Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę kotew samowiertnych-iniekcyjnych oraz doświadczenia kopalni węgla kamiennego Piast-Ziemowit Ruch Piast w zakresie utrzymania skrzyżowań ściana-chodnik, przebudów wykonywanych kombajnami chodnikowymi oraz innych wzmocnień wyrobisk dołowych z wykorzystaniem kotew samowiertnych-iniekcyjnych jako dodatkowego wzmocnienia w celach poprawy bezpieczeństwa pracującej załogi.
EN
The article presents the characteristics of self-drilling injection anchors and the experience of Piast-Ziemowit Ruch Piast Coal Mine with maintaining face/entry crossings, alterations made with the use of roadheaders and other reinforcements of underground pits with the use of self-drilling injection anchors as an additional reinforcement to improve the safety of the working crew.
2
PL
Zainteresowanie ruinami zamków w Polsce i na świecie stale rośnie. Niewątpliwie ta grupa zabytków oprócz wartości historycznych, artystycznych i naukowych posiada najbardziej niewymierne, ale jednocześnie najbardziej istotne dla zwiedzających wartości emocjonalne. Jednocześnie pojawiają się problemy z kategoryzacją, a zatem również z określeniem zasobu. Które ruiny zamków spełniają kryterium „ruiny historycznej”, zatem powstałej w wieloletnim, niejako „naturalnym” procesie niszczenia? Obecnie przyjmuje się dla całej Polski liczbę ok. 120–200 ruin zamków, w samym województwie małopolskim 22. Wprawdzie zainteresowanie już nie odbudową, ale utrwalaniem ruin zamków pojawiło się w Polsce już w drugiej połowie XIX w., jednak intensyfikacja tego zjawiska nastąpiła po II wojnie światowej. Pionierską w skali kraju była konserwacja ruin małopolskiego zamku Lipowiec w latach 1959–70. Roboty budowlane poprzedzone były pełnym zakresem badań: historycznych, archeologicznych, architektonicznych i konserwatorskich. Wypracowane tam zasady działań utrwalających ruiny, ograniczające do koniecznego minimum współczesną ingerencję w zabezpieczany zabytek stosowano wówczas przy konserwacji wielu ruin zamków. W wyniku zmian sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce lat dziewięćdziesiątych, w szczególności wskutek odzyskania praw przez prywatnych właścicieli, pojawiło się nowe zjawisko: fantazyjna, w minimalnym stopniu oparta na badaniach, rekonstrukcja ruin zamku. W Małopolsce pierwszym przykładem takich działań był zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce. Z uwagi na brak dawnych opisów czy rysunków zamku (był on już opuszczony i zrujnowany na początku XVII w.), do 2004 r. pojawiła się tu klasyczna „kreacja konserwatorska”, wzbogacona wprowadzeniem zamiast dachu jednego z budynków lądowiska dla śmigłowca właściciela. Podobnych realizacji tego typu w skali całego kraju pojawiło się wiele, przykładowo Korzkiew, Bobolice, Tykocin, tzw. „Zamek Przemysła” w Poznaniu i wiele innych. Wszystkie mają podobne cechy: wskutek braku danych o pierwotnym wyglądzie są niemal w pełni kreacjami architektonicznymi nawiązującymi jedynie do formy zamku. Dla uporządkowania kwestii doktrynalnych Polski Komitet Narodowy ICOMOS po kilku konferencjach poświęconych tej problematyce sformułował i przyjął na Walnym Zgromadzeniu w Warszawie w dniu 4 grudnia 2012 r. Kartę Ochrony Historycznych Ruin. W oparciu o sprecyzowane w tym dokumencie zasady prowadzone są obecnie prace zabezpieczające ruiny wielu zamków. W artykule szczegółowo przedstawiono uwarunkowania i zakres prowadzonych obecnie prac w dwóch ruinach małopolskich zamków: Tenczyn i Rabsztyn, krótko prezentując również działania w zamkach w Rytrrze, Muszynie, Dobczycach i in. Przedstawione przykłady dowodzą, że zainteresowanie tą grupą zabytków ciągle wzrasta, a efekty prowadzonej w prawidłowy sposób ich konserwacji są coraz bardziej widoczne.
EN
The interest in castle ruins in Poland and the world is constantly increasing. Besides historic, artistic and scientific value, this group of monuments undoubtedly possesses the most intangible, yet the most essential for visitors, emotional value. At the same time, there emerge problems with categorisation, and thus determining the heritage. Which castle ruins fulfil the criterion of “historic ruins”, i.e. created in the course of years long, somewhat “natural” deterioration process? Currently it is assumed that there are app. 120–200 castle ruins in Poland, with 22 in the Lesser Poland Voivodeship. Although interest in not rebuilding but preserving castle ruins appeared in Poland already in the second half of the 19th century, the phenomenon intensified after World War II. The conservation of the ruined castle in Lipowiec, in Lesser Poland, in the years 1959–70 was pioneer work on the national scale. Building work was preceded by a full range of historic, archaeological, architectonic and conservation research. The principles for treatment preserving ruins worked out there, limiting the modern interference into the preserved monument to the absolute minimum, were then applied in conservation of numerous castle ruins. As a result of political and economic transformation in Poland in the 1990s, and particularly because private owners regained their property right, there appeared a new phenomenon: fanciful reconstructions of castle ruins, only minimally based on research. In Lesser Poland the first example of such an approach was the Tropsztyn castle in Wytrzyszczka. Because of the lack of old descriptions or sketches of the castle (it had already been abandoned and ruined at the beginning of the 17th c.), in 2004 it was replaced with a classical “conservation creation” with a helipad for the owner’s chopper mounted on the roof of one of the buildings. There are many similar realisations in the whole country, for instance in Korzkiew, Bobolice, Tykocin, the so called ‘Przemysł Castle” in Poznan and many more. All of those share similar features: because of the lack of data about their original appearance, they are almost entirely architectonic creations merely alluding to the form of a castle. In order to clarify the doctrinal matters, after a few conferences dedicated to that issue, the Polish National Committee of ICOMOS formulated and approved the Charter of Historical Ruins’ Protection at the General Meeting in Warszawa on December 4, 2012. On the basis of principles specified in this document work is currently carried out to preserve ruins of numerous castles. This article presents in detail conditions and the range of currently conducted work in two ruins of castles in Lesser Poland: Tenczyn and Rabsztyn, also briefly presenting work in the castles in Rytro, Muszyna, Dobczyce and other. The presented examples prove that the interest in this group of historical objects is still growing, and effects of their conservation carried out in a proper way are ever more visible.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę patogenów występujących w ciągach wentylacyjnych i wymiennikach ciepła urządzeń klimatyzacyjnych. Ponadto ukazano skutki oddziaływania biologicznego patogenów środowiskowych na organizm człowieka i stan zdrowia oraz sposoby przeciwdziałania ich negatywnym aspektom.
EN
The article presents characteristcs of pathogens occurring in ventilaton ducts and heat exchangers of air conditioning equipment. In addition, the biological effect on the human body and health and the ways to counteract their negatee aspects are shown.
PL
Grawerowanie laserowe, które powszechnie stosuje się do znakowania produktów, jest również wykorzystywane w celach personalizacji dokumentów zabezpieczonych. Polega na naniesieniu obrazu za pomocą skupionej wiązki promienia laserowego.
PL
Karta ochrony historycznych ruin, przyjęta Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS w dniu 4 grudnia 2012 r., stała się istotnym dokumentem doktrynalnym, pomocnym dla służb konserwatorskich w opracowywaniu zaleceń dla właścicieli ruin zamków, a następnie w ocenie uzgadnianych projektów. W Małopolsce trwają obecnie prace w wielu takich zabytkach. W artykule analizowane są efekty dotychczasowych prac w trzech zamkach. W zamku Tenczyn dla stabilizacji zagrożonych wysokich ścian wprowadzono - jak w 1912 r. - łuki ceglane, wykonano też dwa żelbetowe sklepienia dokładnie w formie sklepień niezachowanych. W Rabsztynie z uwagi na wartość odkrytych reliktów archeologicznych wybudowano nowe pawilony pozwalające na ich zabezpieczenie i ekspozycję. Zachowany szczątkowo, prywatny zamek w Rożnowie po zakończonych badaniach ma zyskać muzeum oraz mieszkanie właściciela… Doświadczenia z tych działań pozwalają ocenić przydatność Karty w praktyce.
EN
The Charter on the Protection of Historic Ruins, adopted as the Resolution of the General Assembly of the Polish National Committee of ICOMOS on December 4th, 2012, has become a significant doctrinal document, supporting the conservation service in setting up recommendations for the owners of castle ruins and subsequently in the process of project documentation review. In Lesser Poland, there are several examples of ongoing works in this type of historic monuments. The present research examines the results of previous works in three castles: Tenczyn, Rabsztyn and Rożnów. Experience gained from these actions allows to review the utility of the Charter in practice.
6
Content available System osłony przeciwosuwiskowej SOPO
PL
Niezależnie od faktu, czy o powstaniu osuwisk decydują czynniki naturalne, czy też działalność człowieka, skutki osuwisk zawsze niosą ze sobą szereg problemów środowiskowych (przyrodniczych), technicznych, ekonomicznych i społecznych. Właściwe i pełne dane do skutecznego zarządzania ryzykiem osuwiskowym od 2006 r. zapewnia w Polsce System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO).
EN
Regardless of whether landslides are caused by natural factors of human activity, the effects of landslides always bring a number of environmental, technical, economic and social problems. Since 2006, proper and complete data for effective landslide risk management in Poland have been provided by the Landslide Counteracting System (SOPO).
7
Content available Aktywne zabezpieczenia – bariery przeciwodłamkowe
PL
Zmienne warunki geologiczno-inżynierskie charakteryzujące flisz karpacki wymuszają stosowanie zróżnicowanych rozwiązań technicznych do zabezpieczania skarp. Ze względów ekonomicznych coraz częściej wykorzystuje się mieszane sposoby zabezpieczeń, starając się łączyć tradycyjne technologie, polegające na budowie konstrukcji oporowych czy oblicowaniu skarp siatkami stalowymi, z nowoczesnymi technologiami aktywnego zabezpieczenia w formie barier przeciwodłamkowych.
EN
Variable geo-engineering conditions characterizing the Carpathian flysch enforce the use of various technical solutions to protect embankments. For economic reasons, mixed protection methods are increasingly used, trying to combine traditional technologies, involving the construction of retaining structures of cladding embankments with steel nets, with modern technologies of active protection in the form of splinter protection barriers.
PL
Artykuł przedstawia nowy sposób zabezpieczenia przed fałszowaniem papierów do celów specjalnych, polegający na wprowadzeniu do masy papierniczej włókien keratynowych pochodzących z pierza gęsiego. Włókna te można łączyć razem z innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów tych papierów. Papiery z włóknami keratynowymi nadają się do pisania i drukowania.
EN
The article presents a new way to protect specialty papers against counterfeiting. The keratin fibers coming from goose feathers may be an additional innovative protection. Keratine fibers may be used with other paper securities utilized by the manufacturers of these papers. The article presents also methods of identifying the original. Papers containing keratine fibers are suitable for printing and writing.
PL
Na bezpieczeństwo głębokich wykopów fundamentowych wpływ ma zarówno projektowanie, jak i wykonawstwo robót. W praktyce największe znaczenie ma ograniczenie przemieszczeń obudowy wykopu i gruntu za ścianą, które zależą od sztywności całego systemu, warunków gruntowo-wodnych oraz technologii i sposobu wykonania robót. W artykule przedstawiono własne rozwiązania projektowe, wdrożone dla wykopów tunelu pod Martwą Wisłą łącznie z rozbudowanym planem zapewnienia jakości.
EN
Safety of large and deep excavations for foundations is affected both by design and execution of work. In practice, the most important thing is to reduce movement of excavation enclosure and land-mass behind the wall, which depends on stiffness of the whole system, ground and water conditions, and technology and method of work. The article presents proprietary design solutions implemented for excavations for the tunnel under Martwa Wisła, under a comprehensive quality assurance plan.
PL
Problem oblodzeń sieci dotyczy nie tylko krajów o klimacie subpolarnym, ale również o klimacie umiarkowanym, jak np. Polska. Oblodzenie wpływa negatywnie na samą sieć jak i urządzenia z nią współpracujące (odbieraki prądu), powodując ich uszkodzenia lub zniszczenie. Problem ten wpływa na system połączeń zarówno kolejowych, ale dotyka on także miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, które oferują przejazdy tramwajami czy trolejbusami. Dochodzi do opóźnień w rozkładzie jazdy, a często również do odwołań danych przejazdów. Cierpią na tym i pasażerowie, i przedsiębiorstwa przewozowe. By sprostać temu problemowi przedsiębiorstwa wykorzystują sposoby mechaniczne, elektryczne oraz chemiczne do odladzania sieci. Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie istniejących systemów i urządzeń do usuwania oraz zabezpieczania napowietrznej sieci trakcyjnej przed oblodzeniem.
EN
The problem of catenary icing refers not only to countries with polar climate but also with temperate climate, for instant in Poland. The icing has negative impact on the catenary itself and also on the cooperating devices (pantographs) which can lead to damage or destruction. This problem influences on railway intercity connections and also affects municipal transport companies which offer trams and trolleybuses connections. Some courses may be delayed, others are even cancelled. During this situation passengers and transport companies suffers. To solve this problem companies use mechanical, electrical, and chemical ways to de-ice catenary. The aim of this article is to present and discuss existing systems and devices to de-ice and prevent the catenary from icing..
PL
Firma Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonywała jako generalny wykonawca w okresie od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r. specjalistyczne zabezpieczenie osuwiska oraz skarp wykopu nowo budowanej drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) – Żywiec w km 21 + 140–21 + 180 (etap I), zabezpieczenie skarpy wykopu w km 21 + 130–21 + 190 (strona lewa), w km 21 + 130–21 + 200 (strona prawa) oraz zabezpieczenie przyczółka D obiektu WD-15A (etap II).
PL
Osuwiska, podobnie jak powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami, tornada czy nawet katastrofy kosmiczne, należą do procesów przyrodniczych, często prowadzących do klęsk żywiołowych. W Polsce osuwiska stanowią główne zagrożenie geodynamiczne. Jednak zaistnienie zjawiska w postaci osunięcia się mas ziemi to nie zawsze katastrofa naturalna – w wielu przypadkach kwalifikowane jest ono jako katastrofa budowlana.
EN
Landslides, similarly like floods, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, tornadoes, or even cosmic catastrophes, are natural processes often leading to natural disasters. In Poland, landslides pose the main geodynamic threat. However, the occurrence of a phenomenon in the form of landslide is not always a natural disaster - in many cases it is classified as a construction disaster.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane metody i rozwiązania ograniczające erozję, zmniejszające transport rumowiska wleczonego oraz poprawiające parametry geomorfologii fluwialnej cieków. Prezentowane rozwiązania są jednymi z częściej stosowanych metod zabezpieczenia koryt cieków. Technologia wykonania jest prosta i szybka, co skutkuje relatywnie niskim kosztem realizacji i eksploatacji. Głównym elementem elastycznych zapór są przyczółki oraz rozpięta pomiędzy nimi specjalna elastyczna siatka o dużych średnicach oczek. Rozwiązania te nie dokonują separacji koryt oraz nie ingerują w stan ekologiczny wód; są proekologiczne, skuteczne oraz równie funkcjonalne, jak stosowane obecnie.
EN
This article presents selected methods and solutions to limit erosion, reduce bed load transport and improve the parameters of fluvial geomorphology of watercourses. The solutions presented are some of the more commonly used methods of securing watercourse beds. The technology is simple and quick, resulting in a relatively low cost of implementation and operation.
15
Content available Podziemne dziedzictwo wymaga nieustannej troski
PL
Wywiad z dr. inż. Kajetanem d'Obyrnem, prezesem zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" SA.
PL
Parkstraße w niemieckiej miejscowości Fürth to spokojna uliczka w centrum dzielnicy mieszkaniowej, z prawej i lewej strony zabudowana domami jednorodzinnymi i willami. Tylko od czasu do czasu panującą tu ciszę przerywa pociąg linii Rangaubahn, którego trasa biegnie równolegle do ulicy.
EN
Linear shoring can be installed in the ground quickly and safely, reducing vibrations to a minimum so as not to damage the structures in vicinity and not disrupt traffic. The shoring is equally perfect for uses in the city. With various lengths of shoring plates or soldiers on slide rails, the system is suitable for trenches of various width and length. In the linear system the soldiers and consequently the panels are supported by rigid boogie cars, instead of permanently positioned spreader hinges. This ensures that the trench width is maintained at every stage of construction.
PL
Próba polemiki ze spotykanym obecnie podejściem do rozwiązywania problemów osuwisk, zwłaszcza związanych z obiektami infrastrukturalnymi, oraz chęć przekonania, że pomimo wszelkich trudności dysponujemy zarówno wiedzą inżynierską, jak i skutecznymi narzędziami do racjonalnego stabilizowania osuwisk i zwalczania ich skutków, to główne zamierzenia niniejszego artykułu.
PL
Podstawową cechą osuwiska jest niekontrolowany ruch mas ziemnych, przemieszczających się w niżej położone obszary terenu, zwanego terenem osuwiskowym. Zjawisko to jest procesem złożonym zarówno co do przyczyn jego powstawania, jak i zaistniałych problemów. Te mają różnorodne aspekty, w tym m.in. środowiskowe (przyrodnicze) techniczne, ekonomiczne, społeczne. Stąd wynika szeroki zakres koniecznych do rozwiązania problemów związanych z osuwiskami. W pierwszej części tego artykułu, która ukazała się w poprzednim numerze "Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego" skupiono się na wyjaśnieniu przyczyn powstawania i rodzajach osuwisk, natomiast w tej części artykułu omówiono metody stabilizacji i zabezpieczania terenów osuwiskowych.
PL
W ostatnich latach, w związku z rozbudową wielu fabryk oraz zakładów produkcyjnych, konieczne stało się dodatkowe zabezpieczanie wykopów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków. Pogłębianie fundamentów, często sięgające kilku metrów, w ścisłych centrach miast wymusza zastosowanie technologii niegenerujących drgań. Te bowiem wpływają negatywnie nie tylko na konstrukcję sąsiednich obiektów budowlanych, ale przede wszystkim na sam budynek podlegający rozbudowie.
20
Content available Zabezpieczenie wzgórza zamkowego w Oświęcimiu
PL
Niespotykane opady deszczu w maju 2010 r. spowodowały uaktywnienie się licznych osuwisk i spływów przypowierzchniowych ze skarp i nasypów. Jedno z tych zjawisk, mogące mieć fatalne skutki w przypadku pozostawienia go bez zabezpieczenia, miało miejsce w obrębie wzgórza zamkowego w Oświęcimiu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.