Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water for consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Od pewnego czasu obowiązuje w Polsce nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, będące transpozycją do krajowego prawa rewizji Dyrektywy Rady 98/83 WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD), wprowadzającej fakultatywną ocenę ryzyka (§ 12 Dz. U. 2017 poz. 2294), a już zastanawiamy się, analizując konsekwentne od szeregu lat prace Parlamentu Europejskiego, co dalej z zarządzaniem ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i bezpieczeństwem jej dostaw. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L260/6) ukazała się 7 października 2015 r., a miesiąc wcześniej Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”1. W związku z powyższym, nie było możliwości wprowadzenia zaleceń Rezolucji do rewizji DWD. Znajdą, więc one swoje odbicie w tegorocznej nowelizacji DWD.
PL
Omówiono aktualnie obowiązujące regulacje prawne, dotyczące stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia i zasad postępowania w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych przez wybrane wskaźnikowe parametry jakości wody. Podstawowym warunkiem takiego rozwiązania jest upewnienie się, że nie wpływa ono szkodliwie na zdrowie ludzi. Przedstawiono zasady dokonywania takiej oceny w odniesieniu do grup parametrów, których dotyczy możliwość stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia.
PL
Usuwanie barwy z wody podziemnej jest nadal dużym problemem dla stacji uzdatniania wody. Skuteczne oczyszczanie wód barwnych jest niemożliwe w tradycyjnych układach technologicznych. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę związków humusowych powodujących barwę wody. Omówiono także procesy jednostkowe stosowane na stacjach uzdatniania wody do usuwania barwy. Zaprezentowano również wyniki badań przedprojektowych przeprowadzonych w celu wybrania najlepszej technologii uzdatniania wody podziemnej o podwyższonej barwie.
EN
Removal of color from underground water is still a big problem for water treatment plants. Effective cleaning of color waters is impossible in traditional technological systems. The article presents the general characteristics of humic compounds that cause the color of water. The unit processes used at water treatment stations for color removal are also discussed. Also presented are the results of pre-design studies carried out in order to select the best technology for treating groundwater of increased color.
PL
Kwestia dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) [1], była gorąca w zasadzie cały zeszły rok. Wydaje się, że jest już gotowa do wkroczenia na ścieżkę legislacyjną, choć w chwili pisania artykułu pozostaje wciąż nieopublikowana przez Komisję Europejską. Droga do uchwalenia jest więc jeszcze dość daleka, gdyż dyrektywa musi przejść przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Nowa propozycja pojawiła się jednak w nieformalny sposób i wiele informacji, co do jej brzmienia, wydaje się na tym etapie legislacji pewnych.
PL
Poczucie bezpieczeństwa w każdej dziedzinie jest podstawowym dobrem, jakie człowiek może otrzymać i podarować drugiemu człowiekowi, aby ten mógł czerpać z życia pełnymi garściami. Skoro poczucie bezpieczeństwa jest w naszym życiu tak istotne, niezbędne jest jego zachowanie przede wszystkim na poziomie dóbr doczesnych, z których korzystamy i które mają służyć naszym potomkom. Z biegiem lat znacznie zmieniło się podejście do jakości wody pitnej dystrybuowanej do odbiorców. Podnosząc jakość usług, branża wodociągowa w wyższym stopniu pochyla się nie tylko nad tematem utrzymania parametrów jakości wody zgodnych z wymaganiami kolejnych wchodzących w życie Rozporządzeń, ale przede wszystkich skłania się ku eliminacji niebezpieczeństw mogących pogorszyć jakość wody przeznaczonej do spożycia.
PL
W należącym do Wodociągów Miasta Krakowa Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia poddano modernizacji węzeł filtrów pospiesznych, uzyskując efekt maksymalnej czystości uzdatnianej wody oraz optymalizacji i automatyzacji prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych.
PL
W styczniu 2017 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący ochrony jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę, realizowanej przez gminy, przedsiębiorstwa wodociągowe i organy państwowe odpowiedzialne za ich nadzorowanie. Przy czytaniu raportu nasuwa się podstawowe pytanie. Co tak naprawdę kontroluje NIK? Prawidłowość ochrony wód, czy jedynie przestrzeganie przepisów prawnych, które w Polsce znacznie odbiegają od standardów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization - WHO) i od prawodawstwa w inny krajach. Wydaje się, że raczej to drugie. Zarzuca bowiem różnym podmiotom nieprzestrzeganie przepisów, nie analizując ich treści w kontekście uwarunkowań ich realizacji i efektów, jakie powinny z nich wynikać. A jest nad czym się zastanawiać.
PL
W pracy omówiono znaczenie oceny higienicznej w aspekcie ograniczania ryzyka związanego z zastosowaniem w instalacjach służących do przesyła nia wody przeznaczonej do spożycia wyrobów wykonanych z ołowiu bądź zawierających jego domieszki. Dokonano przeglądu materiałów i wyrobów mających największy udział w procesie wtórnego zanieczyszczenia wody ołowiem. Przedstawiono alternatywne sposoby dla ograniczenia wykorzystywania ołowiu do produkcji armatury sanitarnej.
EN
The paper discusses the importance of hygienic assessment in terms of limiting the risk associated with the use of products made of lead or containing its additives in drinking water distribution systems. A review of materials and products with the largest influence on the process of secondary lead pollution of water intended for human consumption was made. Alternative ways to limit the use of lead in the production of sanitary fittings were presented.
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z obecnością radioizotopów w wodzie do spożycia. Omówiono dokładnie założenia Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/51/EURATOM z 22 października 2013 r., w której określono wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Opisano również, metody jakimi należy się posłużyć przy oznaczaniu radionuklidów w wodzie.
EN
The article discusses the issues related to the presence of radionuclides in drinking water. The assumptions of the new European Union Council Directive 2013/51 EURATOM of 22 October 2013 which sets out require-ments for the protection of public health with regard to radioactive substances in the water intended for human consumption were thoroughly discussed. The article also describes the methods that must be used for the determination of radionuclides in the water.
PL
28 listopada 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , Rozporządzenie, z racji wielu istotnych zmian względem poprzedniego oraz niejednoznaczności przepisów, wzbudza wiele wątpliwości i dyskusji. Gdańska Fundacja Wody (GFW) od wielu lat zajmuje się podnoszeniem poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Stworzona została przede wszystkim z myślą o prowadzeniu dokształcania zawodowego pracowników administracji publicznej i samorządowej, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, firm wykonawczych, biur projektowych, administratorów basenów kąpielowych oraz szerokiego grona osób zaangażowanych w działania związane z zaopatrzeniem w wodę, gospodarką ściekową, czy ochroną środowiska. Cechą charakterystyczną dla części szkoleń organizowanych przez GFW jest zapraszanie na spotkania przedstawicieli organów tworzących prawo - po to, aby bezpośrednio od legislatorów uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się o powodach wprowadzenia poszczególnych zapisów prawnych oraz o wykładni stosowania prawa.
PL
XXI już konferencja pod tym tytułem odbyła się w dniach 2-3 czerwca w Częstochowie. Organizatorami byli: Koło Zakładowe Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Grzegorz Maliny, który wraz z Zespołem objął konferencję patronatem naukowym.
PL
Ciągły rozwój cywilizacyjny wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na wodę przez odbiorców (mieszkańców, przemysł, sektor usługowy). Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi wymaga rozpoznania ilościowego i jakościowego samych zasobów, a także szczegółowej analizy zapotrzebowania charakteryzującego się dużą dynamiką i zmiennością przestrzenną. Dostęp do wody o odpowiedniej jakości i po racjonalnej cenie jest nie tylko warunkiem decydującym o możliwości rozwoju miasta, ale także o jego atrakcyjności i konkurencyjności. Osiągnięcie optymalnego stanu gospodarowania zasobami wodnymi w skali miasta oraz w skali poszczególnych odbiorców może być skutecznie wspierane przez nowoczesne rozwiązania informatyczne i komunikacyjne. Przedmiotem artykułu jest charakterystyka multidyscyplinarnego projektu ISS EWATUS (Integrated Support System for Efficient WATer USage and resources management), który swoim zakresem obejmuje opracowanie systemów wspomagania decyzji do efektywnego gospodarowania wodą w skali miasta i w skali gospodarstwa domowego.
EN
The continuous development of civilization results in increased water demand (households, industry, commercial services). In order to provide a sustainable water resources management, it is necessary to assess resources' status in terms of quantity and quality, as well as to analyze significant spatial and temporal variations in the water demand. The availability of water of appropriate quality and at reasonable price is not only a condition deciding on the possibility of a city to develop, but it also influences its attractiveness and competitiveness. The optimum water management at both the city and the household scale can be effectively supported by innovative ICT solutions. This article describes the multidisciplinary ISS EWATUS project (Integrated Support System for Efficient WATer USage and resources management), which is aimed at development of decision support systems for efficient water management at the city and the household scale.
PL
Wysokiej jakości, bezpieczne i w wystarczającej ilości dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są niezbędne dla naszego codziennego życia. Woda ta jest również potrzebna do wielu innych celów domowych, takich jak mycie, utrzymywanie czystości, higieny, podlewania roślin oraz d produkcji rolniczej i przemysłowej. Jest podstawą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju. Stanowisko takie reprezentuje zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalecając wprowadzanie Planów Bezpieczeństwa Wody (WSP - Water Safety Plans - mówią o nich m.in. Wytyczne dotyczące jakości wody do picia, jak i podpisany ale dotychczas nieratyfikowany przez Polskę Protokół „Woda i Zdrowie” oraz Unia Europejska, która od ponad 30 lat prowadzi politykę zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Polityka ta stanowi podstawę gwarancji, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi może być spożywana przez całe życie, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego.
PL
Jednym z podstawowych zagadnień związanych z oczyszczaniem wód powierzchniowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego produkowanej wody. Wbrew powszechnie utartym opiniom, nie jest to związane jedynie z zapewnieniem skutecznego procesu dezynfekcji. Stopień zanieczyszczenia ujmowanych wód powierzchniowych bakteriami patogennymi wymaga, aby stopień ich usunięcia przed ostatnim procesem ciągu technologicznego, jakim jest dezynfekcja, wynosił co najmniej 99,9% (3 log). Stawia to bardzo duże wymagania systemom koagulacji i filtracji pospiesznej. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kwestią zapewnienia wymaganej efektywności układów separacji zawiesin pokoagulacyjnej w aspekcie warunków, jakie powinny spełniać systemy kontroli i sterowania urządzeniami realizującymi te procesy.
EN
One of the fundamental issues related to the purification of surface waters is the need to ensure bacteriological safety of produced water. Contrary to common opinions it is not only related to ensure the effective disinfection process. The degree of contamination of surface waters with pathogenic bacteria requires that the degree of their removal before the last technological process i.e. disinfection is of at least 99.9% (3log). This means very- high effectiveness of coagulation and rapid filtration systems. The article presents the issues related to the effectiveness of the separation systems of post-coagulation suspensions in terms of conditions that must be met by the control systems and control devices supporting these processes.
PL
W celu ochrony zdrowia ludzi poprzez jakość spożywanej wody, Zakład Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH (ZHŚ NIZP-PZH) prowadzi badania wyrobów pozostających w bezpośrednim kontakcie z wodą, która ma służyć do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze. Ocena odbywa się zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. [1] oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dnia 29 marca 2007 r. [2]. Państwa członkowskie poprzez Dyrektywę zostały zobowiązane do stworzenia takich zasad regulujących stosowanie materiałów i substancji używanych do przygotowania i dystrybucji wody, które pozwolą uniknąć jakiegokolwiek, możliwego, szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie.
PL
Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest złożonym procesem polegającym na minimalizacji ryzyka wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość lub ilość wody dostarczanej mieszkańcom. Musi on funkcjonować na każdym etapie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, od ujęcia do kranu u konsumenta. W artykule przedstawiono przykład wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody przez Spółkę „Wodociągi Słupsk", działania podjęte dotychczas i plany związane z realizacją projektu „Bezpieczeństwo i zagrożenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Słupska i wybranych obszarów powiatu słupskiego". Na szczególne uznanie zasługuje zaproszenie do współpracy władz samorządowych odpowiedzialnych za ochronę ujęć wody oraz podmiotów odpowiedzialnych za ostatni etap dystrybucji czyli instalacje wewnętrzne.
PL
Celem badań prezentowanych w pracy jest ocena wpływu zmiany sposobu dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia na jej jakość. Przeprowadzono oznaczenia niezbędnych parametrów chemicznych: stężenie ditlenku chloru i wolnego chloru, chloranów(III), chloranów(V), trihalometanów (THM), ogólnej liczby bakterii. Wyniki badań obejmują okres 31 miesięcy - dezynfekcja wyłącznie Cl2 (14 miesięcy: 1-14 miesiąc), okres przejściowy Cl2/ ClO2 (4 miesiące: 15-18 miesiąc) oraz ClO2 (13 miesięcy: 19-31 miesiąc).
EN
The aim of this work was to evaluation effect of drinking water desinfection for its guality. The following chemical parameters were determined: the concentration of chlorine dioxide and available chlorine, chlorate(III) ion, chlorate(V) ion, trihalomethanes (THMs), total amount of bacteria. The experiment was making during 31 months. In this study the results are presented for: desinfection with using only Cl2 - initial period (1-14 month), desinfection with Cl2/ClO2 - transitional period (15-18 month) and desinfection with only ClO2 - final period (19-31 month).
PL
Trwająca aktualnie rewizja dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi będzie zobowiązywać dostawców wody do wdrożenia systemów oceny ryzyka i zarządzania kryzysem. Światowa Organizacja Zdrowa opracowała plany bezpieczeństwa wody, które stanowią podstawowe wytyczne w tym zakresie. Plany te umożliwiają zdefiniowanie zagrożeń oraz kontrolę systemów od miejsca poboru wody surowej , aż do kranu konsumenta. Bazują one na parametrach zdrowotnych wody. WHO wspólnie z IWA (International Water Association, Międzynarodowa Organizacja Wodna) zaproponowały narzędzie mające ułatwić wdrażanie WSP. Jest to tabela, za pomocą, której ocenia się efektywność systemu. W artykule opisano to narzędzie, wskazując na jego najważniejsze cechy. Zmiana dyrektywy spowoduje zmianę krajowych przepisów w Polsce.
PL
Wyroby i materiały stosowane do budowy instalacji służących do uzdatniania, magazynowania i przesyłania wody przeznaczonej do spożycia mogą mieć istotny wpływ na pogorszenie jej jakości pod względem zdrowotnym. W związku z tym niezbędne jest badanie np. stężeń niektórych metali w wodzie pozostającej w kontakcie z ww. urządzeniami i materiałami za pomocą odpowiednio czułych technik spektrometrii atomowej np. optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES). W przypadku materiałów służących do budowy instalacji wodociągowych wykonanych z miedzi, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz rur PCV zawierających stabilizatory oparte na związkach ołowiu przeprowadzone badania wykazały wymywalności niektórych metali ciężkich. Stosowanie filtrów węglowych modyfikowanych srebrem prowadzi do wzrostu stężenia srebra w doczyszczanej wodzie podczas całego cyklu ich użytkowania Z drugiej strony filtry tego typu zawierające węgiel aktywny i/lub wymieniacze jonowe mogą przyczyniać się do efektywnej redukcji zawartości niektórych metali (na przykład ołowiu, wapnia, i magnezu) oraz wolnego chloru obecnych w doczyszczanej wodzie. Ma to duże znaczenie ze względu na fakt, że materiały zastosowane do konstrukcji instalacji wodnych i armatury używanej do czerpania wody wodociągowej mogą być odpowiedzialne za znaczące zwiększenie obserwowanych stężeń pierwiastków, takich jak: chrom, nikiel, miedź, cynk i ołów. Proces ich usunięcia z doczyszczanej wody jest korzystny z punktu widzenia ochrony zdrowia konsumenta Trzeba podkreślić, że z ww. powodów oraz ze względu na Uwagę 3 przedstawioną w Aneksie I Dyrektywy 98/83/EC specjalnie powołany Komitet DWD (Drinking Water Committee) as. nowelizacji Dyrektywy 98/83/EC jest zobligowany do określenia odpowiednich metod próbkowania i zharmonizowanego monitoringu w przypadku ołowiu, miedzi i niklu.
EN
Application of devices and materials used for: water cleaning thoroughly - carbon filters or filters with ion exchangers, the construction of water supply and sewage system ana producing the plumbing fixtures used for water drawing can have the essential influence on the deterioration of wholesome quality of water intended for human consumption. In connection with this fact it is necessary to study the concentration of some metals present in water, which is in contact with devices and materials mentioned above, using adequate sensitive atomic spectrometry methods such as inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). Investigations have shown that some heavy metals are leached from materials applied to the construction of water supply system and installations made by copper, galvanized steel, stainless steel and PVC pipes containing lead stabilizers. The studies have also shown leaching process of silver from carbon filter cartridges modified with silver during whole cycle of their usage. On the other hand such types of filters containing the activated carbon and/or ion exchange resins could be used for effective removal of some metals (for example lead, calcium, and magnesium) and free chlorine which are present in purified tap water. It has significant importance because the materials applied for construction the water supply systems and fittings may be responsible for considerable increase of observed concentration of several elements in tap water such as: chromium, nickel, copper, zinc and lead. For those reasons and in connection to Note 3 presented in the Appendix I of Directive 98/83/EC the Drinking Water Directive Committee designated in order to amend of the Directive 98/83/EC is obliged to establish suitable sampling methods and harmonized monitoring in the case of lead, coppers and nickel.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.