Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rejestracja filmowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy były badania wpływu okresu przebywania krów w strefie legowiskowej z piaskiem na czas leżenia i inne formy zachowań zwierząt w sytuacji, gdy materiał podłoża nie był w boksach legowiskowych uzupełniany w okresie badań. Rejestrację zachowania krów w badanej strefie prowadzono w sposób ciągły w okresie 10 dni z wykorzystaniem techniki filmowej. Zakresem badań objęto dwie grupy technologiczne krów mlecznych w oborze z wolnostanowiskowym systemem utrzymania. Wskazano na tendencję zmniejszania czasu leżenia krów w badanym okresie. Zaproponowano metodę podejścia do analizy wyników badań, uwzględniającą wyodrębnienie zblokowanych dób badań. Zblokowanie dób w pomiarze ciągłym czasu leżenia krów przełożyło się na możliwość opisania zmiennej zależnej (czasu leżenia krów w rozpatrywanym okresie) modelem liniowym wyróżniającym się znacznie wyższą wartością współczynnika determinacji w porównaniu z opcją uwzględniającą pojedyncze doby.
EN
The paper aimed to show effect of period, when cows were kept in pens with a free-stall system, on lying time and other form of behaviour, including one circumstance: bedding material (sand) was not delivered during the investigation period. Two technological groups of dairy cows kept in the barn with a free-stall system were investigated. Each group of cows showed decreased lying time in the analysed period. The paper proposed a method of approach to analyse the research data. The results of analysis indicate that relationship between combined periods (doubled days) and lying time can be presented with a linear function with higher value of determination coefficient in comparison with single days. Doubling days in the constant measurement of lying time of cows translated into the possibility of describing a dependent variable (lying time of cows in the considered period) with a linear model which differs a considerably high value of the coefficient of determination in comparison to the option, which includes single days.
PL
Celem pracy było przedstawienie wpływu materiału podłoża w boksach legowiskowych na zróżnicowanie preferencji związanych z zajmowaniem boksów przez krowy utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym. Analizowanym w badaniach materiałem podłoża w boksach legowiskowych był piasek. Uwzględnione w badaniach przypadki obejmowały zachowanie krów w boksach legowiskowych z "podłożem niepełnym" i "podłożem pełnym". Zaproponowano wprowadzenie do analizy wskaźnika wykorzystania boksów legowiskowych. Podkreślono istotę wykorzystania rejestracji filmowej w kontekście precyzyjnej realizacji założonego celu badań.
EN
The purpose of the paper was to present influence of bedding material in den boxes on diversity of preferences related with boxes occupation by cows maintained in loose housing system. Sand was used as an analysed bedding material in the investigations which were carried out. Two cases were considered in the experiment, i.e. Den boxes with "full bedding material" and "non-full bedding material". The index of den boxes use was suggested to be introduced for analysis. The significance of video recording technology application was emphasized from the view - point of performance of the assumed target of the research.
PL
Celem pracy było przedstawienie możliwości doskonalenia metody zbierania i opracowania danych dotyczących zachowania zwierząt inwentarskich. Narzędziem do realizacji celu było wykorzystanie programu Excel for Windows i jego wybranych funkcji roboczych. Zakresem szczegółowej analizy objęto zachowanie krów mlecznych w boksach legowiskowych obory z wolnostanowiskowym systemem utrzymania. Określono czas leżenia krów w zróżnicowanych warunkach stworzonych w boksach legowiskowych oraz wskazano różnice w preferencji zwierząt wobec poszczególnych boksów legowiskowych. Wskazano na dłuższy czas zajmowania boksów legowiskowych położonych w środku rzędów w porównaniu z boksami skrajnymi.
EN
The purpose of the work was to present possible ways for improvement of the method used to collect and prepare data concerning behaviour of farm animals. The tool allowing to accomplish the goal involved using the Excel for Windows application and its selected working functions. The scope of detailed analysis included behaviour of milk cows in den boxes in a loose housing type cowhouse. The research allowed to determine time of cow lying in different conditions created in den boxes, and to specify differences regarding the animals' preferences concerning individual den boxes. The researchers pointed out longer occupation time for den boxes located in the centre of rows, compared to the outer boxes.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących preferencji krów przy zajmowaniu boksów legowiskowych w oborach z wolno stanowiskowym systemem utrzymania. Zastosowana metodyka badań, uwzględniająca wykorzystanie specjalistycznej aparatury do nagrywania i odtwarzania materiału filmowego ilustrującego zachowanie krów pozwoliła na określenie różnic w czasie zajmowania boksów legowiskowych w zależności od ich lokalizacji w pomieszczeniu obory. Wskazano na dłuższy czas zajmowania boksów w pobliżu korytarza paszowego w porównaniu z boksami oddalonymi od miejsca pobierania paszy. Uwzględniając zróżnicowanie liczby wejść zwierzęta na poszczególne stanowiska boksowe podkreślono możliwość różnicowania ilości zużywanego materiału podłuża i wynikający stąd zakres obsługi stanowisk.
EN
The results oh investigations ions were presented to indicate sonic preferences showed by cows in respect of choice of sonic lying stalls in the pen with loose housing system. The research method with specialist video-computer equipment was used in order to record cows' behaviour and – in the next step – to analyse differences between time spent by cows in particular stalls. The undertaken analysis showed preferences for stalls located near feeding alley. Including number of cow visits on particular some conclusions were put that there are sonic differences between lying stalls in respect of necessary service of bedding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.