Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integrated assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The concept of innovative educational environment of higher education establishment is considered and its main components are highlighted. The model of the integrated assessment of implementing innovations in higher education establishment is constructed. The developed model for assessing the level of development of the innovative educational environment of a specific higher education establishment during a certain period has been applied and a graphical analysis of the calculation results has been carried out.
2
Content available City lands investment attractiveness calculation
EN
Improving the technology for determining the investment attractiveness of urban land requires the development and implementation of an integrated assessment method. In this context, the formation of a system of indicators used for the integral assessment is very important. Based on the two-level system of factors proposed in the article, which influence the formation of investment attractiveness of urban land and using a hierarchical classification method, an appropriate system of indicators is constructed. The transition from factors to indicators is ensured by the established causal dependence, which characterizes the causal relationships between factors and functional-planning, territorial indicators, indicators of engineering and territory improvement, indicators of ecology, historical and cultural significance. In article it is proposed to consider the information support as a set of functional-planning, territorial, engineering support and improvement of the territory, environment, ecology, historical and cultural indicators, which are formed on the basis of normative legal acts, systematization of theoretical and methodological provisions, considering technological features and factors, which affect the investment attractiveness of land. Considering the existing directions for the implementation of technology for assessing the investment attractiveness of urban land, the economic, spatial, complex, multifactorial, rating approaches and approach based on the tools and results of mathematical modelling, considering technical, environmental, social and economic factors, which influence the investment attractiveness of urban land have been proposed.
3
Content available Integrated assessment of operations strategy
EN
Ineffective evaluation of operations strategy, resulting in negative side effects, is increasingly frequently reported in literature. It is mostly explained by non-integral and inconsistent assessment. Therefore an integrated framework for assessment was conceptualized to eliminate the reported dysfunctionalities. It is based on the paradigm of New Economy, holism, and departs from common but narrowing approaches, which solely focus on the business/company point of view. The proposal applies an ecosystemic perspective, which is fundamental for collaborative networks or when Internet ecosystems are used to drive operations. Both, procedural and cultural foundations are considered in the proposed solution.
4
Content available remote Algorytm wyboru technologii naprawy mostu wg zasad zrównoważonego rozwoju
PL
Zrównoważony rozwój jest filozofią rozwoju społeczno-ekonomicznego zharmonizowanego z poszanowaniem środowiska. Ocena stosowania tej filozofii w budownictwie opiera się na wiedzy, jakiej dostarcza zintegrowana analiza cyklu życia produktu/obiektu, biorąca pod uwagę aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Rozwijane od ponad 20 lat narzędzia do wykonywania takiej analizy opierają się na bazach danych środowiskowych oraz zagregowanych wskaźnikach wpływu poszczególnych materiałów, produktowi technologii na środowisko i społeczeństwo. Łączne stosowanie analiz środowiskowych, ekonomicznych i społecznych stanowi współczesny algorytm postępowania przy wyborze optymalnego rozwiązania technicznego w budownictwie. Omówienie zasad sporządzania poszczególnych rodzajów analiz cyklu życia oraz przykładowe ich zastosowanie do oceny technologii naprawy mostu jest przedmiotem artykułu.
EN
Sustainable development is a philosophy of social-economic development that aims to meet human needs while preserving the environment. The evaluation of sustainability implementation is based on the integrated life cycle analysis for product/building, taking into account environmental, economical and social aspects. Since twenty years have been developed a lot of tools for this analysis, which is based on the environmental data banks and aggregated indicators for particularmaterials, products and technologies, which measure their impact on environment and society. The joint application of environmental, economical and social analysis creates the contemporary algorithm for optimal technical solution selection in civil engineering. The overall description of above- -mentioned analysis and their application for bridge repair case study is the subject of the paper.
5
Content available remote Integrated assessment of air pollution and greenhouse gases mitigation in Europe
EN
Paper discusses integrated assessment methodology of air pollution and greenhouse gases mitigation. RAINS/GAINS model developed at the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) is described. Its use in policy-relevant analysis is discussed with particular focus on studies for the development of policies of the European Union and under the UN/ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). Importance of interactions and synergies between air pollution and greenhouse gases policies is stressed. Integrated assessment has proven to be an important tool for preparation of air pollution control legislation in Europe. Although most prominent applications of integrated assessment referred to international policies, recently these methods have been applied in several national studies for in-depth analyses at subnational regional level. It is advisable to further disseminate applications of the methodology and software tools for regional assessment.
PL
Artykuł omawia metodologię zintegrowanych ocen redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Opisano model RAINS/GAINS opracowany w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA). Omówiono zastosowanie modelu w studiach mających znaczenie dla kształtowania europejskiej polityki środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Unii Europejskiej oraz prac w ramach Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości. Podkreślono znacznie interakcji i synergii między strategiami kontroli zanieczyszczenia powietrza i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zintegrowane oceny są ważnym elementem działań na rzecz poprawy jakości środowiska w Europie. Dotychczas metody te były stosowane przede wszystkim do badań na poziomie międzynarodowym. Ostatnio znajdują one coraz szersze zastosowanie w badaniach krajowych do szczegółowych analiz na poziomie regionalnym. Celowe jest dalsze rozpowszechnianie zastosowań tej metodologii oraz narzędzi do ocen regionalnych.
EN
Fine particulate matter (PM2.5) air pollution is one of the main environmental health problems in developed countries. According to modeling estimates the PM2.5 concentrations in Poland are among the highest in Europe. In this article we focus on exposure assessment and estimation of adverse health effects due to PM2.5 air pollution. This article consists of two parts. In the first part, we discuss the main methods used to estimate emission-exposure relationships and adverse health effects due to PM2.5 air pollution. In the second part, we present an assessment framework for Poland. We illustrate this framework by estimating the premature deaths and change in life expectancy in Poland caused by anthropogenic, primary PM2.5 emissions from different European countries, and, in proportion, the premature deaths in different European countries caused by primary PMemissions from Poland. The PMemissions were evaluated using the inventory of the European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP). The emission-exposure relationships were based on the previously published study and the exposure-response functions for PM2.5 air pollution were estimated in expert elicitation study performed for six European experts on air pollution health effects. Based on the assessment, the anthropogenic primary PM2.5 from the whole of Europe is estimated to cause several thousands of premature deaths in Poland, annually. These premature deaths are both due to PM2.5 emissions from Poland and transportation of PM2.5 from other European countries, both of these in almost equal parts. The framework presented in this article will be developed in the near future to a full scale integrated assessment, that takes into account both gaseous and PM air pollution.
PL
Zanieczyszczenie powietrza drobnym pyłem (PM2,5) jest jednym z głównych problemów zdrowotnych związanych ze środowiskiem. Wartości stężeń PM2,5 w Polsce znajdują się wśród największych w Europie. W tej pracy skupiono się na ocenie ekspozycji ludzi na PM2,5 oraz na oszacowaniu szkodliwych skutków tego zanieczyszczenia. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części przedstawiono podstawowe metody estymacji zależności ekspozycji od emisji i wyznaczania szkodliwych skutków spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza drobnymi pyłami. W drugiej części przedstawiono zarys modelu zintegrowanego do oceny szkodliwości drobnych pyłów dla Polski. Jest on ilustrowany oszacowaniem liczby przedwczesnych zgonów i zmianą oczekiwanej długości życia w Polsce spowodowanymi antropogenną emisją pierwotnych drobnych pyłów w krajach europejskich oraz odwrotnie, liczbami przedwczesnych zgonów w krajach europejskich spowodowanych emisją pierwotnych drobnych pyłów w Polsce. Emisje PM2,5 oceniono na podstawie inwentaryzacji dokonanej w ramach European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP). Zależność ekspozycji od emisji oparto na wynikach wcześniej publikowanych badań, a odpowiedź na ekspozycję na zanieczyszczenia PM2,5 oceniono na podstawie ocen zebranych od sześciu ekspertów europejskich zajmujących się zdrowotnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Z przeprowadzonej oceny wynika, że antropogenna emisja pierwotnych drobnych pyłów w Europie powoduje w Polsce kilka tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Są one wynikiem zarówno emisji w Polsce, jak i transportu pyłów z innych krajów europejskich, mniej więcej w równych częściach. Przedstawiona w artykule konstrukcja będzie rozwijana w celu uzyskania zintegrowanej oceny w pełnej skali, obejmującej zarówno zanieczyszczenia gazowe jak i pyły.
PL
Wyznaczanie kierunku polityki dla kolejnych trzech pokoleń jest zadaniem trudnym. Społeczeństwa lubią wprawdzie futurologiczne refleksje, ale nie posiadają skutecznych instytucji zdolnych przeprowadzić długoterminowe przygotowania. Jeśli zagłębimy się w zrównoważoność, zadanie okazuje się niewykonalne. Zrównoważoność stawia wymagania. Wymaga od nas funkcjonowania jedynie w ramach granic naturalnej tolerancji przyrody i docenienia wartości procesów zachodzących w ekosystemie. Nie posiadamy jednak podstaw naukowych ani kompetencji by wypełnić te postulaty. Jednocześnie będziemy musieli dostrzegać prawa sprawiedliwości społecznej jeżeli mamy tworzyć społeczeństwo, które troszczy się o innych i o planetę. Ponieważ nie jesteśmy zbyt dobrzy w zapewnieniu sprawiedliwości teraz, to ten cel także wzbudza zastrzeżenia. Artykuł podejmuje wszystkie te zagadnienia. Sugeruję, że potrzebujemy wizji zrównoważonej ekonomii i zrównoważonego społeczeństwa, aby stworzyć procedury oceny politycznej, która umożliwi rządom i wyborcom planowanie działań z dużym wyprzedzeniem. To umożliwi odrodzenie cnoty i odpowiedzialności, zarówno po stronie obywateli, jak i rządów. Żyjemy w czasach o niespotykanych wyzwaniach. Globalizacja ogranicza możliwości działań podejmowanych przez poszczególne kraje w sytuacji, gdy to lokalne rozwiązania są bardziej sensowne i efektywne. Także zarządzanie UE będzie bardzo trudne w sytuacji, gdy poziom i szybkość rozwoju jest tak zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi członkami, a widomo recesji ostudza optymizm. Ale nie możemy zrezygnować z konieczności zrównoważonego planowania przyszłości, nawet wobec trudnych wyzwań. Artykuł wskazuje na pewne możliwości osiągnięcia postępu, zarazem przyznając, że ryzyko może być zbyt wysokie.
EN
Determining policy for three generations ahead is difficult at the best of times. Society likes future thinking, but does not have the governing institutions to carry out long term preparation. If we layer in sustainability then the task becomes almost insurmountable. Sustainability makes very special demands. It requires us to live within the bounds of nature's tolerances and to observe the value of ecosystem processes. Yet we neither have the science nor the capacity to adapt to such strictures. Also we will have to observe the rights of social justice and fairness if we are to create a society that cares for others and for the betterment of the planet. Since we are not too good at providing for distributional justice nowadays, then this objective will also be daunting. This paper takes all of these matters into consideration. It suggests that we need a vision of a sustainable economy and society so that we devise policy assessment procedures that enable governments and electorates to plan for long term eventualities. This will in turn a resurgence of virtue and responsibility both on the part of citizens and also of governments. We are passing through unprecedented times. Globalisation limits national action just when local scale sustainable endeavours are more effective and meaningful. Revamping the governing of the EU will be very tricky when the speeds and positioning of development are so very varied amongst member states and the recession bites into optimism for the forseeable future. But we cannot let go of the need to plan for sustainable futures, even when the going gets tough. This paper offers some scope for moving forward, but recognises that the stakes maybe just be too high.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.