Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  racjonalizm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available O racjonalnym obliczu betonu
PL
Nie istnieje jedna, autentyczna architektura betonowa. Dychotomie tkwiące w betonie, pozwalają na najbardziej zróżnicowane, ale i najbardziej sprzeczne interpretacje „istoty” tego materiału. Dwoistość materii betonowej pozwala na powstawianie dzieł o różnorodnej, a niekiedy skrajnej estetyce. Wśród wielu manifestacji betonu istnieje również taka, który można nazwać racjonalną. Tekst podejmuje próbę scharakteryzowania tego oblicza architektury betonowej.
EN
There is no one authentic concrete architecture. The dichotomies inherent in concrete allow for the most varied but also most contradictory interpretations as regards the “essence” of this material. The duality of concrete matter allows for the creation of works of varied and or even extreme aesthetics. Among the many manifestations of concrete there is also one that can be called rational. The text attempts to characterise this face of concrete architecture.
2
Content available Rewizjonista i humanista. Leszek Kołakowski
EN
The publication shows the views of one of the most eminent contemporary philosopher Leszek Kolakowski on the question of the essence of functioning and the presence of religion in society. The philosopher in his work was focused, among others, on the mutual relations between the sphere of sacrum and profanum, describing them as essential and fundamental for the value and continuity of the social group, and thus conditioning its survival. The opposition of sacrum-profanum is a crucial element for a society and determines its development, as well as protects a human being against dehumanization.
PL
Publikacja przedstawia poglądy jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów Leszka Kołakowskiego na zagadnienie istoty funkcjonowania i obecności religii w życiu społeczeństwa. Filozof w swej twórczości koncentrował się m.in. na wzajemnych relacjach między sferą sacrum i profanum, określając je jako zasadnicze i podstawowe dla wartości i ciągłości istnienia każdej grupy społecznej, a przez to warunkujące jej przetrwanie. Opozycja sacrum i profanum warunkuje moralny rozwój społeczeństwa i chroni człowieka przed zdehumanizowaniem.
3
Content available remote Elementary architecture – between rationalism and poetic of form
EN
The purpose of the article is to define the range of academic-didactic subject practiced in The Chair of Elementary Architecture of WAPK, known as Elementary Architecture – Between Rationalism and Poetic of Form. The wide academic range, as well as the aim of the research, allow only to present several aspects of defining contemporary architectural space. They aim to establish the origins, sources of architectural ideas in broad reference to structural rationalism and resulting from it poetic of form.
PL
Artykuł jest próbą określenia zakresu tematyki naukowo-dydaktycznej uprawianej w Pracowni Architektury Elementarnej WA PK pod nazwą Architektura Elementarna – pomiędzy racjonalizmem a poetyką formy. Szeroki zakres badawczy i cel poszukiwań pozwalają jedynie na poruszenie niektórych aspektów definiowania współczesnych przestrzeni architektonicznej, których sensem jest ustanownie źródła idei architektonicznej w szerokich odniesieniach do strukturalnego racjonalizmu i z niego wynikającej poetyki formy architektonicznej.
4
Content available Wartość racjonalizmu według Leszka Kołakowskiego
PL
Artykuł prezentuje poglądy najwybitniejszego polskiego filozofia Leszka Kołakowskiego na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie, który na drodze do wolności poszukuje nie tylko własnej podmiotowości, ale także harmonijnej i czytelnej reguły funkcjonowania w społeczeństwie masowym. Zasadnicze jest przekonanie, że człowiek, kultura i świat, aby trwać i przetrwać muszą pozostawać w stanie niezakończonym ostatecznie. Siła kultury, siła jej twórcy objawia się w identyfikacji niezakończonej.
EN
The publication presents the views of the most eminent Polish philosopher Leszek Kolakowski on the human condition in the modern world, who on the way to freedom seeks not only for his own subjectivity, but also for harmonious and clear rule of functioning in a mass society. The essential is the belief that a man, culture and the world to remain in existence and to survive must be able to last in ultimately unfulfillment stage in mankind's development. The strength of the culture, the strength of its creators is revealed in the identification unfinished.
5
Content available remote Architecture dressed in rationalism
EN
Rome, as the headquarter of fascist Italy, became the place where il Duce was fulfilling his dreams of restoring the Great Empire. The architecture that appeared in the times of the dictator, is as much progressive (it has roots in the early 20th century European Avant-garde art), as it is traditional – through its references to ideas of culture and nation. In the course of the article, I presented the conditions that gave rise to fascist architecture in Rome. Daring architectural designs, connected with widening the streets, construction of new districts, highlighting the ancient monuments, led to destruction of parts of the city (mass evictions, damaged Renaissance and Baroque monuments). Realization of those enterprises was possible only during authoritarian rule – Mussolini had no difficulty either in commissioning the construction of the new, or destruction of the old buildings. At the threshold of the approaching war, Italian architecture performed primarily an ideological function, and secondarily, it fulfilled the material and aesthetic needs of the nation.
PL
Rzym jako główna siedziba faszystowskich Włoch stał się miejscem, gdzie il Duce realizował marzenia o odtworzeniu Wielkiego Imperium. Architektura powstała za czasów dyktatora jest tyle samo postępowa – ze względu na zakorzenienie w europejskiej sztuce awangardowej początku XX wieku, co tradycyjna – poprzez odwołania do idei kultury i narodu. W artykule przedstawiono uwarunkowania powstania architektury faszystowskiej w Rzymie. Śmiałe projekty urbanistyczne związane z poszerzeniem arterii, budową nowych dzielnic, odsłonieniem starożytnych zabytków doprowadziły również do zniszczenia części miasta (masowe wysiedlenia, zdegradowane renesansowe i barokowe zabytki). Realizacja tych przedsięwzięć była możliwa tylko podczas rządów autorytarnych – Mussolini z taką samą łatwością decydował o wznoszeniu nowych, jak i niszczeniu starych obiektów. U progu zbliżającej się wojny architektura włoska pełniła przede wszystkim funkcję ideową, w drugim rzędzie zaspokajała potrzeby materialne i estetyczne narodu.
EN
The purpose of this article is the analyses of discussion between Albert Einstein and Werner Heisenberg in the period 1925-1927. Their disputes, relating to the sources of scientific knowledge, its methods and the value of knowledge acquired in this way, are part of the characteristic for the European science discourse between rationalism and empirism. On the basis of some sources and literature on the subject, the epistemological positions of both scholars in the period were reconstructed. This episode, yet poorly known, is a unique example of scientific disputes, whose range covers a broad spectrum of methodological problems associated with the historical development of science. The conducted analysis sheds some light on the source of popularity of logical empirism in the first half of the 20th century. A particular emphasis is placed on the impact of the neopositivist ideas which reflect Heisenberg's research program, being the starting point for the Copenhagen interpretation of quantum mechanics. The main assumption of logical empirism, concerning acquisition of scientific knowledge only by means of empirical procedures and logical analysis of the language of science, in view of the voiced by Einstein arguments, bears little relationship with actual testing practices in the historical aspect of the development of science. The criticism of Heisenberg's program, carried out by Einstein, provided arguments for the main critics of the neopositivist ideal and contributed to the bankruptcy of the idea of logical empirism, thereby starting a period of critical rationalism prosperity, arising from criticism of neopositivism and alluding to Einstein's ideas.
PL
Artykuł stanowi próbę rozstrzygnięcia, czy „antydekoracyjny” charakter twórczości Adolfa Loosa stanowi opozycję wobec zagadnień symbolu i ekspresji, które zdają się charakteryzować współczesne temu twórcy nurty architektury i sztuki. Ciekawe wydaje się również stanowisko architekta wobec relacji łączących sztukę i architekturę. Poglądy prezentowane w esejach, takich jak słynny Ornament i zbrodnia, zostały w artykule poddane konfrontacji z wybranymi realizacjami. Omówieniu zostały poddane domy mieszkalne wybudowane w Wiedniu według projektów Loosa.
EN
The article is a trial of settlement whether the „anti-decorative” nature of works of Adolf Loos is in contradiction to symbol and expression that is characteristic of trends of architecture and art at that time. Architect’s standpoint on relations between an art and an architecture seems to be interesting as well. The article confronts the opinions presented in the essays like Ornament and crime to selected realizations. The residences built in Vienna was considered.
8
Content available Racjonalność i racjonalizm w architekturze
PL
Celem artykułu jest przedstawienie refleksji nad istotą racjonalności i racjonalizmu w architekturze. To próba powiązania racjonalizmu jako sposobu odnoszenia się do rzeczywistości z ideami architektury klasycznej. Autorka poszukuje śladów idei racjonalizmu w architekturze XX i początku XXI wieku.
EN
The purpose of this article is to present a reflection on the essence of rationality and rationalism in architecture. This is an attempt to link rationality as a way of relating to reality with the ideas of classical thought. The author is looking for traces of the idea of rationality in the architecture of the 20th and early 21st century.
PL
Analiza istoty formy detalu stosowanego przez architektów w XIX-wiecznych miastach przemysłowych i sposób powiązanie wartości historycznych dziedzictwa kulturowego ze sposobem spojrzenia na współczesne realizacje w tych przestrzeniach typowych dla założeń fabrykanckich, poprzez wybrane przykłady obiektów wzniesionych i modernizowanych na początku XXI w., pozwala na sformułowanie szerszych wniosków dotyczących wzajemnego oddziaływania detalu historycznego na dzisiejsze formy i jego znaczeniową wartość dla kolejnych pokoleń.
EN
Analysis of the detail substance of the form used by architects in the nineteenth century industrial cities and a link between the historical value of cultural heritage with the modern way to look at projects in these spaces typical assumptions manufacturers, through selected examples of buildings erected and modernized in the early twenty-first century, lends itself to a broader conclusions on the interaction of historical detail on today's form and its semantic value for future generations.
10
Content available remote Detal „dialogiczny" w architekturze Maxa Dudlera
PL
Szczególne podejście do zagadnienia detalu prezentują twórcy skłaniający się ku tendencjom racjonalistycznym i minimalistycznym. W architekturze Maxa Dudlera, stanowiącej połączenie surowego szwajcarskiego minimalizmu i klasycznego racjonalizmu, subtelny detal wprowadza architekturę w związek dialogiczny, w przestrzeń, w której spotykają się dwie wartości - historii i współczesności.
EN
Creators leaning toward rationalist and minimalist tendencies represent specific approach to the problem of detail. In architecture of Max Dudler, a combination of raw Swiss minimalism and classical rationalism, it is a subtle detail that introduces a dialogical relationship, in the space where two values meet - past and present.
11
Content available remote Idea filozofii konstruktywnej
PL
W niniejszym artykule zaproponowano nową koncepcję filozofii. Nawiązuje ona do przełomu, jakiego w historii filozofii dokonał w pierwszej połowie XIX w. August Comte, jedyny sławny filozof, który był także inżynierem (absolwentem założonej przez Napoleona paryskiej Szkoły Politechnicznej). Zamiast tradycyjnej filozofii spekulatywnej Comte zaproponował filozofię pozytywną. Dzisiaj odczuwamy potrzebę odnowienia i odświeżenia tendencji zmierzającej do zwiększenia efektywności pracy filozoficznej. Idea filozofii konstruktywnej polega na pojęciowej penetracji równoległej oraz interaktywnej względem myślenia zarówno naukowego, jak i praktycznego (technicznego), którego celem jest osiągnięcie jakiegoś konkretnego rezultatu czy rozwiązania interdyscyplinarnego problemu. Autor starał się zidentyfikować i wskazać oznaki takiego konstruktywizmu w dziejach filozofii polskiej, a także w dziedzinach pokrewnych (takich, jak prakseologia). Na końcu przedstawiono przykłady współdziałania konstruktywnej filozofii z różnymi dyscyplinami oraz dalsze perspektywy badawcze.
EN
In the article a new conception of philosophy is proposed. It comes back to the turn in the history of philosophy made in the first half of the XIXth century by Auguste Comte, the only famous philosopher that was also an engineer (graduated at the Ecole Polytechnique in Paris). Comte had proposed the positivist philosophy at the place of the speculative philosophy. Nowadays one should regenerate and rejuvenate the tendency towards the effectiveness in philosophical work. The idea of constructive philosophy consists in conceptual penetration parallel and interactive to both scientific and practical (technical) thinking aimed to obtain some concrete result and solution of the interdisciplinary problem. The author tried to identify and indicate the traces of such constructivism in the history of Polish philosophy and related domains (such as praxeology). Several examples of cooperation of constructive philosophy with other disciplines and further research perspectives conclude the presented text.
12
Content available remote Sabaudia - teoria Witruwiusza w kontekście miasta faszystowskiego
PL
W architekturze włoskiego modernizmu jedną z głównych ról odegrała sytuacja polityczna łat 30. XX wieku. Rozwijający się faszyzm tworzył racjonalny wymiar cywilizacji, społecznych zachowań i trybu życia wzorujący się na Imperium Rzymskim. Efekt ordinatio spełniał dużą rolę w wyglądzie nowych założeń. Symetryczny układy nowych miast upodabniał się do planu obozu rzymskiego a budynki w swoich detalach balkonów, wież, portyków i arkad czerpały z architektury cesarstwa.
EN
One of the main role in Italian modern architecture had political situation in '30 of XX century. Developing fascism created rational dimension of civilization, social behavior and way of life inspired by a Roman Empire. Ordinatio effect fulfilled role of new guidelines appearance. Symmetrical arrangement of the new cities became similar to the plan of roman camp and buildings in its details of balconies, towers, porticos and arcades extracted from Roman Empire.
PL
W artykule przedstawiono rozważania nad racjonalnością i ograniczoną racjonalnością w kontekście teorii gier. Udzielono odpowiedzi na następujące pytania: co oznacza pojęcie "gracz racjonalny" oraz jaki ma ono związek z potocznym rozumieniem słowa "racjonalny".
EN
In this paper rationality and bounded rationality in the context of game theory are considered. The article deals with these questions: what it means to be a "rational player" and how it is connected with our common understanding of the word "rational".
14
Content available remote Czy filozofia to jeszcze racjonalne zajęcie?
PL
Zachodni racjonalizm przechodzi obecnie trudną próbę. Jego uniwersalistyczne powołanie w greckiej filozofii przebrzmiało w oświeceniowym myśleniu w połowie XIX w. Wskazuje na ten fakt koncepcja idei racjonalnej Hegla. Jedną z ważnych prób odbudowania uniwersalnej ważności myślenia jest powrót do greckich źródeł filozofii. Polega on na radykalnie nowym sposobie odczytywania podstawowych pojęć, które kształtowały myślenie Greków.
EN
The Western rationalism is going through an ordeal now. Modern reflection of the XIX century got rid of Western rationalism`s universal calling. This fact is being pointed out by Hegel`s conception of a rational idea. One of the most important trials leading to restoration of the importance of universalistic reflection, is the return to Greek sources of philosophy. The point is that a brand new, fundamental way of basic concepts reading, which shaped the Greeks` reflection, must be adopted.
15
Content available remote Od racjonalizmu do nowego modernizmu, refleksje o architekturze schyłku wieku
EN
In the article Modern Movement is understood as the last part in the history of architecture which was continuation and the top of the Post-Englighement rational world. The transformations in the culture, after the 2nd World War had origins not only in the unfair adventage it's formal possibiliteies, but eihter, maybe first of all, inadequate to the changed worths, to the new paradigm. The origins of the transformations should be seen in the increascement of the scepticism about the human possibilities in the knowledge. The great falls in the 20th country: the 2nd World War, Holocaust and Hirosima at least unsettled human's belief in the Post-Kant's world of reason. The foreground in the middle of the century was the nihilistic philosophical concepts. In that time the pluralistic directions in the social life demaged the traditional mean of the place. Hiere is sketched a line of the thought from the human's belief in the progress and technology, by the negation of that belief and the triumph of the irrationalism, semiology'sexplorations of the cultural means hidden in the past of the culture of the West, to the revival of the Modern Movement watched in the last decade of the century. The foundation, not always consciouned, of the architect's work understood as the mirror of the times is the work of the philosophy, sociology and antropology. Here sre the names of: Voltaire, Kant, Nietzsche, Heidegger, Lyotard and Derrida, as the persons who the most precisely put a good construction on their times and the most important worths of the human life, srt, and architecture ariesed from it. The theoretics of architecture, as Hannes Meyer, Baynham, Giedion, Jencks and Andrew Benjamin who works on the boundary beetwen philosophy and architecture, follow philosophers some paces away later. The article does not pretend to be an answer for the question "what is going on in the architecture today", it rather shows it's philosophy foundations and see in the hermeneutic the right way to explore the contemporary trends in the srchitecture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.