Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reverse logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
On the basis of legal, environmental, social, and economic factors, reverse logistics and closed-loop supply chain issues have attracted attention among both academia and practitioners. A growing number of publications is an expression of reverse logistics trend in the literature which has been lasted for around 40 years. Hence, a comprehensive literature review of recent and state-of-the-art papers is vessential to draw a framework of the past, and to support researchers in their works by indicating journals or adequate references. The aim of this paper was to prepare appropriate literature review procedure and following it to review all papers whose main topis was reverse logistics. The papers were analyzed and categorized to construct a useful foundation of past research with respect to the scale of number of research on reverse logistics, considering stages of reverse logistics development, targeted journals, main research centres and leading countries. Moreover there were reccommended the most valuable papers as references.
EN
Potential chem. risks related to the industrial application of metal-working fluids were assessed. The complex definemeasure- analyze-improve-control approach and cause-effect connection were used for total fluid management within reverse logistics. The fluids contained substances that improved lubrication and cooling performance (petroleum, hydrotreated heavy paraffin, sulfonic acids and their Na salts, mineral oil, and pyridine 2-thiol-1-oxide Na salt) with acute and chronic toxicity to aquatic organisms and health risk for human. Emulsifiers, corrosion inhibitors, extreme pressure additives, foaming inhibitors and biocides were also included. They prevented any possible quality deterioration due to biocontamination.
PL
Oceniono potencjalne ryzyka chemiczne związane ze stosowaniem cieczy do obróbki metali MWF (metal-working fluids) w przemyśle. Do całkowitego zarządzania tymi cieczami w logistyce zwrotnej wykorzystano złożone podejście DMAIC (define-measure-analyze-improve-control) oraz wykres przyczynowo-skutkowy CD (cause and effect diagram). Ciecze MWF obejmowały substancje poprawiające wydajność smarowania i chłodzenia. Uwzględniono również emulgatory, inhibitory korozji, dodatki smarne typu EP, inhibitory pienienia i biocydy. Zapobiegały one ewentualnemu pogorszeniu jakości, do którego mogłoby dojść w wyniku zanieczyszczenia biologicznego. Oszacowano, że roczne zużycie MWF przekracza 2 mln m3, podczas gdy ilość odpadów może być 10-krotnie większa. Należy jednak brać pod uwagę również stosowane w przemyśle MWF zawierające ropę naftową, ciężką uwodornioną parafinę, kwasy sulfonowe i ich sole sodowe, olej mineralny oraz sól sodową 1-tlenku pirydyno-2-tiolu jako substancje chemiczne wykazujące ostrą i przewlekłą toksyczność dla organizmów wodnych oraz stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ciecze MWF poddano intensywnej kontroli regulacyjnej, zgodnie ze standardami Komitetu Doradczego ds. Standardów Cieczy do Obróbki Metali (MWFSAC) i sporządzonego przez niego sprawozdania końcowego z 1999 r. W sprawozdaniu tym MWFSAC zaleca ograniczenie wykorzystywania tych cieczy w miejscu pracy do ilości nieprzekraczającej 0,5 mg/m3.
3
EN
In this study, an attempt has been made to characterize the conditions and the way of conducting negotiations in the closed loop of aluminium waste supply chain. This study focuses on the negotiations on this type of waste between the waste producer (aluminium producer) and the buyer (recycler) and it differs from the negotiations conducted in traditional logistic channels. The motive for the research was to establish that this type of negotiation had not yet been described in the literature on the subject. The research consisted in the analysis of documentation from 69 negotiated deliveries of aluminium dross from various EU countries to a Polish company dealing in its processing and the analysis of conducted structured interviews with representatives of 14 companies selling or buying aluminium dross from various EU countries. The investigation confirmed the research hypothesis that negotiators in a closed-loop supply chain apply intensified strategies to build the trust of the other party in the conducted negotiations and that closed loops are mainly price-based negotiations based on classical purchasing behaviour.
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania warunków oraz sposobu prowadzenia negocjacji w zamkniętej pętli łańcucha dostaw zgarów aluminiowych. U podstaw rozważań leży teza, że negocjacje dotyczące tego typu odpadów na linii wytwórca odpadów (producent aluminium) - odbiorca (recykler), różnią się od negocjacji prowadzonych w tradycyjnych kanałach logistycznych. Motywem podjęcia badań było ustalenie, że ten typ negocjacji nie został jeszcze opisany w literaturze przedmiotu. Badanie polegało na analizie dokumentacji z 69 negocjowanych dostaw zgarów aluminiowych z różnych krajów UE do polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się ich przerobem oraz analizie przeprowadzonych wywiadów ustrukturyzowanych z przedstawicielami 14 przedsiębiorstw sprzedających bądź kupujących zgary aluminiowe z różnych krajów UE. Badanie potwierdziło postawione hipotezy badawcze, zgodnie z którymi negocjatorzy w zamkniętych pętlach łańcucha dostaw stosują wzmożone strategie zmierzające do zbudowania zaufania drugiej strony oraz że w pętlach zamkniętych prowadzi się głównie negocjacje oparte na cenie, bazujące na klasycznych zachowania zakupowych.
EN
The paper’s aim is to present the specificity of defective products management in production companies in the furniture industry with the usage of reverse logistics processes. The goal of the article is to highlight the growing importance of development and necessity of introduction the defective products management into production companies’ strategy and implementation of the reverse logistics processes in this regard into their practice. The theoretical part introduces the defective products management. It defines the defective products in manufacturing enterprises and presents the methods of their management when occurred. Also, the reverse logistics concept is presented, as its processes state the solution in this regard. The research part is based on the research survey made in 2019 year in the form of a questionnaire. It was addressed to the Polish manufacturing companies in sectors with high potential for the creation of defective products, however for the purpose of this paper only a part covering the furniture industry respondents was chosen. The research sample has been determined based on representative method and calculated as a representative sample, so that the results of the study reflect the situation of all Polish furniture production companies. The research part also covers the development and verification of model of defective products management with reverse logistics processes in production companies. The conclusion highlights the importance of reverse logistics processes as the support for the defective products management.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zarządzania produktami niepełnowartościowymi w firmach produkcyjnych z branży meblarskiej z wykorzystaniem procesów logistki zwrotnej. Jest nim również podkreślenie rosnącego znaczenia rozwoju i konieczności wprowadzania zarządzania produktami niepełnowartościowymi do strategii firm produkcyjnych i wdrażania procesów logistyki zwrotnej w tym zakresie do ich praktyki gospodarczej. Część teoretyczna przedstawia zarządzanie produktami niepełnowartościowymi. Definiuje je w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przedstawia metody zarządzania nimi. Przedstawiono tu także koncepcję logistyki zwrotnej, ponieważ jej procesy stanowią istotne rozwiązanie w tym zakresie. Część badawcza oparta jest na analizie efektów badania ankietowego przeprowadzonego w 2019 roku. Badanie to było adresowane do polskich firm produkcyjnych operujących w sektorach o wysokim potencjale powstawania produktów niepełnowartościowych, jednak na potrzeby tego artykułu wybrano tylko część obejmującą respondentów z branży meblarskiej. Próba badawcza została ustalona na podstawie metody reprezentatywnej i obliczona jako próba reprezentatywna, tak aby wyniki badania odzwierciedlały sytuację wszystkich polskich firm produkujących meble. Część badawcza obejmuje również weryfikację modelu zarządzania produktami niepełnowartościowymi z wykorzystaniem procesów logistyki zwrotnej w firmach produkcyjnych. W konkluzji podkreślono znaczenie procesów logistyki zwrotnej jako wsparcia dla zarządzania produktami niepełnowartościowymi.
EN
The objectives of this study were to develop a framework of the collaboration network, operational performance, and reverse logistics determinants on the performance outcomes of the auto parts industry, and to study the direct, indirect, and overall effects of the factors that influence the performance outcomes of the auto parts industry. This quantitative research utilized a questionnaire as the tool for data collection, which was completed by the managers in the auto parts industry from 320 companies. According to the analysis with the Structural Equation Modeling (SEM), it was found that the collaboration networks, operational performance, and reverse logistics positively affect the performance outcomes; whereas, the collaboration networks mainly affect the development of organizations by causing performance outcomes to continue growing unceasingly, including the enhancement of sustainable competitive capacity and the operational results of the auto parts industry.
PL
Artykuł podejmuje problematykę logistyki zwrotnej jako instrumentu przewagi konkurencyjności w przedsiębiorstwach. Przedstawiono w nim czym zajmuje się logistyka zwrotów oraz jaki ma ona wpływ w poszczególnych gałęziach w przedsiębiorstwie. Omawiane są także elementy logistyki zwrotnej tworzące przewagę konkurencyjną. Przeanalizowano również temat efektywności ekonomicznej i ekologicznej logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie przy użyciu wskaźników pomiaru dla działań zwiększających efektywność surowcową dzięki logistyce odzysku.
EN
The article deals with the problem of reverse logistics as an instrument of competitive advantage in enterprises. It presents what logistics deals with and what impact it has in particular branches in the enterprise. The elements of reverse logistics that create a competitive advantage are also discussed. The subject of economic efficiency and ecological return logistics in the enterprise was also analyzed using measurement indicators for measures increasing resource efficiency thanks to recovery logistics.
EN
Background: Omni-channel retailers have been growing globally to connect with customers anywhere and thus blurring the line between online web store and the physical store to deliver a seamless customer experience. The complexities of reverse logistics in Omni-channel firms due to multiple product return options would require these firms to integrate their reverse logistics network in order to reduce the complexities. This forms the basis of this research and two Omni-channel companies’ in Asia are examined in this research. A four-staged framework for the reverse logistics management is being proposed and further developed through these real-life case studies. Methods: We conduct interviews with the staffs from two Omni-channel retailers with operations in Asia to verify their return policies and collect additional information from their websites and customers. We focused on reverse logistics, network design, Omni-channel and the interface between them. We identify a few key factors that influence decision in network design. From there, we propose a conceptual framework and applying it to the Omni-channel retailers to determine, if it is suitable and beneficial to the Omni-channel environment. Results: From the two company findings, it was understood from both of the cases that speed and efficiency is not only essential from the operations point of view, but also the total customer experience from the Omni-channel engagement. Another observation is that a company that makes their own products tend to centralize their reverse logistics operations for economics of scale, while those that rely on suppliers tend to decentralize their reverse logistics operations to leverage on their supplier’s distribution network so as to keep costs low. Conclusions: In this research, we have illustrated how our conceptual framework can be used in Omni-channel companies and how it could help companies design a more responsive and efficient reverse logistics network.
PL
Wstęp: W ostatnim czasie następuje istotny przyrost ilość firm sprzedażowych oferujących swoje towary poprzez wiele kanałów sprzedaży w celu lepszego dotarcia do klienta, zacierając przez to podziała pomiędzy sklepem on-line a tradycyjnym sklepem istniejącym fizycznie. Złożoność logistyki zwrotnej firm wielokanałowych związanej w wielością opcji zwrotu towaru wymaga od firm integracji logistyki zwrotnej w celu redukcji tej złożoności. W pracy zaprezentowano wyniki analizy na podstawie dwóch wielokanałowych firm, działających na terenie Azji. Zaproponowano czterostopniowy schemat zarządzania logistyką zwrotną. Metody: Przeprowadzono wywiady z zatrudnionymi w dwóch wielokanałowych firmach sprzedażowych, działających na terenie Azji w celu oceny ich polityki dotyczącej zwrotów oraz zebrano dodatkowe informacji na temat tych firm z dostępnych stron internetowych oraz od ich klientów. Głównymi elementami poddanymi ocenie była logistyka zwrotów, projekt sieci, kanałów oraz relacje między nimi. Zidentyfikowano kluczowe czynniki wpływające na kształt zaprojektowanej sieci. Na podstawie zebranych danych stworzono koncepcję, którą przedstawiono wielokanałowym firmom sprzedażowym w celu oceny jej przydatności. Wyniki: Na podstawie danych uzyskanych z analizowanych firm stwierdzono, że kluczowym jest szybkość i efektywność zarówno z punktu widzenia dokonywanych operacji jak i wobec oczekiwań klientów. U firmy oferującej produkty własne zaobserwowano tendencję do centralizacji logistyki zwrotów w celu uzyskania ekonomii skali. Natomiast u firmy, opierającej się na dostawcach zaobserwowano tendencję do decentralizacji operacji logistyki zwrotnej poprzez wykorzystanie sieci logistycznej dostawców i dzięki temu na obniżeniu kosztów całkowitych. Wnioski: W pracy zaprezentowano i zilustrowano koncepcję, mogącą mieć zastosowanie dla wielokanałowych firm, wspomagające je w zaprojektowaniu bardziej efektywnej sieci logistyki zwrotnej.
PL
Rozwój gospodarczy wywołuje coraz większą potrzebę przemieszczania odpadów. W związku z tym gospodarowanie odpadami nierozerwalnie wspierane jest poprzez działania logistyczne. Menadżerowie mając również świadomość, że transport odpadów wymaga skrupulatnych planów logistycznych, tworzonych w celu nie tylko realizacji usług na najwyższych standardach, ale również wydajnej pracy całego przedsiębiorstwa dużą rolę przywiązują do jakości świadczonych usług. Dlatego koncentracja wokół problematyki działalności firm transportowych stała się istotna ze względu na jakość świadczenia usług. W artykule autorzy przeprowadzili badania procesów przewozowych na obiekcie rzeczywistym. Badaniom poddali dwie trasy w relacji Jasło-Odense-Police-Jasło oraz Jasło-Berlin-Police-Jasło, w których zaimplementowali system monitoringu w celu usprawnienia procesów przewozowych. W rezultacie tego typu działania przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa, dając pewność funkcjonowania na rynku transportowym, a z racji tego, że klienci wymagają elastyczości, szybkości działania i kompleksowej obsługi zleceń transportowych w ramach realizacji dostaw w systemie Just-in-Time i Door-to-Door, staje się ona newralgicznym elementem egzystencji przedsiębiorstwa transportowego.
EN
Economic development evokes an increasing need to transport waste. Therefore, waste management is inextricably supported by logistics activities. Being aware that transport of waste requires meticulous logistics plans, created not only to provide services at the highest standards, but also to efficient work of the whole company, managers attach great importance to the quality of services provided. Therefore, concentration around the issues of transport companies' operations has become important due to the quality of services. In the article, the authors performed research on the transport processes on a real object. The Jasło-Odense- Police-Jasło and Jasło-Berlin-Police-Jasło routes were subject to research; it included implementation of a monitoring system for the purposes of improvement in freight processes. As a result, these types of activities contribute to the company's development, providing certainty on the transport market, and due to the fact that customers require flexibiity, speed of operation and comprehensive handling of transport orders as part of Just-in-Time and Door-to-Door Door delivery, it becomes a crucial element of the transport company's existence.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące recyklingu odpadów pochodzących z okablowania instalacji elektrycznych oraz elementów elektrotechniki samochodowej. Procesy recyklingu rozpatrywane pod kątem logistyki należą do tzw. logistyki zwrotnej i są niezmiernie istotne ze względu na aspekty ochrony środowiska, ekonomiczne i prawne. Opisano zakres zadań związanych z zagospodarowaniem materiałów pochodzących z samochodów wycofanych z eksploatacji a szczególnie okablowania instalacji elektrycznych i elementów elektroniki samochodowej. Logistyka na tym etapie cyklu życia pojazdów jest obszarem najsłabiej zidentyfikowanym, dlatego jest to podstawą do podjęcia badań w tym obszarze działalności gospodarczej kraju.
EN
The article deals with issues related to the recycling of waste from cabling of electrical installations and components of automotive electronics. The recycling processes examined at the logistic angle belong to the so-called “reverse logistics” and are immensely relevant to the environmental, economic and legal aspects. The range of tasks related to management of materials obtained from cars withdrawn out of service, particularly electrical wiring and electronics has been described. Logistics at this stage of the life cycle of cars is a field of least expertise, and this constitutes the basis for conducting research regarding this area of country’s economic activity.
EN
In recent years, Reverse Logistics (RL) has become a field of importance for all organizations due to growing environmental concerns, legislation, corporate social responsibility and sustainable competitiveness. In Reverse logistics, the used or returned products are collected after their acquisition and inspected for sorting into the different categories. The next step is to disposition them for repair, remanufacturing, recycling, reuse or final disposal. Manufacturers may adopt reverse logistics by choice or by force, but they have to decide whether performing the activities themselves or outsourcing to a third party (Martin et al., 2010). Lourenço et al., (2003) described three main areas of improvement within the RL process. Firstly, companies can reduce the level of returns through the analysis of their causes. Secondly, they can work on the improvement of the return’s process and, thirdly, they can create value from the returns. This paper considers the multistage reverse Logistics Network Problem (mrLNP) proposed by Lee et al., (2008). With minimizing the total of costs to reverse logistics shipping cost. We will demonstrate the mrLNP model will be formulated as a three-stage logistics network model. Since such network design problems belong to the class of NP-hard problems we propose a Simulated Annealing (SA) and simulated annealing with priority (priSA) with special neighborhood search mechanisms to find the near optimal solution consisting of two stages. Computer simulations show the several numerical examples by using, SA, priSA and priGA(Genetic algorithm with priority-based encoding method) and effectiveness of the proposed method.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności proekologicznych aspektów logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów proekologicznych logistyki zwrotnej, jej genezę oraz sprawne i efektywne zagospodarowanie odpadów. Przedstawiono w nim uregulowania prawne dotyczące właściwego postępowania z odpadami oraz ich dalsze zagospodarowanie. Zostały przedstawione opisy aspektów i narzędzi logistyki zwrotnej stosowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poruszono również temat efektywności stosowania logistyki zwrotnej oraz sposoby jej pomiaru i wartościowania skutków ekonomicznych i pozaekonomicznych. Przedstawione zostały także, korzyści wynikające z odpowiednio zarządzanego zwrotnego łańcucha dostaw.
EN
The paper discusses the issue of the efficiency of pro-ecological aspects of reverse logistics in a manufacturing company. The aim of the article is to present major pro-ecological aspects of reverse logistics, its origins and the role in efficient waste management. Legal regulations concerning waste management are analyzed. Description of selected aspects and tools of reverse logistics in a manufacturing company are presented. Efficiency of the application of reverse logistics as well as its measurement and evaluation of economic and extra-economic effects are discussed. Benefits resulting from appropriate management of reverse supply chain are presented.
PL
Niniejszy artykuł ukazuje ważną rolę, jaką logistyka zwrotna odgrywa w procesie zarządzania reklamacjami. Stale rosnący poziom wymagań odbiorców finalnych odnoszący się do jakości produktów oraz obsługi posprzedażowej, przekłada się na zwiększenie liczby produktów, które trafiają do odwrotnego przepływu logistycznego. W artykule autorzy dokonali przeglądu definicji logistyki zwrotnej szczególnie w nawiązaniu do reklamacji, przedstawili podział zwracanych produktów oraz najważniejsze procesy, którym mogą podlegać. Na wybrany przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej zobrazowano przepływ logistyki tradycyjnej oraz zwrotnej zarówno dla reklamacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Opisano i zwizualizowano także analizę reklamacji z ujęciem zwróconych produktów, co bezpośrednio zwiększa jej efektywność i skuteczność.
EN
This article shows the important role that plays the reverse logistics in complaints management process. The ever-increasing level of end-user demand for product quality and after-sales service translates into an increase in the number of products that go to the reverse logistics flow. In the article, the authors reviewed the definition of reverse logistics especially in relation to complaints, presented the division of returned products, and the most important processes that they may be subject to. An example of a company from the automotive industry illustrates the flow of traditional logistics and reverse logistics for both external and internal complaints. The complaint analysis of the returned products has also been described and reviewed, which directly increases its effectiveness and efficiency.
EN
Appropriate management of waste streams is a very important part of business operations as it is reflected in the reduction in the flow and use of materials. It also minimizes negative impact on the environment. The article discusses the capabilities of Microsoft Dynamics NAV in the management of reverse logistics processes. We also developed a system supporting reverse logistics as a module for Microsoft Dynamics NAV. It automatically counts waste dividing them into appropriate groups. At the time of writing there was no direct support for waste management in the Dynamics NAV system.
EN
In this paper we apply neuro-fuzzy systems to predict waste production in a company. Waste is produced by companies at every phase of their business, e.g. at the stage of supply, production and distribution. We used data on the production waste of one of the typical Polish manufacturing companies operating in the automotive industry. We predicted monthly waste production by data-driven learning of neuro-fuzzy systems. Neuro-fuzzy systems share with artificial neural-networks the ability to learn from data and the interpretability with fuzzy systems. In the experiments we achieved a high rate of prediction.
PL
Rozwój technologiczny i wzrost gospodarczy stwarzają zagrożenie dla środowiska. Życie i funkcjonowanie człowieka związane jest z planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem przepływu surowców czy materiałów. Jednym z efektów ubocznych funkcjonowania człowieka są odpady. Pojęciem zakładającym spójność trzech systemów: społecznego, gospodarczego i środowiska naturalnego jest ekorozwój. W pracy poruszono zagadnienia zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Omówiono również zagrożenia jakie niesie za sobą nieformalny system gospodarki odpadami. Z powodu niskich kosztów, „szara strefa” przyczynia się do tego, że tylko 25% wszystkich ZSEE jest oficjalnie bilansowanych i poddanych recyklingowi, a pozostałe 75% jest tracone w wyniku nielegalnych działań. Pozostaje więc niewykorzystana duża pula surowców wtórnych. Skuteczniejsze wtórne wykorzystanie ZSEE pozwoliłoby na oszczędności w produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także przyczyniłoby się do ochrony ludzkiego zdrowia i zasobów środowiska.
EN
Undoubtedly the technological development and rate of economic growth creates many environmental threats, with which nature has never faced before. The human activity is currently much more related with planning, implementing and controlling flows of the more or less processed material, and one of the main side effects is generation of waste. Ecodevelopment, as a concept which assumes the coherence of Three Systems: Social, Economic and Environment, seems to be essential also in waste management . In this paper the chosen issues of ecologistics of worn-out electrical and electronic equipment is raised, considering the role of informal waste management sector. Low cost of work in this gray area contributes to situation, when only 25% of WEEE is officially budgeted, thus has a chance to be recycled, when the remaining 75% is uncontrolled and mostly lost, as a result of illegal actions. Politics towards more efficient reuse of WEEE would allow to save the environmental resources, as well as contribute to the protection of human health.
16
Content available remote Bariery logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym – case study
PL
Celem badań była identyfikacja i weryfikacja zgodności występowania barier przyczyniających się do spadku popytu na opakowania wielokrotnego użytku w logistyce zwrotnej analizowanego przedsiębiorstwa z ograniczeniami prezentowanymi w literaturze przedmiotu, m.in. kwestie braku ekologicznej świadomości, stosowanych technologii, przepływu informacji i przygotowania organizacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach: w pierwszej kolejności zrealizowano obserwację uczestniczącą, w drugiej przeprowadzono badanie kwestionariuszowe na osobach zaangażowanych w proces logistyczny. Następnie dokonano konsolidacji wyników z obu badań. Do analizy wykorzystano Diagram Pareto (wynik kwestionariusza), Drzewa Błędów (wynik obserwacji) oraz Narzędzie Analizy Wirusowej (posłużyło do kompleksowego podsumowania całości badań). Wyniki badań potwierdziły istnienie w przedsiębiorstwie barier wymienianych w literaturze. Ponadto, zidentyfikowano barierę związaną z różnorodnością opakowań (różne kształty, wzory na butelkach, istnienie butelek niezwrotnych, niechęć sieci handlowych do przyjmowania zwrotów opakowań, rezygnację dyskontów z zamówień opakowań szklanych) cechującą analizowane przedsiębiorstwo. Przeprowadzona analiza umożliwiła zidentyfikowanie podstawowych przyczyn występowania barier w przedsiębiorstwie, do których zaliczono: stosowane technologie, różnorodność opakowań i brak instrukcji sortowania oraz skutki ich występowania – spadek satysfakcji klientów, opóźnienia w dostawach i wysokie koszty procesu. Działania korygujące i profilaktyczne powinny odnosić się głównie do trzech źródłowych przyczyn.
EN
The purpose of this examination was to identify and verify the compatibility of barriers contributed to decrease in demand for reusable packaging in analysed enterprise with the barriers presented in the literature as: lack of environmental awareness, applied technologies, information flow and organizational preparation. The investigation was conducted in two steps: the first step was participating observation, the second – questionnaires distributed among people involved in the process. The Pareto chart is the result of an interviews, Tree Diagram refers to the observation, Virus Analysis Tool allowed conducting a comprehensive summary of the whole study. Results of survey confirmed that barriers identified in literature are consistent with those found in the examined enterprises. Moreover one more barrier was identified - the variety of packaging (variety of shapes, embellishment, non-returnable bottles, trade chains reluctance to return bottles acceptance, procurement products in glasses bottles by discounts resignations) which is characteristic for analysed enterprise. The investigation enabled to identify the roots of the barriers as technologies applied, variety of packaging and lack of instructions of sorting, and consequences of those barriers – decrease of customers satisfaction, delays in deliveries and high costs of the process. Correction and preventive operations should be focused on these three main roots.
PL
W artykule skoncentrowano się na analizie liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz poziomie ich odzysku. Rozważania prowadzono w kontekście logistyki zwrotnej, dla której podstawowym procesem jest odzysk, w tym recykling. Za cel przyjęto identyfikację czynników wpływających na liczbę pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich odzysk. Do określenia istotności i kierunku tego wpływu zastosowano model danych panelowych. Analizie poddano dane z lat 2006-2012 dla 12 państw Europy.
EN
In the article we analyze the number of end-of-life vehicles and their recovery rate. The discussion is carried out in the context of reverse logistics where recovery, which includes recycling, is the central process. The goal is to identify the factors influencing the number of end-of-life vehicles and their recovery rate. The significance and direction of this influence, is determined through a panel data modelling. The data for 12 European countries from the years 2006-2012 are analyzed.
EN
This paper analyzes theoretical methods of the development and quality control in the company based on the Kaizen philosophy. Particular attention was paid to the stages of continuous improvement and employee involvement in the implementation of quality policy. In the practical part, research based on method diagnostic survey was carried out on the significance of Kaizen implementation in the automotive industry com-pany, where almost half of the improvement ideas reported by employees is implemented into business practice.
EN
Companies by working with suppliers and customers create supply chains. In order to strengthen its competitive position they pay special attention to the quality of products, because it is important for buyers. To ensure the high quality of manufactured products, the functioning of production process should be controlled by the company which allows to identify the causes of abnormalities that cause the deterioration of the quality level of products and the reduction of the resulting wastes. The article presents the identification of causes of non-conforming products from the point of view of the functioning of the supply chain. The first part shows the link between reverse logistics and quality aspects in the supply chain. The second part presents the results of studies which aim is analysis of way of location non-conforming products and their causes in selected metallurgical company. For the analysis were used indicators: total non-conforming products, useful non-conforming products and indicator of scrap. The level of these indicators is planned and monitored by the company on a monthly and annual basis.
EN
The paper discusses the question of the efficiency of eco-logistics on the food market. The aim of the article is to present major problems related to the impact of food production processes, packaging, distribution and transport on the environment. It presents the origins of eco-logistics in relation to the concepts of logistics and reverse logistics. It analyses the characteristics and general assumptions of the efficiency of eco-logistics processes and describes food market as well as its impact on the natural environment. Furthermore it discusses the issue of waste generation and presents business entities operating on the food market in the aspect of their further development. The question of sanitary standards for products of the food sector is analyzed as well as the dynamics of the development of technologies used in the processes of reverse logistics, changing exogenic expectations and systems of values.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności eko-logistyki na rynku produktów żywnościowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów oddziaływania procesów wytwórczych produktów żywnościowych, opakowań, dystrybucji oraz transportu na środowisko. Przedstawiono w nim genezę eko-logistyki w nawiązaniu do pojęcia logistyka i logistyka zwrotna. Została przedstawiona charakterystyka oraz ogólne założenia efektywności procesów eko-logistycznych, jednocześnie opisano rynek produktów żywnościowych oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Ponadto określono w nim problematykę generowania odpadów przez podmioty gospodarcze działające na rynku żywnościowym w aspekcie ich dalszego zagospodarowania. Poruszono, także temat norm sanitarnych dla produktów z sektora gospodarki żywnościowej oraz dynamikę rozwoju technologii wykorzystywanych w procesach logistyki zwrotnej, zmieniających się oczekiwań egzogenicznych i systemów wartości.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.