Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  controlling operacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article fits into the issues of increasing effectiveness processes in today's companies. It attempts to present possibilities that company can benefit from by gathering and using knowledge to manage company's operational activity effectively. The purpose of the article is to show relation between the application of the operational controlling tools in the company and results achieved by current operations. Tests conducted in the company introducing operational controlling in its operations allowed to confirm hypothesis that the application of the operational controlling system has a direct impact on results of operational growth of an entity. Indicated relation was observed in eight out of nine analysed company's branches. Testing dependencies was conducted as a comparison of operational financial performance of each branch, both before and after introducing of the operational controlling system.
PL
Artykuł wpisuje się w problematykę zwiększania efektywności procesów w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Stara się ukazać możliwości jakie płyną dla przedsiębiorstwa z zebrania i wykorzystania informacji do efektywnego kierowania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ukazania związku pomiędzy zastosowaniem narzędzi controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, a osiąganymi przez niego wynikami w działalności bieżącej. Badania przeprowadzone na przedsiębiorstwie wprowadzającym controlling operacyjny w swojej działalności pozwoliły na potwierdzenie hipotezy, że zastosowanie systemu controllingu operacyjnego ma bezpośredni wpływ na wzrost wyniku operacyjnego jednostki. Wskazaną zależność zaobserwowano w ośmiu z dziewięciu analizowanych oddziałów firmy. Badanie zależności przeprowadzone zostało jako porównanie operacyjnych wyników finansowych poszczególnych oddziałów zarówno przed jak i po wprowadzeniu systemu controllingu operacyjnego.
EN
Globalisation and increasing requirements of the environment cause the executives and supervisors to search for more and more perfect solutions, allowing them to streamline and improve the effectiveness of company operations. One of such tools, used more and more often, is controlling, the role of which has substantially increased in the recent years. It is already implemented not only in large companies with foreign capital, but also in increasingly smaller entities, which begin to notice the positive effects of the implications of the principles and tools of controlling - both operational and strategic. The purpose of the article is to demonstrate the practical side of controlling tools that can be used for the purposes of operations conducted by microenterprises.
PL
Globalizacja i rosnące wymagania płynące z otoczenia powodują, iż osoby zarządzające podmiotami poszukują coraz lepszych rozwiązań pozwalających na usprawnienie i zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw. Jednym z takich narzędzi, coraz częściej stosowanych jest controlling, którego rola w ostatnich latach znacznie wzrosła. Wdrażany jest on już nie tylko w dużych przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, ale także coraz mniejsze podmioty dostrzegają pozytywne efekty implikacji zasad i narzędzi controllingu zarówno operacyjnego, jak i strategicznego. Celem artykułu jest pokazanie od strony praktycznej narzędzi controllingu jakie mogą być wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności przez mikroprzedsiębiorstwa.
EN
Background: During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. Therefore, in this article Authors focus attention on the transport processes efficiency. Methods: The research carried out in the second half of 2014 year, in 210 enterprises of the Wielkopolska Region. Observations and business practice studies conducted by the authors, demonstrate a significant impact of standardization processes on supply chain efficiency. Based on the research results, have been developed standard processes that have been assessed as being necessary to standardize in business practice. Results: Based on these research results and observations, authors have developed standards for transport processes by BPMN notation. BPMN allows authors to conduct multivariate simulation of these processes in further stages of research. Conclusions: Developed standards are the initial stage of research conducted by Authors in the assessment of transport processes efficiency. Further research direction is to analyze the use efficiency of transport processes standards in business practice and their impact on the effectiveness of the entire supply chain.
PL
Wstęp: W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych. Metody: Prace badawcze prowadzono w drugim półroczu 2014 roku w 210 przedsiębiorstwach z terenów województwa wielkopolskiego. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. Opierając się na wynikach badań zostały opracowane standardy tych procesów, które zostały ocenione jako konieczne do ustandaryzowania w praktyce gospodarczej. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali standardy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Opracowane standardy stanowią wstępny etap badań naukowych realizowanych przez Autorów w ramach oceny efektywności procesów transportowych. Kierunkiem dalszych badań jest analiza efektywności zastosowania standardów procesów transportowych w praktyce gospodarczej oraz ich wpływ na skuteczność całego łańcucha dostaw.
EN
Background: Economic activity focused on manufacturing and supplying products for sale is one of the basic processes in the logistics supply chain. The specificity of production processes requires concentration on the factors, which are crucial for the continuity of the material flowin terms of both business practice and in relation to the relevant literature. The significant impact of production processes on the financial result of the company affects the costs, revenues, turnover of assets and working capital cycle, so this is the main reason to focus production management on ways to improve process efficiency for both internal and external supply chain, and also on the continuous supervision and evaluation of the results obtained. This article presents an original model for the analysis and evaluation of production process efficiency in economic terms. Material and methods: The results of research carried out in Polish companies in 2011-2013 and the results of a literature review indicate the unsatisfactory use of efficiency analyses in managing production processes, related supply chains and the production environment. These formed the basis for the selection and compilation of factors to evaluate the production process' economic efficiency. Complementary research concerning the importance of each factor in business practice was carried out in the first half of 2015 in 138 manufacturing companies in Wielkopolska Voivodship. Results: Based on the results and observations, the authors developed a model for evaluating the economic efficiency of the production process, which will make it possible to conduct multivariate simulations using parametric models of production processes and the environment at later stages of their research. Conclusions: Despite numerous considerations in the literature, the issue of production process efficiency has not yet been comprehensively presented nor developed. The concept for evaluation of production process efficiency presented here applies to its economic aspects. The authors are aware of the need to combine the analytical scope with analysis and evaluation of operational efficiency, thus further research will aim to provide a comprehensive analysis and evaluation of production process efficiency and value engineering in its operational development.
PL
Wstęp: Działalność gospodarcza skoncentrowana na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na sprzedaż, jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw. Specyfika procesów produkcji powoduje konieczność koncentracji na czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałowego, zarówno w odniesieniu do praktyki gospodarczej, jak również w odniesieniu do literatury przedmiotu. Znaczący wpływ procesów produkcji na wynik finansowy przedsiębiorstwa, oddziałując na koszty, przychody, rotację aktywów oraz cykl kapitału obrotowego, jest główną przesłanką ukierunkowania zarządzania produkcją na sposoby poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu analizy i oceny efektywności procesu produkcji w aspekcie ekonomicznym. Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w latach 2011-2013 oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności w zarządzaniu procesami produkcji, powiązanymi łańcuchami dostaw oraz środowiskiem produkcyjnym. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia wskaźników oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji. Badania uzupełniające dotyczące stopnia ważności poszczególnych wskaźników w praktyce gospodarczej przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku w 138 przedsiębiorstwach produkcyjnych z województwa wielkopolskiego. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji, który umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji parametrycznych modeli procesów i środowiska produkcji w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Problematyka efektywności procesu produkcji, pomimo wielokrotnego podejmowania rozważań literaturowych, nie została do tej pory kompleksowo przedstawiona i opracowana. Zaprezentowana koncepcja oceny efektywności procesu produkcji dotyczy aspektu ekonomicznego. Autorzy mają świadomość konieczności sprzężenia tego zakresu analitycznego z analizą i oceną efektywności operacyjnej, kierunkując dalsze badania na kompleksową analizę i ocenę efektywności procesu produkcji oraz inżynierię wartości w jego operacyjnym kształtowaniu.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Niemniej jednak bardzo ważnym aspektem analizy jest ocena wykorzystania zasobów transportowych w ujęciu łańcucha dostaw. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności wykorzystania zasobów transportowych.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. However, a very important aspect of this analysis is evaluation of transport resources using in the supply chain aspects. The article presents the problem of analysis and evaluation of transport resources efficiency.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy zaopatrzenia są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów zaopatrzenia. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. W niniejszym artykule Autorzy przedstawiają badania dotyczące zastosowania standardów procesu zaopatrzenia i ich wpływ na efektywność łańcuchów dostaw oraz propozycje standaryzacji wybranych procesów zaopatrzenia.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Procurement processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. The article presents the problem of analysis and evaluation of the procurement processes efficiency. Observations and business practice research, conducted by the authors, demonstrate a significant impact of the standardization process of supply chain efficiency. In this article, the authors present research on the application of procurement process standards and their impact of supply chain efficiency and present proposals of selected procurement processes standardization.
PL
Analiza efektywności procesu produkcji pomimo licznych odniesień literaturowych nie jest popularna w praktyce gospodarczej. Jednym z głównych czynników jest brak jednoznacznie określonego zakresu normatywnego wskaźników, służących do oceny efektywności procesu produkcji. Biorąc pod uwagę wybór strategii, wyniki wskaźników mogą zostać ocenione w sposób odmienny. W niniejszym artykule została podjęta próba omówienia wpływu wyboru strategii na zakres normatywny wskaźników oceny efektywności produkcji.
EN
Analysis of the production process efficiency despite numerous literature references is not popular in business practice. One of the main factors is the lack of clearly defined normative range of production process efficiency indicators. Having regard to the choice of strategy, performance of indicators can be assessed in different ways. In this article, author attempted to discuss the impact of the strategy on the choice of the normative range of indicators to assess the production process efficiency.
8
Content available remote Sterowanie efektywnością operacyjną w łańcuchu dostaw
PL
Przyjmując wykładnię efektywności procesów według Kaldora-Hicksa, zadaniem controllingu operacyjnego jest określenie efektywnego wariantu realizacji procesów (np. zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, transportu) i efektywnej alokacji zasobów (np. ludzi, maszyn i urządzeń, magazynów, środków transportu, zapasów, kapitału), ich wielkości i poziomu wykorzystania. Autor ma świadomość, że analiza wszystkich możliwych wariantów nie jest na ogół możliwa, a rozpatrywana w pracy synteza czynników operacyjnych procesów i zasobów w łańcuchu dostaw pozwala jedynie na wybór polioptymalnego wariantu (tzn. nie gorszego od żadnego z pozostałych). W praktyce oznacza to wyznaczenie rozwiązania satysfakcjonującego spośród wariantów dopuszczalnych, a nie jednoznacznie najlepszego. [...]
EN
Increasing an enterprise efficiency is created as a result of producing and delivering processes that using up assets (resources). Managers have to control and shape processes and resources at the planning stage in supply chain to achieve high efficiency at the assumed product value. Connection of controlling model of instruments for process analysis, value analysis and value mapping in the supply chain presented above makes it possible to shape processes and assets in the supply chain – income, costs, profitability and rotation of possessions as well as return on investment. An integrated view allows to better understand what generates costs and incomes in supply chain and better interpret financial and operations measures of enterprise. The operations analysis (resources, processes and products) and loop-back of value analysis (including incomes and costs), making up an important part of real system of value chain management in a company. The ability to increase product value in supply chain depends on ability to control and shape of supply chain processes and resources.
9
Content available remote Controlling w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
PL
W artykule controlling został przedstawiony jako system zharmonizowanych działań w sferze zarządzania, a w szczególności w zakresie planowania i kontroli oraz gromadzenia i przetwarzania informacji. Zarządzanie przez controlling musi odbywać się przez "ośrodki odpowiedzialności" w postaci centrów gospodarczych, tj. "centra kosztów", "centra zysków", "centra inwestycji" i "centra przychodów". Tworzenie "ośrodków odpowiedzialności" wynika z potrzeby przesunięcia odpowiedzialności "w głąb" przedsiębiorstwa. Podkreślono, iż w przedsiębiorstwie zarządzanym na zasadach controllingu funkcje zarządzania muszą być odpowiednio zintegrowane i skoordynowane, ponieważ tylko wtedy cały system jest w stanie efektywnie funkcjonować i wspomagać proces decyzyjny. Ze względu na horyzont czasowy wyznaczania celów i podejmowania decyzji wyróżnione zostały controlling strategiczny i controlling operacyjny oraz rodzaje, typy i odmiany controllingu.
EN
The article presents controlling as a system of harmonized management activities, including in particular planning and control as well as collecting and processing of information. Management exercised through controlling involves control by responsibility centers realized as economic centers, i.e.: cost centers, profit centers, investment centers and revenue centers. Establishment of responsibility centers responds to the need for shifting responsibility 'deep' inside the company. It has been stressed that in a company under controlling-based management the functions of management must be duly integrated and coordinated to ensure an effective operation of the whole system and its capacity to support the decision-making process. Considering the time span for goal-setting and decision making, strategic and operational controlling are discussed, including different sorts, types and varieties of controlling.
10
Content available remote Controlling operacyjny we współczesnym środowisku informatycznym
EN
The paper concerns the basic tools of operational controlling in the contemporary IT-environment. These tools, supported by the common used IT (hard-, soft- and netware) make operational controlling more simple and quick. They permit a more efficient achievement of the company goals, so they are management tools used for improving planning, control and the management of the company. Using the possibilities of IT, the operational controlling tools can provide a wide range of information necessary to manage the organisation in view of its future development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.