Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The problem of the diagnostics of mechanical defects of combustion engines, especially of exhaust valves damages, occurs in several papers. Authors of these papers apply various inference techniques and limit investigations to the one selected object under specific work conditions. The results of the active diagnostics experiment, in which it was shown that completely different signal processing algorithms allow obtaining reproducible diagnostics symptoms in SI (spark-ignition) and CI (compression-ignition) engines, when the threshold values are properly chosen, are presented in the paper.
PL
W wielu publikacjach pojawia się problem diagnozowania uszkodzeń mechanicznych silników spalinowych, a w szczególności problem diagnozowania uszkodzeń zaworów wylotowych. Autorzy tych prac stosują różne techniki wnioskowania i ograniczają badania wyłącznie do jednego wybranego obiektu w specyficznych warunkach pracy. W artykule opisano rezultaty czynnego eksperymentu diagnostycznego, w którym wykazano, że zupełnie różne algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalają na uzyskanie powtarzalnych symptomów diagnostycznych zarówno w przypadku silników ZS, jak i ZI, pod warunkiem właściwego doboru wartości progowych.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu nowo powstałego zakładu produkcyjnego, specjalizującego się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Działania przedsiębiorstwa koncentrują się na rozwoju nie tylko w obszarze maszyn i technologii, ale także poprzez chęć doskonalenia procesów, zachodzących podczas realizacji zleceń produkcyjnych. W związku z powyższym, po rozpoczęciu działalności i wstępnym ustandaryzowaniu przebiegu produkcji, zdecydowano się na przeprowadzenie analizy obecnego przepływu strumienia wartości w celu identyfikacji marnotrawstwa oraz innych występujących problemów, a następnie zaproponowano usprawnienia zgodnie z ideologią kaizen.
EN
The paper presents an analysis of current state of the new production company that produces fire protenction systems. The company focuses not only on development of machines and technologies, but also on production process improvement. Thus, after the company started production and created standards, they decided to perform an analysis of current value stream flow. The aim was to identify waste and problems in company and propose improvement solvings, in accordance with kaizen ideology.
EN
This paper analyses the operation of a company from the automotive industry in terms of the identification of waste in the production process. The aim of this study was to develop methods for eliminating the sources of waste, i.e. extensive work-in-progress inventories. There was used the Value Stream Mapping (VSM) method. It allowed finding sources of waste and enabled an analysis of the process. The VSM method allows observing processes exactly as they are, thanks to which it is possible to identify the actual problems occurring in them.
EN
The leading thought of the present text is that the internal combustion engine noise – regardless of all possible inconveniences – is a good information carrier that allows for the explicit diagnostics of such subtle defect as the valve face decrement which is so small that it is in practice ‘unnoticeable’ by the standard diagnostic-controlling system of a passenger car. However, such defect at its further propagation can be much more dangerous. Thus, diagnosing its initial state is worth trying. This study is a continuation of investigations where efforts were undertaken to perform the efficient diagnostics on the bases of observations and analyses of mechanical vibrations of the engine head.
PL
Sprawny przepływ materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala między innymi na redukcję kosztów związanych z transportem wewnętrznym. Aby osiągnąć taki stan, należy poddać analizie rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych, przy czym kryterium optymalizacyjnym powinien być swobodny i możliwie krótki przepływ materiałów. W artykule analizie poddano zagadnienie minimalizacji czasu transportu materiałów między magazynem a halą produkcyjną oraz pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi. Jako metody wspomagające wyznaczenie optymalnego rozmieszczenia stanowisk przyjęte zostały: metoda ścieżki krytycznej, metoda trójkątów Schmigalli oraz wykres Sankey’a. Poprzedzone analizą teoretyczną badania potwierdzają duże znaczenie dokładnej analizy już na etapie projektowania rozmieszczenia stanowisk w świetle powstawania kosztów produkcyjnych. Artykuł został napisany na podstawie badań zrealizowanych we współpracy z przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowo-usługowym PAKCER w Tułowicach (województwo opolskie).
EN
The efficient materials flow allows to reduce costs connected to internal transport in manufacturing company. This should be preceded by an analysis of machine system design, based on effortless and quick materials flow. The author focuses on the minimization of the materials transport time, not only between machines but also between warehouse and the production hall. She uses three methods, which are critical path method, Schmigalla method of triangles and Sankey diagram. Researches, preceded by and theoretical analysis, show that proper analysis of layout is essential task in minimizing costs that do not generate the added value. The article is based on researches and cooperation with the manufacturing company, PAKCER, which is placed in Tułowice in the opolskie province.
EN
The article presents an algorithm of diagnosing damages to the exhaust valve of the combustion engine. The process of obtaining a symptom as a difference spectrum takes into account time selection, which allows to reduce significantly the calculations necessary to obtain a measure of malfunction. As a result, we obtain a simple measure not requiring special conditions of object work and insensitive to simultaneously occurring valve clearance which is inappropriately set. Thus, we obtain a measure easy to use in diagnostics in real time.
PL
W artykule przedstawiono algorytm diagnozowania uszkodzeń zaworu wylotowego silnika spalinowego. Proces pozyskania symptomu w postaci widma różnicowego uwzględnia selekcję czasową, co pozwala znacznie ograniczyć obliczenia niezbędne do otrzymania miary niesprawności. W efekcie otrzymujemy miarę prostą, niewrażliwą na równolegle występujący nieprawidłowo ustawiony luz zaworowy i nie wymagającą specjalnych warunków pracy obiektu. Tym samym otrzymujemy miarę łatwą do wykorzystania w diagnostyce w czasie rzeczywistym.
PL
Artykuł zawiera wyniki analizy jakościowej sygnału wibroakustycznego generowanego przez silnik spalinowy w różnych stadiach uszkodzeń jego elementów mechanicznych. Celem opisywanej analizy było sprawdzenie podatności wibroakustycznej symptomów diagnostycznych na symulowane uszkodzenia mechaniczne. Badania przeprowadzono na znacząco różnych obiektach (przebieg, wiek, stan eksploatacyjny). Porównano wrażliwość i selektywność wybranych symptomów diagnostycznych w przypadku ewolucji uszkodzenia, jak również przy zmianie warunków pomiaru.
EN
The paper contains the results of qualitative analysis of vibroacoustic signal generated by a combustion engine in different stages of mechanical damage. The main goal of the analysis described was to examine the vibroacoustic sensitivity of diagnostic symptoms to simulated mechanical damage. The research was realized on significantly differing engines (mileage, operational state, year of production). Sensitivity and selectivity of diagnostic symptoms were compared for both the damage evolution and the changed measurement conditions.
EN
An engine vibration and noise signal being applied for the engine combustion assessment contains also information on: a valve clearance, head gasket damage and wearing out of elements of a vehicle driving system. As the engine mileage increases the wearing out of driving system elements also increases, and in consequence the characteristics of vibration and noise generated by individual sub-assemblies are changing. Diagnosing of defects can be performed on the grounds of the model-based vibroacoustic signal by comparing the measured signal with this model. However, this model should be adapted after each changes of driving system elements and after each engine overhaul. Thus, it should be easily and fast automatically identifiable. The problem of changing vibration characteristics was illustrated on the example of the new Ford Fiesta engine and Fiat Punto engine of a considerable mileage (400 000 km). Time histories and vibration spectra for the engine in a good working condition and for the engine with the damaged exhaust valve were presented. Methods of generating the base model and its identification were proposed.
PL
Sygnał drgań i hałasu silnika jest wykorzystywany do oceny spalania w silniku ale niesie też informacje o luzie zaworowym, uszkodzeniu uszczelki głowicy i zużyciu elementów zespołu napędowego pojazdu. W miarę wzrostu przebiegu silnika rośnie zużycie elementów układu napędowego, a co za tym idzie, zmieniają się charakterystyki drgań i hałasu generowane przez poszczególne podzespoły. Diagnozowanie uszkodzeń można przeprowadzać na podstawie modelu bazowego sygnału wibroakustycznego przez porównanie sygnału zmierzonego podczas eksploatacji silnika z tym modelem. Jednak model ten powinien ulec adaptacji po każdorazowej wymianie elementów zespołu napędowego i każdym remoncie silnika. Musi więc być łatwo i szybko identyfikowalny, najlepiej w sposób automatyczny. Problem zmiany charakterystyk drganiowych przedstawiono na przykładzie drgań nowego silnika Ford Fiesta i silnika Fiat Punto o znacznym przebiegu (400 tys. km). Przedstawiono przebiegi czasowe i widma drgań dla silnika sprawnego i z wypalonym zaworem wylotowym. Zaproponowano metody generowania modelu bazowego i jego identyfikacji.
PL
Autorzy podjęli próbę zaproponowania symptomu diagnostycznego, który pozwalałby na proste i skuteczne diagnozowanie uszkodzeń mechanicznych silnika spalinowego na wczesnym etapie ich powstawania. Dodatkowym założeniem przeprowadzonych poszukiwań było, że proponowana miara ma być traktowana jako uzupełnienie diagnostyki silnika prowadzonej przez system OBD. Założenie to powoduje, iż tym samym, proponowana miara musi być odporna na efekt maskowania uszkodzeń mechanicznych przez system sterujący silnikiem. Jako symulowane uszkodzenie wybrano wypalenie przylgni zaworu wylotowego na wczesnym etapie jego powstawania. Dla wprowadzonego uszkodzenia przeprowadzono badania stanowiskowe w warunkach ustalonych na hamowni podwoziowej. Badania przeprowadzono przy pięciu różnych prędkościach jazdy, trzech przełożeniach skrzyni biegów i dla dwóch wartości obciążenia silnika. Pokazano wyniki analizy parametrów pracy silnika uzyskanych z komputera pokładowego samochodu oraz analizę sygnału drganiowego z dodatkowego czujnika zamontowanego na głowicy silnika badanego pojazdu. Analizę sygnału drganiowego (przyspieszenia drgań) prowadzono zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości. Przeprowadzony eksperyment wykazał, że wprowadzone uszkodzenie jest w tak wczesnej fazie rozwoju, że na podstawie analizy miar amplitudowych (wartość szczytowa, RMS itp.) nie jest wykrywalne. Dopiero analiza w dziedzinie częstotliwości umożliwia wykrycie i obserwację rozwoju uszkodzenia. Wprowadzone uszkodzenie zmienia strukturę częstotliwościową obserwowanego sygnału na tyle wyraźnie, że można zaproponować prostą miarę częstotliwościową, która pozwoli na ilościowy opis zjawiska. Jako taką wybrano częstość Rice'a, będącą miarą wrażliwą na zmianę struktury częstotliwościowej sygnału, a jednocześnie odporną na zmienne warunki występujące w czasie eksploatacji pojazdu. Jako sprawdzenie zaproponowanej metody przeprowadzono badania drogowe w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdu. Badania te w pełni potwierdziły przydatność proponowanej metody do diagnozowania uszkodzeń mechanicznych silników spalinowych na wczesnym etapie ich powstawania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.