Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 743

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Fundamentalnym celem niniejszego opracowania jest dookreślenie obszarów i zakresu stosowania ulgi podatkowej przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorze maszyn rolniczych (produkcja części i podzespołów technicznych środków transportu rolniczego). W ramach prezentowanego zagadnienia został wykonano kwerendę piśmiennictwa, obejmującą dostępne źródła dokumentacyjno-literaturowe, jak i głosy wyrażane w debatach eksperckich podejmujących tematykę prawnych aspektów ulgi podatkowej (analiza desk research danych zastanych, takich jak: dokumenty organizacyjne, akty prawne, raporty z badań oraz publikacji z zakresu B+R i komercjalizacji wiedzy). W celu przeniesienia przedmiotowego zagadnienia na poziom sektora maszyn rolniczych w analizie wykorzystano również wyniki badania przeprowadzonego wśród celowo dobranej grupy przedsiębiorstw, w ramach którego ankietowani udzielali odpowiedzi odnośnie do wyartykułowanych w ramach konsultacji aspektów ulgi podatkowej i zakresu jej stosowania. Przedstawiciele firm wskazują, że najwięcej trosk przysparza im niepewność, czy ich działalność kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Strach budzi także duże ryzyko zakwestionowania przez organ skarbowy odliczenia. W odpowiedzi na wspomniane troski powstało opracowanie, w którym dostarczono ogólnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym podejmującej tematykę możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań prawnych. Podjęto zagadnienia dotyczące ulgi na: działalność badawczo-rozwojową, zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ekspansję, robotyzację czy prototyp. Tym samym – przybliżając zakres i możliwości stosowania ulgi podatkowej – rozpoznano potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców oraz zaproponowano dobre praktyki, które stanowią odpowiedź na potrzeby cyfryzującej się gospodarki. Obiektywna niemożność pełnego rozwinięcia wszystkich wątków podejmowanego (złożonego) problemu implikuje konieczność syntetycznej prezentacji przytaczanych wątków.
EN
The fundamental objective is to specify the areas and scope of tax relief application by Polish production companies operating in the agricultural machinery sector. The main burden of the study was placed on a literature query of the available documentary and literature sources and an expert debate on the legal aspects of tax relief (desk research analysis of existing data, such as: organizational documents, legal acts, research reports and publications in R&D and commercialization of knowledge). In order to refer the issue to the agricultural machinery sector, the analysis also used the results of a survey conducted among a deliberately selected group of enterprises, in which the respondents provided answers regarding aspects of tax relief and the scope of its application, articulated during the consultations. Since companies indicate that the greatest problems are caused by uncertainty whether their activities qualify for the relief and a high risk of the tax authority questioning the deduction, a study was developed in response, which provided general knowledge in the field of tax law. Thus – bringing the scope and possibilities of applying the tax relief closer – the needs and expectations of entrepreneurs were identified and good practices were proposed that are a response to the demands of the digitizing economy. However, the objective impossibility of fully developing all the threads of the undertaken (quite complex) problem implies the necessity of a synthetic presentation of the cited threads.
EN
The article discusses issues related to agile enterprise management, in particular, the aspects related to the opportunities resulting from the implementation of various types of innovations. The main aim of the article was to present the innovations implemented by a selected company in the railroad sector to determine their impact on the possibility of opportunity creation. An in-depth analysis of the literature related to theoretical issues was presented, as well as a description of specific scientific cases for which the implementation of innovations resulted in the emergence of opportunities, which led to different types of enterprise profits. In order to achieve the main goal, it was necessary to present the functioning of a selected railway construction company over several years showing revenues and profits. It was important to indicate innovations in individual years and their impact on the company's operations, and in particular on the emergence of opportunities. As part of the case study, a subjective scale was developed to assess the level of innovation. In this way, the aspect of creating opportunities was related to the innovations implemented, which translated into profits for the company. In addition to the above, the limitations and further directions of research are comprehensively described. The most important conclusion of the work is that it confirms the creation of opportunities resulting from investing in innovative solutions in enterprise management.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze sprawnym zarządzaniem przedsiębiorstwem, w szczególności aspekty związane z okazjami wynikającymi z wdrażania różnego rodzaju innowacji. Głównym celem artykułu było przedstawienie innowacji wdrożonych przez wybrane przedsiębiorstwo z branży kolejowej w celu określenia ich wpływu na możliwość prokurowania okazji. Przedstawiono dogłębną analizę literatury związanej z zagadnieniami teoretycznymi, a także opis konkretnych przypadków, dla których wdrożenie innowacji skutkowało pojawieniem się okazji, które doprowadziły do różnego rodzaju zysków przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono funkcjonowanie wybranego przedsiębiorstwa budownictwa kolejowego na przestrzeni kilku lat, pokazując jego przychody i zyski. Istotne było wskazanie innowacji w poszczególnych latach i ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa, a zwłaszcza na pojawianie się okazji. Na podstawie studium przypadku opracowano subiektywną skalę oceny poziomu innowacyjności. W ten sposób aspekt tworzenia okazji został odniesiony do wdrożonych innowacji, które przełożyły się na zyski w firmie. Oprócz tego kompleksowo opisano ograniczenia i dalsze kierunki badań. Najważniejszym wnioskiem płynącym z pracy jest potwierdzenie, że kreowanie okazji wynika z inwestowania w innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
3
Content available Innowacje społeczne - przyczynek do dalszych badań
PL
Innowacje społeczne mogą być odpowiedzią na współczesne problemy społeczno- gospodarcze z jakimi zmaga się świat. Są tematem poruszanym zarówno przez praktyków, jak i teoretyków z różnych obszarów nauk. Celem badań jest omówienie zagadnienia innowacji społecznych oraz wskazanie kierunków ich dalszych badań w ramach nauk o zarządzaniu. Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury krajowej oraz zagranicznej. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody desk research. Wykorzystano metodę mapowania nauki. Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy wnioskować, że zagadnienia innowacji i innowacji społecznych są zagadnieniem aktualnymi. Przy czym, zagadnienie innowacji jest pojęciem znacznie częściej analizowanym przez badaczy niż innowacji społecznych. Aktualnie zagadnienie innowacji społecznych jest analizowane w ramach trzech głównych obszarów badawczych: przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz wpływu społecznego. Otwiera to interesujące pole badawcze do przyszłych analiz w ramach nauk o zarządzaniu.
EN
Social innovations can be the answer to contemporary socio-economic problems faced by the world. They are a topic raised by both practitioners and theoreticians from various fields of science. The aim of the research is to discuss the issue of social innovation and indicate the directions of their further research within the framework of Business and Management Science. The article is based on the analysis of domestic and foreign literature. The research was conducted using the desk research method. The method of visualizing scientific landscapes was used. Based on the analysis, we can conclude that the issues of innovation and social innovation are topical. At the same time, the issue of innovation is a concept much more often analysed by researchers than social innovation. Currently, the issue of social innovation is being analysed in three main research areas: entrepreneurship, sustainable development and social impact. This opens up an interesting research field for future analyses within the framework of management sciences.
EN
This article analyzes the results of social research on the determinants of decision-making in the field of running a business – especially the innovative one. The research was conducted on a sample of 400 inhabitants of the Silesian Voivodeship (Poland). The region of the Silesian Voivodeship is, in this respect, a specific region in Poland - highly urbanized, industrialized with a rich communication and transport infrastructure. The analyzed research was based on the results of a survey conducted using a questionnaire based on selected socio-demographic characteristics, considering the current distribution characterizing the inhabitants of the Silesian Voivodeship. Supporting factors and areas of expected support in starting a business activity were identified, as well as factors limiting the interest and readiness to start such activity. The results indicate that the main obstacles are the lack of financial support for starting, fear of risk, lack of access to information on the possibilities of financial support, frequent changes in legal regulations, lack of updating knowledge regarding the possibilities of financing and starting a business, lack of support in strengthening skills. in managing all areas of management of micro, small and medium-sized enterprises. An interesting result with a sociological dimension is the support of family and relatives in terms of motivation to start a business.
EN
In times of strong economic growth, one of the elements of a company's competitiveness is innovation. It determines a company's development and its success. Appropriate innovation management within a company is determined by specific activities in the areas of research, planning, implementation, diffusion and control. Innovation can relate to products, processes, organization and marketing. In the area of occupational health and safety, there are many innovations that improve the quality and productivity of work and have an impact on occupational health and safety. This paper presents the results of a study conducted using a survey of companies that use modern forms in the area of training to improve safety in their companies. The survey was conducted at the end of 2022 in 25 SME companies in the Silesian Voivodeship. The results of the survey were compared with trends in Poland and worldwide, based on publicly available reports and communications. The aim of the article is to highlight the level of training related to occupational health and safety and the demand for innovative forms of such training. Health and safety training is the cornerstone of creating safe work awareness in employees. Surveys of Polish companies indicate major problems in this area. According to Polish employees, training is boring, overloaded with theory and rarely deals with the practical side of work. This paper identifies modern forms of health and safety training and assesses the impact on safe employee behavior in the workplace. The results confirmed that there is a great need for modern training methods to improve the level of occupational safety in enterprises.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present selected problems related to the directions of changes in the clothing that is the equipment of the rescuer firefighter and that is part of standard personal protective equipment. Introduction: Development in technology and the economy is resulting in products with increasingly complex structures in our environment. In the event of a fire, substances can be emitted that threaten the health and life of the firefighter. Therefore, personal protective equipment used by firefighters (including clothing) must be constantly adapted to the changing environment. Both the fibres and the structure or layering of the garment are modified. Increasingly, users of these products expect adequate resistance to biological and chemical agents. This is a result of the increasing number of factors that pose a risk when firefighters are working. Despite the clothing modifications used to date, it is still not possible to exclude the risk of toxic substances, such as polyaromatic hydrocarbons, which are products of combustion in a fire environment, and acid gases penetrating the firefighter’s skin. The simultaneous exposure to radiant heat in the fire environment and the physical work performed by the firefighter significantly intensify the heat and mass exchange in the personal protection. Therefore, the interaction of protective structures with the rescuer’s body is playing an increasingly important role. Modifications based on nanotechnology are being used to make garments more resistant while maintaining or even reducing their weight. However, it should be pointed out that sometimes the changes concern one aspect, such as humidity, to the exclusion of other hazards arising from the physical and chemical characteristics of the substances emitted during the event. Methodology: The article is based on a review of selected literature on the topic covered. Conclusions: Modifications made to the fibres or to the structure and composition of the garment make it possible to obtain a product with improved performance in terms of protecting the firefighter. It is important to note, however, that they should consider all possible exposure pathways and not focus on one selected parameter. Therefore, further work is needed to adapt clothing to the emerging risks.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów związanych z kierunkami zmian w ubraniach stanowiących wyposażenie strażaka-ratownika oraz będących częścią standardowych środków ochrony indywidualnej. Wprowadzenie: Rozwój w technologii oraz gospodarce powoduje, że w naszym otoczeniu pojawiają się produkty o coraz bardziej złożonych strukturach. W przypadku pożaru mogą być emitowane substancje zagrażające zdrowiu i życiu strażaka. Środki ochrony indywidualnej stosowane przez straż pożarną (w tym także odzież) muszą być zatem stale dostosowywane do zmieniającego się środowiska. Modyfikacjom podlegają zarówno włókna, jak i struktura, czy warstwowość odzieży. Coraz częściej użytkownicy tych wyrobów oczekują odpowiedniej odporności na działanie czynników biologicznych i chemicznych. Jest to rezultat rosnącej liczby czynników stanowiących zagrożenie podczas pracy strażaków. Mimo zastosowanych dotychczas modyfikacji ubrań nadal nie można wykluczyć ryzyka przenikania do powierzchni skóry strażaka substancji toksycznych, np. węglowodorów poliaromatycznych, będących produktami spalania w środowisku pożaru, oraz kwaśnych gazów. Równoczesne oddziaływanie promieniowania cieplnego w środowisku pożarowym oraz wykonywana przez strażaka praca fizyczna intensyfikują znacząco wymianę ciepła i masy w ochronach osobistych. Coraz większą rolę odgrywa zatem interakcja konstrukcji ochronnych z organizmem ratownika. W celu zwiększenia odporności odzieży przy jednoczesnym utrzymaniu bądź nawet zmniejszeniu jej wagi zastosowanie znajdują modyfikacje bazujące na nanotechnologii. Należy jednak zauważyć, iż niejednokrotnie zmiany dotyczą jednego aspektu, np. wilgotności, z pominięciem innych zagrożeń wynikających z charakterystyki fizyko-chemicznej substancji emitowanych podczas zdarzenia. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu wybranej literatury z zakresu poruszanej tematyki. Wnioski: Modyfikacje wprowadzane we włóknach czy też strukturze i składzie odzieży pozwalają na otrzymanie produktu charakteryzującego się lepszymi parametrami w zakresie ochrony strażaka. Należy jednak zauważyć, iż powinny one uwzględniać wszystkie możliwe drogi narażenia, a nie skupiać się na jednym, wybranym parametrze. Dlatego też niezbędne są dalsze prace nad dostosowaniem odzieży do pojawiających się zagrożeń.
EN
Aim: The paper is aimed at presenting selected problems of the impact of the incident environment on the body of a firefighter-rescuer who is protected with standard personal protective equipment (PPE). The article is an overview and presents the hazards associated with working in harsh environmental conditions, followed by the characteristics of firefighters’ PPE (in particular, special clothing) that play a key role in such conditions. Introduction: The safety of those involved in a fire incident is a very important issue – both in terms of proper management of human resources and the organization of activities in the situation of the incident and after it. The article presents content related to the impact of selected environments on firefighter-rescuers and the importance of firefighters’ “special clothing” during operations. The information on the influence of hot and cold microclimate environments and chemical activity as a consequence of processes occurring during a fire is presented. The issue of the operation of the complex environment of the tactical field and its impact on those involved in incidents was addressed. Methodology: The article is based on a review of selected literature on the addressed subject. Conclusions: During an incident involving not only operations during a fire, but also after the fire is extinguished, a firefighter-rescuer is simultaneously exposed to many factors. In addition to the stress that accompanies such activities, physical and chemical factors that occur side by side should also be considered, often broadening and intensifying the negative impact. The analysis should cover the fullest possible range of factors to which a person is subjected and allow him/her to be equipped with the appropriate protective tools, which are the firefighter’s PPE. The introduced innovations should be multidirectional and include minimizing the risk of high or low temperatures, inhalation poisoning, or skin contact with toxins. In doing so, it should be kept in mind that changes in the structure and properties of clothing must correspond to both the trends observed in the market, the economy and the dynamics of the course of fire. Therefore, it is necessary to work in parallel in many areas, taking into account the properties of the used materials, the spread and nature of incidents, and the tools at the disposal of the firefighter-rescuer.
PL
Cel: Opracowanie ukierunkowane jest na przedstawienie wybranych problemów oddziaływania środowiska zdarzenia na organizm strażaka-ratownika, który chroniony jest z zastosowaniem standardowych środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Artykuł ma charakter przeglądowy i prezentuje zagrożenia związane z pracą w trudnych warunkach środowiskowych, a następnie właściwości ochronne ŚOI, które odgrywają kluczową rolę w takich warunkach. Wprowadzenie: Bezpieczeństwo osób biorących udział w zdarzeniach pożarowych jest bardzo istotnym zagadnieniem – zarówno w kontekście prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi, jak i organizacji działań podczas samego zdarzenia i po jego zakończeniu. Artykuł prezentuje treści związane z oddziaływaniem wybranych środowisk na strażaków-ratowników oraz znaczenia „ubrań specjalnych” strażaków w czasie podejmowanych działań. Przedstawiono informacje o wpływie środowisk mikroklimatu gorącego i zimnego oraz aktywności chemicznej będącej konsekwencją procesów zachodzących podczas pożaru. Zwrócono uwagę na problem działania złożonego środowiska pola taktycznego i jego wpływu na osoby biorące udział w zdarzeniach. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu wybranej literatury z zakresu poruszanej tematyki. Wnioski: Podczas zdarzenia obejmującego nie tylko działania podczas pożaru, ale także po ugaszeniu ognia, strażak-ratownik jest narażony na wiele czynników jednocześnie. Obok stresu, który towarzyszy tego typu akcjom, należy wziąć pod uwagę także czynniki fizyczne i chemiczne, które występują obok siebie, często poszerzając i wzmagając negatywne oddziaływanie. Analiza powinna obejmować możliwie pełny zakres czynników, którym poddana jest dana osoba i pozwalać na wyposażenie jej w odpowiednie narzędzia ochronne, jakimi są ŚOI strażaka. Wprowadzane innowacje powinny być wielokierunkowe i obejmować minimalizację zagrożenia wysoką lub niską temperaturą, zatruciem drogą oddechową, czy kontaktu skóry z toksynami. Należy przy tym pamiętać, że zmiany w strukturze i właściwościach odzieży muszą odpowiadać zarówno tendencjom obserwowanym na rynku, w gospodarce, jak i dynamice przebiegu pożaru. Niezbędne jest zatem prowadzenie prac równolegle w wielu obszarach, uwzględniając właściwości stosowanych materiałów, rozprzestrzenianie się i charakter zdarzeń oraz narzędzia będące na wyposażeniu strażaka-ratownika.
PL
Przemysł spożywczy jest branżą gospodarki, której specyfika odnajduje odzwierciedlenie w preferencjach konsumenckich. Określenie dokładnych potrzeb oraz upodobań klientów i zdolność elastycznego reagowania na nie, stymulują działania innowacyjne w dziedzinie produkcji żywności. Świadomość konsumentów, a także trendy żywieniowe i obserwacja rynku sprzyjają produkcji żywności innowacyjnej o wysokiej jakości, szczególnych właściwościach prozdrowotnych oraz zgodnie z najnowszymi poczynaniami w zakresie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności i racjonalnego gospodarowania odpadami. Znajduje to odzwierciedlenie w produkcji żywności minimalnie przetworzonej, funkcjonalnej z wykorzystaniem innowacyjnych surowców, a także opakowań.
EN
The food industry is a sector of the economy whose specificity is reflected in consumer preferences. Determining the exact needs and preferences of customers and the ability to respond flexibly to them stimulate innovative activities in the field of food production. Consumer awareness as well as nutritional trends and market observation are conducive to the production of innovative food of high quality, special healthpromoting properties and in line with the latest developments in the field of counteracting food waste and rational waste management. This is reflected in the production of minimally processed, functional food using innovative raw materials and packaging.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie definiowania oraz pomiaru innowacji i innowacyjności zgodnie z aktualną metodologią zawartą w Podręczniku Oslo Manual. Ukazano poziom innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce na tle sektora przetwórstwa przemysłowego ogółem w latach 2019-2021. Scharakteryzowano zarówno wyniki, jak i nakłady działalności innowacyjnej. Przyjęto, że nakłady określają zdolność firm do tworzenia innowacji, a wyniki pozwalają ocenić efekty działalności innowacyjnej. Dodatkowo odniesiono się do zagadnienia współpracy firm w zakresie działalności innowacyjnej, nawiązując do modelu otwartych innowacji. Analiza wykazała, że zaangażowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w działalność innowacyjną nie jest zbyt wysokie, co może stanowić istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju tego sektora. W tym kontekście podkreślono, że innowacyjność stanowi dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce ważny czynnik rozwoju ekonomicznego i determinantę jego międzynarodowej konkurencyjności.
EN
The article presents changes in the scope of defining and measuring innovation and innovativeness in accordance with the existing methodology included in the Oslo Manual were presented. The level of innovation of the food industry in Poland against the total background of the manufacturing sector in 2019-2021 was presented. Both the results and expenditures of innovative activity were characterized. It was assumed that the expenditures determine the ability of companies to create innovations, and the results allow to assess the effects of innovative activity. In addition, reference was made to the issue of cooperation between companies in innovation activities, referring to the open innovation model. The analysis showed that the involvement of food industry enterprises in innovative activities is not too high, which may pose a significant threat to the further development of the sector. In this context, it was emphasized that innovation is an important factor in economic development of food industry enterprises in Poland and a determinant of its international competitiveness.
PL
W związku z obserwowanym spadkiem jakości makulatury białej stosowanej do produkcji bibułek tissue, PWP Jack-Pol wyszedł naprzeciw temu wyzwaniu i opracował własną technologię poprawy usuwania nadmiarowej frakcji drobnej. Autorska technologia pozwala na przetwarzanie makulatur zawierających znaczne ilości frakcji drobnej mineralnej i organicznej, w celu uzyskania mas makulaturowych i produktów o bardzo wysokich właściwościach użytkowych. Obecnie tworzony jest demonstrator technologii, który pozwoli zaprezentować opracowane rozwiązania i umożliwi dalszy rozwój technologii. Firma zwiększa swoją przewagę konkurencyjną nie tylko w zakresie jakości papieru, ale także unikalnych rozwiązań technologicznych. Badania w projekcie były możliwe dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
EN
Due to the observed decrease in white waste paper quality used for the production of tissue paper, PWP Jack-Pol met this challenge and developed its own technology excess fines fraction removal. The technology allows for processing of waste paper containing significant amounts of ash and fines in order to obtain secondary pulps and tissue with very high utility properties. Currently, a technology demonstrator is being created, which will allow to present the developed solutions and enable further development of the technology. The company increases its competitive advantage not only in terms of paper quality, but also in terms of unique technological solutions. The project was financially supported by National Centre of Research and Development.
PL
Trzeci z serii czterech artykułów [15, 16] przedstawia wykorzystanie skaningu laserowego oraz pracę z chmurą punktów na budowie. Przedstawiono przygotowanie do skanowania oraz proces skanowania - od przygotowania skanera poprzez różne procesy, takie jak pomiary w terenie, rejestracja i eksport danych. Autorzy przedstawili także szereg problemów, na jakie może natknąć się skanujący i praktyczne sposoby ich rozwiązywania. Pokazano także możliwości wykorzystania skanera oraz chmury punktów do przedmiarowania oraz wykonywania obmiarów - na podstawie rzeczywistego projektu - przy pracach wyburzeniowych wentylatorni, remontowanego szpitala. Autorzy przedstawiają także założenia i wstępne rezultaty projektu ID4EX związanego z wykorzystywaniem immersive design w budownictwie.
EN
The third in a series of four articles [15, 16] presents the use of laser scanning and work with a point cloud on a construction site. The preparation for scanning and the scanning process are presented - from scanner preparation through various processes such as field measurements, data registration and export. The authors also presented a number of problems that the scanner may encounter and practical ways of solving them. It also shows the possibilities of using a scanner and a cloud of points for take-off and taking measurements - based on a real project - for the demolition works of the ventilation room, the renovated hospital. The authors also present the assumptions and preliminary results of the ID4EX project related to the use of immersive design in construction.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie głównych zasad wspierania działalności innowacyjnej na przykładzie Grupy Azoty. Autorzy zamierzają ukazać, jak można łączyć program innowacji pracowniczych z dotychczasowymi wynikami badań nad zaletami i barierami procesów innowacyjnych. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Podstawową metodą – w części teoretycznej – był przegląd literatury. Dodatkowo dokonano analizy istniejącej dokumentacji dotyczącej innowacji (regulaminy, programy, polityki, dane dotyczące efektywności). Korzystano również z zapisków z obserwacji bezpośrednich dokonywanych podczas unifikacji procedur innowacyjnych. Wyniki/wnioski: W przypadku grupy kapitałowej złożonej z zależnych od siebie podmiotów muszą istnieć ujednolicone procedury zarządzania innowacjami. Ich brak może być przyczyną odczuwalnej niesprawiedliwości wśród pracowników. Wynika ona m.in. ze zróżnicowanych sposobów wynagradzania za najlepsze pomysły. Ograniczenia: Przyjęta metoda (przegląd literatury) nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. Pamiętać też należy, że programy innowacyjne muszą być dostosowane do specyfiki działalności firmy (jej modelu biznesowego, struktury własności, kultury etc.). I dlatego nawet najlepszy przykład nie może stanowić wzorca do naśladowania przez inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zastosowanie praktyczne: Ukazano, jak założenia teoretyczne można, a nawet należy, powiązać z praktyką zarządzania. W tym sensie zaprezentowane wywody mogą być wykorzystywane w innych firmach, które starają się doskonalić procesy innowacyjne. Oryginalność/wartość poznawcza: Treści artykułu wskazują na przydatność wiedzy teoretycznej w procesie tworzenia procedur innowacji pracowniczej. Wykorzystanie teorii w procesach tworzenia programów wspierających innowacje jest podejściem rzadko obecnym w praktyce zarządzania grupami kapitałowymi.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the main principles of supporting innovative activities on the example of Grupa Azoty. The authors intend to show how the employee innovation program can be combined with the current results of research on the advantages and barriers of innovative processes. Design/methodology/approach: The main method – in the theoretical part – was a literature review. Additionally, an analysis of the existing innovation documentation (regulations, programs, policies, data on effectiveness) was performed. Notes from direct observations were also used (one of the authors supervises the innovative processes and the other author participated in the development of the program). Findings/conclusions: In the case of a capital group composed of dependent entities, there must be standardized innovation management procedures. Their lack may be the cause of perceived injustice among employees. It is due to the various ways of rewarding for the best ideas. Research limitations: The adopted method (a literature review) is not a perfect method of obtaining information. It should also be remembered that innovative programs must be adapted to the specificity of the company’s operations (its business model, ownership structure, culture, etc.). And that is why even the best example cannot be a model to be followed by other entities conducting business activity. Practical implications: It has been shown how theoretical assumptions can and even should be linked with management practice. In this sense, the presented arguments can be used in other companies that try to improve their innovation processes. Originality/value: The content of the article indicates the usefulness of theoretical knowledge in the process of creating employee innovation procedures. The use of theory in the processes of creating programs supporting innovation is an approach rarely present in the practice of capital group management.
13
Content available remote Rewolucja w dotacjach UE – jeden wniosek wiele możliwości
PL
Nowa perspektywa unijna 2021–2027 zaskoczyła przedsiębiorców zupełnie nowym podejściem do składania wniosków o dotację oraz planowania inwestycji. Po raz pierwszy powstał program, umożliwiający złożenie wniosku o dotację, w którym można ująć różne inwestycje firmy – od nakładów na innowacje poprzez wspieranie promocji na targach, szkolenie pracowników, a nawet zakup paneli fotowoltaicznych. Taki program powstał dla firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), jak również dla dużych.
PL
Ekonomia, ekologia, niezawodność i innowacyjność to hasła, które towarzyszą polskiej branzy opakowań. Tylko w ubiegłym roku jej wartość wyniosła ok 60 mld zł. Dzięki ciągłym inwestycjom w nowe urządzenia rozwijamy się najprężniej w Europie.
PL
Wdrażanie innowacji u źródła powinno rozpatrywać się według trzech strategii gospodarki cyrkularnej: eliminacji, ponownego użycia i cyrkulacji materiałów.
PL
Można pracować ekologicznie i jednocześnie rozwijać gospodarkę, zwiększając zatrudnienie, działając innowacyjnie, ograniczając ilość odpadów i chroniąc środowisko. Zielone miejsca pracy w związku z rozwojem GOZ-u, OZE itp. już za chwilę mogą stanowić prawdziwy boom na rynku pracy.
17
Content available remote The mechanism and path of finance promoting the development of low carbon economy
EN
Promoting the development of low-carbon economy (LCEco) to protect the environment is an important dimension to enhance national competitiveness and an effective path to achieve high-quality national development. Therefore, based on the endogenous LCEco growth theory, from the two dimensions of financial technology innovation (FTI) and financial product innovation (FPI), using the spatial measurement method of SLM and SEM, using the panel data of 30 provinces (municipalities and autonomous regions) from 2009 to 2021, this paper deeply explores the impact of FTI and FPI on the development of LCEco. The results show that: FTI and FPI have synergistic effect and positive spatial spillover effect on the LCEco, whose elastic coefficients for them are respectively (–0.125, p < 0.05; –0.084, p < 0.05). Different regions have obvious heterogeneous effects on the FTI, FPI and LCEco, whose elastic coefficients for them are (0.318, p < 0.05; 0.332, p < 0.05). The conclusion not only provides empirical support for the endogenous LCEco growth theory, but also provides effective evidence for the high-quality development path of China’s LCEco.
EN
The article reveals the potential of innovation management in regions on the example of the Lubusz Voivodeship. The aim of the article is to analyse the latest activities and initiatives supporting innovation in the Lubusz Voivodeship. To this end, it was important to identify the natur of the implementation process of innovative solutions, which may be recognized as politicial, i.e.: characterized by top-down initiatives and bottom-up implementation. The method of document analysis was used in the study, including primary and secondary sources. As a results, conclusions and recommendatitons for regional policy to support innovation were drawn. They indicate the need to use the scientific potential of University of Zielona Góra and other scientific and research institutions. They also reveal the need to strengthen the cooperation of the local self-government with the University for the development of innovation and creation of partnership networks in the region.
EN
Purpose: The article deals with the subject of innovation in theoretical and practical terms. The aim of the study was to determine the impact of innovations co-financed from EU funds on the development of the health care sector in the Łódź region. Design/methodology/approach: The article is based on literature studies, the results of literary studies from empirical research and own research of the author. The aim was achieved by the use of CATI technique (CATI - Computer Assisted Telephone Interview). Findings: Innovations in health care institutions are a necessary condition for overcoming the challenges of the contemporary environment. They contribute to the improvement of the quality of provided services, expansion of the examined entities (in terms of medical equipment and infrastructure) and increasing the level of accessibility to medical services. Research limitations/implications: The primary limitation of the conducted research is the lack of possibility to generalize the results to the entire group of entities operating in Poland. The results may serve as an assessment of the current status regarding the functioning of health care institutions in the Łódź region. Practical implications: The health level of a society is closely related to the level of economic development. A healthy, capable and long-living society is able to produce more goods and services, which has a direct impact on development, while a high level of development creates the possibility of allocating more resources to the health sector. Originality/value: This article presents original empirical findings on the sources of funding, types and areas, and effects of innovation ventures in hospitals. The efforts to improve the understanding and implementation of innovation in hospitals are significantly hindered by the lack of solid scientific evidence. Therefore, a framework for further research has been created to confirm the urgent need for directions in the development of innovation in the health sector.
20
Content available Testowanie hipotez w projektowaniu koncepcji wyrobu
EN
The article is an elaboration of the product concept management based on hypothesis testing. The aim of the article is to continue the topic of creating a product concept, which will turn out to be an innovation that meets the customer’s business expectations. Testing hypotheses by conducting experiments allows you to make better decisions, learn faster than from mistakes. The approach reduces the need to test prototypes to rely on results and costly facts.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.