Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Panele dotykowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla przycisków w instalacji magistralnej KNX, gdyż dzięki intuicyjnej obsłudze oraz wielokrotnie większej funkcjonalności umożliwiają skoncentrowanie wielu funkcji w jednym miejscu. Wielkości zwykłego wyłącznika lub tabletu oferują możliwość sterowania i kontrolowania całego pomieszczenia lub nawet całego budynku.
EN
Touch panels are an attractive alternative to buttons in a KNX bus installation, because thanks to their intuitive operation and far greater functionality, they make it possible to concentrate many functions in one place. A device the size of a simple switch or a tablet allows you to control and monitor an entire room or even a whole building.
PL
Artykuł powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez autora do debaty technicznej „Narzędzia ICT na rzecz realizacji celów Agendy 2030 wobec wyzwań współczesności”, przeprowadzonej podczas obrad XXI Konferencji Okrągłego Stołu Stowarzyszenia Elektryków Polskich (telekonferencja odbyła się 15.05.2020). W artykule omówiono współczesną strukturę informacyjną internetu rzeczy i wszechrzeczy oraz usług chmurowych pod kątem wykorzystywanych obecnie biometrycznych interfejsów człowiek-komputer. Przedstawiono ogromne znaczenie tych technologii dla bezprecedensowych, wręcz rewolucyjnych procesów zmian sposobu, stylu, organizacji i kultury technicznej życia, zachodzących we współczesnych społeczeństwach, ale także niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające ze znacznej redukcji prywatności ludzi wskutek nieuchronnej, powszechnej inwigilacji za pomocą wszechogarniających technologii biometrycznych.
EN
The article is based on materials prepared by the author for the technical debate on ICT tools for achieving the goals of the 2030 agenda against the challenges of today, conducted during the XXI Conference of the Round Table of the Association of Polish Electrical Engineers (teleconference on 15.05.2020). The contemporary information structure of the internet of things and the internet of everything as well as cloud services is discussed in this paper in terms of currently used biometric human-computer interfaces. The great significance of these technologies for unprecedented, even revolutionary processes of changes in the way, style, organization, and technical culture of life occurring in modern societies, as well as the dangers and threats resulting from a significant reduction in the privacy of people as a result of inevitable, widespread surveillance using all-encompassing biometric technologies, are presented
PL
O wysokości standardu budynku decyduje obecność zautomatyzowanych instalacji elektrycznych. BIM jest podstawą integracji realizacji inwestycji. Zapewnienie ekonomicznego użytkowania i utrzymania budynku wymaga wszechstronnego podejścia do procesu jego projektowania i realizacji. Istotną rolę we współczesnym budownictwie odgrywają integratorzy systemów, którzy dzięki szerokiej wiedzy koordynują i korelują wymianę informacji między branżami. Szczególnej uwagi kwestie te wymagają w takich sytuacjach, jak zagrożenie epidemiologiczne.
EN
Thanks to the possibility of changing the configuration of individual devices, the functions of the BMS system can be adapted to the current needs of the user. Technological progress and increasing customer requirements mobilize the activities of representatives of almost every field of science and technology, including the building automation sector. Critical periods for humanity, such as the state of epidemiological emergency, are a particular challenge. This market is full of hitherto unknown ideas, concepts, as well as devices, components and apparatus, which are entering more and more computerized methods that repeatedly replace physical human activity. Undoubtedly, the issue of intelligent buildings will find wide application in the future for many generations to make life easier for people all over the world.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego.
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozproszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, poprzez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci), aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają między innymi zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego.
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
6
Content available Inteligentny budynek. System LCN
PL
[LCN został stworzony przez niemieckiego inżyniera (obecnie profesora) Eberharda Issendorffa w 1992 r. Założeniem było skonstruowanie systemu sterowania optymalizowanego pod kątem sterowania budynkami, ponieważ w owym czasie do tego celu używano głównie systemów przemysłowych. Główną ideą była możliwość wykorzystania standardowego okablowania przy stosunkowo dużej prędkości przesyłania sygnałów. W założeniach bardzo duży nacisk położono na intuicyjny interfejs, co umożliwiłoby specjaliście łatwiejsze sterowanie budynkiem. Dopóki konkurencja w tym obszarze działania będzie duża, powinny być widoczne efekty w postaci atrakcyjnych cen, co jest szczególnie istotne w kontekście kosztów początkowych i dalszego utrzymania.]
8
Content available Instalacje inteligentnego budynku
PL
Zadaniem współczesnych instalacji budynkowych jest zapewnienie odpowiedniego komfortu życia i pracy, bezpieczeństwa ludzi i mienia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. Realizacja tych zadań wymaga wykorzystania wielu elementów pomiarowych, sterujących oraz wykonawczych, działających zgodnie z opracowanymi algorytmami. Inteligentne instalacje budynkowe należy traktować jako zbiór innowacyjnych technologii, dzięki którym można zapewnić efektywne i przyjazne środowisko, pozwalające na realizację założonych, wielowątkowych celów.
PL
Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy i w jakich warunkach, opłacalne jest opracowanie autorskiego systemu inteligentnego budynku, kiedy dostępnych jest wiele bezpłatnych systemów o otwartym kodzie źródłowym. Publikacja przedstawia charakterystykę autorskiego systemu automatyki domowej – sHome, a także systemu open-source – Domoticz, w konfiguracji realizującej możliwie najbardziej zbliżoną do funkcjonalności systemu autorskiego. Pracę kończy analiza porównawcza systemów oraz wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
This article is an attempt to answer the question whether and under what conditions it is beneficial to develop an own intelligent building system, when many free open source systems are available. The publication presents the characteristics of author's own home automation system - sHome, as well as the open-source system - Domoticz, in a configuration that is as close to the functionality of the author's system as possible. The work ends with a comparative analysis of the systems and conclusions from the analysis.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania instalacji inteligentnych niskiego napięcia, umożliwiające uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów instalacji inteligentnych. Omówiono wybrane rozwiązania instalacji inteligentnych pozwalające na sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją, sterowanie oświetleniem oraz monitoring i kontrolę zużycia energii. Zwrócono szczególną uwagę na wybrane cechy i elementy tych instalacji w kontekście oszczędności energii elektrycznej.
EN
In this paper, selected solutions of low voltage intelligent installations making obtainment of electric energy savings possible are performed. General profile of systems of intelligent installations is performed. Selected solutions of intelligent installations which let on heat/air conditioning control, lighting control as well as monitoring and energy consumption control. Special attention is paid to selected features and elements of these installations in context of electric energy savings.
11
Content available remote LPWAN - inteligentne sieci niskoenergetyczne
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania niskoenergetycznych sieci komunikacyjnych do zarządzania inteligentnym budynkiem i miastem. Omówiono wykorzystanie bezprzewodowej komunikacji niskoenergetycznej do zdalnego monitorowania zużycia mediów. Przedstawiono propozycję sieci komunikacyjnych wspomagających inteligentne magazynowanie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz inteligentne zarządzanie rozdziałem tej energii do odbiorców w kontekście coraz powszechniejszej elektromobilności.
EN
Possibilities of using low-energy communication networks to manage intelligent building and city were presented. The use of low-energy wireless communication for remote monitoring of media consumption was discussed. A proposal of communication networks supporting intelligent storage of energy obtained from renewable sources and intelligent management of distribution of this energy to consumers in the context of increasingly common electromobility was presented.
12
Content available Certyfikowane wysokościowce. Cz.2
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie płynących z idei certyfikacji zalet, zarówno dla inwestora oraz wykonawcy, jak i dla późniejszych użytkowników. Pozytywne cechy zostały ukazane na przykładzie najinteligentniejszego i najbardziej ekologicznego budynku na świecie, czyli wieżowca The Edge w Amsterdamie. W artykule opisano wszystkie szczegóły związane z projektem i wykonaniem inwestycji.
PL
W artykule poruszono tematykę inteligentnych instalacji elektrycznych. Scharakteryzowano najważniejsze komponenty systemów, ich strukturę, cechy i sposoby wykorzystania w obiekcie oraz wskazano czynniki, które należy uwzględnić przy ich poprawnym projektowaniu.
EN
Paper presents deals with the subject of intelligent electrical installations. The most important components of the systems, their structure, features and ways of using the facility were characterized and factors to be considered in their correct design were indicated.
PL
W dobie rozwoju nowoczesnych technologii w automatyce budynkowej coraz bardziej istotne staje się kształcenie nowych kadr i przygotowanie dobrze wyedukowanych specjalistów mogących projektować i programować instalacje. Ze względu na postępujący rozwój technologii w wielu gałęziach życia konieczne jest ustawiczne zdobywanie wiedzy. Niniejsze wyzwania dobrze korespondują ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz z programem Czyste Powietrze. Niniejszy artykuł dotyczy modeli systemów automatyki stosowanych w nowoczesnych gospodarstwach prosumenckich. Szczególną uwagę zwrócono na najpopularniejsze na świecie standardy i systemy polskiej produkcji. Omówiono również rozwój oprogramowania do projektowania i programowania tych systemów.
EN
The work presents selected models of building automation systems dedicated to economical energy management in prosumer farms. Energy and ensuring universal access from various sources is one of the areas affecting the achievement of the objectives of the Strategy for Responsible Development and Clean air plan. The implementation of automation in the construction sector forced the rapid development of information technology. This technique can also be applied in the sector of renewable energy sources. Today, modern automation systems spread into new areas of human activity. These include the prosumers. An important aspect of their operation is to ensure the safety, functionality and energy efficiency. Model described in the article allows for a more complete analysis of the issue of integration intelligent building installation.
PL
Budynki wraz z rozwojem techniki oraz wzrostem wymagań dotyczących komfortu termicznego użytkowników zużywają coraz więcej energii. Obecnie dużo uwagi poświęca się zagadnieniom dotyczącym optymalizacji zużycia energii i ogólnej poprawy efektywności energetycznej budynków. W większości przypadków jest to wymóg określony w obowiązujących aktach prawnych. Zwiększa się również liczba obiektów, gdzie inwestor – świadomy korzyści wynikających z zastosowania systemów monitorujących zużycie energii – decyduje się na ich wykorzystanie bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów. Ważny jest aspekt zapewnienia komfortu użytkowego, ale też efektywne zużycie energii poprzez optymalne sterowanie pracy systemów technicznych przez system BMS.
EN
Along with the development of technology and the increase of thermal comfort requirements of users, buildings consume more and more energy. Currently, a lot of attention is devoted to issues related to the optimization of energy consumption and the general improvement of the energy efficiency of buildings. In most cases, this is a requirement set out in existing legal acts. The number of facilities is also growing, where an investor aware of the benefits of using energy monitoring systems decides to use them without having to meet any requirements. The aspect of providing comfort for users is as important as effective energy consumption provided by optimal process control of technical systems by the BMS.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę technologii Smart Building w kontekście zastosowania w budynku muzeum. Zaprezentowano rolę zintegrowanego systemu sterowania i automatyzacji w inteligentnym budynku muzealnym, jego funkcje, a także problematykę maksymalizacji efektywność energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków konserwacji zabytków oraz przebywania ludzi.
EN
This article presents the characteristics of Smart Building technology in the context of their implementation in a museum building. The role of integrated building automation and a control system in an intelligent museum building, its functions, and the issue of maximizing energy efficiency, while ensuring the optimal conditions for preservation of relics, as well as people comfort were presented.
PL
Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego, dlatego niezbędne staje się stosowanie systemów do kontroli prądów różnicowych.
EN
The variety of installations and equipment, as well as the size of the electrical installation causes more and more problems with ensuring an adequate level of safety in, therefore it is necessary to use residua current measurement systems.
18
Content available Inteligentny budynek – inteligentny budowniczy
PL
Turystyka to jedna z dziedzin gospodarki, która w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Przykładem tego rozwoju jest Podhale a w szczególności Zakopane, na terenie którego ten rozwój jest szczególnie widoczny. Podhale jest jednym z kilku regionów na terenie Polski, na obszarze którego, na przestrzeni historii wytworzył się specyficzny, unikalny styl architektoniczny, ujawniający się przede wszystkim w budownictwie i sztuce ludowej. Dostrzec można w tym rejonie przykłady działań zmierzających do próby wypracowania nowoczesnych form architektonicznych, które z jednej strony uszanowałyby specyficzny klimat tego regionu, a z drugiej wprowadziły formy współczesne, nowoczesne technologie, które na równi z architekturą regionalną charakteryzowałyby budownictwo tego regionu. W artykule przedstawione zostały zagadnienia, które muszą rozwiązać współcześni projektanci i budowniczowie podczas realizacji współczesnych obiektów usługowych związanych z obsługą turystyczną.
EN
Tourism has been one of the most dynamically developing branches of the economy in recent years. One example of this development is the region of Podhale, and the town of Zakopane in particular, in the area of which this is especially apparent. Podhale is one of the few regions in Poland in which, over the course of history, a distinct and unique architectural style has developed, which particularly manifests itself in folk art and architecture. In this region we can observe examples of attempts aimed at developing modern architectural forms that are to respect the distinct climate of this region on the one hand, while introducing modern forms and new technologies on the other, as something that is meant to characterise the buildings of this region equally to regional architecture. The article presents the problems that modern designers and builders must face while constructing modern commercial buildings associated with tourism.
19
Content available remote Smart House – inteligentny budynek – idea przyszłości
PL
Rozwój integracji różnego rodzaju systemów automatyki i sterowania w obszarze zasilania urządzeń elektrycznych stanowi dzisiaj jeden z głównych obszarów rozwoju inżynierii elektrycznej. Artykuł prezentuje charakterystykę technologii Smart House w kontekście oceny czy jest to już ostateczne i gotowe rozwiązanie, czy wciąż idea przyszłości. Przedstawiono rolę zintegrowanego systemu sterowania i automatyzacji w inteligentnym budynku, jego możliwości i wpływ na efektywność energetyczną, a także problematykę komunikacji człowieka z budynkiem. Dokonano także analizy idei Smart House, konfrontując jej zalety i wady oraz potencjalne szanse i zagrożenia rozwoju.
EN
The development of the integration of various types of automation and control systems in the field of power electrical equipment are today one of the main areas of development of electrical engineering. The article presents the characteristics of the Smart House technology in the context of the assessment: is it already final and ready solution or is it still the idea of the future. The role of integrated building automation and control system, its features and the impact on energy efficiency, as well as the issue of human communication with the building were presented. Analysis of the Smart House idea, confronting its advantages and disadvantages and the development opportunities and threats was also presented.
PL
Budynki coraz częściej wyposażane są w wentylację mechaniczną. W wybranych przypadkach jest to wymóg określony w obowiązujących aktach prawnych. Zwiększa się również liczba obiektów, gdzie inwestor świadomy korzyści wynikających z zastosowania tego typu wentylacji decyduje się na jej wykorzystanie bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów. Ważny jest aspekt zapewnienia komfortu użytkowego, ale też efektywne zużycie energii poprzez optymalne sterowanie pracy centrali wentylacyjnej, współpracującej z regulatorami zmiennego przepływu powietrza VAV. Podczas prezentowanych badań in situ wyznaczone zostały zależności wynikające ze współpracy elementów badanego układu. Stanowią one podstawę do optymalizacji algorytmów sterowania współpracy: centrala wentylacyjna – VAV.
EN
Increasing number of buildings is equipped with mechanical ventilation. In selected cases it is required by the applicable legislation. Nevertheless, in many cases, the investor is aware of the benefits of using this type of ventilation and therefore decides to use it without having to meet any requirements. The aspect of user comfort is very important, but the efficient use of energy through the optimal control of the operation of the air handling unit, which works with VAV airflow regulators should be taken into account. In the presented „in situ” studies the dependences between the cooperation of the elements of the studied system were determined. They are the basis for the optimization of control algorithms of the cooperation of the air handling unit with VAV airflow regulators.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.