitable for low voltage operation and exhibits highly linear DC response. Through cell devices scaling, not only unity, but also any current gains are achievable. As examples, a current amplifier and bandpass biquad section designed in CMOS TSMC 90nm technology are presented. The current amplifier is powered from a 1.2V supply. MOS transistors scaling was chosen to obtain output gains equal to -2, 1 and 2. Simulated real gains are -1.941, 0.966 and 1.932 respectively. The 3dB passband obtained is above 20MHz, while current consumption is independent of input and output currents and is only 7.77μA. The bandpass biquad section utilises the previously presented amplifier, two capacitors and one resistor, and has a Q factor equal to 4 and pole frequency equal to 100 kHz.
12
Content available Analiza cech dynamicznych obciążonego akumulatora
PL
W artykule scharakteryzowano proces powstawania prądu elektrycznego w akumulatorze kwasowym, w którym następuje rozpad cząstek na jony oraz reakcje przebiegające na anodzie i katodzie podczas jego działania. Przedstawiono wyniki badań i tendencje zmian SEM polaryzacji akumulatora w warunkach obciążenia prądowego. Dokonano analizy intensywności jej zmian w funkcji temperatury i natężenia prądu obciążenia podczas wyładowania akumulatora. Porównano wartości stałych czasowych akumulatora obciążonego i po wyłączeniu obciążenia.
EN
The article describes the process of creating an electric current in the acid battery by disintegration of particles on ions, the reaction proceeding at the anode and the cathode during operation. The results of research and trends of the electromotive force of the battery polarity under current load conditions are presented. The analysis of its changes intensity as a function of temperature and load current during battery discharge is made. There are compared of constant times of the loaded battery and after load switching.
PL
Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzony w środowisku Matlab Simulink, filtra aktywnego kompensującego oprócz mocy deformacji także moc bierną odbiornika nieliniowego.
EN
The paper presents results of Simulation research, carried out at MATLAB Simulink environment, on active filter that apart from distortion power, compensate also reactive power of nonlinear load.
PL
Przedstawiono analizę właściwości dynamicznych histerezowego układu regulacji prądu i jego liniowego modelu zastępczego stosowanego w układach napędowych.
EN
The paper presents analysis of dynamic characteristics of hysteresis system for current control and its equivalent linear model used in drive systems.
15
Content available remote Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu
PL
W artykule przedstawiono model empiryczny przebiegu prądu w cewce impulsowego wtryskiwacza gazu w czasie jego pracy. Model ten pozwala na wyznaczenie wartości prądu w chwili wyłączania impulsu sterującego. Wartość ta wpływa na czas wyłączania wtryskiwacza co bezpośrednio przekłada się na jego charakterystykę masową. Model oparto o wyniki badań stanowiskowych 6 typów popularnych konstrukcji wtryskiwaczy gazu.
EN
The paper presents an empirical model of electrical current development in the coil of an operating pulse gas injector. The model can be used to determine the value of the current at the moment of end of the control signal. This value is related with the injector reaction time – and thus the injector’s mass characteristics. The model is based on the results of test-bed experiments with six most popular injector design types.
16
Content available Płaskie przetworniki prądu
PL
Przedstawiono przetwornik indukcyjny prądu w postaci dwóch płaskich cewek połączonych szeregowo i zgodnie obejmujących strumień wytwarzany przez prąd płynący w szynie. Wykonano i przeprowadzono badania przetwornika składającego się z cewek nawiniętych drutem oraz cewek wykonanych w technologii PCB. Przedstawiono wyniki błędu przetwarzania w odniesieniu do wyników uzyskanych z rezystora wzorcowego oraz wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania.
EN
The paper presents the inductive current sensor in form of two planar coils connected in series and in accordance covering flux produced by the current flowing in a rail. Transducer was done and tested in form of two flat coils made from a wire-wound coils and the coils made in PCB technology. The results of the processing error in relation to the results obtained from the standard resistor and testing results of external magnetic fields effects on processing accuracy.
EN
The paper presents a comparative analysis of the two-core Brooks and Brooks &Holtz transformers used in precision measuring systems. The derived relations indicate that the two-core Brooks & Holtz transformer has much better metrological properties. The metrological analysis was verified by the results of tests carried out on standard transformers. The analysis and the results can be used in the design of two-core transformers.
PL
W artykule przedstawiono porównanie właściwości metrologicznych przekładników prądowych Brooksa oraz Brooksa i Holtza [3]. W rozdziale 2.1 przedstawiono przekładnik jednordzeniowy, którego błąd opisano za pomocą impedancji jego obwodu zastępczego (rys. 1b). W rozdziale 2.2 pokazano schemat zastępczy przekładnika Brooksa i na tej podstawie wyprowadzono wzór (2) określający błąd przekładnika. Przy założeniu (3) uproszczono wzór (2) do postaci (5), z którego wynika, że błąd przekładnika zależy głównie od impedancji obciążenia. Pokazano również wpływ błędu przekładnika pomocniczego ACIT (6) na błąd przetwarzania przekładnika Brooksa. Ze wzoru (10) wynika, że magnetowód przekładnika pomocniczego powinien być wykonany z materiału ferromagnetycznego o dużej wartości przenikalności początkowej, tj. permaloj, taśma amorficzna. W rozdziale 2.3 pokazano strukturę i analizę przekładnika Brooksa i Holtza. Z analizy wynika, że przekładnik ten powinien charakteryzować się lepszymi parametrami metrologicznymi, niż przekładnik Brooksa i Holtza, ponieważ w równaniu występuje iloczyn błędów przekładnika głównego i pomocniczego. W rozdziale 3 pokazano zastosowane układy pomiarowe do wyznaczania błędów przekładnika Brooksa (rys. 4) oraz Brooksa i Holtza (rys.5), które realizują metodę kompensacyjno-różnicową. W rozdziale 4 przedstawiono wyniki badań dla błędów prądowych i kątowych. Z otrzymanych wyników badań określono klasę przekładnika Brooksa jako 0,5 oraz dla połączenia Brooksa i Holtza 0,05.
EN
In order to interrupt electromagnetically and electro-statically inductive current with high amplitude, grounding switches are applied in double-circuit transmission lines. In this paper, the formula of the induced voltage and current are drawn under different condition of grounding switch installed on the maintenance line. In order to clarify the characteristics of every electrical parameter, after calculating the capacitance and inductance matrix of 750kV double circuit transmission lines, simulation research is conducted using EMTP-ATP. Inductive voltage and current of 750kV doublecircuit transmission line are calculated and analyzed. Furthermore, in order to classify the worst switching parameter of grounding switches, the steady-state currents and the transient recovery voltage (TRV) are also calculated and analyzed. And then, the tests of capacitive and inductive current interruption for a 800kV grounding switch are also carried out in the laboratory. The results of the simulation and experiment in this paper provide guiding opinions for selecting grounding switches used in the 750kV double-circuit transmission lines.
PL
W pracy określano zależności prądu i napięcia indukowanego w uziemionym przełączniku przy różnych warunkach pracy. Obliczono pojemność i indukcyjność linii transmisyjnej 750 kV a następnie symulowano przebiegi prądów.
PL
W artykule opisane jest stanowisko do pomiarów i rejestracji podstawowych parametrów sieci trójfazowych. Opisano w nim budowę stanowiska pomiarowego a następnie zależności matematyczne dotyczące mierzonych sygnałów. W końcowej części artykułu przedstawiono wyniki przykładowych pomiarów.
EN
This paper describes a stand to measure and record the basic parameters of the three-phase mains. Describes the construction of measuring stand and mathematical relations of the measured signals. Finally, the paper presents the results of the sample measurements.
EN
A similarity analysis of non-Newtonian fluid flow past an accelerated vertical infinite plate in the presence of free convection current is carried out. A group theoretic generalized dimensional analysis is employed to achieve the governing non-linear ordinary differential equations in the most general form. Numerical solutions of these equations are given with the plot of their velocity profiles with the effects of Pr-Prandtl number and Gr-Grashof number.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.