Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiorniki wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Zmiany klimatyczne związane ze wzrostem temperatury mogą prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak wydłużone okresy suszy oraz zwiększona liczba dni upalnych. Wpływa to niekorzystnie na tereny zieleni. Szczególną rolę w sytuacji podwyższonych temperatur odgrywają zbiorniki wodne.
PL
Tyle się słyszy o zmianach klimatu, stepowieniu Europy, a zwłaszcza Wielkopolski. Ogłasza się szumne projekty, w których ogromne gremia ludzkie, między innymi szarzy obywatele, mają prawo zabierać głos i wysuwać swoje propozycje. Można by się zastanawiać, czy rzeczywiście chodzi o działania mające zapobiegać tej oczywistej klęsce, jaka w najbliższym czasie może spotkać Wielkopolskę czy też ma to tylko cel PR. Chodzi o tak popularny ostatnio slogan Public Relations (PR) to z angielskiego: relacje publiczne, czyli o „odpowiednie” kontakty z otoczeniem, inaczej imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem, których celem jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań polityków, decydentów, danej osoby lub organizacji.
EN
An operative method of automated decryption of Landsat-8 satellite images allowing for detection of water bodies is created. Application of the developed method allows for the detection of water bodies more than 30 m in size and specifies the obtained masks of water bodies significantly.
PL
Przedstawiono metodę automatycznego odszyfrowywania zdjęć satelitarnych Landsat-8 umożliwiającą wykrywanie części wód. Zastosowanie opracowanej metody pozwala na wykrycie zbiorników wodnych większych niż 30 m.
PL
Intensywne użycie żeli antybakteryjnych i środków dezynfekujących, zawierających do niedawna triklosan - o którym więcej w niniejszym artykule - przyczynia się niestety do wzrostu ich zawartości w ściekach. Konsekwencją tego będzie prawdopodobnie ich kumulacja w zbiornikach wodnych i osadach rzecznych, co potwierdzają prowadzone badania.
EN
Satellite remote sensing and geographical information system (GIS) have been used successfully to monitor and assess the land use and land cover (LULC) dynamics and their impacts on people and the environment. LULC change detection is essential for studying spatiotemporal conditions and for proposing better future planning and development options. The current research analyzes the detection of spatiotemporal variability of spate irrigation systems using remote sensing and GIS in the Khirthar National Range, Sindh Province of Pakistan. We use Landsat images to study the dynamics of LULC using ArcGIS software and categorize fve major LULC types. We obtain secondary data related to precipitation and crop yield from the provincial department of revenue. The maximum likelihood supervised classifcation (MLSC) procedure, augmented with secondary data, reveals a signifcant increase of 86.25% in settlements, 83.85% in spate irrigation systems, and 65% in vegetation, and a substantial negative trend of 39.50% in water bodies and 20% in barren land during the period from 2013 to 2018. Our study highlights an increase in settlements due to the infow of local population for better means of living and an increase in spate irrigation systems, which indicates the water conservation practices for land cultivation and human purpose lead to the shrinkage of water bodies. The confusion matrix using Google Earth data to rectify modeled (classifed) data, which showed an overall accuracy of 82.8%–92%, and the Kappa coefcient estimated at 0.80–0.90 shows the satisfactory results of the LULC classifcation. The study suggests the need to increase water storage potential with the appropriate water conservation techniques to enhance the spate irrigation system in the hilly tracts for sustainable develop‑ ments, which mitigates drought impact and reduces migration rate by providing more opportunities through agricultural activities in the study area.
PL
Skażenie wody oraz zmiany klimatyczne bezpośrednio wpływają na występowanie wielu chorobotwórczych pasożytniczych form dyspersyjnych. Do najgroźniejszych dotychczas poznanych organizmów wodnych zalicza się Naeglerię fowleri, potocznie zwaną ,,amebą wyjadającą mózg’’. Uznawana jest za czynnik etiologiczny pierwotnego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (Primary Amebic Meningoencephalitis, PAM). Śmiertelność tej choroby sięga blisko 99% i dotyczy głównie osób korzystających z wodnych form rekreacji. Pojedyncze przypadki zarażenia pierwotniakiem odnotowano po spożyciu wody wodociągowej.
EN
Contamination of water and climate change directly affects the occurrence of many pathogenic parasitic forms dispersion. For the most dangerous aquatic organisms known so far include Naeglerię fowleri amoeba commonly called ,, eat the brain “. It is considered to be the primary etiologic factor for encephalitis and meningitis (Primary Amebic Meningoencephalitis, PAM). The mortality rate of this disease is nearly 99% and concerns mainly people who use forms of aquatic recreation. Isolated cases of infection with the protozoan observed after the consumption of tap water.
EN
Flows with a given probability of exceedance are important from the point of view of water management, especially in water reservoirs. By determining these flows, it is possible to design a reservoir adapted to local conditions that will operate in line with the assumed function. Various methods exist in the world for determining the probable maximum flows; these methods are based on various assumptions. The aim of the article is to verify and assess the applicability of the Flood Frequency Analysis (FFA) and the IMGW method for use in catchments of controlled rivers where a retention reservoir was built during the hydrological observation period. This is important in updating the water management instructions and in designing new retention reservoirs. The authors undertook to investigate whether a series of maximum flows prepared for the IMGW method allows one to recognize the regime change, caused by the construction of the retention reservoir, in the water gauge Zbytowa profile on the Widawa River, using the Mann-Kendall test. The following distributions were used in the study: Pearson type III, log-normal and Weibull. The Mann-Kendall test showed homogeneity of three observational series: 1971-2000, 2001-2017 and 1971-2017 prepared for the FFA method despite the fact that in 2001 the Michalice retention reservoir was commissioned on the Widawa river and the water management in the basin changed this watercourse. However, the observational series prepared for the IMGW method were homogenous only prior to the construction of the reservoir (1971-2000). The observational series prepared in this way enabled the Mann-Kandall test to exclude the homogeneous series caused by the regime change as a result of the construction and operation of the Michalice retention reservoir. Only after the construction of the retention reservoir the observational series from the winter half-year were homogeneous. This is due to the fact that the flows in the winter half-year are definitely lower than those in the summer half-year. The best-fitting distribution for the empirical distribution for the Widawa (the Zbytowa profile) in the analyzed series is a log-normal distribution that can be used to calculate the probable maximum flows needed to update the reservoir's water management instructions. The Wilcoxon test showed no difference between the calculation methods analyzed and used to estimate the probable maximum flows in the Zbytowa profile on the Widawa river. Therefore, as a method for calculating the probable maximum flows for the Widawa river (the Zbytowa profile) in the aspect of managing the Michalice reservoir or some other river with controlled catchment and parameters similar to those of the Widawa (in the Zbytowa profile), one can recommend either of the two analyzed methods: both FFA and IMGW.
PL
Przepływy o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia są istotne z punktu widzenia gospodarowania wodami na zbiornikach wodnych. Dzięki wyznaczeniu tych przepływów możliwe jest zaprojektowanie zbiornika dostosowanego do lokalnych warunków, który będzie funkcjonował zgodnie z założoną funkcją. Na świecie obowiązują różne metody wyznaczania przepływów maksymalnych prawdopodobnych, które bazują na odmiennych założeniach. Celem artykułu jest weryfikacja i ocena możliwości zastosowania metody Flood Frequency Analysis (FFA) i metody IMGW do zastosowania w zlewniach rzek kontrolowanych, na których w okresie obserwacji hydrologicznej wybudowano zbiornik retencyjny. Ma to znaczenie w aktualizacji instrukcji gospodarowania wodą oraz w projektowaniu nowych zbiorników retencyjnych. Autorzy podjęli się zbadania czy serie przepływów maksymalnych przygotowane dla metody IMGW pozwalają na rozpoznanie zmiany reżimu, w rzece Widawie w przekroju Zbytowa, przy pomocy testu Manna-Kendalla, spowodowanej wybudowaniem zbiornika retencyjnego. W pracy wykorzystano następujące rozkłady: Pearsona typ III, logarytmiczno-normalnego oraz rozkład Weibulla. Test Manna-Kendalla wykazał jednorodności trzech serii obserwacyjnych: 1971-2000, 2001-2017 i 1971-2017 przygotowanych dla metody FFA pomimo, że na rzece Widawie w 2001 roku został oddany do eksploatacji zbiornik retencyjny Michalice i zmieniło się gospodarowanie wodą w zlewni tego cieku. Natomiast serie obserwacyjne sporządzone dla metody IMGW były jednorodne jedynie przed budową zbiornika (okres 1971-2000). Tak przygotowana seria obserwacyjna umożliwiła testowi Manna-Kandalla wykluczyć serie jednorodne spowodowane zmianą reżimu na skutek wybudowania i pracy zbiornika retencyjnego Michalice. Jedynie po budowie zbiornika retencyjnego serie obserwacyjne z półrocza zimowego były jednorodne. Jest to spowodowane tym, że przepływy w półroczu zimowym są zdecydowanie niższe niż przepływy w półroczu letnim. Najbardziej dopasowanym rozkładem zmiennej Qmax dla rzeki Widawy (profil Zbytowa) w analizowanych seriach jest rozkład logarytmiczno-normalny, który może zostać wykorzystany do obliczeń przepływów maksymalnych prawdopodobnych potrzebnych do aktualizacji instrukcji gospodarki wodnej zbiornika. Test Wilcoxona wykazał, brak różnic pomiędzy analizowanymi metodami obliczeniowymi użytymi do obliczeń maksymalnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia rzeki Widawy (profil Zbytowa), dlatego też jako metodę do obliczania przepływów maksymalnych prawdopodobnych w zlewni rzeki Widawy w profilu Zbytowa w aspekcie gospodarowania wodami zbiornika retencyjnego Michalice lub innej rzeki o zlewni kontrolowanej o podobnych parametrach zlewni co zlewnia rzeki Widawa (profil Zbytowa), można wskazać obie analizowane metody: FFA i IMGW.
EN
Starting from 2011, landslides in Łaski over the Żywieckie lake and in Piaski-Drużków over the Czchowskie Lake have been included into the landslide monitoring program as a part of the SOPO project of PGI-NRI. Both landslides present a real hazard to hydrotechnical constructions. In 2018 the monitoring has been extended for the Łaski landslide including the on-line component. The article presents the subsurface and surface monitoring systems and discusses the results of over 7-years observations. In both discussed cases, the landslides have long, multi-stage history. The measurement data show that, their activity has decreased since the activation impulse in 2010. However, they remain active, especially on the deep slip surfaces. High porosity and, consequently, rapid changes in the groundwater level and rainfall intensity confirm the unstable nature of these landforms. This also confirms that the possibility of further activation or sudden landslide descent into water reservoirs is still a real hazard.
PL
W artykule przedstawiono opis wybranych zbiorników wodnych okolic Radomia pod kątem ich wykorzystania dla celów turystyki i rekreacji. Autorzy przedstawili wyniki sondażu diagnostycznego dotyczącego potrzeb i oczekiwań związanych z wypoczynkiem nad zbiornikami wodnymi.
EN
The article presents a description of the possibility of using selected water reservoirs near Radom for tourism and recreation. The authors presented the results of a diagnostic survey on the needs and expectations related to leisure over selected reservoirs.
PL
W niniejszej pracy oznaczono zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, ołów, miedź i cynk w próbkach środowiskowych pobranych ze zbiorników wodnych znajdujących się w pobliżu Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”. Celem eksperymentu było oszacowanie wpływu industrializacji na zawartość metali w stawie znajdującego się na terenie zrekultywowanego wyrobiska piaskowni znajdującego się w Żuradzie oraz cieku wodnego z kanału odprowadzającego wodę z osadnika odpadów poflotacyjnych. Pomiary dokonano przy wykorzystaniu metody woltamperometrii stripingowej z użyciem elektrody rtęciowej o kontrolowanym wzroście kropli CGMDE. Uzyskane wyniki przedstawiono na woltamperogramach, a następnie porównano je ze sobą ze względu na zawartość poszczególnych jonów metali ciężkich w zależności od miejsca pobrania próbki.
EN
That research aim was determination of heavy metals like cadminium, lead, copper and zinc concentrations in the samples collected from the area near ZGH “Bolesław” factory. The another purpose of this experiment was to determine the influence of industrialization on the presence of heavy metals in a pond located in the reclaimed sand pit found in Żurada and the watercourse from the channel discharging water from the post-flotation tailings pond. The measurements were made using stripping voltamperometry using a controlled-growth mercury drop electrode. The results were presented on voltamperograms and compared with each other considering the concentration of individual heavy metal ions in relation to the sampling place.
EN
The purpose of the present study was to analyse the contents of calcium, magnesium, potassium, and sodium in bottom sediments of two water reservoirs. The chemical composition of the bottom sediments and the ratios between the studied macronutrients were assessed, taking into account the nutritional requirements of plants, to determine whether the sediments were suitable for use in natural/agricultural settings. The study was conducted at two water reservoirs: the Brody Iłżeckie reservoir built on the Kamienna River in the Świętokrzyskie Province, and Zalew Zemborzycki, lake on the Bystrzyca River in the Lublin Province. Both bodies of water serve as flood water diversion and leisure facilities, and are also used, to a small extent, by the industry. They have a similar age and surface area. Bottom sediments were collected from the reservoirs a single time: 14 samples from Zalew Zemborzycki and 17 from Brody Iłżeckie. Samples were tested for total contents of Ca, Mg, K, and Na. The bottom sediments from Zalew Zemborzycki contained higher amounts of calcium, magnesium, and potassium than the material from Brody Iłżeckie. The values of ratios between K:Mg and K:(Ca + Mg) were similar for both reservoirs, and Ca:Mg and Ca:K were slightly more favourable for the sediments taken from Brody Iłżeckie.
PL
Celem pracy była analiza zawartości wapnia, magnezu, potasu i sodu w osadach dennych dwóch zbiorników wodnych. Ocena składu chemicznego oraz stosunków pomiędzy badanymi makroelementami, uwzględniającymi wymagania żywieniowe roślin, były podstawą do określenia przydatności do przyrodniczego/rolniczego wykorzystania osadów dennych. Zadania prowadzono na dwóch obiektach – zbiorniku Brody Iłżeckie, w województwie świętokrzyskim, zbudowanym na rzece Kamienna, oraz Zalewie Zemborzyckim na rzece Bystrzycy, w województwie lubelskim. Oba zbiorniki pełnią funkcje przeciwpowodziowe i rekreacyjne, są też w niewielkim stopniu wykorzystywane przez przemysł. Są podobne pod względem wieku i powierzchni. Osady denne pobrano jednorazowo – 14 próbek z Zalewu Zemborzyckiego i 17 ze zbiornika Brody Iłżeckie. Analizowano w nich całkowitą zawartość Ca, Mg, K, Na. Osady denne z Zalewu Zemborzyckiego zawierały znacznie więcej wapnia, magnezu i potasu niż ze zbiornika Brody Iłżeckie. Stosunki analizowanych makroelementów były podobne (K:Mg; K:(Ca+Mg) w osadach obu zbiorników lub nieco korzystniejsze (Ca:Mg; Ca:K) w osadach zbiornika Brody Iłżeckie niż Zalewu Zemborzyckiego.
PL
W pracy przeprowadzono hydro-morfologiczną waloryzację przy użyciu: terenowej metody Ilnickiego i Lewandowskiego oraz brytyjskiej metody River Habitat Survey (RHS), dostosowanej do warunków polskich. Omawiany w pracy zbiornik jest jednym z dwóch w województwie dolnośląskim obiektem małej retencji posiadającym zbiornik wstępny. Zbiornik ten służy do magazynowania wody i ochrony przed falą powodziową, przeznaczony jest również na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Zastosowane w zbiorniku przegrody biologiczne oddzielają zbiornik główny od zbiornika wstępnego, dzięki czemu stanowią wyspy dla ptactwa wodnego i innych zwierząt.
EN
The paper assesses the hydro-morphological of the Misciwojow retention reservoir. The evaluation was carried out using the Ilnicki and Lewandowski’s method and the British River Habitat Survey (RHS), adapted to Polish conditions. The reservoir discussed in this paper is one of two small retention facilities in the Lower Silesian Voivodship with a preliminary reservoir. Apart from the function of water storage and flood protection, the main reservoir is also intended for recreational purpose. The biological barriers used separate the main reservoir from the initial reservoir, making it an island for waterfowl and other animals.
PL
Wodociągowe wieże ciśnień w dużej mierze przetrwały tylko w archiwalnych dokumentach lub na starych fotografiach. Nieliczne pozostały w krajobrazie, ale zachwyt nad nimi pozostaje cały czas niezmienny. Fascynują architekturą i konstrukcją budowlaną determinowaną w istotnym stopniu rodzajem zbiornika do gromadzenia wody.
PL
Zbiorniki wodne coraz częściej stają się integralną infrastrukturą dużych miast, pełniąc ważne funkcje estetyczne i rekreacyjne. Nie są one jednak objęte systematycznym monitoringiem mikrobiologicznym. Celem niniejszej pracy była ocena stanu sanitarno-bakteriologicznego zbiornika wodnego „Balaton” położonego w centrum Bydgoszczy. Analizy sanitarne obejmujące liczebność wybranych grup mikroorganizmów wykonane zostały zgodnie ze standardami Polskich Norm. Dodatkowo badania poszerzono o oznaczenie ogólnej liczby bakterii (OLB) oraz ocenę aktywności błony cytoplazmatycznej komórek bakterioplanktonu, wykorzystując w tym celu zestaw barwników fluorescencyjnych LIVE/DEAD® BacLightTM Bacterial Viability Kit. Wykonane badania wykazały, że zasadniczy wpływ na ilość drobnoustrojów miała pora roku. Największą liczbę bakterii psychrofilnych, mezofilnych oraz enterokoków kałowych odnotowano latem, a najmniejszą jesienią. Wyjątek stanowiły bakterie z grupy coli oraz Escherichia coli, których najmniejszą liczbę odnotowano w sezonie wiosennym. Podobne zależności stwierdzono na podstawie analizy ogólnej liczby komórek bakterii, wśród których aktywność błony cytoplazmatycznej wynosiła od 91,5% latem do 72,3% wiosną. Analiza taksonomicznego zróżnicowania dominujących szczepów bakterii wykonana metodą BIOLOG® wykazała, że wszystkie badane izolaty należały do klasy Gammaproteobacteria.
EN
Water reservoirs have become increasingly an integral part of infrastructure of big cities. They play an important aesthetic and recreational functions, but aren’t covered by systematic microbiological monitoring. The aim of this study was evaluation of sanitary and bacteriological condition of the “Balaton” water reservoir located in Bydgoszcz. Sanitary analysis includes the number of selected groups of microorganisms were made in accordance with the Polish Standards recommendations. The study was expanded to determine the total number of bacteria (TNB) and assessment the activity of cytoplasmic membrane of bacterioplankton. In this case was used fluorescent dyes LIVE/DEAD® BacLightTM Bacterial Viability Kit. The studies showed, that the season has a major impact on the distribution of bacterial populations. The highest average number of psychrophilic and mesophilic bacteria and also fecal enterococci was recorded in summer. The exceptions were coliform bacteria and Escherichia coli, which the smallest average number was noted in spring. Similar relationship observed based on the total number bacteria, among which cytoplasmic membrane activity varied from 91.5% in summer to 72.3% in autumn. The taxonomic analysis of dominant bacterial strains prepared using BIOLOG® method showed, that all examinated isolates belonged to Gammaproteobacteria class.
PL
W artykule prezentowane są nowe wentylatory osiowe AxiBlade firmy ebm-papst przeznaczone dla parowników, skraplaczy i wymienników ciepła. Zostały one zaprojektowane jako system modułowy i wstępnie w fabryce skonfigurowane z wymaganiami użytkowników, w związku z tym są idealne dla zaspokojenia coraz bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie efektywności energetycznej, cichej pracy, niskich kosztów eksploatacji i wygody użytkowania, tak dziś, jak i w przyszłości.
EN
The paper deals with the new AxiBlade axial fans by ebm-papst designed for application in evaporators, condensers and other heat exchangers. Fans are designed as a modular system and preliminary adjusted to users needs. It enables to meet more and more rigorous demands in the field of energetic efficiency, noise reduction, low operating costs and ergonomics.
EN
In this study, the comparative effects of the two disturbances (aquaculture and water level fluctuations) on macroinvertebrate communities were explored in two waterbodies connected with the reservoir system of Three Gorges Reservoir (TGR) in China. One water body called Gaoyang Bay which suffered organic pollution from intensive aquaculture. Another named Hanfeng Lake, where the effects of water-level fluctuations are obvious. The results showed that aquaculture could significantly affect the chemical forms of nutrients, decrease the α-diversity and increase the β-diversity of macroinvertebrates although the communities in the treatment area in Gaoyang Bay were not fundamentally changed comparing to the control area in the same bay. The densities of macroinvertebrates in the treatment area were significantly lower than that of the control area. The composition of functional feeding groups in the treatment area was close to that in Hanfeng Lake, but obviously different from that in the control area in Gaoyang Bay and the collectors and predators dominated the communities in this control area with the highest percentages. Although water-level fluctuations had negative effects on the communities by decreasing the α-diversity and increasing the β-diversity, which were confirmed by the values of Simpson index, Shannon-Wiener index and Harrison's index in the control area of Gaoyang bay and Hanfeng Lake, the adverse effects were relative low compared to aquaculture. In the bays of TGR, the small-scale disturbance (aquaculture activities) had more significant negative effects compared to the big-scale disturbance (water-level fluctuations related to dam operation of TGR).
PL
Wybudowanie w latach 1934–1937 zespołu obiektów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, o nazwie System 600, miało zasadniczy wpływ na współczesną hydrografię rzeki Ołobok (zachodnia Polska). Odcinki kanałów fortecznych zmieniły układ koryta rzeki, natomiast jazy utworzyły tereny zalewowe. Zbiorniki wodne zbudowane w ramach przedsięwzięcia wpłynęły pozytywnie na wzrost retencji, a także rozwój flory i fauny. Pomimo ogromu wykonanych prac budowlanych System 600 nigdy nie został użyty do celów militarnych, do jakich został zaprojektowany. Dzisiaj stanowi dużą atrakcję hydrotechniczną i historyczną.
EN
Built in the years 1934–1937, the complex of the Mięrzyrzecze Fortifications Region facilities, referred to as System 600, had a major impact on the contemporary hydrography of the Ołobok River (western Poland). Sections of the fortress canals changed the riverbed layout and weirs created inundation areas. Water reservoirs constructed as part of this venture allowed for an increase in the retention capacity, as well as development of the flora and fauna. Despite the huge amount of construction work, System 600 has never been used for military purposes, for which it was designed. Today, it constitutes an important hydraulic engineering and historical attraction.
PL
Niezwykle interesujący materiał będący efektem wielu lat wytrwałych poszukiwań, studiów materiałów źródłowych, m. innymi w archiwach, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, głównie w Niemczech, jego autora, pracownika Politechniki Gdańskiej. Tematem tej publikacji jest historia rozwoju systemu wodociągowego w Gdańsku, który trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Dzięki wielkiej pasji Pana Michała i innych nią zarażonych osób, dwa najbardziej spektakularne obiekty tego systemu - zbiorniki, po gruntownym remoncie zostaną udostępnione do zwiedzania, za sprawą kompleksowych działań w zakresie zabezpieczenia wartościowych historycznie obiektów podjętych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną w ramach projektu Gdańskiego Szlaku Wodociągowego.
EN
Extremely interesting material that is the result of many years of persistent research, study source materials, m. Other archives, both in Poland and abroad, mainly in Germany, its author, an employee of the Technical University of Gdansk. The theme of this publication is the history of the development of water supply system in Gdansk, which continues to this day. Thanks to the great passion of the Lord Michael and the other her infected persons, two of the most spectacular buildings of this system - tanks, after extensive renovations will be open to the public, thanks to comprehensive measures to protect valuable historical objects taken by the Gdańsk infrastructure of water supply and sanitation project Gdansk Trail water supply.
EN
Evaluation of the effects of small retention programme implementation was an aim of the paper. The research was carried out in two forest districts located in lowland area: Włocławek and Dąbrowa Forest District. They are located in the central part of the Polish Lowland in the southern and north-eastern part of Kujawy-Pomerania Province. Location of these objects in the zone of the lowest precipitation and also in the high air temperature have negative impact on the water resources. All of the activities which can protect the water resources as well as can increase the water retention should be priority. Realization of the investment of small retention objects in recent years caused creation of artificial reservoirs collecting significant amount of water, which flowed away until now. Realization of small retention object at Osięciny Forestry of Włocławek Forest District included building weir with regulated flashboard gate in the ditch. Meanwhile in the Dąbrowa Forest District at Krępa watercourse at degraded grasslands of low class in November 2006. Four cascading weir with constant overflow as well as four reservoirs were built. An increase of surface and subsurface retention capacity in Włocławek Forest Districts was from 14 to 14.5 th. m3, with an increase of flowed area from 10.3 th. m2 to 31.7 th. m2. Flowed area created in second analysed forest district – Dąbrowa, was from 1.8 th. m2 to 32.9 th. m2, and built reservoirs stored water of amount from 2.6 th. 3 to 18.1 th. m2. The building devices of small retention caused the water retention increase of about 36.4 th. m3 in total. Improvement of habitat conditions which are in particular sensitive to water shortage, which can appear frequently, was an additional profit of small retention programme implementation, besides the increase of water storage amount. The researches indicated that nature-friendly small water damming devices, constructed from natural materials can also be an cheap alternative for water storage in comparison to constructing bigger water reservoirs, which also demanding high exploitation costs. Small retention water devices presented in the paper allow to carrying out a rational water management with maintain of environmental needs. They also indicate possibility of water retention increase and protection of forest habitats which are particularly sensitive to water shortage. The more so all of the small retention activities can positively affect biodiversity of forest habitats.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.