Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza nośności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych
PL
W artykule przedstawiono modele przekrojowe do analizy nośności murowych konstrukcji wieżowych. Przyjęto nieliniowe związki fizyczne muru ściskanego, z uwzględnieniem efektu jego osłabienia. Wzory określające graniczne bezwymiarowe wartości siły osiowej nmu i momentu zginającego mmu wyprowadzono, całkując równania równowagi sił przekrojowych. Otrzymane rozwiązania odwzorowano w postaci krzywych interakcji nmu – mmu i porównano z rozwiązaniem uzyskanym na podstawie wykresu paraboliczno-prostokątnego.
EN
The paper presents section models for of the resistance of masonry tower structures. Assuming the nonlinear stress-strain relationship for masonry in compression taking into account the effect of its softening. The cross-sectional resistances nmu are derived mmu in the analytical form by integrating the equilibrium equations and taking into account the geometrical and physical relationship. The calculated results are presented in the form of interaction diagrams nmu – mmu and compared with those based on the parabolic-rectangular diagram for masonry in compression.
PL
Mury obronne, fosy stanowiące fortyfikacje dawnych obiektów historycznych, ale także podziemne bunkry i sztolnie budowane już w czasach współczesnych stanowią elementy infrastruktury, które pominięte w analizie warunków posadowienia nowo projektowanych obiektów skutkować mogą istotnymi błędami na etapie projektowania i wykonawstwa tych obiektów. Sama obecność konstrukcji fortyfikacyjnych z reguły uwzględniana jest na każdym etapie realizacji inwestycji, niekiedy jednak pomijane są uwarunkowania geotechniczne będące skutkiem przekształcenia terenu w otoczeniu budowli fortyfikacyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ nieuwzględnienia w rozpoznaniu geotechnicznym bliskiego sąsiedztwa zamku w miejscowości Kórnik na warunki posadowienia pomostu w pobliskim jeziorze. Wskazano na powody nadmiernych osiadań podpór palowych oraz przedstawiono sposób naprawy zaistniałej sytuacji.
EN
Defensive walls, moats representing the fortifications of old historic buildings as well as underground bunkers and bombs adits already in modern times are the elements of infrastructure, which omitted in the analysis of foundation conditions of the newly designed objects may result in significant errors during the design stage and execution of theese facilities. The very presence of fortified constructions is usually taken into consideration at every stage of the investment execution, however sometimes the geotechnical conditions resulting from the transformation of the area in the surroundings of fortified buildings are overlooked. At this work an influence of the failure to consider was described in geotechnical recognition the close neighbourhood of the castle in the town Kórnik on the foundation conditions of the pier in the nearby lake. The reasons of excessive settlements of piles supports were indicated and a manner to correct the occured situation was presented.
3
Content available Analiza nośności ceglanych nadproży klinowych
PL
Przytoczono zarys typowych uszkodzeń ceglanych płaskich nadproży klinowych, jakie występują w budynkach murowych. Podjęto próbę analizy nośności przedmiotowych konstrukcji na podstawie obserwacji własnych. Omówiono wyniki badań doświadczalnych.
EN
The article outlines the typical damage applicable in case of the flat brick-laid wedged lintels, present in case of brick buildings. An attempt has been made to analyze the load-bearing capacity for the structures covered within the text, on the basis of own observations. Results of the experimental research have also been thoroughly discussed.
4
Content available remote Tymczasowe podparcie kanału do odprowadzania spalin w elektrowni
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i rozwiązanie tymczasowego podparcia kanału skośnego służącego do odprowadzania spalin w jednej z elektrowni na terenie kraju. Przedsięwzięcie związane jest z modernizacją i remontem układu podgrzewu spalin jednego z bloków energetycznych elektrowni. Docelowa przebudowa przewiduje postawienie nowej głównej konstrukcji wsporczej skośnego kanału podgrzewu spalin oczyszczonych. Jednakże na czas jej demontażu i montażu kanał należy podeprzeć. W artykule skupiono się na potrzebie lokalnego wzmocnienia samego kanału w miejscu podparcia.
EN
The article presents the structure and temporary solution of support of an exhaust duct which is located in one of the power plant across the country. The undertaking is related to planned modernization and renovation of the power plant unit heating exhaust system. The final reconstruction predicts assembling new main support structure of the heating exhaust duct for purified fumes. However, while the time it is being disassembled the exhaust duct needs to be supported. The article focuses on the need of local reinforcement of its support.
PL
W obecnych czasach ze względu na fakt rozrastających się aglomeracji miejskich, a także wzrost ceny gruntów budowlanych często mamy do czynienia z potrzebą budowy obiektów w terenach trudno dostępnych lub na terenach już wcześniej zurbanizowanych, które pierwotnie, w szczególności po drugiej wojnie światowej, przeznaczone były na działalność przemysłową dużych zakładów produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono przykład możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury budowlanej na cele projektowanej inwestycji. W artykule przedstawiono przykład udanej realizacji obiektu budowlanego na zbiorniku przemysłowym. Opisano proces inwestycyjny, w którym autor odpowiadał za całość prac projektowych związanych z konstrukcją obiektu wraz z nadzorem autorskim.
EN
Nowadays, due to the fact that the urban areas are constantly expanding, and due to the fact that the building grounds are more and more expensive, we often encounter a situation in which there is a need of erecting buildings in remote, hard to access areas or within the areas which had been urbanized earlier on, particularly the areas which originally, particularly after the World War Two, were to be used for industrial purposes, within the scope of needs of large industrial plants. The herein article presents the example possibilities, for using the existing building infrastructure, which can be used for the needs of the newly designed investment. In the article, a successful completion of a building based on an industrial gas holder has been presented. Investment process which involved the author has been described. The author of the present article has been responsible for all of the design works related to the object’s structure, along with author’s supervision.
PL
W artykule przedstawiono sposoby wymiarowania powłokowej galerii transportowej na przykładzie istniejącego obiektu wybudowanego w latach 1970-tych. Analiza ta z uwzględnieniem istniejącego stanu technicznego, wykazała że konstrukcja stalowej powłoki spełnia wymagania niezawodności wg aktualnie obowiązujących w Polsce norm europejskich.
EN
The article presents the ways of dimensioning a layered transport gallery, on the basis of an existing structure, erected back in the 1970’s. This analysis takes into consideration the technical status of the gallery. The analytical procedures show that the structure of the steel overlay meets the reliability requirements, in line with the European norms that are currently in force in Poland.
PL
W ostatnim czasie decyzją Komisji Europejskiej przyznano Polsce znaczne fundusze na przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w latach 2015-2020. W znacznej części środki te zostaną przeznaczone na projekty rewitalizacji i modernizacji istniejących linii kolejowych. Przyczyniło się to również do nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych, w tym doprecyzowania zasad oceny nośności istniejących obiektów inżynieryjnych. Co z kolei ułatwia stwierdzenie potrzeby remontu, przebudowy lub wymiany konstrukcji. W referacie omówiono zagadnienia oceny nośności przykładowego obiektu kolejowego oraz współczesny stan prawny dotyczący tej problematyki. Odniesiono się do sposobów oszacowania stanu technicznego konstrukcji i kwestii obliczeniowych. Scharakteryzowano, wymagane przepisami, modele kolejowych obciążeń eksploatacyjnych i projektowych stosowane w ocenie istniejących kolejowych obiektów inżynieryjnych. Opisano metodologię i sposób analizy przykładowego wiaduktu kolejowego o konstrukcji żelbetowej ramowej. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń oraz wnioski i spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych ocen nośności eksploatacyjnej obiektu.
EN
Recently the European Commission has granted substantial funding to Poland for the infrastructural projects to be implemented in the years 2015-2020. In vast part the funds will be used for revitalization and modernization of existing railways. The decision has also led to the amendment of technical and construction regulations, which includes detailed specification of the principles of assessing the load capacity of existing engineering structures. This in turn has facilitated the ability to determine whether a given structure requires repairs, modifications or replacement. The paper discusses the issue of assessment of load capacity of an exemplary railway viaduct as well as the associated current legal status. It addresses the methods of assessing the technical condition of a structure as well as the calculation-related issues. It describes the models of service and design loads, required by the regulations, which are used while assessing the existing railway engineering structures. The paper also describes the methodology and the ways of analyzing an exemplary railway viaduct with a reinforced concrete frame structure. Selected results of calculations as well as the observations resulting from the conducted assessment of the facility’s load capacity are presented in the paper.
PL
Drewniane, zabytkowe obiekty ekspozycyjne znajdują się w muzeach etnograficznych oraz na przestrzeniach ogólnie dostępnych dla zwiedzających. Dokonano sprawdzenia stanów granicznych konstrukcji w tych obiektach. Autorzy dokonali analizy statycznej oraz wymiarowania więźb dachowych wernakularnych obiektów lubelskiego skansenu, jako reprezentacyjnych obiektów drewnianej architektury wernakularnej. Określono nośność elementów konstrukcyjnych oraz zestawiono wyniki analiz. Wyniki przeprowadzonych obliczeń porównano oraz wysnuto wnioski.
EN
Wooden, heritage building are located in Muzeum Wsi Lubelskiej. Objects are available for visitors. Authors checked the bearing capacity of wooden rafter frames in this objects. Authors compared the results of analysis and defined bearing capacity of structural elements.
PL
W zagadnieniach optymalizacji dotyczących budownictwa konstrukcji stalowych, do tej pory najczęściej stosowaną funkcją celu, była minimalizacja masy konstrukcji. Jest to jednak kryterium niewystarczające, z punktu widzenia technologii wykonania. W artykule szczegółowo przedstawiono analizę ograniczeń technologicznych, na przykładzie giętego na zimno kształtownika systemowego, którego kształt jest chroniony zgłoszeniem patentowym. Ograniczenia te wpływają w istotny sposób na koszty wytwarzania każdego kształtownika. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich możliwych ograniczeń technologicznych można funkcję celu sformułować jako minimum masy elementu. Przedstawiono również analizę nośności różnych kształtów przekroju poprzecznego w zależności od grubości ścianki.
EN
Generally, the main goal of steel structure optimization is to minimize the weight of the structure. However, this solution turned out to be insufficient as the costs of the technology used significantly affects production costs. The paper presents an analysis of the constraints of technology on an example of a cold-formed section, which is protected by the patent application. The discussed technological constraints have a relevant influence on the costs of production of profiles and only by taking them into consideration it is possible to adopt an objective function as the minimum weight of the element. Apart from the technology issues, the article presents an analysis of load capacity of various cross sectional shapes, depending on their thickness.
PL
W opracowaniu omówiono autorski program ANALIZA do analizy wpływu struktury geometrycznej powierzchni na procesy tribologiczne. Pozwala on na obliczenie nośności powierzchni chropowatych i współpracujących w warunkach tarcia suchego, dla odkształceń sprężystych i sprężysto-plastycznych lub określenie obciążenia dla którego w nierównościach uzyska się taki stan naprężeń. Umożliwia również analizę nośności takich powierzchni przy smarowaniu płynnym i mieszanym. Podano przykładowe schematy blokowe i operacyjne programu jak również widok wybranych okien obliczeniowych. Przedstawiono przykładowy wynik wpływu chropowatości na wartość ciśnienia hydrodynamicznego w rowku. Wyniki wykazują możliwość zastosowania programu do analizy struktury powierzchni na jej odporność tribologiczną podczas realizacji badań w połączeniu lub niekiedy zamiast badań stanowiskowych jako sprawdzające prawidłowość doboru założeń konstrukcyjnych już w fazie projektowania par ciernych.
EN
The paper discusses the author’s program, ANALIZA, designed for the analysis of the effect of geometrical surface structure on tribological processes. The program enables the computation of the load capacity of rough surfaces mating under dry friction conditions for elastic and elastic-plastic strains, or determination of the load capacity for which that stress state will be achieved on surface irregularities. It allows also the analysis of the load capacity of such surfaces with fluent and mixed lubrication. Examples of the program’s block and operation diagrams, as well as a view of selected computation windows are provided. A sample result of the analysis of surface roughness effect on the magnitude of hydrodynamic pressure in a groove is given. The results indicate the possibility of employing the program for the analysis of the effect of surface structure on the tribological resistance of that surface during tests carried out in combination with, or sometimes instead of testing stand experiments, as a tool for verifying the correctness of design assumptions made, already in the friction pair design phase.
11
Content available remote Analiza nośności połączenia śrubowego z podatną nakrętką
PL
W referacie opisano wyniki analizy strukturalnej złącza śrubowego z podatną nakrętką o specjalnej konstrukcji. Zasadniczym celem obliczeń było określenie nośności rozpatrywanego połączenia. Przedstawiono dyskretny model obliczeniowy połączenia uwzględniający zjawiska kontaktowe na styku poszczególnych części oraz nieliniowy model materiałowy.
EN
The paper describes the structural analysis results of a special construction screw joint with a flexible nut. The main aim of the calculations was to determine the load capacity of the analyzed joint. The discrete calculation model of the joint, taking into account the contact, and the non-linear material model have been presented.
12
Content available remote Problemy wzmocnienia stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie
PL
W referacie opisano konstrukcję i uszkodzenia drewnianego stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie. Na podstawie obliczeniowej analizy wykazano przyczynę utraty stateczności górnych pasów wieszarów stropowych. Ze względu na przestrzenny charakter pracy konstrukcji i przejęcie części obciążeń ze stropu przez wieszary więźby dachowej nie doszło do poważniejszej awarii. Opisano sposób wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji przez dodatkowe stężenie wieszarów stropowych.
EN
In the paper a structure and damage of the wooden nave ceiling of the historic church in Sławków was described. Computational analysis of the load-bearing capacity of the structure and causes of loss of form stability of upper top flange ceiling trusses were presented. On account of spatial character of the work of the structure and taking over the part of loads from the ceiling by roof trusses it did not lead to the more serious failure. The strengthening method through the additional bracing of roof trusses and preservation the structure was described.
13
Content available remote Problemy napraw drewnianych konstrukcji kościołów
PL
Drewniane kościoły są szczególnie narażone na wystąpienie uszkodzeń związanych ze procesami starzenia i korozją materiału. W pracy opisano problemy z jakimi autorzy spotkali się w kościołach o konstrukcji drewnianej zlokalizowanych na terenie Śląska. Na przykładzie kościołów w Gliwicach, Żernicy, Smolnicy, Katowicach, Sławkowie, Wiśle i Bełku opisano typowe uszkodzenia drewnianych konstrukcji oraz sposoby ich naprawy. Pracę zilustrowano fotografiami z wykonanych napraw.
EN
Wooden churches due to the peculiar structure are exposed to damage associated with the decline of material. In the paper structural problems, with which authors came themselves across at wooden churches located in Silesia were presented. On the example of churches located in Gliwice, Żernica, Smolnica, Katowice, Sławków, Wisła and Bełk typical damages as well as reasons for their occurring and the manner of repair were described. The work was illustrated with photographs from conducted repair work.
16
Content available remote Dachy dużej rozpiętości z blachy fałdowej w technologii ABM
EN
Some basic results of bearing-capacity assessment of polymer continuous circular liners for non-deteriorated sewers have been presented. The analysis of expected loads and valid failure forms were included. The ground water pressure was pointed out to be the prevailing loading pattern. A single-lobe inward intrusion placed usually at the bottom of the sewer cross-section due to its in­stability turned out to be the expected and observed form of failure. Several analytical solutions have been examined herein with respect to their usability for quantitative description of liner instability problem. The approach presented in [12] turned out to be the most accurate one in this case. The assumptions and analytical procedure presented there were used for further development, which incorporated non-uniform distribution of pressure and initial geometrical imperfections. Then the influence of common imperfections (local intrusion and gap) on critical pressure was examined for both uniform and non-uniform pressure distributions with the use of FEM. Finally, the comparison of laboratory test results and present approach was shown in a graphical form.
PL
Przedstawiono podstawowe wyniki analizy nośności polimerowych wykładzin ciągłych stosowanych do renowacji kanałów sanitarnych w dobrym stanie technicznym. Zanalizowano potencjalne obciążenia i formy zniszczenia rozpatrywanych wykładzin. Wskazano, że ciśnienie wody gruntowej jest dominującym obciążeniem oddziałującym na wykładziny. Przewidywaną i zaobserwowaną w testach formą zniszczenia wykładziny okazała się jednofalowa niestateczność w drodze przeskoku umiejscowiona przy dnie kanału. Przedstawiono kilka analitycznych rozwiązań problemów podobnych do rozpatrywanego, aby sprawdzić, czy są użyteczne do opisu problemu nośności wykładzin. Rozwiązanie podane w f 12] najdokładniej opisuje problem. Założenia i procedura analityczna użyte w [12] zostały wykorzystane do wypracowania ulepszonego rozwiązania uwzględniającego nierównomierny rozkład ciśnienia na obwodzie wykładziny oraz kształt i rozmiar początkowych niedoskonałości geometrycznych. Następnie przeanalizowano numerycznie wpływ wielkości typowych niedoskonałości (intruzja lokalna i szczelina) na wartość krytycznego ciśnienia wody gruntowej, uwzględniając zarówno równomierny, jak i nierównomierny rozkład ciśnienia. Ostatecznie porównano wypracowane rozwiązanie z wynikami testów laboratoryjnych i przedstawiono je w formie graficznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.