Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele matematyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Wiele pierwiastków śladowych wykazuje związki z materią organiczną TOC. Zależności te pozwalają na wykorzystanie pomiarów składu chemicznego do modelowania zawartości TOC. Celem przedstawionej pracy była ocena możliwości szacowania ilości materii organicznej na podstawie zawartości pierwiastków śladowych takich jak: Ni, Cu, Mo, U, V, Zn, Cr, Sr, Pb i Co dla głębokomorskich łupków sylurskich. Przebadano związki korelacyjne pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami i zawartością materii organicznej. Następnie utworzono modele pozwalające na wyliczenie ilości materii organicznej na podstawie zawartości pierwiastków, dla których zaobserwowano znaczące związki z TOC. Wykorzystano zarówno bardziej dokładne badania składu chemicznego wykonane metodą spektrometrii masowej ICP-MS, jak i pomiary o niższej wykrywalności wykonane przenośnym spektrometrem fluorescencji rentgenowskiej EDXRF. Stwierdzono zależności pomiędzy zawartością pierwiastków śladowych a ilością materii organicznej TOC dla pierwiastków takich jak: V, Cu, U, Ni, Mo, Cr (metoda ICP-MS) oraz V, Cu, Cr i Ni (metoda XRF). Za pomocą metody regresji wielorakiej skonstruowano modele o współczynnikach determinacji R2 od 0,84 do 0,92 (dla metody ICP-MS) i od 0,75 do 0,78 (dla metody XRF) umożliwiające szacowanie ilości materii organicznej na podstawie zawartości pierwiastków śladowych. Uzyskane modele matematyczne pozwalają na wyliczanie zawartości materii organicznej TOC dla głębokomorskich, bogatych w materię organiczną łupków sylurskich na bazie pomiarów pierwiastków śladowych wykonanych metodą spektrometrii masowej ICP-MS oraz metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF. Szczególnie istotna jest możliwość wykorzystania pomiarów przeprowadzonych przenośnym spektrometrem fluorescencji rentgenowskiej. Badania te są szybkie, mogą być prowadzone na próbkach okruchowych w trakcie trwania wiercenia. Modele oparte na wynikach XRF pozwalają więc w szybki sposób modelować zawartość TOC jeszcze w trakcie wiercenia.
EN
Many trace elements are associated with organic matter. The total organic carbon (TOC) content can be thus calculated basing on the chemical composition measurements. The aim of the presented paper was to evaluate the possibility of estimating the organic matter amount on the basis of trace elements such as: Ni, Cu, Mo, U, V, Zn, Cr, Sr, Pb and Co, for Silurian black shales. Correlations between individual elements and total organic carbon were analysed. Next, mathematical models allowing to calculate the amount of organic matter based on the content of elements significantly related to TOC were constructed. Both more accurate chemical composition analyses (ICP-MS mass spectrometry method) and measurements of lower detectability performed with portable X-ray fluorescence spectrometer EDXRF were used. The relationships between the content of trace elements and the total organic carbon content TOC were found for such elements as: V, Cu, U, Ni, Mo, Cr (ICP-MS) and V, Cu , Cr and Ni (XRF). Mathematical models allowing for TOC quantification based on trace elements, characterized by determination coefficients R2 from 0.84 to 0.92 (for ICP MS method) and from 0.75 to 0.78 (for XRF method) were obtained with the use of the multiple regression method. The mathematical models allow to calculate the content of organic matter TOC for Silurian black shales on the basis of trace element data obtained by both mass spectrometry ICP-MS and X-ray fluorescence spectrometry EDXRF. The possibility of using measurements made with a portable X-ray fluorescence spectrometer is particularly important. Such measurements are fast and can be carried out on cuttings during the drilling process. Models based on XRF results therefore allow for quick modelling of the TOC content during the drilling process.
EN
Socks’ comfort has vast implications in our everyday living. This importance increased when we have undergone an effort of low or high activity. It causes the perspiration of our bodies at different rates. In this study, plain socks with different fiber composition were wetted to a saturated level. Then after successive intervals of conditioning, these socks are characterized by thermal resistance in wet state at different moisture levels. Theoretical thermal resistance is predicted using combined filling coefficients and thermal conductivity of wet polymers instead of dry polymer (fiber) in different models. By this modification, these mathematical models can predict thermal resistance at different moisture levels. Furthermore, predicted thermal resistance has reason able correlation with experimental results in both dry (laboratory conditions moisture) and wet states.
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej dwóch modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazu w gazociągu, modelu hiperbolicznego i modelu parabolicznego. Celem analizy było określenie warunków pracy gazociągu dla każdego z modeli.
EN
The article presents a comparative analysis of two mathematical models describing the transient gas flow in a pipeline, a hyperbolic and parabolic model. The main goal of the analysis was to determine the operating conditions of the gas pipeline for each model.
4
Content available Analizy epidemiologiczne w środowisku MATLAB/Octave
PL
W artykule skonstruowano proste modele matematyczne rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oparte na równaniach różniczkowych oraz automatach komórkowych. Na przykładzie modeli SIS i SIR zilustrowano praktyczne zastosowanie pojęć matematycznych nauczanych w toku studiów. Za pomocą symulacji komputerowych, do których użyto pakietów matematycznych MATLAB i Octave, uzyskano wizualizacje tempa rozwoju danej choroby oraz zasięgu epidemii. Ponadto przedstawiono informacje o zastosowaniu e-technologii w kształceniu studentów.
EN
Epidemiology is a branch of medicine that studies the causes, development and spread of infectious diseases, as well as other large-scale diseases in human societies. Information about infectious diseases helps to control the health problem of the society and enables research of the outbreak of an epidemic. In our article, we construct simple mathematical models of the spread of infections: the model of a disease with no immunity against re-infection (SIS model) and the model including such an effect (SIR model). Moreover, we present numerical simulations in MATLAB and Octave, which illustrate the rate and extent of disease epidemics. In addition, information on the use of e-technologies in the education of students is presented.
PL
Sformułowano matematyczny model katalitycznego reaktora fluidyzacyjnego współpracującego z fluidyzacyjnym wymiennikiem ciepła. Omówiono wpływ zjawiska adsorpcji fizycznej substratu na charakterystykę stacjonarną i dynamiczną analizowanej konfiguracji. Wykazano, że w zakresie niskich temperatur surowca adsorpcja ma istotny wpływ na położenie gałęzi stanów stacjonarnych. Dokonano analizy wpływu sorpcji fizycznej na dynamikę reaktora podczas jego rozruchu oraz w sytuacji występowania zewnętrznych perturbacji.
EN
Math. model of a system of 2 interconnected fluidization devices was developed. The system consisted of a catalytic reactor and a heat exchanger. It was used to computer simulations of chem. reactions under varying conditions. Low temp. of the raw material introduced into the system had a significant impact on the course of the processes.
PL
Modelowanie procesów technologicznych stawia wciąż nowe wyzwania ośrodkom badawczym w problematyce, dotyczącej w szczególności aspektów matematycznych. W pracy podjęto w oparciu o wybrany proces technologiczny zagadnienie jego opisu fizycznego, w którym najogólniej były wielkości badane (poprzez zmienne niezależne) i wielkości wynikowe (jako zmienne zależne). Zaproponowane modele matematyczne dla wielu zmiennych odpowiadają równaniu (wielomianowemu) drugiego stopnia. Celem zaś identyfikacji szczegółowej postać modelu zaproponowano odpowiednio trzypoziomowy plan eksperymentu. W przykładowych rozważaniach przyjęto funkcję regresji dla czterech zmiennych niezależnych. Otrzymane równanie regresji dla zmiennych niezależnych i zależnych zweryfikowano statystycznie parametrami tj. współczynnikiem regresji wielokrotnej, testem Snedocora oraz t-Studenta. Finalna postać statystyczna modelu posłużyła do znalezienia warunków jego optymalizacji. Otrzymane punkty ekstremalne oraz ekstremalna wartość funkcji (MIN, MAX) pozwalają wskazać najistotniejsze warunki realizacji procesu technologicznego. Przedstawiona metodyka może być wykorzystana dla dowolnie zróżnicowanych modeli matematycznych drugiego stopnia z uwagi na możliwość analitycznego rozwiązania zagadnienia optymalizacji.
EN
Modelling of technological processes constantly poses new challenges to research centres in issues related to the peculiarity of mathematical aspects. In the paper, on the basis of the selected technological process, the problem of its physical description was undertaken, in which most generally there were examined quantities (through independent variables) and resultant quantities (as dependent variables). The proposed mathematical models for many variables correspond to the (polynomial) second degree equation. In order to identify the detailed form of the model, a three-level plan of the experiment was proposed accordingly. In the exemplary considerations, a regression function was adopted for four independent variables. The obtained regression equation for independent and dependent variables was verified statistically by parameters, i.e. the multiple regression coefficient, the Snedocor test and the t- Student test. The final statistical form of the model was used to find the conditions for its optimization. The obtained extreme points and the extreme value of the function (MIN, MAX) allow to indicate the most important conditions for the implementation of the technological process. The presented methodology can be used for any of the most diversesecond degree mathematical models due to the possibility of analytical solution of the optimization problem.
EN
The issue of ensuring the construction of materials and products, necessary quality characteristics and durability, is associated with the solution of many problems arising both in the construction industry enterprises and in the conditions of a construction site. Most of these (construction-technological) problems are solved due to the rational choice of raw materials, changes in the ratio between the main components, as well as production modes. The method of solving such problems assumes simultaneous consideration of many factors (composition, consumption of components, formation conditions, hardening, etc.) and providing many parameters (workability, strength, frost resistance, water resistance, etc.), which in practice is difficult to implement by traditional methods of experimentation because of high labor intensity of the work and the need for complex analysis. The article considers using methods of system analysis and mathematical planning of experiments in the study of building materials quality. Methods of obtaining mathematical models of various types, their interpretation and analysis, as well as the basic principles of using system analysis for solving the problems of building materials technology are presented. The technique of mathematical planning of experiments is presented. The main types of tasks solved with this method are analyzed, optimization criteria for solving problems of concrete technology are formulated. Methods for constructing linear and nonlinear models, their statistical analysis, and typical plans for carrying out experiments are presented.
EN
In this study, an industrial fixed-bed for mercury adsorption from natural gas, was evaluated by mathematical models. Equilibrium isotherms, kinetics equations, and adsorption models were applied to available data to evaluate sorbent characteristics, and then study bed’s performance under different case studies. Models solutions are evaluated by linear-regression and coefficient of determination. The study confirmed that the system is characterized by irreversible equilibrium. Examining of kinetics equations indicated the inclusion of chemisorption and intra-particle diffusion as ratelimiting steps. Bohart-Adams model was found the best fitting model with good match between model’s assumptions and available bed’s information. Model prediction for bed’s design-basis was examined and found good match with manufacturer’s data-sheet.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki oznaczeń trytu w wodach z czterech źródeł usytuowanych na terenie Pienińskiego Par¬ku Narodowego. Za pomocą programu FLOWPC podjęto próbę oszacowania trytowego wieku wód w systemie hydrogeologicznym, tj. czasu wymiany wody w zbiornikach drenowanych przez źródła. Z uwagi na skomplikowany porowo-szczelinowy system krążenia wód i niewielkie obszary zasilania najbardziej prawdopodobne wyniki uzyskuje się dla modeli dyspersyjnych i eksponencjalno-tłokowych. Uzyskane wyniki szacowania wieku wód, niezależnie od przyjętego modelu i jego parametrów, potwierdzają stosunkowo młody wiek wód, nieprzekraczający najprawdopodobniej 30 lat, i świadczą o drenowaniu przez badane źródła wód współczesnego zasilania infiltracyjnego.
EN
The paper presents the results of tritium determinations in four springs located within the Pieniny National Park. The attempt of assessing the age of groundwater, i.e. the groundwater tritium turnover time in the drained reservoirs was made using the FLOWPC computer code application. Due to the complex fissure-pore groundwater circulation system as well as relatively small recharge areas, the most reliable results were obtained for dispersion and exponential-piston flow models. The obtained groundwater age estimations, regar¬dless of the assumed model and its parameters, corroborated the relatively young age of studied waters, presumably not exceeding 30 years. This proves that the studied springs in the Pieniny National Park are recharged mainly by modern infiltration.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nowe podejście do ilościowej, bezwymiarowej oceny efektywności i konkurencyjności procesów produkcyjnych. Wprowadzono nowe pojęcia jakości procesu i względnej jakości produktu. Jakość procesu wyrażono wektorowo i skalarnie. Wektor jakości procesu wyrażono iloczynem niezawodności przez wektor z sumy trzech składowych uwzględniającej skład powtarzalności gramatury i minimum kosztów. Zaproponowano dwie nowe skalarne miary jakości procesu jako modułu wektora jakości i iloczynu mieszanego trzech wektorów bazy procesu. Wyróżniono też nowe pojęcie względnej jakości produktu (WJP). Przedstawiono separowalność i związek obydwu pojęć. Metodę oceny zilustrowano obliczeniami na przykładzie procesów piekarniczych realizowanych w piekarni w województwie pomorskim. Wykazano przydatność robotyzacji prowadzącej do znacznego podwyższenia wskaźników jakości procesu. Opracowane nowe ilościowe i wektorowe miary jakości procesu dają możliwości budowy algorytmów technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych prowadzących do innowacyjności i wzrostu efektywności procesów produkcyjnych.
EN
This article presents a new approach to quantitative dimensionless assessment of the efficiency and competitiveness of production processes. New concepts of process quality and relative product quality have been introduced. Process quality was expressed in vector and scalar. The process quality vector ono was expressed by the product of reliability by the vector from the sum of three components taking into account the composition of grammage repeatability and the minimum cost. Two new scalar measures of process quality as a quality vector module and the mixed product of three process base vectors are proposed. A new concept of relative product quality (WJP) was also highlighted. Separability and relationship of both concepts is presented. The assessment method is illustrated by calculations on the example of baking processes carried out at the bakery in the Pomeranian Voivodeship. The usefulness of robotization leading to a significant increase in process quality indicators has been demonstrated. New quantitative and vector measures of process quality have been developed that provide the opportunity to build technological, economic and organizational algorithms that lead to innovation and increase in the efficiency of production processes.
PL
W ramach przedstawionej pracy przeprowadzono analizę modeli matematycznych umożliwiających ocenę wartości współczynnika przewodności cieplnej skały na podstawie składu mineralnego i porowatości. Zastosowano różnego rodzaju modele, od najprostszych, zakładających warstwową budowę skały, do bardziej skomplikowanych modeli inkluzji niesferycznych. Wartości obliczone porównano z danymi laboratoryjnymi. Uzyskane wyniki umożliwiły dobór optymalnych modeli służących do obliczenia przewodności cieplnej piaskowców podłoża Karpat.
EN
Mathematical models for the estimation of the thermal conductivity of rocks on the basis of mineral composition and porosity were analyzed in the presented work. Different types of models from the simplest, layer models to more complex nonspherical inclusions models were introduced. The calculated values were compared with the laboratory data. The obtained results enabled the selection of the most effective models for the calculation of the thermal conductivity of the Carpathian basement sandstones.
PL
W ramach przedstawionej pracy przeprowadzono analizę modeli matematycznych umożliwiających ocenę wartości współczynnika przewodności cieplnej skały na podstawie składu mineralnego i porowatości. Zastosowano różnego rodzaju modele, od najprostszych, zakładających warstwową budowę skały, do bardziej skomplikowanych modeli inkluzji sferycznych. Wartości obliczone porównano z danymi laboratoryjnymi. Uzyskane wyniki umożliwiły dobór optymalnych modeli służących do obliczenia przewodności cieplnej piaskowców fliszowych.
EN
Mathematical models for the estimation of the thermal conductivity of rocks on the basis of their mineral composition and porosity were analyzed in the presented work. Different types of models from the simplest, layer models to more complex spherical inclusion models were introduced. Calculated values were compared with the laboratory data. The obtained results enabled the selection of the most effective models for the calculation of the thermal conductivity of flysch sandstones.
PL
W artykule znajduje się analiza modeli wykorzystywanych do obliczania parametrów procesu spalania w silnikach tłokowych. Jedną ze stosowanych technik jest modelowanie oparte na opisie matematycznym zjawisk fizycznych. Poziom złożoności takiego opisu uzależniony jest jednak od celu modelu, efektywności obliczeń i możliwości uzyskania wiarygodnych danych pomiarowych. W pracy przedstawiono różne metody modelowania zjawisk zachodzących w cylindrze silnika tłokowego o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono założenia i efekty modelowania z zastosowaniem modeli od 0-wymiarowych i jednostrefowych po złożone modele 3-wymiarowe, opisujące zjawiska turbulentnych ruchów mas z zastosowaniem komputerowej mechaniki płynów.
EN
The article presents an analysis of models used to calculate combustion process parameters in piston engines. One of the applied techniques is modeling based on the mathematical description of physical phenomena. The level of complexity of such a description depends, however, on the purpose of the model, the efficiency of calculations and the possibility of obtaining reliable measurement data. The paper presents various methods of modeling phenomena occurring in the cylinder of a Diesel engine. Presented are assumptions and effects of modeling using models from 0-dimensional and single-zone to complex 3-dimensional models, describing the phenomena of turbulent mass movements using computer fluid mechanics.
EN
The determination of the form of a probability density function (PDF3) of diameters for nodular particles by using a probability density function (PDF2), which form is empirically estimated from cross-sections of these nodules in a metallographic specimen, can be regarded as a special case of Wicksell's corpuscle problem (WCP). The estimation of the PDF3 for the nodular particles provides information about the kinetics of these particles nucleation, and so about the kinetics of their growth. This information is essential for building more accurate mathematical models of the alloy crystallization. In the paper there are presented two derivations of the methods used for the estimation of the PDF3 form. The first method bases on diameters received from a planar cross-section. The second one uses also data from the planar cross-section but not the diameters only chords. Both methods provide practical rules for the analysis of the empirical diameters’ and chord’s size distribution and allow to estimate the mean value of the external surface area of the particles.
PL
Trihalometany (THM), jako uboczne produkty dezynfekcji wody chlorem, są związkami powstającymi w procesie dostarczania wody do konsumenta. Zarówno złożoność kinetyki reakcji, jak i duża liczba czynników wpływających na jej przebieg powodują trudności w szacowaniu poziomu stężenia trihalometanów w punktach kontroli jakości wody w systemie zaopatrzenia w wodę. W związku z rewizją w 2015 roku unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia zakres i częstotliwość monitoringu powinny uwzględniać ryzyko zdrowotne konsumenta w całym łańcuchu dostaw wody (ujęcie wody, uzdatnianie, magazynowanie, dystrybucja). Zatem rośnie znaczenie modeli szacowania stężenia trihalometanów w sieci wodociągowej, które uwzględniają parametry jakości wody oraz czynniki eksploatacyjne. Taki model może być istotnym narzędziem decyzyjnym w procesie eksploatacji systemów wodociągowych, ponieważ pozwoli na zarządzanie ryzykiem zdrowotnym przy jednoczesnym ograniczeniu kosztownych analiz laboratoryjnych. W pracy przedstawiono różne modele predykcji stężenia trihalometanów w sieci wodociągowej. Analizowano modele uzyskane za pomocą regresji wielorakiej dla różnych zbiorów danych oraz transformacji THM-ów i zmiennych niezależnych. Porównano wpływ różnych transformacji zmiennych na dokładność predykcji oraz ocenę statystyczną modelu. Badania zostały oparte na danych rzeczywistych, zebranych podczas siedmiu lat eksploatacji jednego z dużych polskich systemów zaopatrzenia w wodę.
EN
Trihalomethanes, disinfection by-products resulting from the reaction between chlorine and organic matter contained in water, appear during delivery of water to consumers. Both the complexity of the reaction kinetics and a large number of factors determining the reaction cause difficulties in the estimation of concentration of THMs in monitoring points in the water supply system. In 2015 it was carried out a revision of the EU directive on the quality of water intended for human consumption. According to the current legal regulation, the scope and frequency of monitoring should take into account the risk of consumer health throughout the whole water supply chain from the catchment area through abstraction, treatment and storage to distribution. Thus there increases the role of prediction models of trihalomethanes concentration. Such models should contain water quality parameters as well as exploitation factors and they may be important decision tool in the process of water system operation. They allow to manage the human health risk, simultaneously they limit the number of expensive laboratory analyses. In this paper we present different prediction models for the concentration of trihalomethanes in waterpipe network. The multiple regression was applied to various data sets and transformations of THMs and independent variables. We establish how different transformations of variables influence on prediction accuracy and statistical properties of the model. Presented research was based on real data collected during seven years of exploitation of one of big Polish water supply systems.
PL
W celu ograniczenia ryzyka powstawania wysokich stężeń trihalometanów (THM) w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi bardzo ważne jest bieżące dostosowywanie warunków operacyjnych eksploatacji układów technologicznych uzdatniania wody do zmieniającej się jakości wody w źródle zasilania. Właściwości rakotwórcze i mutagenne THM-ów w istotny sposób wpływają na częstość monitoringu ich stężeń w systemach zaopatrzenia w wodę, kształtującego znacząco koszty sprzedaży wody. W związku z tym zakres kontroli jakości wody w systemie dystrybucji jest ograniczany do niezbędnego minimum. W takich uwarunkowaniach rośnie znaczenie wykorzystania dobrych modeli matematycznych do symulacji stężeń THM-ów w zmiennych warunkach eksploatacji systemów wodociągowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu różnych czynników na wielkość stężenia generowanych THM-ów, takich jak: odczyn wody pH, absorbancja UV w 272 nm, utlenialność, OWO, dawka chloru, stężenie chloru pozostałego. Wszystkie dane zgromadzono podczas badań prowadzonych w rzeczywistym systemie zaopatrzenia w wodę. Celem analiz było zastosowanie narzędzi statystycznych do określenia, które z wymienionych czynników (zmienne niezależne) mają największy wpływ na zmienną zależną, czyli wielkość powstających THM-ów w sieci wodociągowej.
EN
It is very important to adapt water treatment arrangements to changing conditions of raw water quality in the order to reduce the risk of too high concentration of generated trihalomethanes (THMs). Since THMs are danger for human health because of their mutagenic and carcinogenic character, their monitoring in whole water supply system should be frequent. The precise monitoring of THM is expensive so it is limited to indispensable minimal range because of its close relation to price of water delivered to consumers. Hence increases the role of good mathematical models predicting the concentration of THMs in changing operating condition of real water supply system. In this paper authors analyzed different factors influencing the THMs concentration, such as pH, temperature, UV absorbance 272, chemical oxygen demand, total organic carbon, chlorine dose, residual chlorine. All data were collected in real water supply system. The statistical tools were used to identify which of listed factors (independent variables) are of the most impact on dependent variable (level of THMs generated in water pipe network).
PL
W artykule przedstawiono propozycję trzech metod matematycznego modelowania kształtu nasion lnu z wykorzystaniem krzywych parametrycznych, krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych. W metodzie 1 matematycznego opisu kształtu nasion lnu zastosowano równania parametryczne bryły z ostrym wierzchołkiem. W metodzie 2 zastosowano równania parametryczne bryły z łukowym wierzchołkiem. W metodzie 3 zastosowano równania parametryczne krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych. Wybrane do modelowania nasiona sfotografowano w płaszczyźnie XZ aparatem Panasonic LUMIX DMC-TZ3. Miarą oceny była na ustalonej wysokości w płaszczyźnie XZ maksymalna różnica odległości między krawędzią nasiona a krawędzią modelu. Metoda z wykorzystaniem krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych może być stosowana do matematycznego modelowania kształtu nasion lnu.
EN
The article presents of three methods of mathematical modeling of the shape of flax seed with the use of parametric curves, Bezier curves and curves of cross sections. In the method 1 mathematical description of the shape of the flax seed used parametric equations with a sharp apex. In method 2 uses parametric equations topped with an arched apex. The method 3 uses parametric equations of curves and Bezier curves of cross sections. Selected to modeling seeds photographed in the XZ plane Panasonic LUMIX DMC-TZ3 camera. Measure of assessment at a fixed height in plane XZ is maximum difference in distance between the edge of the seed and the edge of the model. Method using Bézier curves and cross-sections can be used for mathematical modeling of the shape of the flax seeds.
PL
W artykule przedstawiono oryginalną metodykę i modele matematyczne z czasem ciągłym analizy efektywności techniczno-ekonomicznej skojarzonych źródeł ciepła i energii elektrycznej, ich wartości rynkowej oraz analizy i wyceny rynku ciepła przez nie zasilanego. Do tej pory w literaturze przedmiotu znane i stosowane były jedynie zapisy dyskretne mierników efektywności ekonomicznej inwestycji, które mają szereg istotnych wad, a których pozbawione są już zapisy w czasie ciągłym. Przedstawione w artykule modele mają charakter ogólny, gdy podstawi się w nich za produkcję ciepła wartość zero, otrzymuje się modele dla elektrowni, gdy natomiast wyzeruje się produkcję energii elektrycznej, otrzymuje się modele dla ciepłowni.
EN
Presented is a unique methodology and mathematical models with continuous time technical and economical efficiency analysis of CHP sources and their market value as well as of analysis and valuation of a heat market provided by them. And, if it comes to the literature on the subject, there have been known and applied until now only the discrete records of the investment economic performance indicators which have a number of important drawbacks - but you cannot find such drawbacks in continuous time records. Presented here models are of general nature and when the heat production is substituted in them with a value of zero you get models destined for power stations or, when you zero the electric energy production, you get models that can be applied for heating stations.
PL
W artykule zaprezentowano trzy modele matematyczne za pomocą których można dokonać prognozowania stanów zapasów jak i sprzedaży w różnych współzależnych ogniwach łańcucha logistycznego. W celu opisu matematycznego zadania rozpoznawania wykorzystano zbiory rozmyte. Zostały one zastosowane do opisu nieprecyzyjnych związków między różnymi ogniwami łańcucha jak i do oceny niepewnej dziedziny sprzedaży. Modele zostały zweryfikowane w procesie eksperymentalnym i porównane ze znanymi z literatury algorytmami bazującymi na modelach bayesowskich jak i sieciach neuronowych oraz modelach markowskich.
EN
The article presents three mathematical models which can be used to forecast the stock situation as well as sales in various interrelated links of the logistics chain. The fuzzy sets were used to describe the mathematical task of recognition. They were used to describe the imprecise relationships between the various links in the chain and to evaluate the uncertainty of the sales domain. The models were verified in the experimental process and compared with literature-based algorithms based on Bayesian models as well as the nerotic models and Markov models.
EN
The optimal parameters of functioning of a seller’s logistic system do not always satisfy the requirements of a buyer. This situation often occurs when there’s the task of inventory analysis models with the compensated shortages. The optimal time for the absence of goods from the perspective of the seller may not be large enough. The penalties for waiting of the goods by the buyer do not compensate his loss during this time. Building a model of inventory management with the requirements of the buyer allows optimizing the logistics processes of the seller.
PL
Parametry optymalne dla funkcjonowania systemu logistycznego sprzedawcy nie zawsze spełniają wymagania kupującego. Taka sytuacja często się pojawia podczas rozwiązywania problemów z kontroli zapasów z deficytem kompensowanym. Optymalny czas braku towaru z punktu widzenia sprzedawcy może być dość dużym. Razem z tym sankcje w przypadku czekania towaru przez kupującego nie kompensują jego straty w ciągu tego czasu. Budowanie modelu zarządzania zapasami, biorąc pod uwagę wymagania klienta, umożliwia optymalizować procesy logistyczne sprzedającego.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.