Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Building of Spatial Data Infrastructures requires using ISO 19100 series standards. There are many doubts about practical approach to the subject in the proposed models, processes and services. No attention is paid to the need of the conformance testing of applications to the ISO 19100 series standards. The author analyzes the kinds of conformance tasting to ISO 19100 series standards, and the concepts and methodology of compliance testing. Also, the practical approach realized by PKN, ISO/CASO and OGC of compliance testing to standards and implementation specifications is presented in the paper, which can be helpful to establish some rules and organizational and subject solutions of conformance testing to ISO standards at national level. Due to free and unspecified approach of applications' suppliers to the required conformance to ISO 19100 series standards, there is no guarantee of real conformance of implementations to the ISO geographic information standards and that is why there is the need to establish some procedures and abstract test suites to test conformance.
EN
The paper presents authors. proposals concerning methodology and program of education in the area of spatial data infrastructures on Polish technical universities. The proposals are based on the authors. experience gained during the courses held in the Faculty of Geodesy and Land Management of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (7 years of training) and in the faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology (5 years of training). The education program deals with methodology of geographic information consisting mainly of conceptual modeling according to ISO standards of 19100 series, which are the basis of the program INSPIRE of the European Union and of the spatial data infrastructures in the member countries. The problems discussed are of general application and are independent of the particular thematic scopes of geoinformation, engaged institutions and organizations as well as of the computer environment.
3
Content available remote Aspekty implementacyjne schematów aplikacyjnych
PL
Schematy aplikacyjne zapewniają uzgodniony opis danych oraz umożliwiają osiągnięcie powszechnego i poprawnego rozumienia danych. Są podstawą do osiągnięcia interoperacyjności środowisk narzędziowych i swobodnego transferu danych. Poprawne działanie system ów w ramach infrastruktur danych przestrzennych jest uzależnione od odpowiedniej ich implementacji. Wdrażanie uzgodnionych schematów aplikacyjnych jest zagadnieniem złożonym, które wymaga rozpatrzenia wielu aspektów. Jednym z aspektów jest ustalenie perspektywy infrastruktury (danych, usług sieciowych). Z poszczególną perspektywą związana jest określona metodologia implementacji schematów aplikacyjnych. Wybór odpowiedniego modelu zdeterminowany jest potrzebami oraz narzędziowymi i technicznymi możliwościami danej organizacji, dla której tworzone są schematy aplikacyjne, a także przyszłym wykorzystaniem zbiorów danych.
EN
The paper is concerned with issues connected with implementation aspects of application schemes within the framework of building spatial data infrastructures. Each SDI can be seen from both datacentric and service-centric view. Implementation of the application schemes is a complex issue. Many aspects must be considered. The way of investigating application schemes is influenced by the infrastructure view assumed. The view determines the methods of applications. implementation. The authors describes the realization of the processes of application schemes. implementation leading to spatial data interchange and to interoperability of the geoinformation systems.
PL
Dane referencyjne (georeferencyjne) dostarczają środków umożliwiających przestrzenną lokalizację wszelkiej informacji geograficznej i są podstawą dla opracowań tematycznych. Są to dane, za które odpowiedzialne są służby geodezyjne i do których, w skali krajowej, mają zastosowanie instrukcje i wytyczne techniczne Głównego Geodety Kraju (GGK). W celu zapewnienia współdziałania (interoperacyjności) krajowych i europejskich infrastruktur danych przestrzennych, tworzonych w ramach INSPIRE, istnieje konieczność dostosowania instrukcji GGK do zawartej w normach ISO serii 19100 metodyki modelowania informacji geograficznej. W myśl dokumentów INSPIRE położenie obiektów może być wyrażane, w zależności od potrzeb, za pomocą współrzędnych (ISO 19107, 19111), przy wykorzystaniu siatek i nakładek (coverages) (ISO 19123) lub w sposób pośredni - za pomocą identyfikatorów geograficznych (ISO 19112). Niniejsze opracowanie omawia znormalizowane sposoby przedstawienia charakterystyki przestrzennej danych referencyjnych za pomocą tych metod.
EN
Reference (georefernce) data enable spatial location of each geographic information and are the basis for thematic data. They are produced by surveys and have to meet the standards set by the Head Office of Geodesy and Cartography. However, considering the need of interoperability between the national the European Spatial Data Infrastructures, which result from the implementation of INSPIRE, the Polish standards should be harmonized with the ISO series 19100 standards and with the GI methodology. The standards and the INSPIRE documents show that there are three methods of describing the spatial referencing: a direct approach, i.e., the coordinates (ISO 19107, 19111); an indirect approach, i.e., geographic identifiers (ISO 19112); and the coverages (ISO 19123). This paper describes the approaches to describe spatial characteristics of the features.
EN
The development of the information technology, the automatic searching methods and Geographical Information Systems are present in many new fields of science. In this paper the analyses of the automatization of the traditional methods in the sea searching, the evolution of the sea navigation and the life-saving are introduced. Some of the most important new tools and trends connected with Search and Rescue actions are described. The special attention is given to present connections between SAR and GIS fundamental functions. The paper shows some examples of the GIS solutions in the sea specialistic software.
7
Content available remote Próba budowy aplikacji narzędziowej GIS na podstawie modelu pojęciowego
EN
The need of the information flow in the information systems results in the necessity of conceptual modelling, which allows to work at an abstract level without dependency on any kind of either software or hardware. The methodology of conceptual modelling in the geographic information area in the form of conceptual schemas presents abstract and general description of information in geomatic categories. This paper describes an attempt at building GIS application on the basis of a conceptual model. With the use of a simple conceptual model, which could be used to analyse issues connected with spatial management on community level, as well as to make the decision in disaster management support systems at the powiat (county) level, .the technological path. of building simple application was presented.
PL
Potrzeba przepływu informacji w systemach informacji geograficznej (GIS) wymusza konstruowanie modeli informacyjnych w kategoriach ogólnych, niezależnych od środowisk sprzętowo-programowych. Celowi temu służy metodyka modelowania pojęciowego, stanowi podstawę zgodnych realizacji narzędziowych w odmiennych środowiskach i w ten sposób gwarantuje efektywny przepływ informacji pomiędzy tymi środowiskami i realizacjami. Przez geodezyjne składniki infrastruktury danych przestrzennych (SDI), które stanowią dane referencyjne, rozumiane są te produkty działalności geodezyjnej, których charakterystyki i wymagania metodyczne, technologiczne, techniczne, jakościowe, prawne i inne są wyspecyfikowane w instrukcjach i wytycznych technicznych Głównego Geodety Kraju. Niniejsze opracowanie jest poświęcone niektórym aspektom implementacji modeli pojęciowych informacji geograficznej, a także koncepcji harmonizacji i integracji rozwiązań zawartych w instrukcjach technicznych GGK ze znormalizowanymi według norm europejskich zasadami budowy schematów aplikacyjnych dla poszczególnych zakresów tematycznych SDI, w tym z zawartymi w normach serii ISO 19100 schematami pojęciowymi geometrii i topologii, położenia obiektów geograficznych, aspektów czasowych danych, jakości danych oraz metadanych.
EN
The need for information flow in GIS requires creating information models which are generic and software-independent. Conceptual modelling is the base for consistent implementations of different tools and software, and guarantees an efficient information flow between such implementations. The surveying components of SDI, which are the reference data, are understood as such products of surveying activity whose specifications, methodical, technical and technological, quality, legal and other requirements are set out in the instructions and guidelines of the General Surveyor of Poland. In particular, products whose instructions are not defined in formalised IT information systems, are covered. The present paper covers not only certain implementation aspects of conceptual models of geographic information, but also the issues relating to the integration and harmonisation of solutions, contained in the instructions of the General Surveyor of Poland, with the normalised principles of creating applications schemes for individual SDI thematic domains, in accordance with ISO 19100 standards and standard schemes (e.g. temporal, quality, geometry, topology, spatial referencing) and metadata.
PL
Dążenie do uzyskania optymalnych wyników korekty w bazie danych ewidencyjnych oraz udoskonalenia dostępu użytkowników ewidencji gruntów i budynków do tych danych wymaga dokonania gradacji wyróżnionych grup beneficjentów tego systemu oraz informacji w nim zawartych. Istotne znaczenie dla badanej problematyki ma także określenie stopnia wielozadaniowości wybranych danych ewidencyjnych w praktycznym działaniu.
EN
The aim for the acquisition of the optimal results of the correction made in the cadastral database, but also better access to the cadastral data, needs the gradation of both the users included and the types of information in the information system. Important to the undertaken research work is to define the degree of the multitask of some cadastral data in the practical area.
10
Content available remote Współdziałanie GIS: istota, środki informatyczne i przykłady
EN
The term "interoperability" has gained popularity in Geographic Information (GI). With regard to GIS interoperability provides, among others, the possibility to use dispersed information resources and to save time. Therefore, a number of information firms, e.g. ESRI and Intergraph, introduce extensions, which enable interoperability of GIS systems. The essence of interoperability is presented in the paper on simple examples related to GI performed with the use of ESRI software with ArcGIS Data Interoperability extension.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.