Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dismantling station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przed przedsiębiorcą decydującym się na prowadzenie stacji demontażu pojazdów stoi szereg wymagań prawnych, związanych z jej organizacją oraz funkcjonowaniem. Na etapie planowania, jak i realizacji inwestycji, inwestor zobligowany jest do respektowania zasad ochrony środowiska i gospodarki odpadami, co może stanowić duży problem już na wstępnym etapie przedsięwzięcia. W pracy przedstawiono i omówiono wymagane pozwolenia oraz zezwolenia, które przedsiębiorca powinien uzyskać, aby móc legalnie prowadzić stację demontażu pojazdów. Dodatkowo, zaproponowano, w sposób schematyczny, możliwość zagospodarowania przestrzennego terenu takiego zakładu z podziałem na odpowiednie sektory oraz obszary biologicznie czynne. Wszystkie omawiane w niniejszym artykule rozwiązania maja na celu zmniejszenie ewentualnego, negatywnego oddziaływania stacji na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska glebowego.
EN
The entrepreneur who decides to run a dismantling station is facing a number of legal requirements related to its organization and proper functioning. At the stage of planning and implementation of the investment, the investor is obliged to respect the principles of environmental protection and waste management, which can be a big problem at the initial stage of the project. The work presents and discusses the required permits that the trader is obliged to obtain, in order for the vehicle dismantling station be carried out legally. In addition, it has been proposed, in a schematic manner, the possibility of spatial development of the site of such a plant with the division into relevant sectors and biologically active areas. All the solutions discussed in this article are aimed at reducing the possible negative impact of the station on the natural environment, with particular emphasis on the soil environment.
EN
Nowadays, where the increase of number of vehicles on Polish roads is a noticeable phenomenon, an important issue is the recycling of end of life vehicles. The article presents the potential for recycling automotive sector in our country, which depends on many factors. These include number of newly registered cars, imported cars from EU countries and their age. Presented estimates are based on data from the Central Statistical Office and informations taken from portal Polish Automotive Industry Association. The second part of the paper consists of an analysis of entrepreneurs obligations who decides to carry out dismantling station life vehicles.
PL
W dzisiejszych czasach, gdzie zauważalnym zjawiskiem jest wzrost liczby pojazdów na polskich drogach, ważnym zagadnieniem jest recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. W artykule zaprezentowano potencjał recyklingowy sektoru motoryzacyjnego w naszym kraju, który zależy od wielu czynników. Zaliczyć do nich należy liczbę nowo rejestrowanych pojazdów, import pojazdów z państw unijnych oraz ich wiek. Zaprezentowane w pracy szacunki w odniesieniu do nowo rejestrowanych pojazdów na terenie Polski ich wieku, a także masy odpadów powstałych w trakcie demontażu oraz odpadów przeznaczonych na proces odzysku i recyklingu dokonane zostały dzięki danym zaczerpniętym z Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji zawartych na portalu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Na drugą część pracy składa się analiza obowiązków przedsiębiorcy, który decyduje się na prowadzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
EN
Background: End of Life vehicles become an emerging problem because of the type of waste which they are. Each country is creating own recycling network where ELVs are well secured and recycled. Poland is a country where the system is not working correct because of a high absorption of ELVs by illegal dismantling entities which are more competitive than legal elements of recycling network. The problem is well known but there is still lack of solution. The purpose of this article is to present the concept of tools for the valuation of ELVs in order to improve the competitiveness of disassembly stations. Methods: The research methodology consists of a literature review as well as observations, surveys, BPMN and UML diagrams. On the basis of literature review and observations the problem was identified. The surveys were elaborated in order to identify requirements for the concept of the tool. BPMN and UML diagrams were used to model the processes in dismantling station and the information flow between the user and the tool. Results: There was established a concept of the tool - ELV's Calculator which support decisions of ELV's value estimation. Conclusions: Improving competitiveness of legal dismantling station is extremely important issue in order to provide safe for Environment and People and economically justified ELVs' management. Legal entities have to follow the law what makes their business cost higher. This paper provides a solution of encouraging people to return ELVs to legal dismantlers by offering them price adequate to market demand.
PL
Wstęp: Pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE) to coraz większy problem ze względu na charakter odpadu jakim są. Każdy kraj buduje sieć recyklingu, w której PWE są odpowiednio zabezpieczone i poddawane recyklingowi. W Polsce system nie działa dobrze ze względu na to, że występuje duża absorpcja PWE przez nielegalnie działające przedsiębiorstwa zajmujące się demontażem, które są bardziej konkurencyjne niż legalne jednostki. Problem jest dobrze znany, lecz nie ma jego rozwiązania. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji narzędzia przeznaczonego do wyceny wartości PWE celem poprawy konkurencyjności legalnej stacji demontażu. Metody: Przeprowadzono badania literaturowe jak również obserwacje, wywiady oraz wykorzystano diagramy BPMN i UML. Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji został zidentyfikowany problem. Celem przeprowadzonych wywiadów było opracowanie narzędzia. Diagramy BPMN i UML zostały wykorzystane do zamodelowania procesów realizowanych w stacji demontażu oraz przepływów informacyjnych między użytkownikiem narzędzia a narzędziem. Wykorzystane zostały następujące metody badawcze: analiza źródeł literatury, obserwacje, wywiady, diagramy UML i BPMN. Na podstawie analizy literatury oraz obserwacji zidentyfikowany został problem. Ankiety były przeprowadzone celem identyfikacji wymagań dotyczących narzędzia. Diagramy natomiast zostały wykorzystane do modelowania procesów w stacji demontażu oraz przepływów informacji między użytkownikiem a narzędziem. Wyniki: Opracowano koncepcję narzędzia - Kalkulator PWE celem wsparcia podejmowania decyzji w zakresie szacowania wartości PWE. Wnioski: Zwiększanie konkurencyjności legalnie działających stacji demontażu jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście zapewnienia bezpiecznego dla ludzi i środowiska oraz ekonomicznie uzasadnionego zarządzania PWE. Legalne stacje demontażu muszą działać zgodnie z prawem, co podwyższa ich koszty funkcjonowania. Przedstawiony artykuł dostarcza rozwiązania, które ma zachęcić właścicieli PWE do dostarczania PWE do legalnych obiektów przez zaoferowanie im ceny odpowiedniej do wymagań rynku.
4
Content available remote Szacowanie wartości Pojazdu Wycofanego z Eksploatacji (PWE) – studium przypadku
PL
Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią poważny problem w Polsce. Stacje demontażu są podstawowymi ogniwami w sieci recyklingu. Jednak największym problem jest działalność ‘szarej strefy’ która pochłania znaczną część PWE. W celu zwiększenia konkurencyjności stacji demontażu opracowano narzędzie – Kalkulator wyceny pojazdu (KWP). Narzędzie to ma usprawnić proces wspomagania decyzji co do oceny wartości przyjmowanego PWE. Do opracowania formularza wykorzystano następujące metody badań: wywiady z pracownikami stacji demontażu oraz schematy blokowe w postaci diagramów UML. Diagramy te pozwoliły na stworzenie funkcji na potrzeby stacji demontażu, jak również zwizualizować koncepcję.
EN
End-of-life vehicles (ELVs) are a serious problem in Poland. Dismantling station is the key point of recycling network. However, the biggest problem is the activities of 'gray zone' which absorbs a large part of ELVs. In order to increase competitiveness of dismantling stations the calculation card for ELV’s (CCE) was developed. This tool aims at improving process of decision support in the assessment of the value received ELVs. To develop a form the following research methods were used: interviews with employees of dismantling station, and flowcharts of UML diagrams. These diagrams allowed to create a function for the purpose of dismantling station as well as to visualize the concept.
PL
W artykule przedstawiono zakres najważniejszych pozwoleń i decyzji jakie stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji powinna uzyskać, aby mogła funkcjonować zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony środowiska.
EN
The article presents the scope of the required permits and decisions that any station of dismantling of exploited vehicles should acquire in order to operate in accordance with legal and administrative requirements imposed by environmental protection law.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.