Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zintegrowany system informatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Coraz większa ilość danych rejestrowanych w różnych systemach, konieczność ich szybkiego pozyskiwania i analizowania, a także wizualizacji i udostępniania, to tylko niektóre z wyzwań jakie stoją dziś przed przedsiębiorstwem sieciowym. Najważniejsza z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa jest sprawna zamiana tych danych w użyteczne informacje. Wymusza to na dostawcach systemów IT nieustanny rozwój technologii w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz przesyłania gromadzonych w systemach danych.
PL
W artykule przedstawiono wybrane obszary związane z zastosowaniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Dokonano analizy poziomu informatyzacji polskich podmiotów gospodarczych. Zaprezentowano także przykłady wdrożeń tego typu systemu w wybranych przedsiębiorstwach z branży metalowej. Oprócz tego wskazano najbardziej popularne sposoby ochrony danych stosowane w tego rodzaju rozwiązaniach informatycznych.
EN
In this article the selected areas related to the use of integrated information system ERP were presented. An analysis of the level of computerization of Polish businesses. It also examples of implementations of such a system in selected enterprises sector metal were presented. In addition, it indicated the most popular ways to protect the data used in this kind of IT solutions.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza budowy organizacji inteligentnej ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów informatycznych jako istotnego źródła innowacji w funkcjonowaniu wybranego przedsiębiorstwa sektora MŚP. W artykule, na podstawie badań literaturowych, omówiono organizację inteligentną w dobie rozwoju systemów informatycznych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie 4 kluczowych warunków dla zbudowania organizacji inteligentnej w wybranym do analizy przedsiębiorstwie. Ponadto zaprezentowano (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa sektora MŚP) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy B2B.
EN
The article presents the issues concerning the analysis of building an intelligent organisation, especially taking into account the role of information systems as sources of innovation in functioning of a chosen firm in small and medium enterprises sector. On the base of literature study the author discussed an intelligent organisation in the context of information systems development. The main aim of the article was to present four key conditions for building an intelligent organization in a selected, for the analysis, enterprise. Additionally, the author presented the 438 B. Sorychta-Wojsczyk implementation of an integrated B2B information system in a chosen firm of small and medium enterprises sector.
EN
In this article have been presented meaning of the integrated information systems for production enterprises. The article describes the successlve steps of computer information system implementation in a selected small clothing company and presented their effects. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe.
PL
Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane informacje dotyczące zasad projektowania systemów technicznego zarządzania obiektów i systemów BMS. Wykazano związek procesu projektowania systemu BMS z projektowaniem systemów informatycznych przedsiębiorstw. Przedstawiono wybrane cechy rozbudowanych systemów BMS oraz omówiono zależność między niektórymi aspektami kosztów eksploatacji takich systemów, w zależności od ich rozmiaru i zaawansowania technologicznego. Wskazano na wady nadmiernie rozbudowanych systemów oraz nieprawidłowości funkcjonowania systemów zbyt zredukowanych. Przedstawiono trzy przykładowe projekty, w których dokonano integracji wybranych funkcji technicznego zarządzania obiektu z systemem informatycznym firmy. Wykonano dla tych projektów szacunkowe obliczenia dotyczące zapotrzebowania na rejestrację wybranych zdarzeń systemu technicznego zarządzania obiektu. Porównano szacunkowe zapotrzebowanie na rejestrację i przetwarzanie danych, dotyczące rozważanych projektów i określono, które z nich mogłyby zostać zrealizowane w oparciu o energooszczędną platformę sprzętową niezgodną ze standardem PC.
EN
This paper presents selected recommendations for the facility management and building management system design rules. The relationship between building management system design and enterprise information system design has been demonstrated. Then the article presents selected characteristics of complex BMS systems, and discusses the relationship between certain aspects of the operation cost of such systems, depending on their size and technological advancement. The disadvantages of excessively elaborate BMS systems and malfunctioning of too reduced BMS systems has been pointed out. Three examples of facility management projects, integrated with specific functions of enterprise information system of the company has been presented. Some calculations and estimation has been done to find out the demand for data registration and processing of selected events of these facility management systems. Then the results of the demand for data registration estimations has been compared to check if it is possible to establish the energy-efficient hardware platform incompatible with standard PCs for the data registration and processing.
6
Content available remote Wykorzystanie systemu klasy ERP w kształceniu kadr logistyki
PL
Artykuł porusza istotną kwestię jaką jest kształcenie przyszłych kadr logistyki. Skupia się na praktycznych aspektach tego procesu, czyli tych, które z punktu widzenia potencjalnych pracodawców mają najważniejsze znaczenie. Omawia genezę powstania zintegrowanych systemów informatycznych, charakteryzuje dokładnie systemy klasy ERP, a podsumowanie rozważań stanowią przykłady praktycznych zajęć pozwalających zrozumieć i poznać funkcjonalność oraz modułową budowę przedmiotwych systemów.
EN
The article raises an important issue which is the education of future logistical personnel. It focuses on the practical aspects of this process, it is essential for potential employers. It discusses the genesis of integrated information systems, goes into detail on ERP systems, and a summary of the considerations are examples of practical activities which allow students to understand the functionality and modular design of these systems.
PL
W artykule omówiony został przykład zastosowania systemu ERP w przedsiębiorstwie logistycznym. W części teoretycznej scharakteryzowano działanie zintegrowanych systemów informatycznych, ich funkcje oraz korzyści, które wynikają z implementacji. W części praktycznej przedstawiono wdrożenie systemu, na przykładzie badanej organizacji. Zidentyfikowano podstawowe problemy działu spedycji oraz zobrazowano schemat funkcjonowania poszczególnych modułów. Na zakończenie wskazano czynniki, które przyczyniły się do usprawnienia działania całej firmy i wpłynęły pozytywnie na efektywność realizowanych w niej procesów.
EN
Paper discussed an example of the use the ERP system in the logistics enterprise. In the theoretical part characterizes the operation of integrated information systems, their functions and benefits from implementation. The practical part presents the implementation of the system, for example the organization. Identified the basic problems in freight forwarding department and illustrated the operation diagram of the individual modules. At the end indicated effects, which have contributed to improving the company and had a positive impact on the effectiveness of the implemented processes.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce this tools although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents results of pre-implementation operation. This operation has been realized according to the developed methodology which includes the following steps: the analysis of needs and the working conditions of a company, the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system; the choice of information system’s supplier; the implementation work scheduling. Special attention was paid to main aspects of pre-implementation operation and effect of successive steps.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
5559--5564, CD2
PL
Współcześnie podstawą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem jest wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych. Obecnie przedsiębiorstwa, które umiejętnie organizują i optymalizują procesy zarządzania w oparciu o wiedzę i wdrożone zintegrowane systemy mogą sprostać wymaganiom rynku i przeciwstawić konkurencji. Właściwe zarządzanie i skuteczny przepływ informacji ułatwia wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwach. Najważniejsze jest, aby zmaksymalizować możliwości oferowane przez istniejące systemy informatyczne. W artykule przedstawiono analizę możliwości zintegrowanego systemu wspierającego ważne obszary zarządzania w przedsiębiorstwie oraz istotne korzyści z wdrożenia.
EN
Contemporary the basis for effective business management is the implementation of integrated IT systems.Currently, the company, which skillfully organized and are optimized management processes based on knowledge and implemented integrated systems can meet the demands of the market and oppose competition. Properly manage the information obtained efficiently facilitates the implementation of changes in enterprises. The key is to maximize the opportunities offered by the existing IT systems. This article presents an analysis of the possibilities of an integrated system supporting important areas of business management and possible to obtain important benefits from the implementation.
PL
Obecnie zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP są nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorstw sprawnie funkcjonujących w otoczeniu ekonomiczno-rynkowym. Celem pracy jest wskazanie podejmowanej w literaturze krajowej i zagranicznej tematyki badawczej dotyczącej zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP. Analizie poddano łącznie 106 artykułów opublikowanych w latach 2010-2012, zawierających w tytule lub w słowach kluczowych hasła: ERP lub Enterprise Resource Planning.
EN
Currently, integrated ERP systems are an integral part of companies that want to operate efficiently in an environment of economic and market conditions. The aim of this work is classification of Polish and world literature in the field of integrated ERP systems published between 2010-2012 and the identification of topics in detail. The articles were taken from the years 2010-2012 containing the title or keywords ERP or Enterprise Resource Planning - total 106 publications.
11
Content available University integrated information system development
EN
The article presents a case study of the integrated information system of University of Science and Technology in Bydgoszcz (UTP), the information about its present stage, the range of operation, and plans of further expansion. A significant part of the article has been devoted to various kinds of building management systems, their basic and advanced range, evolution, and the role they may play in the integrated information system of the university. The other part of the article presents the concept and the first stage of the implementation of the university classrooms occupancy logging system based on the usage RFID key fobs, RFID readers and PC computers, and ARM microcontrollers in concierge desks in the university buildings. The simple system has been developed at the UTP in Bydgoszcz, Poland. It is now mainly used for logging and visualizing the occupancy of the lecture halls, but it will soon be linked to the UTP integrated information system and the BMS system of one of the UTP buildings.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (UTP). Przedstawiono w nim informacje o obecnym etapie realizacji systemu, jego zakresie działania i planach jego dalszego rozwoju. Znaczna część artykułu została poświęcona różnego rodzaju systemom zarządzania budynków BMS, podstawowym i zaawansowanym funkcjom tych systemów, ewolucji tych systemów i roli, jaką mogą one odegrać w ramach zintegrowanego systemu informatycznego uczelni. Druga część artykułu przedstawia koncepcję i pierwszy etap wdrożenia systemu rejestracji zajętości uczelnianych sal dydaktycznych. Ten prosty system jest oparty na wykorzystaniu breloków RFID trwale dołączonych do kluczy wydawanych przez portierów oraz czytników RFID połączonych z komputerami PC, umieszczonymi w portierniach budynków uniwersyteckich. System został opracowany na potrzeby UTP w Bydgoszczy. W chwili obecnej system jest głównie wykorzystywany do rejestracji i wizualizacji zajętości sal wykładowych, ale wkrótce jego działanie będzie połączone ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym UTP oraz systemem BMS jednego z budynków UTP.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce ERP class systems (ERP II now) although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents the project of integrated information system implementation in a selected small clothing company. The implementation project has been realized according to the developed methodology which includes the following steps: 1) the analysis of needs and the working conditions of a company; 2) the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system; 3) the choice of integrated information system; 4) the construction of integrated information system model . the configuration of a computer system; 5) the implementation work scheduling; 6) the implementation of the integrated information system. The main objective of this project was to implement an integrated information system. The additional goal was to verify the implementation methodology in practice. In the next part of the article describes the characteristic elements of implementation works and change managements in this project. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe.
PL
W dzisiejszych czasach wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych stanowi podstawę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, a ich brak uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Dziś konkurencja rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do stosowania nowoczesnych systemów informatycznych, które w sposób kompleksowy wspomagają zarządzanie zbiorem procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Kluczem do sukcesu jest maksymalne wykorzystanie możliwości zintegrowanych systemów informatycznych.
EN
Nowadays, the implementation of integrated Information Systems is the basis of the enterprise, and their absence prevenís the proper functioning. Market competi- tion forces manufacturing Companies to use modern information systems that support a comprehensive pro- duction management processes as well as the whole enterprise. Currently, the key to success is to maximize the opportunities offered by integrated management systems.
PL
W artykule na przykładzie systemu SAP ERP (wersja 6.04) przedstawiono możliwości zastosowania systemu informatycznego do realizacji wybranych procesów gospodarczych związanych z logistyką dystrybucji. Opisano typowy proces sprzedaży i dystrybucji, uwzględniający pięć etapów: przetwarzania zapytania ofertowego klienta, tworzenia oferty, tworzenia zlecenia sprzedaży, organizacji i harmonogramowania wysyłki oraz fakturowania i płatności. Omówiono kluczowe poziomy organizacyjne stosowane do odwzorowania struktury organizacyjnej w logistyce dystrybucji oraz opisano tworzenie zlecenia sprzedaży.
PL
W artykule przedstawiono determinant skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych. Wśród wyłonionych determinant skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych wybrano najważniejsze dla grup badawczych.
EN
Determinant of efficiency of integrated computerized information system present in article. Most important choose among show determinant of efficiency of integrate computerized information system for research groups.
16
Content available remote Wspomaganie zarządzania : zasoby publiczne w wybranych krajach unijnych
EN
In the process of adapting the organization to implement an integration platform is required to answer the questions: Does the organization know what information is or will it need? Is it ready to use integrated information? Are formal restrictions make it possible to obtain and use information? There is an attempt to approximate the matters contained in those questions, with particular emphasis on collecting data from public resources. The development of integration platforms and the need for acquiring more and more recent data, require a comprehensive approach to proposed solutions. This includes the integration of existing data sources and ability to acquire new ones. The chapter outlines the data resources available to the public, the integration not only at national but also European, is or will be possible. Expresses the resource data for selected EU countries: Czech Republic, France, Spain, Holland, Lithuania, Germany, Hungary, Great Britain and Italy.
PL
Decyzja o zakupie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego nie jest łatwa. Szczególnie jeśli decydent nie jest zawodowym informatykiem, a ma świadomość, że rozwój przedsiębiorstwa, którym kieruje, znajduje się w takim stadium, kiedy szybki i kompleksowy dostęp do informacji wręcz ten rozwój determinuje.
EN
Because of the peculiarity of software as a product, its quality is especially hard to measure. This is true particularly when quality is considered from the users' point of view - so called quality in use. In the paper, a tool for quantifying software quality in use is proposed. Then, the results of the research carried on the users of the ERP system are presented. These encompass the importance and assessment of the three dimensions of software quality in use.
19
Content available remote Efficiency determinants of information systems in managing the company
EN
Nowadays, when every activity of a company is burdened with huge uncertainty, companies willing to survive in open market's reality target their activities at limiting investments which are unprofitable and which don't bring measurable benefits. It is similar with integrated information systems. Despite the fact that their goal is to bring unmeasurable benefits, it would be good for the enterprise of introduction of integrated information systems to be efficient and effective. The article shows integrated information system's users' opinions as far as efficiency of these systems is concerned.
PL
W dzisiejszych czasach, gdy każda działalność firmy jest obciążona ogromną niepewnością, przedsiębiorstwa pragnące przetrwać w rzeczywistości otwartego rynku ukierunkowują swoje działania na ograniczanie inwestycji, które są niedochodowe i które nie przynoszą mierzalnych korzyści. Podobnie jest ze zintegrowanymi systemami informatycznymi. Pomimo, iż ich celem jest dostarczanie niemierzalnych korzyści, istotnym dla przedsiębiorstwa jest wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego, który jest skuteczny i wydajny. Artykuł przedstawia opinie użytkowników zintegrowanych systemów informatycznych dotyczące wydajności tych systemów.
PL
Artykuł opisuje ekonomiczne i organizacyjne aspekty wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Omawia korzyści płynące z stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, zarówno ekonomiczne, jak i organizacyjne. Opisuje sytuację przed i po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie, a także za sprawą jakich elementów przedsiębiorstwo może osiągnąć sukces ekonomiczny po wdrożeniu zintegrowanego systemu oraz jak zmienia się tradycyjne polskie przedsiębiorstwo w nowoczesną firmą o światowych standardach jakości.
EN
The article describes the economic and organizational aspects of the implementation of integrated information systems in enterprises. Discusses the advantages of applying modern information technology, both economic and organizational issues. It describes the situation before and after implementation of an integrated information system in the enterprise, and through which the elements of a company can achieve economic success after the implementation of the integrated system and how to change the traditional Polish company in the modern business world-class quality standards.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.