Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały sypkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper discusses the designing process of screw conveyors, with regard to the determination of the exploitation parameters of such devices with the use of the Discrete Element Method (DEM). The influence of the chosen model input parameters on the results of the simulations was examined. The key parameters which determine the exploitation characteristics of a screw conveyor were identified as follows: the size of a DEM particle, coefficients of internal and external friction. Experimental measurements of the laboratory screw conveyor provided the actual exploitation characteristics of a device used for the transportation of a limestone powder. The comparison of the results of the simulations and experiments gave satisfactory results. For this reason, DEM simulations were identified as an effective tool for determining and optimization of the construction and exploitation parameters of the screw conveyors.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania przenośników ślimakowych w aspekcie wyznaczenia parametrów eksploatacyjnych urządzenia z użyciem Metody Elementów Dyskretnych (DEM). Badania symulacyjne wpływu wybranych parametrów modelu materiałowego DEM pozwoliły określić kluczowe czynniki, takie jak: rozmiar cząstki DEM, wartość współczynnika tarcia wewnętrznego oraz zewnętrznego, czynniki które determinują wyniki charakterystyk pracy przenośnika ślimakowego. Badania eksperymentalne przeprowadzone przy użyciu laboratoryjnego przenośnika ślimakowego dostarczyły rzeczywiste charakterystyki eksploatacyjne urządzenia transportującego mączkę wapienną. W metodzie DEM zamodelowano stanowisko badawcze celem wyznaczenia analogicznych charakterystyk pracy. Porównanie wyników symulacji oraz badań eksperymentalnych określających parametry eksploatacyjne przenośnika dało satysfakcjonujące rezultaty. Dlatego symulacje DEM mogą być skutecznie wykorzystywane do wyznaczania i optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych przenośników ślimakowych.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zalecenia dotyczące doboru przetworników pomiarowych poziomu, które obsługując pomiar i sygnalizację materiałów sypkich na instalacjach nawęglania, odpylania i odsiarczania spalin, wspomagają proces wytwarzania energii.
EN
Presented are basic recommendations concerning selection of level measurement transducers which, when measuring and signalling a level of bulk solids in coal feeding, dust removing and flue gas desulphurization installations, support the energy generation process.
EN
Analytical methods for calculations of the transport machinery are often insufficient especially when untypical granular materials are considered. Discrete Element Method (DEM) is a very useful numerical tool supporting designing and optimization of the transport equipment. However, to obtain reliable DEM simulation results an accurate set of input parameters values is needed. The most common calibration approach is to make use of a procedure where laboratory tests are performed and then the same experiments are numerically replicated in DEM. The article presents calibration of the DEM input parameters on the example of perlite D18-DN Based on the performed calibration, the model of perlite transport in a screw conveyor has been shown.
PL
Analityczne metody obliczeniowe parametrów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń transportowych są często niewystarczające, zawłaszcza w przypadku transportu nietypowych materiałów sypkich. Pomocnym narzędziem numerycznym wspierającym proces projektowania i optymalizacji urządzeń do transportu materiałów sypkich jest Metoda Elementów Dyskretnych (DEM). Uzyskanie wiarygodnych wyników symulacji wymaga kalibracji parametrów wejściowych modelowanego materiału wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych właściwości fizykochemicznych rzeczywistych materiałów. W artykule przedstawiono metodologię kalibracji modelu DEM na przykładzie perlitu D18-DN. W oparciu o przeprowadzoną kalibrację zaprezentowano możliwości zastosowania metody DEM do symulowania transportu materiału przenośnikiem ślimakowym.
EN
The paper presents the analysis of flow conditions of cohesive and cohesionless bulk materials in a conveyor discharge point of a flat conveyor belt. The analysis was carried out for stationary flows at high velocities. It presents mathematical methods for the description of the velocity of a material leaving a throwing point of a flat conveyor belt as well as final equations which enable the determination of velocity of the material after it has left the throwing point (with the accuracy sufficient for practical use). Next, the velocity calculated for the proposed mathematical description (for selected material groups) has been compared with the velocity obtained from mathematical relations commonly used by engineers. The proposed equations for determining the velocity of the material beyond the point have proved useful, since they enable excluding the indirect equations. Finally, the difference between the values of the velocity obtained with the proposed and indirect equations have been determined and the relative error for the proposed method has been calculated.
PL
Jedną z wykorzystywanych w przemyśle metod transportu materiałów sypkich jest transport oparty o podajniki ślimakowe. Metoda ta wykorzystywana jest głównie podczas podawania materiałów w miejsca o ograniczonym dostępie oraz trudnych warunkach. Transport oparty na podajnikach ślimakowych posiada wiele zalet, ale wilgotność transportowanego materiału w znaczący sposób może wpływać na jego przebieg. Obecnie nie istnieją uniwersalne urządzenia do pomiaru wilgotności materiałów sypkich, przez co konieczne jest prowadzenie szybkiej, a zarazem dokładnej kalibracji obecnie dostępnych urządzeń pomiarowych. Niniejszy artykuł przedstawia budowę stanowiska kalibracyjnego oraz zasadę procesu kalibracji urządzeń do pomiaru wilgotności materiałów sypkich transportowanych z wykorzystaniem podajników ślimakowych. Przedstawiane w artykule stanowisko kalibracyjne znajduje szerokie zastosowanie w pracach naukowych oraz dydaktycznych.
EN
One of the methods used in the industry to transport bulk materials is transport based on screw feeders. This method is mainly used when supplying materials in restricted areas and difficult conditions. Transport based on screw feeders has many advantages, but the moisture content of transported material can significantly affect the transport process. At present, there are no universal devices for measuring the moisture content of bulk materials. It is now necessary to conduct accurate and time-consuming calibration of measuring instruments. This article presents the construction of a calibration station and the principle of fast calibration process for moisture content measurement of bulk materials. The calibration station presented in the article has been used in the work on the development of a prototype of a device for measuring the moisture content of bulk materials based on the measurement of changes in surface resistance. Quick and accurate calibration has saved time and achieved satisfactory measurement accuracy, which has become the basis for continuing work on the development of calibrated measuring equipment.
RU
Выполнено математическое моделирование процесса взаимодействия рабочих элементов виброударного грохота и транспортируемого по его ситу слоя сыпучего материала. Приведен пример расчета основных характеристик динамики взаимодействия элементов грохота и скоC рости транспортирования слоя по ситу, колеблющемуся в виброударном режиме.
EN
The mathematical modelling of the interaction process of vibroimpact screen working elements and being transported on its sieve layer of bulk material has been performed. The specific example of the calculation of basic parameters of screen elements interaction dynamics and sieve oscillating in vibroimpact regime is submitted.
EN
The issues concerning porosity of granular materials, especially plant materials, are considered very important matters in respect of their transport, storage, precise dosing, and tribological properties. The classic method of measuring porosity requires specialized equipment and takes time, thus often being of little use in dynamic production processes. Therefore, there is a growing need for developing new methods for fast porosity measurement. In the article, the authors present an attempt to define a correlation between the selected parameters of the surface texture of plant granular materials and their porosities. To digitize the surface, an optical 3D scanner and specialized software for analysis of the surface topography were used. The results should provide a basis for the development of innovative methods for measuring porosity based on digital image processing (DIA).
PL
Zagadnienia porowatości materiałów sypkich, w tym w szczególności materiałów roślinnych, są bardzo istotnym elementem związanym z ich transportem, przechowywaniem, precyzyjnym dozowaniem. Klasyczne metody pomiaru tej porowatości wymagają specjalistycznej aparatury i są czasochłonne, a zatem często są mało przydatne w dynamicznych procesach produkcyjnych. Istotne staje się więc opracowanie nowych metod szybkiego pomiaru porowatości. W artykule autorzy przedstawiają próbę określenia korelacji wybranych parametrów warstwy wierzchniej złoża sypkich materiałów roślinnych z jego porowatością. Do akwizycji złoża wykorzystano skaner optyczny 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy topografii powierzchni. Uzyskane wyniki powinny dać podstawę do opracowania innowacyjnej metody pomiaru porowatości opartej o Digital Image Analysis (DIA).
EN
The research on the influence of the initial moisture content of seeds, of the duration of IR drying, of temperature regime on the effect of stimulation and keeping the effect with time, was carried out. A mathematical model for the dynamics of heating a seed layer, taking into account the moisture evaporation, is developed. Paper presents experimental data on mass conductivity properties for a dried layer of seeds, the recommendations for process equipment design are given.
PL
W pracy analizowano wpływ początkowej zawartości wilgoci w nasionach, czasu trwania suszenia IR oraz zakresu temperatur na stymulację jakości nasion oraz utrzymywanie efektu stymulacji. Zaproponowano model matematyczny dynamiki ogrzewania warstwy nasion uwzględniający odparowanie wilgoci. Przedstawiono dane eksperymentalne przewodności masowej dla warstw suszonych nasion oraz wytyczne projektowania urządzeń.
PL
Transport, mieszanie oraz składowanie materiałów sypkich tudzież urobku skalnego jest zagadnieniem często spotykanym w wielu dziedzinach przemysłu – przemyśle spożywczym, górnictwie czy rolnictwie. W dobie wykorzystywania analiz numerycznych do rozwiązywania szeregu zagadnień konstrukcyjnych, ostatnio także w przypadku wyżej wymienionych problemów sięga się po metody komputerowe. W niniejszej pracy przedstawiono próbę analiz ymetodą elementów dyskretnych zsypu materiału skalnego o nieregularnych kształtach, jakim jest koks odlewniczy. Wkorzystano oprogramowanie Ls-Dyna. Szczególny nacisk położono na odpowiednio celną kalibrację modelu numerycznego w stosunku do badań eksperymentalnych.
EN
Transporting, mixing and storage of granular materials or rocks always was an issue in many industry branches such as food, mining or agriculture. Nowadays, when numerical analyses became a common tool in any mechanical design process, they are starting to be widely used also in those issues mentioned above. In this paper discrete element method is used to optimize the geometry of coke chute. LS-Dyna explicit solver was used. A lot of effort was put in for proper calibration of the numerical model with experimental data.
EN
The article focuses on behaviour of particular matter depending on marginal conditions with application of the PIV (Particle Image Velocimetry) and DEM (Discrete Element Method). The Discrete Element Method was used for validation of the particular matter behaviour. The research on the bulk material behaviour concentrated on detection of changes of velocity in experimental materials under constant marginal conditions. The marginal condition is an obstacle on the bottom of the storage tank. As experimental material, we selected glass balls of various sizes. The diameter of the particles was 5 and 3 mm. These particles were mixed in a 50/50 proportion up to the capacity of the experimental sample. The output velocity was recorded by a high-speed camera and compared with numerical simulation in the DEM program. The resulting values of the particle velocity in both the PIV and DEM method were compared. The agreement between the experimental outputs and the numerical method in comparison of the flow velocity was on a high level. From results is possible to detect the period when all particles left the tested zone from charts illustrating the average velocity of all particles in the selected areas during drainage of the tank. By comparison of the locations with the period of the flow's termination in the individual zones we can declare that in the course of the flow, the matter leaves the higher delimited zones earlier than zones closer to the outlet hole. The time difference of the mutually successive zones then becomes shorter while approaching the outlet hole. To summarize the whole experiment complexly, we can declare that the particular matter is accelerated towards the outlet hole by action of the 30° incline of the hopper wall. In an area outside the outlet hole, this acceleration occurs especially in the x axis before the matter arrives above the discharge hole, where the core flow is under way and the direction of the matter's acceleration changes from the x axis to the y axis.
PL
W artykule skupiono się na zachowaniu pyłu zawieszonego w zależności od warunków brzegowych z użyciem analizatora obrazu cząstek (ang. skrót PIV – Particle Image Velocimetry) oraz metody elementów dyskretnych (ang. skrót DEM). Metody elementów dyskretnych użyto w celu określenia zachowania pyłu zawieszonego. Badanie materiału sypkiego skupione było na wykryciu zmian w prędkości materiału wysypującego się ze zbiornika, w stałych warunkach brzegowych. Jako materiał eksperymentalny użyto szklane kule o różnych średnicach. Średnice wynosiły 5 oraz 3 mm. Kule wymieszano w proporcji 50/50, aż do osiągnięcia objętości próbki eksperymentalnej. Prędkość wyjściowa została zarejestrowana przez kamerę i porównana z symulacją numeryczną w programie DEM. Porównano uzyskane wyniki określenia prędkości cząstek z obu metod PIV i DEM. Zależność między wynikami eksperymentalnymi i prędkością strumienia wyznaczoną metodą numeryczną była na wysokim poziomie. Dzięki wynikom z wykresów przedstawiających średnią prędkość cząstek na wybranych powierzchniach można określić moment, w którym wszystkie cząstki opuściły badaną przestrzeń. Można stwierdzić, że w przepływ strumienia materiału opuszczającego zbiornik nie jest jednolity. Można stwierdzić, że pył zawieszony przyspiesza w kierunku odbioru, przy 30° kącie nachylenia ściany zbiornika.
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na mechanizm złożonych zjawisk niepożądanego rozdrabniania i segregacji, metody ich oceny i zapobiegania na wybranych przykładach. Rozdrabnianie proszku wiąże się z rozpadem i zmniejszaniem wymiarów cząstek. Intensywne oddziaływanie mechaniczne sił tarcia cząstek o siebie i o elementy konstrukcyjne urządzenia w warunkach prowadzenia różnych procesów to podstawowy czynnik prowadzący do rozdrabniania produktów spożywczych, głównie w formie aglomerowanej, mających kruchą strukturę wielocząstkową. Opisano mechanizm działania tych sił w aspekcie rozdrabniania podczas przetwarzania i przemieszczania proszków spożywczych, jak też wpływu na produkt końcowy. Segregacja, mimo że powiązana ze rozdrabnianiem, jest ogólniejszym zjawiskiem, które wpływa na jakość produktu i produkcję. Niepożądane oddzielenie drobnych cząstek od dużych cząstek podczas różnych procesów przetwarzania i obrotu, takich jak transport pneumatyczny, mieszanie, załadunek i składowanie w masie, zostały wyjaśnione w różnych aspektach. Omówiono mechanizmy, metody oceny i zapobiegania segregacji proszków oraz różne okoliczności, gdzie segregacja może wystąpić.
EN
Factors affecting the mechanism of complex phenomena which undesirable fragmentation and segregation, assessment and prevention methods on the example of different applications will be presented in this article. Powder fragmentation is product related, and involves the breakdown of particles and particle size reduction. Intensive mechanical friction forces impact of particles with each other and construction elements machine under the conditions of the various processes is a key factor leading to the fragmentation of food powders, mainly in the form of agglomerated, because of their multi-particulate structure. Descriptions of how these forces intervene in food powders production and handling, and how the final product will be affected were given. Segregation, although related to attrition, is a more general phenomenon that affects both the products and production. The unwanted separation of fine particles from coarse particles during different handling and storage activities such as conveying, mixing, charging, and bulk storing, was explained from different aspects. Various circumstances where segregation can affect production, along with its physical mechanisms, were shown. Furthermore, different evaluation methods and minimization techniques will illustrate powder segregation prevention.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zagęszczanych materiałów sypkich, na przykładzie mieszanki wapienno-piaskowej (stosowanej do produkcji wyrobów silikatowych), na ścianki boczne w formie zamkniętej. Na podstawie badań doświadczalnych wyznaczono współczynnik nacisków bocznych. Jego znajomość pozwala na wyliczenie nacisku bocznego ośrodka sypkiego na zakładanej wysokości, w zależności od zastosowanego ciśnienia zagęszczającego.
EN
The article presents an analysis of the impact of compacted granular materials, for example, lime-sand mixture (used in the manufacture of lime-sand brick), the side walls in a closed form. Based on experimental studies, the side pressure coefficient was determined Its value allows the calculation of the side pressure on the projected bulk medium height, depending on the applied compaction pressure.
15
Content available remote Problemy eksploatacyjne systemów poborów próbek materiałów sypkich
PL
Wraz z lawinowym wzrostem ilości zainstalowanych systemów poboru materiałów sypkich, takich jak węgiel, koks i biomasa, pojawiły się problemy związane z eksploatacją tych urządzeń. Zebranie doświadczeń ze stosowanych urządzeń pozwoli na określenie sposobów zwiększenia żywotności i niezawodności systemów. W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe przyczyny uszkodzeń urządzeń wchodzących w skład systemów próbobiorczych.
EN
Together with rapid increase of systems for feeding loose materials such as coal, coke, biomass, problems associated with operation of those systems appeared. Experience gained from the systems operation enabled determination of the methods and measures that increase their life and reliability. Main reasons of damages of equipment that is part of those systems were presented in the paper.
PL
W artykule opisano technologię suszenia wilgotnych materiałów sypkich w suszarni fluidalnej z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła odpadowego powietrza nadmiarowego z chłodników klinkieru na przykładzie mokrych popiołów lotnych i żużla wielkopiecowego. Przedstawiono bazowe obliczenia technologiczne oraz rozwiązanie techniczne instalacji suszenia. Zaprezentowano rezultaty wstępnej eksploatacji suszarni fluidalnej popiołów mokrych.
EN
In the paper the new algorithms of tomographic images analysis, which have practical application to gather information about critical flow parameters from measurements data, are presented. The quantitative interpretation of tomographic images corresponding to different spatial and temporal conditions is a main aim of the proposed image analysis system. The elaborated modern methods enable analysis of particles behaviour during pneumatic conveying and hopper flow. These algorithms were based on the tomographic image processing by applying the developed stochastic and geometric model of physical phenomena taking place during the studied industrial processes. The applied measurement technique was electrical capacitance tomography, which can show distribution of material inside opaque vessel in form of 2D image in a very short time.
PL
Prace naukowe przedstawione w artykule dotyczyły przetwarzania i analizy informacji wizyjnej w celu monitorowania przepływów dwufazowych materiałów sypkich. Celem badań było opracowanie nowych algorytmów do pomiaru i monitorowania zjawisk fizycznych, zachodzących podczas przepływu pneumatycznego oraz grawitacyjnego. W przeprowadzonych pracach badawczych posłużono się elektryczną tomografią pojemnościową (jako narzędziem wizuali-zującym w formie obrazów 2D rozkład materiału w obszarze czujnika pomiarowego) przy zastosowaniu opracowanego zestawu algorytmów przetwarzania i analizy obrazów. Zaadaptowane metody z dziedziny przetwarzania i rozpoznawania obrazów, opierające się na modelu stochastycznym oraz geometrycznym zjawisk fizycznych, mających miejsce podczas przepływów materiałów sypkich, pozwoliły uzyskać informację o charakterystycznych parametrach badanych przepływów.
EN
The paper presents the analysis of conditions of a stationary flow of material of group III in an impact point with a flat impact plate. The analysis was carried out for stationary flows proceeding with high velocities. It also presents a mathematical model of description of the velocity of material leaving the impact plate of the impact point as well as the final equation, which makes possible the determination of the value of the velocity of the material of group III with the accuracy sufficient for practical use. The paper also describes the verification of the proposed mathematical model, which was carried out for material of group III of a cement type in industrial conditions i.e. a cement production line in the Cement Lafarge - Kujawy plant. The obtained results of the verification have been also presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiona została metoda prognozowania stanu zagrzewania zachodzącego w materiałach sypkich pochodzenia organicznego. Relację pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą masy ziarnianej zboża opisano za pomocą transmitancji dyskretnej. Położenie wartości pierwiastków równania charakterystycznego użyto do prognozowania stanu zagrzewania.
EN
The paper describes the method of forecasting of heating states in bulk materials of organic origin. The relation between the temperature of ambience and the cereal's temperature was described by discreet transmittance. The value of roots of characteristic equation was used to forecast of heating state.
PL
W artykule zaproponowano funkcję opisującą przebieg procesu mieszania par materiałów sypkich. Do wyznaczenia tej funkcji wykorzystano program Statistica. Mieszanie prowadzono w mieszalniku bębnowym. Funkcja zgodnie opisująca przebieg zjawiska mieszania dla materiałów o stosunku pk/ pr bliskim jedności nie odzwierciedla jej istoty dla układów par daleko odbiegających od liczby 1.
EN
In this work the mixing process of the particulate materiale with the different density has been investigated. The function describe this process was suggested. It was used Statistica program. The investigation have been performed in a drum mixer. The function in harmony describe process for homogeneous mixture or mixture for materials about ratio pk/pr near 1 but doesn't describe for raw materials depart from ratio 1.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.