Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy monitorowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Kontrolowane zużycie energii
PL
Wykorzystanie nowoczesnych zautomatyzowanych systemów monitorowania oraz zarządzania pracą poszczególnych instalacji w obiektach pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie eksploatacji obiektu. Tworzenie raportów, zdalny dostęp do paneli administracyjnych oraz integrowanie wszystkich urządzeń - to tylko część ich możliwości.
PL
Artykuł opisuje podstawy technologii spawania laserowego oraz przyczyny tworzenia się wad złączy spawanych laserowo. Przeprowadzono analizę właściwości czujników stosowanych w nowoczesnych systemach monitorowania w czasie rzeczywistym jakości procesów spawania laserowego oraz podano przykłady zastosowania sterowania adaptacyjnego w tych systemach monitorowania.
XX
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
EN
A crucial part of every adaptation planning and disaster risk reduction is estimation of vulnerable areas and risk in the future. Only a well-developed monitoring system could bring valuable information to create possible scenarios to set up adaptation plans. Monitoring systems of meteorological conditions, surface water, groundwater, landslides, seacoast, agricultural drought as well as their standards and methodologies, are crucial for establishing an effective warning system of every country, and thus are the subject of research conducted by national institutes. Therefore, the conditions of this national research (getting trained staff, equipment etc.) is essential to provide reliable information for a national adaptation plan and for economic assessment of climate change impacts. Poland has significant experiences in monitoring systems, data collecting and visualizing, as well as in the development of scenarios and risk maps. Methodologies and capacity building, necessary for their use, along with experiences and lessons, learned to get valuable information for disaster risk reduction, were presented by the authors from the research during the 24th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 24) in Katowice (December 2018). The presentation contributed to the global adaptation process through experience sharing that is important for the relevant research conducted in the least developed countries.
PL
Procesy spawania laserowego cechuje, jeszcze nie w pełni wykorzystany, ogromny potencjał przemysłowy w porównaniu do konwencjonalnych procesów spawania łukowego, a w szczególności: wysoka jakość i wydajność spawania, łatwość automatyzacji, a zwłaszcza robotyzacji, elastyczność produkcji – możliwość jednoczesnego prowadzenia procesów spawania, napawania, stopowania, przetapiania, obróbki cieplnej lub cięcia konstrukcji, wiązkami laserowymi zasilanymi z jednego generatora promieniowania laserowego, duże głębokości przetopienia złączy doczołowych oraz wąska SWC, niskie odkształcenia i naprężenia spawalnicze [1-11].
EN
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
Artykuł opisuje podstawy technologii spawania laserowego oraz przyczyny tworzenia się wad złączy spawanych laserowo. Przeprowadzono analizę właściwości czujników stosowanych w nowoczesnych systemach monitorowania w czasie rzeczywistym jakości procesów spawania laserowego oraz podano przykłady zastosowania sterowania adaptacyjnego w tych systemach monitorowania.
EN
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
Na wstępie przypomniano istotę systemów monitorowania, opartą na elektronice zapewniającej odpowiednią prędkość i wiarygodność przetwarzania danych pomiarowych, a jednocześnie posiadającą właściwe cechy iskrobezpieczeństwa. W dalszej części pokazano przykłady pomiarów stężenia tlenku węgla pochodzącego z różnych źródeł. W kontekście zróżnicowanych charakterystyk przebiegu zmian stężenia tlenku węgla odniesiono się do zagadnienia identyfikacji źródła tlenku węgla, którego stężenia pojawiły się po wysokoenergetycznym wstrząsie górotworu skutkującym tąpnięciem. W celu lepszego zobrazowania zdarzenia przedstawiono uwarunkowania prowadzenia robót górniczych w rejonie objętym skutkami tąpnięcia oraz dokonaną eksploatację w pokładach nadległych tej partii złoża węgla kamiennego. Na koniec przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań porównawczych zmian stężenia tlenku węgla oraz wnioski z tego wynikające.
EN
First, a recapitulation is provided of monitoring systems, based on electronic solutions which ensure the reliability of the requisite speed and measurements while intrinsically safe. Subsequently, examples of measurements of the carbon monoxide concentrations emitted by different sources are presented. In the context of the different characteristics of changes in carbon monoxide concentration, the problem of the identification of carbon monoxide source generated during high energy rock burst is discussed. To alt a better understanding of the issue, the conditions of mine development work in areas threatened by bumping hazards as well as mining procedures in seams in this type of hard coal deposit, is presented. Finally, the results of comparative tests of changes in carbon monoxide concentrations and conclusions are given.
EN
This paper discusses the issue of the methane hazard occurring in the longwall areas of hard coal deep mines along with ways of overcoming this hazard. The authors describe devices for measuring the parameters of the underground environment in the exploitation area. Then, they present the results of tests to determine the methane hazard level in the longwall area. The parameters of ventilation-, absolute-, and criteria-methane-bearing capacity are determined based on online measurements of ventilation and gas parameters. The presented results are the effects of the European project AVENTO (Advanced tools for monitoring ventilation and methane emission).
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenia metanowe występujące w rejonach ścian wydobywczych kopalń głębinowych węgla kamiennego oraz podstawy ich zwalczania. Scharakteryzowano urządzenia pomiarowe stosowane do pomiaru parametrów środowiska podziemnego w rejonie eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczania poziomu zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej. Wyznaczono parametry metanowości wentylacyjnej, bezwzględnej i kryterialnej na podstawie ciągłych pomiarów parametrów wentylacyjnych i gazowych. Zaprezentowane wyniki badań są efektem realizacji badawczego projektu europejskiego AVENTO (Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu).
PL
Bez stałego monitoringu warunków przechowywania i przewozu towarów właściciele firm, między innymi z branży spożywczej, medycznej i transportowej, narażają swoje przedsiębiorstwa na straty finansowe. Ten problem rozwiązali polscy inżynierowie z firmy Blulog Sp. z o.o. z Poznania, którzy opracowali nowoczesny system monitorowania warunków przechowywanych i transportowanych towarów oparty na technologii dla M2M (Machine to Machine).
PL
Oporność na antybiotyki jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień programów ochrony zdrowia na świecie. Praca omawia zasady i cele monitorowania oporności na antybiotyki oraz krajowe i międzynarodowe programy monitorowania oporności, w tym Europejską Sieć Monitorowania Oporności na Antybiotyki (ang. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, EARS-Net), koordynowaną przez Europejskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (ECDC), i Globalny System Monitorowania Oporności na Antybiotyki (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, GLASS), koordynowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
EN
Antimicrobial resistance is now one of the leading subjects of healthcare worldwide. The article describes the purpose and scope of the antimicrobial resistance surveillance, as well as national and international antimicrobial resistance surveillance programs, including the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), coordinated by the European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC), and the Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS), coordinated by the World Health Organization (WHO).
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenia metanowe występujące w rejonach ścian wydobywczych kopalń głębinowych węgla kamiennego oraz podstawy ich zwalczania. Przedstawiono strukturę i funkcje stosowanych systemów monitorowania parametrów wentylacyjnych oraz stężeń metanu w powietrzu płynącym przez wyrobiska. Opisano również opracowany w ramach projektu AVENTO model systemu monitorowania i analizy on-line realizującego następujące dodatkowe funkcje: obliczenia parametrów sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem aktualnych pomiarów z systemu monitorowania, analizy zagrożenia metanowego w rejonach ścian wydobywczych, predykcję krótkoterminową parametrów zagrożenia metanowego. Przedstawiono wyniki badań testowych modelu systemu zintegrowanego wykonanych na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych podczas badań i eksperymentów prowadzonych w kopalni.
EN
This paper describes methane hazards occurring in the areas of the working faces of deep coal mines and methods of elimination of these risks. A structure and functions of the applied monitoring systems of ventilation parameters and methane concentration in the flowing air have been presented. In addition, a model of a monitoring system and analysis on-line developed within the AVENTO project has been described. It performs the following additional functions: calculation of parameters of a ventilation system taking into account the current measurements given by the monitoring system; analysis of methane hazard in the areas of working faces; short-term prediction of parameters of methane hazard. The results of test trials of the model of the integrated system which were shown on the basis of real data obtained during tests and experiments carried out in a mine have been presented.
EN
Polish hard coal mines with high methane explosion hazards commonly use systems for automatic monitoring of air parameters. These systems are used by ventilation personnel in preventive actions, simulation tests and designs. The systems work independently and the measurement data, needed for ventilation calculations, are used only off-line and in a small extent. As a result of that, the calculations are conducted on obsolete data and their results are often far from reality. The European project AVENTO dealt with the integration of systems that enable to supply measurement data to calculation programs working in real time mode. The integration enables to observe on-line the changes in ventilation parameters and the level of methane explosion hazard. In addition, it allows to calculate the hazard indicators stipulated by valid regulations, along with the balance of methane which is drained along ventilation paths and pipelines of the degassing system. The paper reports also results of in situ tests of the integrated system.
PL
W polskich kopalniach węgla kamiennego o wysokim zagrożeniu metanowym powszechnie stosowane są systemy automatycznego monitoringu parametrów powietrza oraz systemy obliczeniowe wykorzystywane przez służby wentylacyjne w działalności profilaktycznej, badaniach symulacyjnych i pracach projektowych. Systemy te działają niezależ- nie, a dane pomiarowe, potrzebne do obliczeń wentylacyjnych, wykorzystuje się w niewielkim stopniu, wyłącznie w układzie off-line. W efekcie obliczenia wykonuje się na danych nieaktualnych, a wyniki często znacznie odbiegają od rzeczywistości. W ramach projektu europejskiego o akronimie AVENTO dokonano integracji systemów, umożliwiając ciągłe zasilanie programów obliczeniowych danymi pomiarowymi w czasie rzeczywistym. Integracja systemów umożliwia bieżącą obserwację zmian parametrów przewietrzania i poziomu zagrożenia metanowego, a także obliczanie wymaganych przepisami wskaźników zagrożenia oraz bilansu metanu odprowadzonego drogami wentylacyjnymi i rurociągami systemu degazacji. W artykule omówiono sposób integracji, strukturę i ważniejsze moduły oprogramowania oraz wybrane wyniki badań in situ zintegrowanego systemu.
PL
Procedury obliczeniowe zamieszczone w normach pozwalają na bezpieczne projektowanie, jednak nie dostarczają pełnej wiedzy na temat pracy konstrukcji w rzeczywistych warunkach użytkowania. Taką wiedzę można pozyskać, interpretując wyniki pomiarów wykonanych za pomocą systemów monitorowania konstrukcji.
EN
Prestressing technology is primarily used for a large-span elements, carrying heavy loads, which failure consequences would be very substantial. Thus, it is essential to control adequately the process of designing, erecting and further operating of such kind of objects. Computational procedures, presented in the standards, allow for the safe design, but do not provide the full knowledge about structure’s work in its real conditions of use. This knowledge could be acquired by interpreting the results of measurements made by structural health monitoring systems. This article presents an overview of the most important ways to monitor the work of prestressed elements based on selected systems implemented in different types of objects in Poland.
PL
Technologię sprężania wykorzystuje się przede wszystkim w elementach o dużych rozpiętościach, przenoszących znaczne obciążenia, których konsekwencje zniszczenia byłyby bardzo duże. Dlatego istotne jest, aby proces projektowania, wznoszenia oraz późniejszej eksploatacji takich obiektów był odpowiednio kontrolowany.
EN
Prestressing technology is primarily used for a large-span elements, carrying heavy loads, which failure consequences would be very substantial. Thus, it is essential to control adequately the process of designing, erecting and further operating of such kind of objects. Computational procedures, presented in the standards, allow for the safe design, but do not provide the full knowledge about structure’s work in its real conditions of use. This knowledge could be acquired by interpreting the results of measurements made by structural health monitoring systems. This article presents an overview of the most important ways to monitor the work of prestressed elements based on selected systems implemented in different types of objects in Poland.
PL
W artykule zaprezentowano fragment wyników badań nad opracowaniem systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie (minimalizacja czasu wyłączenia) energii elektrycznej w przypadku nagłego wypływu metanu do wyrobiska ścianowego. Przedstawiono w nim wyniki analizy obowiązujących przepisów i dyrektyw pod kątem wymagań dla nowego systemu, a także wymagania metrologiczne i funkcjonalne dla metanomierzy oraz inne wymagania, wynikające z doświadczeń w użytkowaniu systemów bezpieczeństwa. Nowy system umożliwi rozszerzenie zakresu kontroli metanometrycznej w rejonie ściany, a przede wszystkim ułatwi objęcie kontrolą miejsc znajdujących się poza obszarem działania stosowanych obecnie systemów monitorowania.
EN
The paper presents an extract of results of the research work carried out as part of the research task No 8 “Development of a gas monitoring system for immediate shut-down of longwall machines and electric equipment in the case of a sudden release of methane”. This task has been a part of a strategic project “Improvement of a work safety in mines”. The origins of the strategic project and the goal of the task 8 – minimizing a response time of the system (shut down of electric power) to a sudden release of methane to a working – have been reminded in the paper. The results of analysis of the obligatory rules and directives regarding the requirements for the new system have been discussed. The metrological and functional requirements for methane-meters and other significant requirements resulted from the experience of use of safety systems have been presented. The new system will allow a user to extend methane monitoring at longwall areas and in particular it will simplify a control of places located outside areas monitored by the systems currently used.
EN
This paper is a presentation of landslide monitoring, early warning and remediation methods recommended for the Polish Carpathians. Instrumentation included standard and automatic on-line measurements with the real-time transfer of data to an Internet web server. The research was funded through EU Innovative Economy Programme and also by the SOPO Landslide Counteraction Project. The landslides investigated were characterized by relatively low rates of the displacements. These ranged from a few millimetres to several centimetres per year. Colluviums of clayey flysch deposits were of a soil-rock type with a very high plasticity and moisture content. The instrumentation consisted of 23 standard inclinometers set to depths of 5–21 m. The starting point of monitoring measurements was in January 2006. These were performed every 1–2 months over the period of 8 years. The measurements taken detected displacements from several millimetres to 40 cm set at a depth of 1–17 m. The modern, on-line monitoring and early warning system was installed in May 2010. The system is the first of its kind in Poland and only one of several such real-time systems in the world. The installation was working with the Local Road Authority in Gorlice. It contained three automatic field stations for investigation of landslide parameters to depths of 12–16 m and weather station. In-place tilt transducers and innovative 3D continuous inclinometer systems with sensors located every 0.5 m were used. It has the possibility of measuring a much greater range of movements compared to standard systems. The conventional and real-time data obtained provided a better recognition of the triggering parameters and the control of geohazard stabilizations. The monitoring methods chosen supplemented by numerical modelling could lead to more reliable forecasting of such landslides and could thus provide better control and landslide remediation possibilities also to stabilization works which prevent landslides
PL
Systemy monitorowania i powiadamiania o wypadkach drogowych jest jednym z ważniejszych systemów wspomagających bezpieczeństwo na drogach, prace nad tym systemem trwają już prawie 10 lat. Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej ds. transportu od 2015 roku wszystkie nowe samochody powinny być wyposażone w czujniki, które w razie wypadku automatycznie zawiadomią odpowiednie służby ratunkowe, co skróci to czas oczekiwania na pomoc medyczną średnio o prawie 45%.
EN
The monitoring and reporting system of road accidents is one of the most important systems supporting road safety. This system has been developed over nearly five years. According to the recommendation of the European Commission responsible for transport all new cars should be equipped by 2015 with sensors that will automatically notify the appropriate emergency services in the event of an accident. This solution will reduce the waiting time for medical treatment by about 45%.
PL
Dokonano przeglądu najczęściej wykorzystywanych systemów monitorowania transportu morskiego. Przedstawiono ogólną charakterystykę brzegowych stacji obserwacyjnych, uwzględniając radiolatarnie, radary, system automatycznej identyfikacji statków, system identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu oraz telewizję przemysłową.
EN
This paper is an overview of the most commonly used systems for monitoring maritime transport. Article presents the general characteristics of coastal observation stations including electric bacon, radar, Automatic Identification System, Long-Range Identification and Tracking and Closed-Circuit Television.
PL
Praca napisana jest na podstawie zgłoszenia patentowego [1] "Sposób analizy i rozpoznawania mowy oraz układ do analizy i rozpoznawania mowy". Zbudowano układ do analizy i rozpoznawania mowy przy pomocy szybkiej transformaty Walsha. Założono możliwie jak najmniejszy koszt konstrukcji, dlatego wykorzystano procesor AT89S51. W niniejszym artykule przedstawiono opis układu do analizy i rozpoznawania mowy oraz implementację algorytmu FWT na procesor AT89S51. Urządzenia wykonawcze - blokujące dostęp, są różne i zależą do rodzaju maszyny i w związku z tym nie będą w pracy opisywane.
EN
This work is based on patent application "The way to analyze and recognize the speech and module to analyze and recognize the speech". The module to analyze and recognize the speech was built using the Fast Walsh Transform. The idea was to reduce construction cost. That is why a processor AT89S51 was used. In Section 2 of this paper there is contained description of the module for speech analysis and recognition whose block diagram is shown in Fig. 1. Fig. 2 presents implementation of the FWT algorithm on an 8bit processor AT89S51. Section 3 focuses on the algorithm of the FWT procedure. The Fast Walsh Transform consists of three subprocedures (MINUS, PLUS - Fig. 4, ZAPIS - Fig. 5), which are generated in a specific order. The executive devices - blocking access are different and depend on specification of the machine specification so they are not described in this work.
20
Content available Sieci ZigBee w systemach Smart Metering
PL
W artykule omówiono wybrane architektury komunikacyjne bazujących na profilu komunikacyjnym ZigBee Smart Energy (ZSE). Przedstawiono ich syntetyczną charakterystykę i ocenę rozwiązań według kryterium poziomu bezpieczeństwa w systemach Smart Metering, zbudowanych na bazie dyskutowanych w artykule architektur.
EN
The paper deals with communication architectures based on communication profile ZigBee Smart Energy (ZSE). They are characterized and evaluated according to the safety issues in Smart Metering systems built on architectures discussed in the paper. ZSE profile defined in 2008 is described. In Fig. 1 the simplest ZigBee Smart Energy home networking structure belonging to Utility is shown. The more complex ZSE structures are shown in Figs. 2 and 3. In all cases, ZSE net is integrated with the HAN network by means of the Energy Service Provider node. A high level of security required in such applications is provided by ZigBee Trust Center in a local network and by use of VPN tunnels in communications in a public network. The solutions presented are ready for use in the newest generation of smart meters and may provide a good basis for Smart Grid networks. At the end, a new idea of the distributed processing provided for digital power counters (Fig. 4) is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.