Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The constant development of transport systems and the extensive activities related to the safety of its users necessitate the development of methods for assessing the impact of road infrastructure expansion/modernization on road safety. The objective of this paper is to elaborate the concept of such an assessment, which will form part of the author’s activities aimed at creating a methodology for a comprehensive analysis of the operational reliability of transport systems. The concept of assessing the impact of road infrastructure development on road safety presented in this paper refers to the GAMAB and Road Safety Impact Assessment methods from the subject literature. Our method is based on a comparative analysis of the condition of road infrastructure before and following its expansion/modernization, based on commonly available data, which constitutes the main advantage of the concept presented in this paper. Furthermore, the coefficients for occurrence of adverse road events were determined, and then conclusions drawn on this basis. The acquired results constitute an argument for the correctness of the presented concept.
2
Content available remote Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
PL
Wartość pracy przewozowej nieustannie wzrasta, co przyczynia się do zwiększonego ruchu pojazdów transportowych. W Polsce głównym rodzajem transportu jest transport drogowy, na co wskazują dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Głównymi czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest liczba wypadków, rannych oraz ofiar wypadków drogowych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego lub jego skutki opracowywane są coraz nowsze rozwiązania infrastrukturalne w zakresie ruchu drogowego oraz systemy montowane w pojazdach. Mimo znacznego wzrostu natężenia ruchu drogowego wskaźniki dotyczące wypadkowości, rannych oraz ofiar wypadków drogowych są coraz mniejsze, co świadczy o poprawnym działaniu nowoczesnych rozwiązań.
EN
The value of the transport performance is constantly increasing, which contributes to the increased traffic of transport vehicles. In Poland, the main kind of transport is the road transport, as indicated by the data published by the Central Statistical Office. The main factors determining the safety of the road transport system are the number of accidents, injuries and victims of road accidents. In order to minimize the risk of a road accident occurrence or its consequences, newer infrastructure solutions in the field of road traffic and systems installed in vehicles are developed. Despite a significant increase in road traffic, the rates of accidents, injuries and victims of road accidents are decreasing, which proves that modern solutions are working properly.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania i wymagania związane z doborem cementu do samozagęszczalnych betonów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym. Wykazano możliwość stosowania szerokiej gamy cementów, co pozwala dobrze dostosować właściwości betonu samozagęszczalnego do warunków jego wykonania i eksploatacji.
EN
The article presents the conditions and requirements related to the selection of cement for self-compacting structural concretes used in road infrastructure and bridge construction. The possibility of using a wide range of cements has been demonstrated, which enables to adapt the properties of a self-compacting concrete to the conditions of its fabrication and service.
PL
W artykule przedstawiono sposoby ujęcia wymagań bezpieczeństwa ruchu w standardach projektowania infrastruktury drogowej. Na podstawie analizy wybranych projektów i badań ankietowych zidentyfikowano braki w obowiązujących przepisach projektowania dróg. Na podstawie wniosków z tej analizy i stanu współczesnej wiedzy technicznej opisano zalecenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zostały wykorzystane przy opracowywaniu zbioru nowych wytycznych projektowania infrastruktury drogowej.
EN
The paper presents the methods of including traffic safety requirements in the standards of road infrastructure design. On the basis of the analysis of selected projects and questionnaire surveys, deficiencies in the applicable road design regulations were identified. Based on the conclusions of this analysis and the state of modern technical knowledge, recommendations in the field of road safety were described, which were used in the development of a set of new guidelines for designing road infrastructure.
PL
Celem realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221” (odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Siarkową i Orląt Lwowskich).
PL
Przedmiotem inwestycji jest uzyskanie połączenia sieciowego drogi krajowej nr 79 z węzłem Autostrady A4 w miejscowości Rudno, poprzez drogę powiatową 2188K relacji Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej dodatkowego odcinka (do połączenia z drogą krajową nr 79).
PL
Realizacja objęła przebudowę istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 – Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej.
PL
Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała − Sowin na odcinku od km 0+000 (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej) do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+534,59 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
PL
W artykule przedstawiono obowiązki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie bieżącego utrzymania, a także przybliżono kwestię finansowania podkarpackich dróg
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa podróżującego istotnym elementem jest nie tylko to, jak jeździmy, ale również to, jakie mamy możliwości odpoczynku. Miejsca Obsługi Podróżnych pojawiły sie w Polsce w momencie intensywnej rozbudowy infrastruktury drogowej.
EN
The efficiency of maintaining road pavements in good condition in Poland, and, in particular, maintaining their good technical condition, depends mainly on the availability of financial resources and conducting ongoing works related to road operation and maintenance. Selected European countries, including Poland, reactivated the concept of reconstruction and use of highway landing strips. Based on the analysis of the technical parameters of a newly built highway landing strip, this publication presents, using the finite element method (FEM), the verification of the technical parameter values potentially resulting from the maximum load caused by a C-130 Hercules aircraft.
PL
Transport to ważna gałąź gospodarki. Zapotrzebowanie na usługi transportowe ma charakter trwały i nieograniczony. Transport samochodowy w Polsce stanowi ważny sektor gospodarki krajowej, dla którego funkcjonowania niezbędna jest właściwa infrastruktura. Niejednokrotnie potrzeby i zlecenia transportowe wykraczają poza obszar infrastruktury drogowej. Niekiedy w wyniku katastrofy naturalnej czy awarii technicznej zostaje uszkodzona lub zniszczona infrastruktura drogowa. W takich przypadkach można stosować rozwiązania tymczasowe i prowizoryczne. Celem artykułu jest wykazanie, iż tradycyjne metody budowania czasowych dróg lądowych oparte są o płyty betonowe i żelbetowe. Mogą one być zastąpione efektywniejszymi płytami z zagęszczonego tworzywa polietylenowego, które są lżejsze, trwalsze i mniej podatne na uszkodzenia, co ułatwia ich składowanie, przechowywanie, transport, załadunek i rozładunek. Wielokrotne układanie płyt kompozytowych odbywa się bez szczególnego wyrównania powierzchni, co skraca czas i koszty ich montażu. Na potrzeby artykułu dokonano analizy publikacji, informacji ze stron internetowych i wyników badań laboratoryjnych.
EN
Transport belongs to important economic categories. The demand for transport services is permanent and unlimited. Road transport in Poland is an important sector of the national economy. The proper infrastructure is necessary for the smooth functioning of road transport. Often the needs and transport orders go beyond the area of road infrastructure. Sometimes as a result of a natural disaster or technical failure road infrastructure is damaged or destroyed. In such cases temporary and provisional solutions may be used. The purpose of the article is to indicate that traditional methods of building the temporary land roads are based on concrete and reinforced concrete slabs that can be replaced by more effective plates of compacted polyethylene, which are lighter, more durable and less susceptible to damage, which facilitates their storage, transport, loading and unloading. Repeatedly, laying composite panels happens without particular leveling of the surface, which reduces time and costs of their installation. For the purposes of the article, publications, website information and laboratory results were analyzed.
PL
W artykule podjęto próbę oceny potencjalnego wpływu pojazdów autonomicznych na projektowanie infrastruktury drogowej oraz na warunki i bezpieczeństwo ruchu. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych poziomów automatyzacji oraz wyposażenie pojazdów samosterujących. Zwrócono uwagę na korzyści płynące z rozwoju systemów komunikacji pomiędzy pojazdami a otoczeniem. Zauważono możliwy negatywny wpływ pojazdów częściowo zautomatyzowanych na przepustowość dróg w przypadku występowania ruchu mieszanego, tj. pojazdów zautomatyzowanych i konwencjonalnych. Przedstawiono także potencjalne potrzeby w dostosowaniu infrastruktury drogowej do ruchu pojazdów zautomatyzowanych. Bliżej przedstawiono rozwiązanie zakładające wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów zautomatyzowanych, jako elementu poprawiającego płynność i bezpieczeństwo ruchu, przy wysokim udziale tych pojazdów.
EN
The article evaluates the impact of autonomous vehicles on road infrastructure design, road traffic conditions and safety based on a review of existing literature. Levels of driving automation and equipment of self-driving vehicles were presented. Attention was drawn to the benefits of developing communication systems between vehicle and the environment. The possible negative impact of autonomous vehicles on mixed traffic capacity was noted. The potential needs to adapt the road infrastructure to the traffic flow of automated vehicles were also presented. Separation of the lane, dedicated to self-driving vehicles, with a high share of these vehicles was presented as an element that improves the flow of traffic and safety.
PL
Jeszcze do niedawna wszystkie elementy wyposażenia obiektów mostowych – bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady czy latarnie – mocowane były za pomocą kotew pętlicowych, wykonywanych na etapie kształtowania elementów chodnikowych. To właśnie one przejmują obciążenia pochodzące od tych elementów podczas wykonywania i eksploatacji obiektu. Oczywiście takie systemy zakotwień z powodzeniem są i będą nadal stosowane. Należy jednak zauważyć, że udział alternatywnych rozwiązań, opartych przede wszystkim o zakotwienia wklejane, stale się zwiększa.
EN
Until quite recently all elements of bridge structures – traffic barriers, noise barriers, rails or lamp posts – were fitted with loop anchors, fabricated at the stage of pavement elements structuring. The loop anchors take load from these elements during the construction and service of the structure. Obviously such anchor systems have been successfully used and will still be applied. It has to be noted that the share of alternative solutions, based primarily on chemical anchors, is increasing.
PL
Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez siły zbrojne działań. Ważne miejsce w procesie dowodzenia zajmuje kierowanie ruchem wojsk, które jest integralną częścią procesu dowodzenia obejmującą planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie realizowane przez zespół sił z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów dla zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego ruchu wojsk. Posiadanie możliwości przemieszczania sił w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa. Celem artykułu jest identyfikacja zasad oraz procedur przemieszczania wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w czasie pokoju.
EN
The transport and the movement of forces are the elements of all sorts of the armed forces activities. The movement control plays a significant role in the command and control (C2) process. It is an integral part of C2 process and it consists of planning, organizing, leadership and control realised by a set of forces using all available resources for assuring the safe, efficient and economical movement. The ability of forces movement, in order to fulfil the whole spectrum of their functions and tasks, is crucial for the efficiency of future national and multinational operations. The ability of transport and movement regards the whole set of the Polish Armed Forces tasks in both contemporary and expected security environment. The aim of this paper is to identify the rules and procedures of the Polish Armed Forces movement on the public roads in the peacetime.
EN
The objective of the present work is to analyse the environmental impact assessment of the project consisting in the construction of the Tuchów bypass (Tarnów district of the Małopolska Region, Poland) as well as to verify the correctness of the report on the impact of the said project on the environment. The paper presents issues related to environmental impact assessment and a detailed analysis of the impact of the planned project on particular elements of the natural environment, including soil and water conditions, land surface, surface and underground water, atmospheric air, acoustic climate, as well as waste management. The conclusions are based on the results of the research and descriptive analysis. It has been demonstrated that the report on the impact of the Tuchów bypass road construction project on the environment has been prepared correctly, and the investment project in question will not have a negative impact on the environment or human health.
PL
Celem pracy jest analiza oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Tuchowa (powiat tarnowski, Małopolska, Polska), a także weryfikacja poprawności sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z oceną oddziaływania na środowisko oraz szczegółowa analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, w tym: warunki gruntowo-wodne, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, a także gospodarkę odpadami. Wnioski oparto na podstawie wyników analizy opisowo-badawczej. Wykazano, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia budowy obwodnicy Tuchowa na środowisko został sporządzony poprawnie, a przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
20
Content available Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce
PL
W artykule omówiona została infrastruktura drogowa i jej rozwój, a także plany dotyczące dalszej rozbudowy zarówno sieci dróg publicznych, jak i sieci dróg krajowych do roku 2020/2030.
EN
The article discusses road infrastructure and its evolution to this day, as well as plans for further expansion of the public road network and the national road network until 2020/2030.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.