Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TPA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, prowadzony w detalicznym segmencie rynku energii. Szczególny nacisk położono na proces bazujący na generalnej umowie dystrybucji dla usługi kompleksowej. Odniesiono się do wszystkich, istotnych regulacji mających zastosowanie do poruszanych kwestii, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz wzorca generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej.
EN
The electricity supplier switching process for household on retail electricity market has been addressed in this paper. In particular, the process based on general distribution agreement for the complex service has been focused on. During the presentation, reference was made to all relevant regulations applicable to the issues raised, with particular emphasis on the provisions of the Distribution Grid Code and the template of General Distribution Agreement for the Complex Service.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny tekstury pięciu rodzajów pieczywa przeprowadzonej w różnych okresach od wypieku. Do badań wykorzystano własnoręcznie wypieczone bochenki: orkiszowy, żytni, owsiany, pszenny pełnoziarnisty i kukurydziany. Pomiaru twardości dokonywano w dzień, dwa dni i siedem dni od wypieku. Do przeprowadzenia analizy tekstury skorzystano z instrumentalnego testu TPA, wykonanego z użyciem Analizatora CT3. Dla uzyskanych wyników twardości obliczono podstawowe statystyki oraz dokonano analizy porównawczej w oparciu o test Fishera. Wyniki analizy wykazały statystycznie istotną różnicę twardości różnych rodzajów pieczywa dla każdego przypadku. Największe zróżnicowanie zaobserwowano dla wypieku świeżego i 2 dni po wypieku, natomiast najmniejsze dla pieczywa siedmiodniowego. Uzyskane wyniki wskazują na wpływ czasu przechowywania na wzrost twardości pieczywa.
EN
Thje article presents the results of texture evaluation of five types of bread made in different periods from baking. The research involved the use of self-baked loaves: spelled, rye, oat, wheat whole grain and corn. Hardness measurements were made day, two days and seven days after baking. An instrumental TPA test was used to analyze the texture, which was made using the CT3 Analyzer. For the gotten results, basic statistics and comparative analysis based on the Fisher test were calculated. The results of the analysis showed a statistically significant difference in the hardness of different types of bread for each case. The greatest variation was observed for fresh baking and 2 days after baking, while the smallest for seven-day bread. The obtained results indicate the influence of storage time on the increase of hardness of bread.
EN
The aim of this study was to determine the effect of ultrasound waves on mechanical properties of organic bread. Mixed grain bread baked at a local bakery according to its original recipe was the material subjected to testing. Prior to baking, the dough was sonicated at frequencies of 20 kHz and 40 kHz for 3 minutes, and at a frequency of 100 kHz for 3 minutes and 6 minutes. The mechanical properties of the bread (compression test, penetration test and TPA) were examined after 24 h, 48 h and 72 h following the baking process. The maximum work obtained in the compression test after 24 h following the baking ranged from 616 N to 668 N. On the next day following the baking, the maximum work value ranged from 750 N to 898 N, while after 72 hours, it ranged from 988 N to 1135 N. In the penetration test, the following results were obtained: after 24 hours, the force value ranged from 2.71 N to 3.17 N; after 48 hours following the baking, it ranged from 4.90 N to 6.35 N; and after 72 hours following the baking, from 3.98 N to 6.88 N. As regards elasticity, the obtained results fell within the following ranges: after 24 hours following the baking, from 0.53 to 0.58; after 48 hours following the baking, from 0.43 to 0.55; and after 72 hours following the baking, from 0.40 to 0.45. Gumminess measured after 24 hours following the baking ranged from 8.75 N to 18.71 N; after 48 hours, from 10.83 N to 15.48 N; and after 72 hours, the gumminess values ranged from 15.57 N to 19.06 N. As regards chewiness, the following results were obtained: after 24 hours following the baking, from 8.00 N to 17.59 N; after 48 hours following the baking, from 9.77 N to 13.87 N; and after 72 hours following the baking, from 12.56 N to 16.85 N. The frequencies and durations of sonication applied changed no mechanical properties of the tested bread.
PL
Celem pracy było określenie wpływu ultradźwięków na właściwości mechaniczne chleba ekologicznego. Badaniom poddano chleb mieszany wypieczony w lokalnej piekarni zgodnie jej recepturą. Przed wypiekiem ciasto zostało poddane sonikacji o częstotliwości 20 kHz i 40 kHz przez 3 minuty oraz częstotliwości 100 kHz przez 3 min i 6 minut. Właściwości mechaniczne chleba (test ściskania, test penetracji oraz TPA) zbadano po 24 h, 48 h i 72 h od wypieku. Maksymalna praca uzyskana w teście ściskania po 24 h od wypieku mieściła się w granicy od 616 N do 668 N. W kolejnej dobie po wypieku wartość pracy maksymalnej wyniosła od 750 N do 898 N, natomiast po 72 h wynosiła od 988 N do 1135 N. W teście penetracji uzyskano następujące wyniki po 24 h wartość siły mieściła się w granicach 2,71÷3,17 N, 48 godzin po wypieku 4,90÷6,35 N oraz 3,98÷6,88 N po 72 godzinach od wypieku. W przypadku sprężystości otrzymano wyniki mieszczące się w następujących granicach 24 h po wypieku 0,53÷0,58, 48 h po wypieku 0,43÷0,55, 72 h po wypieku 0,40÷0,45. Gumiastość mierzona 24 h po wypieku mieściła się w granicach od 8,75 N do 18,71 N, po 48 h od 10,83 N do 15,48 N, a po 72 h wartości gumiastości mieściły się w przedziale od 15,57 N do 19,06 N. W przypadku żujności otrzymano następujące wyniki 24 h po wypieku 8,00÷17,59 N, 48 h po wypieku 9,77÷13,87 N, 72 h po wypieku 12,56÷16,85 N. Zastosowane częstotliwości oraz czas sonikacji nie wpłynęły na zmianę właściwości mechanicznych badanego chleba.
4
Content available Instrumentalny test analizy profilu tekstury
PL
Instrumentalne metody oceny tekstury produktów spożywczych coraz bardziej zyskują na znaczeniu zarówno w przemyśle spożywczym, jak i specjalistycznych instytutach badawczych. Ich zaletami są: szybkość pozyskiwania danych, możliwość jednoczesnego pozyskiwania informacji o kilku różnych właściwościach tekstury oraz niezależność uzyskiwanych wyników od stanu psychofizycznego osób obsługujących aparaturę. W artykule skupiono się na przedstawieniu możliwości wykorzystania instrumentalnego testu Analizy Profilu Tekstury (TPA) dla różnych rodzajów produktów spożywczych: mięsa, pieczywa oraz owoców. Omówione zostało stanowisko pomiarowe, przykładowe parametry testu dla poszczególnych rodzajów produktów oraz otrzymane wyniki badań.
EN
Poland, as a Member State of the European Union, is committed to respect the common rules on the electricity market, among other things. One of the most important examples of these regulations is the perception of energy as a commodity subject to competitive market mechanisms. Competitive processes introduced in the national electricity market enable energy consumers, i.a., choice of electricity supplier under the TPA formula. This key right of consumers, embedded in the domestic electricity market for more than nine years, remains controversial and causes a lot of discussion. In this paper market conditions substantially influencing the switch of the electricity supplier in Poland have been presented. The electricity supplier switching process based on the general distribution agreement (GDA) has been discussed in detail. During the presentation, reference was made to all relevant regulations applicable to the issues raised, with particular emphasis on the provisions of the Distribution Grid Code (DGC) and the GDA template.
PL
Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązała się m.in. do przestrzegania wspólnych zasad dotyczących rynku energii elektrycznej. Jednym z istotnych przykładów tych regulacji jest postrzeganie energii jako towaru podlegającego mechanizmom rynku konkurencyjnego. Wprowadzone w krajowej energetyce procesy rynku konkurencyjnego umożliwiają odbiorcom energii m.in. swobodny wybór sprzedawcy energii w formule TPA. To kluczowe prawo odbiorców, zakorzenione w krajowym rynku energii od ponad dziewięciu lat, nadal wzbudza kontrowersje i wywołuje wiele dyskusji. W artykule zostały przedstawione uwarunkowania rynkowe istotnie wpływające na zmianę sprzedawcy energii w Polsce. Szczegółowo przedyskutowany został proces zmiany sprzedawcy bazujący na generalnej umowie dystrybucji – GUD. W trakcie prezentacji odniesiono się do wszystkich istotnych regulacji mających zastosowanie do poruszanych kwestii, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Instrukcji Ruchu i Rksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz wzorca GUD.
PL
Wprowadzenie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 26.06.2003 zasady dostępu stron trzecich (TPA) umożliwiło odbiorcom energii swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej. Celem dokumentu było zwiększenie konkurencji na rynku energii, a tym samym zmniejszenie cen energii elektrycznej. W praktyce w 2013 roku, z ok 15,6 mln uprawnionych odbiorców energii elektrycznej, odbiorcy korzystający z zasady TPA stanowili zaledwie 1,2%. W artykule opisano przyczyny niewielkiego zainteresowania zmianą sprzedawcy i taryfy energii elektrycznej. Przedstawiono także konstruktywną ocenę dostępnych na rynku rozwiązań, ułatwiających zmianę sprzedawcy energii elektrycznej oraz zaprezentowano funkcje autorskiego skryptu kalkulatora energii elektrycznej. Opracowane narzędzie pozwala precyzyjniej ocenić korzyści ze zmiany taryfy energii elektrycznej oraz sprzedawcy energii.
EN
Introducing by Directive of the European Parliament 26.06.2003 the third party access (TPA) enables the energy consumers a free choice of electricity suppliers. The aim of the document was to increase the competition in the energy market, thereby reducing electricity prices. In practice, in 2013, from among 15.6 million eligible electricity consumers, recipients using TPA accounted for only 1.2%. The article describes the causes of the little interest in the supplier and electricity tariffs switching. There is also presented the constructive assessment of the solutions available on the market, that simplify the electricity supplier switching. The original script of the electricity calculator was also described. This tool allows the consumer to assess accurately the benefits from the change of the electricity tariff and energy supplier.
PL
Zgodnie z zaleceniami IMO, jeżeli dane o obiekcie są dostępne zarówno z AIS jak i z radarowej automatycznej pomocy nakresowej (ARPA lub ATA) oraz kryteria łączenia danych są spełnione tak, że informacje z AIS i radarowe są traktowane jako dotyczące jednego obiektu fizycznego, to w urządzeniach radarowych, jako stan domyślny, powinny być automatycznie wybierane i wyświetlane tylko symbol AIS i dane alfanumeryczne AIS tego obiektu. Artykuł przedstawia przeprowadzone w warunkach rzeczywistych wstępne badania wiarygodności prezentowanej przez statkowy AIS informacji o odległości i czasie mijania z drugim statkiem wyposażonym też w AIS, poprzez porównanie danych z AIS z prezentowanymi przez ARPA.
EN
According to the IMO recommendation when the target data from AIS and radar plotting aids are both available and the association criteria are fulfilled such that the AIS and radar information are considered as for the one physical target, then as a default condition in radar equipment the AIS target symbol and the alphanumerical AIS target data should be automatically selected and displayed only. The article presents researches conducted in real conditions on the reliability of information presented by ship's AIS about the passing distance with other vessel equipped with AIS too and time to pass it by comparing data from the AIS with that presented by ARPA.
PL
Unia Europejska systematycznie dąży do utworzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego. W Polsce od 1 lipca 2007 r. swobodny wybór i zmiana sprzedawcy przysługuje wszystkim odbiorcom energii elektrycznej i gazu ziemnego, w tym gospodarstwom domowym. Zgodnie z Prawem energetycznym, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Chociaż regulacje prawne już od kilku lat umożliwiają korzystanie z zasady TPA (Third Party Access), to w rzeczywistości dopiero w ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zainteresowania odbiorców tą możliwością. W artykule scharakteryzowano krajowy rynek gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie wdrażania konkurencji. Jako podstawowy miernik przyjęto liczbę zmian sprzedawcy. W wybranych aspektach postępy w realizacji rynku gazu porównane zostały z rynkiem energii elektrycznej, który jest znacznie bardziej zaawansowany w procesach liberalizacyjnych. Ponadto porównano stan liberalizacji rynków gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce z wybranymi rynkami w krajach UE, wykorzystując indeks Herfindahla-Hirschmana oraz oszacowano wpływ liberalizacji na zmianę poziomu cen w poszczególnych państwach. Dla intensyfikacji działań zmierzających do liberalizacji rynku energii niezmiernie ważne jest otoczenie regulacyjne.
EN
The European Union systematically strives to create the competitive natural gas market. In Poland, since July 1, 2007, the freedom of choice and change of the seller is entitled to all customers of electricity and natural gas, including households. In accordance with Energy Law, end users may individually benefit from the local network in order to purchase gas or electricity supplied from any vendor. Although the regulations for several years now allow the exercise of the TPA rule, in fact, only in the last years there has been a growing interest in this possibility. This paper describes the domestic natural gas market, with particular emphasis being brought to changes in the implementation of competition in the market. As a basic measure the number of changes of gas supplier was proposed. In some aspects, progress in the liberalisation of the gas market was compared to the electricity market, which is much more advanced in this aspect. In addition, the pace of liberalisation of the gas and electricity markets in Poland was compared with selected markets of EU member states, with the employment of the Herfindahl-Hirschman Index. The estimated impact of liberalisation on changes in price levels between countries was also discussed. The regulatory environment is very important for the intensification of efforts to liberalise fuels and energy markets.
PL
Ukształtowanie się zachowań prosumenckich zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Trzy wybrane działania prosumenckie, bardzo istotne pod względem bilansowym i możliwe do zastosowania w krótkim czasie, to: modernizacja oświetlenia na szeroką skalę, inwestycje w mikrobiogazownie na terenach wiejskich, a także usługi DSM/DSR w przemyśle.
PL
Uwolnienie rynku energii umożliwiło wejście samorządu na ten rynek. Gminy, które są świadome swoich uprawnień i potrafią kształtować lokalną politykę energetyczną, mogą dzięki temu wiele zyskać. Przykład Częstochowy pokazuje, że podstawowa jednostka samorządu terytorialnego może być nie tylko istotnym, ale przede wszystkim równoprawnym uczestnikiem rynku energii.
PL
Celem pracy było wykazanie wpływu prędkości głowicy pomiarowej na wartości pomiarowe podstawowych wyróżników profilowej analizy tekstury (TPA), takich jak: twardość I i II, kohezyjność, adhezyjność, elastyczność, żujność i gumiastość oraz odbojność. Badany materiał poddawano dwukrotnemu ściskaniu do 50% pierwotnej wysokości przy prędkościach głowicy: 0,5; 0,83 1,0; 1,2; 1,5 (mm·s-1). Analizie poddano sześcienne próbki sera śmietankowego typu włoskiego Capresi o długości boku 15 mm. Uzyskane wyniki badań wykazały, że statystycznie istotne różnice (przy α=0,05) zanotowano tylko w nielicznych przypadkach pomiędzy wynikami uzyskanymi dla poszczególnych analizowanych poziomów prędkości głowicy pomiarowej, jednak można zaobserwować wyraźne trendy zmian wartości wyróżników TPA w miarę jej wzrostu czy spadku. Zaobserwować można wzrost wyróżników twardości I i II w miarę zwiększania prędkości głowicy pomiarowej (jednak bez potwierdzenia statystycznie istotnych różnic przy α=0,05). Podobny trend obserwować można także dla wyróżnika gumiastość oraz żujność w zakresie prędkości głowicy od 1,0 do 1,5 (mm·s-1).
EN
The objective of the paper was to obtain the impact of the velocity of measuring head on measuring values of basic differentiators of the profile analysis of texture (TPA) such as: hardness I and II, cohesiveness, adhesiveness, elasticity, chewability and gumminess as well as resilience. The investigated material was subject to double compression to 50% of original height at the following head speeds: 0.5; 0.83 1.0; 1.2; 1.5 (mm·s-1). Cubic samples of cream cheese of Italian type Capresi with the side length of 15 (mm) were analysed. The obtained test results proved that statistically significant differences (at α=0.05) were reported only in few cases between the results obtained for particular analysed levels of the measuring head speed. However, one may report clear trends of changes of TPA differentiators values with increase or decrease. The increase of hardness differentiators I and II may be reported with the increase of the measuring head speed (however without confirmation of statistically significant differences at α=0.05). A similar trend may be also reported for gumminess and chewability differentiator on account of the head speed from 1.0 to 1.5 (mm·s-1).
EN
This article presents effects of implementing the Third Party Access (TPA) principle on liberalization of electricity market in Poland. TPA principle is an instrument which enables introduction of competition in energy trade subsector. Author presents structureand main objectives of energy market in Poland. The article includes TPA influence on selection of energy supplier and the barriers to changing one, including economic, technicaland formal ones. Polish energy market is presented against a background of other countries.
PL
W artykule przedstawiono efekty realizacji zasady TPA (Third Party Access) której głównym założeniem jest liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce. Zasada TPA jest instrumentem, który umożliwia wprowadzenia konkurencji w podsektorze energii handlowej. Autorzy przedstawiają strukturę i główne cele rynku energii w Polsce. Artykuł zawiera wpływ TPA w sprawie wyboru dostawcy energii i przeszkód w procesie jego zmiany, włączając w to aspekty ekonomiczne, techniczne i formalne. Polski rynek energii jest przedstawiony na tle innych krajów.
PL
Autor opisuje w referacie zastosowanie prawa zamówień publicznych do zakupów energii elektrycznej. W Polsce, do jego stosowania są zobowiązane wszystkie instytucje publiczne. Na rynku energii elektrycznej jest to ciągle nowe zjawisko - obowiązek ogłaszania przetargów na zakupy tego medium pojawił się dopiero 1 lipca 2007 roku, wraz z pełnym otwarciem rynku dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi. Autor przedstawia dane statystyczne oraz wymienia kilka najbardziej charakterystycznych zjawisk, jakie towarzyszą zakupom energii w drodze przetargowej.
EN
In this paper, the author describes how to use public procurement law in the Polish energy market. In Poland, to its application are required all public institutions. The obligation to issue invitations to tender for purchasing electricity is a new phenomenon. The author describes the legal basis of this obligation, presents statistical data from the entire period of its validity and lists a number of phenomena, which are accompanied by purchasing energy.
PL
Tekstura żywności wpływa na postrzeganie atrakcyjności sensorycznej żywności oraz jej jakości. Coraz większe znaczenie sensorycznej analizy tekstury żywności doprowadziło do opracowania zasad profilowania tekstury żywności w zastosowaniu zarówno do metod badań sensorycznych, jak i instrumentalnych. W artykule przybliżono wybrane mechaniczne metody oceny tekstury żywności.
EN
The texture of food is one of characteristics affecting the sensory perception of food appearance. It is a group of parameters which determine food quality. The increasing importance of sensory analysis of food texture has led to development of principles of food texture profiling, using both sensory test methods, as well as instrumental ones. The article presents the selected methods of instrumental analysis of food texture.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zastosowania podciśnienia w trakcie próżniowego pakowania sera twarogowego kwasowego na zawartość wody oraz podstawowe wyznaczniki profilowej analizy tekstury uzyskanego wyrobu. Próbki twarogu o masie 250 g pakowano próżniowo stosując ciśnienie: 7 kPa, 15 kPa, 23 kPa (wartość typowa najczęściej stosowana przez producentów), 31 kPa, 39 kPa oraz ciśnienie atmosferyczne (101 kPa). Po wychłodzeniu surowca i przetrzymaniu w temperaturze 6°C przez 12 godzin dokonano oznaczeń zawartości wody, twardości I i II, spójności i gumiastości (test TPA podwójnego ściskania do 50% pierwotnej wysokości próbki). Zastosowanie w trakcie pakowania serów twarogowych kwasowych obniżonego ciśnienia o wartości 15 kPa i 23 kPa powodowało istotny spadek wyznaczników TPA takich jak: twardość I, twardość II oraz gumiastość. Obniżenie ciśnienia pakowania z poziomu ciśnienia atmosferycznego do 7 kPa powodowało spadek zawartości wody z wartości w wyrobie, wyjątkiem były próbki pakowane pod ciśnieniem 23 kPa charakteryzujące się zawartością wody zbliżoną do poziomu obserwowanego w twarogach pakowanych pod ciśnieniem atmosferycznym.
EN
The purpose of the study was to determine the influence of applying negative pressure during vacuum packing of acid curd cheese on the content of water and basic determiners of the profile analysis of the texture of the obtained product. Samples of curd cheese of 250 g mass were vacuum packed applying pressure of 7 kPa, 15 kPa, 23 kPa (typical value, the most frequently used by producers), 31 kPa, 39 kPa and the atmospheric pressure (101kPa). After cooling the material and keeping in the temperature of 6°C for 12 hours, water content, hardness I and II, cohesiveness and gumminess were determined (TPA test up to 50% of the original height of the sample). Application of the lowered pressure of the value of 15kPa and 23 kPa during packing acid curd cheese caused a significant decrease of TPA markers such as: hardness I, hardness II and gumminess. Decreasing the pressure of packing from the level of atmospheric pressure to 7 kPa resulted in the decrease of the water content from the value in the product. Samples packed at the pressure of 23 kPa, with water content similar to the level in curd cheese packed under the atmospheric pressure, were the exception.
16
Content available A Novel Method for Testing Propellant Stabilizers
EN
In many laboratories, investigations aimed at replacing diphenylamine (DPA, propellant stabilizer) with other, less harmful substances are being carried out. For instance, good effects have been obtained in experiments with triphenylamine (TPA), which cannot produce - due to its structure - carcinogenic nitroso derivatives. In this work, a new, cheap and fast method for testing stabilizing properties of propellant stabilizers that have been used or being developed is presented. It consists in dispersing a stabilizer within silica gel followed by the measurement of the stabilizer transformation kinetics during its nitration with nitrogen oxides. The method combined with thin layer chromatography (TLC) provides a fast evaluation of stabilizing effectiveness.
18
Content available remote Zmiany tekstury wędzonego sera twarogowego w zależności od czasu wędzenia
PL
Określono wpływ czasu wędzenia gorącego sera twarogowego wędzonego na zawartość wody oraz podstawowe wyznaczniki profilowej analizy tekstury uzyskanego wyrobu. Ser twarogowy poddany wędzeniu gorącemu w zakresie od 3 do 4.5 godzin wykazuje się wzrostem twardości I i II. elastyczności, gumiastości oraz żujności w miarę przedłużania czasu wędzenia w stosunku do surowca wejściowego.
EN
Paper presents influence of smoking time of warm quarg cheese on its moisture content and basic texture parameters. Quarg cheese subjected to smoking for 3 to 4,5 hours revealed a characteristic increase of I and II hardness, elasticity, gumminess and chewiness — all these features growing with the extension of smoking time in comparison with raw material.
PL
Artykuł zawiera analizę uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących zasady TPA (Third Part Access) w sektorze gazowniczym na polskim rynku. Przedstawia również chwilę wprowadzania zasady TPA na polski rynek, jak również funkcjonowania jej na rynku brytyjskim. W artykule przedstawiono opis zmian dostosowawczych do wymagań Unii Europejskiej w polskim sektorze gazowniczym ze szczególnym uwzględnieniem przesyłu i dystrybucji. Uwzględnione zostały uregulowania dotyczące ustalania taryf gazowych w warunkach zliberalizowanego rynku gazu. Przedstawiono również możliwości stosowania odstępstw od zasady TPA, uregulowanych przez dyrektywę gazową. Zaprezentowano praktyczne zastosowanie zasady TPA na polskim rynku gazowniczym, uwzględniając nakłady inwestycyjne w procesie eliminowania barier w jej stosowaniu. W artykule scharakteryzowano także doświadczenia brytyjskie w procesie funkcjonowania zliberalizowanego rynku gazowniczego. Rynek ten może stanowić przykład zmian, które mogą wystąpić również w polskim sektorze gazowniczym w procesie stosowania zasady TPA. Zmiany te mogą dotyczyć: - zachowań klientów, - oferty dostawców, - poziomu cen, - struktury graczy rynkowych, - polityki PGNiG.
EN
This paper presents the legal and organization analysis of TPA (Third Part Access) in the gas distributing business in the Polish market. There is described the situation of introduction of TPA in the Polish gas market and there is also included an analysis of British gas market. In the article there is a description of changes demanded from European Union to be put in action in the Polish gas sector, especially included the transfer and distribution. There is included the regulations of creating gas tariffs in liberated gas market. The paper also shows the possibilities of apostasy of TPA regulated by gas directive. There is presented practical site of introduction of TPA in the Polish gas market taking into consideration investments in process of eliminating barriers. This article also presents experiences of function of liberated British gas market. This market can be an example of possible changes, which can also happen in Polish gas sector in introduction of TPA. The changes can affect: - clients behaviour, - offer of gas companies, - level of prices, - structure of market players, - PGNiG's politics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.