Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote ACOPOS 6D. Nowa era produktywności
PL
Dzisiejsze zakłady i maszyny zajmują dużo miejsca. Ale tylko ułamek ich powierzchni ma rzeczywisty wpływ na sam proces produkcji. Znacznie większa część przestrzeni produkcyjnej przeznaczona jest do transportu produktów z miejsca na miejsce. Można jednak uwolnić się od tych ograniczeń jednowymiarowego transportu produktów i przygotować grunt pod nową erę produktywności.
EN
This paper presents an overview of a research on six practical cases that were solved in a precise casting company where parts are cast by the mean of the low-wax casting method (investment casting) in order to decrease poor quality production. The steel cast parts production technology by the lost-wax method requires the detailed work procedures observation. On the base of statistical processing data of given types of casting products, it was possible to assess the significance of each particular checking events by using the statistical hypothesis testing. The attention was focused on wax and ceramic departments. The data in technological flow were compared before and after the implementation of the change and statistical confirmative influences were assessed. The target consisted in setting such control manners in order to get the right conditions for decreasing poor quality parts. It was evidenced that the cast part defect cause correct identification and interpretation is important.
EN
Purpose: Critical defects are of great significance when evaluating the production process effectiveness, especially in the automotive branch. It is important to analyse these defects and distinguish the crucial ones. In this article, the authors have identified critical defects in the process of brake master cylinders production using quality management tools, and proposed improvement actions. Design/methodology/approach: The aim of the article was to analyse defects and the reasons for their occurrence, and improve the production process of master cylinder with special attention to critical defects. In order to improve this process, critical flaws had to be identified and eliminated from the entire set, which was the engineering problem to be solved. Then the causes of their occurrence as well as the factors causing process disturbances affecting the final occurrence of the defect were identified, and actions eliminating or limiting their occurrence were proposed. In the project, they were used to analyse the tools and principles, i.e. process diagram, Pareto-Lorenz diagram, cause-effect diagram, and to improve the Poka-Yoke process. Findings: Based on the examined causes of defects, improvements were proposed, i.e. guides for applying the body, a program stopping the piston assembly station to control the oil level, purchase of caps from sealed material and the need to work in long-sleeved work clothing, moving the body type verification camera from the final to first station, pallet spacers to protect against piston damage, change of supplier, especially of body castings. Research limitations/implications: The major limitation of the paper is that it is based on one case of an organization. In the future, it will be necessary to conduct studies in more organizations so as to find out if the same result can be achieved. Originality/value: Until now, no quality management tools have been used to analyse and organize the formation of defects in production processes.
EN
The aim of the study is to use the 8D methodology to solve the production problem, which was the incorrect installation of the rings in the piston designed for excavators. The idea of the method used is to correctly identify the causes of the problem and implement corrective actions to prevent recurrence of the problem. In order to detect as many potential causes of non-compliance as possible, the working team conducted brainstorming sessions and then developed the Ishikawa diagram. Team members found that the most common source of the problem was human error. In order to eliminate it, it was decided to carry out a series of training courses and to additionally equip assembly stations. The presented methodology of solving quality problems can be implied in every production company.
EN
The tradition of wine production and consumption has been known since ancient times. Consumption of wine is particularly widespread in the Mediterranean countries. Wine is composed mainly of water, ethanol, carbohydrates, organic acids, minerals and phenols that shape the taste, aroma and colour of the final product. Phenolic compounds contained in wine also determine its beneficial effect on health. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of wine, as well as presenting the impact of the raw material and wine production process on phenolic content, as well as its healthy properties.
PL
Tradycja produkcji i konsumpcji wina sięga czasów starożytnych. Spożycie wina jest szczególnie rozpowszechnione w krajach basenu Morza Śródziemnego. Wino składa się głównie z wody, etanolu, węglowodanów, kwasów organicznych, składników mineralnych oraz związków fenolowych, które kształtują smak, aromat i barwę produktu finalnego. Obecność związków fenolowych w winie decyduje także o jego korzystnym wpływie na zdrowie. Celem artykułu jest charakterystyka zawartych w winie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu zastosowanego do produkcji wina surowca oraz procesów produkcji wina na zawartość fenoli, jak również ich prozdrowotne właściwości.
EN
This paper presents an overview of a research on six practical cases that were solved in a precise casting company where parts are cast by the mean of the low-wax casting method (investment casting) in order to decrease poor quality production. The steel cast parts production technology by the lost-wax method requires the detailed work procedures observation. On the base of statistical processing data of given types of casting products, it was possible to assess the significance of each particular checking events by using the statistical hypothesis testing. The attention was focused on wax and ceramic departments. The data in technological flow were compared before and after the implementation of the change and statistical confirmative influences were assessed. The target consisted in setting such control manners in order to get the right conditions for decreasing poor quality parts. It was evidenced that the cast part defect cause correct identification and interpretation is important.
EN
The paper presents a production process optimization by the simulation approach. The research was realized by a case study for an enterprise producing welding pliers for the automotive industry. The solution of the study was realized in the environment of the Tecnomatix Plant Simulation software, which can simulate the production process after choosing the right conditions and connections among the elements. The research aimed at creating a simulation model of the evaluated process with real data and designing optimization solution of the production process, which assumes an increase in the devices and machines utilization. The results showed improvements in the efficiency of the production process, in the particular case increasing by more than 25%.
EN
The article presents the analysis of the implementation of selected elements of car transport in the aspect of ecology. The basic issue that affects the protection of the environment (ecology) is the value of energy intensity in the manufacture of products. The elements made in the production process of plastic mouldings were compared. The amount of energy in kJ needed to produce 1 kg of a given product was estimated. Next, the dependencies between the value of computational energy intensity and the emission of gases affecting the environment of CO2, SO2, NOx were presented. As a conversion factor according to GUS data, it was assumed that 1kWh production in Poland causes emission of 800 g CO2, 7 g SO2 and 3 g NOx.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykonania wybranych elementów transportu samochodowego w aspekcie ekologii. Podstawowym zagadnieniem, które ma wpływ na ochronę środowiska (ekologię) jest wartość energochłonności wytwarzania wyrobów. Porównano elementy wykonane w procesie produkcji wyprasek z tworzyw sztucznych z odlewnictwem. Oszacowano ilość energii w kJ potrzebnej do produkcji 1 kg danego wyrobu. Następnie przedstawiono zależności między wartością energochłonności obliczeniowej z emisją gazów wpływających na środowisko C02, S02, NOx. Jako przelicznik zgodnie z danymi GUS przyjęto, że produkcja 1kWh w Polsce powoduję emisję 800 g C02, 7 g S02 i 3 g NOx.
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadającej i rekordowo niskiej stopie bezrobocia (5,9% za grudzień 2018), a z drugiej strony firmy narzekają na brak pracowników, mimo że stopa zatrudnienia (odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lata) za rok 2017 wynosiła 70,90%, przy średniej unijnej 72,2%. Wg danych OECD Polacy pracują dłużej w stosunku do pracowników innych krajów Europy Zachodniej - przykłady przedstawia rys. 1.
EN
The G8D method is one of the methods used in quality management using quality management tools and designed to solve problems occurring in production processes. The method consists of 8 disciplines and ensures the required quality of both production processes and finished products. It may also be applied to the optimization of production processes, while ensuring their safety. In the article, the authors presented the method of using the D4 discipline algorithm of the G8D method allowing to detect the root cause of the problem in the process and to indicate the so-called escape point. The authors presented the course of action for discipline D4 undertaken when the root cause of the problem is to be analysed. The procedure is presented on an exemplary process of the projection welding of a nut.
11
Content available Quality improvement in production process
EN
Quality is a certain degree of excellence and is one of the important factor in realization of the production process. Evaluation of the quality excellence in production project management is connected with a process of making changes in particular phases of project realization. The thesis proposed in the article is: the effective quality improvement based on implementation of the quality management method contributes to achieve the planned quality in the production project.
EN
In the article was presented the results of analysis of the nonconformities which occur during the production of PET bottles in the selected company from Poland. The analysis included six process unit operations of forming PET bottles. The aim of the analysis is to present specific corrective and improvement actions based on the results obtained. The article presents a short description of the process of shaping PET bottles for six selected operations. The block diagram of the PET bottle shaping process is presented. Quality management tools were used for quantitative and qualitative analysis. The use of the Pareto-Lorenz diagram allowed for quantitative an approach to the quality problems of PET bottles. The Ishikawa diagram was used to identify potential causes of the most frequent problem. Corrective actions were proposed to improve the quality of PET bottles tested. The research problem has been solved. As a critical element requiring improvement, the competences of employees and the process of operating machines and devices were indicated.
EN
Production of high-precision parts of devices requires high precision This is especially true for parts, manufactured on 6D-machines. Such technological movements require high accuracy using the appropriate software and measurement system. Lackck of feedback detail - cutting tool - the program leads to uncertainty of the location of the working space of the machine tool elements of the technological process. Therefore, the problem is to determine the coordinates of touching objects of the technological process in the working space of equipment.
PL
Produkcja precyzyjnych części urządzeń wymaga dużej precyzji. Dotyczy to zwłaszcza części produkowanych na maszynach 6D. Taki proces wymaga wysokiej dokładności co możliwe jest dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i systemowi pomiarowemu. Brak informacji zwrotnej narzędzie tnące-program prowadzi do niepewności lokalizacji w przestrzeni roboczej elementów obrabiarki. Dlatego problem polega na określeniu współrzędnych dotykających obiektów procesu technologicznego w przestrzeni roboczej sprzętu.
EN
Manufacturing and logistics process in conditions of the contemporary market must be multidimensional and multicriterial. Activities associated with production and logistics are closely related. Improvement of the manufacturing process and logistics areas in enterprises has a great importance and can bring a lot of benefits. Each optimization of the manufacturing and logistics proces should be analyzed, adapted to needs of the given enterprise and successively implemented. The article describes proposals to improve the manufacturing and Logistics process in researched enterprise, through identification of functional problems. In addition, indicates important possible benefits, resulting from the use of tools, systems and techniques to optimize production and logistics areas in the organization.
PL
W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle powiązane. Doskonalenie procesu produkcji i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może przynieść wiele korzyści. Każda optymalizacja procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia procesu produkcji i logistyki w badanym przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych. Ponadto wskazuje istotne możliwe do uzyskania korzyści, wynikające z zastosowania narzędzi, systemów i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki zrealizowanych badań z zastosowaniem obserwacji stanowiska pracy w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem ich była ocena efektywności organizacji pracy operatorów, zaproponowanie usprawnień, wdrożenie propozycji i finalna ocena wprowadzonych zmian. Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury badawczej i implementacyjnej, która spełniać może oczekiwania praktyków jako przykład stosowania badań w sferze produkcyjnej.
EN
The study presents the results of completed research using the observation of a work station in a selected manufacturing enterprise. Their aim was to assess the effectiveness of the operator’s work organization, to propose improvements, to implement the proposals and to finally assess the changes introduced. The publication contains a detailed description of the research and implementation procedure that can meet the expectations of practitioners as an example of the use of research in the production sphere.
EN
The automotive industry was one of the first to implement the “just-in-time” approach on a massive scale. Such an approach required a very effective ordering of goods as well as monitoring of deliveries, and The consequence of such actions was a significant reduction in production costs. Missing components, in transit to an assembly line, cause stoppages in production which result in high financial losses in the form of contractual penalties. The onus is on the supplier to prove that he is not at fault himself, in order to have the complaint annulled. One of the methods used in the Production Plant under discussion is video monitoring of the order-picking process. The idea itself and its implementation were discussed with a rationalisation team, under ISO/TS 16949: 2009. The authors of the project were employees directly involved in the process The goal was quite relevant to them since these same employees, were getting internal complaints for deficiencies in their collective packaging; this was then being reflected in the size of their bonuses Such a visual demonstration of accuracy in completing the process resulted in the withdrawal of complaints, leading to the elimination of the financial losses which had been occasioned by production line stoppages. The study period covers a period of 5 years, from January 2010 to December 2015. Analysis of the data collected allowed conclusions to be arrived at, regarding fairness and the measurable benefits to be had when using this method.
EN
The aim of this article is to show the use of the analysis of the failure causes and effects as a prevention tool in controlling the quality of a given production process in the company. The scope of the work covers an analysis of a selected process, definition of inconsistencies present in this process, and then the FMEA analysis. In the production company one should implement thinking and actions based on the so-called ‘quality loop’ – it is an interdependence model of the undertaken actions which affect the quality shaping. It is carried out from the possibility for identifying a customer’s requirements through a project, production process, up to the assessment of effective capability for meeting the defined requirements. The application of such an approach enables to take the actions improving the operation of quality management in a systemic way.
18
Content available remote Właściwości wapna dolomitowego
PL
Badania właściwości wapna dolomitowego przeprowadzono na próbkach dolomitów pochodzących z polskich złóż w Ołdrzychowicach, Brudzowicach i Winnej. W wyniku badań stwierdzono, że pochodzenie dolomitów i warunki ich dekarbonatyzacji, w tym zawartość dwutlenku węgla w atmosferze otaczającej dekarbonatyzowaną próbkę dolomitu, wpływają na 2 – 3 krotny wzrost sumarycznej objętości porów i zmianę ich struktury. Wzrost ciśnienia parcjalnego CO2 do wartości około 456 hPa w mieszaninie gazowej powoduje spadek udziału mezoporów przy wzroście udziału makroporów i jednoczesnym spadku powierzchni właściwej BET. Zróżnicowanie porowatości pociąga za sobą zmiany reaktywności wapna dolomitowego w stosunku do wody.
EN
The investigations of dolomitic lime were carried out using samples from the Polish deposits located in Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna. The results of the experiments are showing that the origin and the conditions of calcination, including the content of carbon dioxide in gaseous mixture surrounding calcined sample, increases the volume of porosity by 2 - 3 times and changes the pore structure. Increase of CO2 partial pressure up to value of 456 hPa in the gaseous mixture causes a decrease of the content of mesopores and the increase of macropores with simultaneous decrease of BET surface area. The heterogeneity of porosity influences on the changes of the dolomitic lime reactivity with water.
EN
The analysis of the production processes automation phenomenon in enterprises operating in Poland is the object of the presented chapter. The current state of automation of production processes has been also evaluated. The data presented in the chapter come from all types of analyses, reports and statistical data. The results of the analysis confirm that not only the production processes automation level of enterprises in Poland increases, but it also affects the flexibility of the production processes and the product quality improvement as well as financial effects of enterprises. In conclusion, authors underline that there are some barriers in the production processes automation implementing.
EN
Purpose of the article – The research topic undertaken by the author aimed at answering the question: whether and how the use of the SWOT analysis and statistical data can help to identify key strengths and weaknesses of biomass and coal usage in cogeneration system? Scientific aim – The main objective of the research is the analysis and evaluation of the implementation of cogeneration systems to energy companies and identify key strengths and weaknesses of biomass and coal in cogeneration system. This work provides managers with useful tips to identify and plan activities aimed at implementing combustion of biomass and coal in different periods of time.
PL
Cel artykułu – temat badawczy podejmowany przez autora, mający odpowiedzieć na pytanie: czy i w jaki sposób wykorzystanie analizy SWOT i danych statystycznych może pomóc w określeniu kluczowych mocnych i słabych stron biomasy oraz wykorzystania węgla w systemie kogeneracji? Cel naukowy – głównym celem badań jest analiza i ocena wdrożenia systemów kogeneracyjnych dla firm energetycznych oraz określenie głównych mocnych i słabych stron spalania biomasy i węgla kamiennego w systemie kogeneracyjnym. Praca dostarcza menedżerom wskazówek do identyfikowania i planowania działań mających na celu realizację procesu spalania biomasy oraz węgla kamiennego w różnych okresach.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.