Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bulkhead construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wymagania techniczne stawiane ścianom działowym
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane ścianom działowym. Omówiono zagadnienia obciążeń i odporności, a także wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i akustycznej. Zwrócono także uwagę na wymagania sztywności. Zasygnalizowano możliwe problemy tego typu konstrukcji występujące podczas użytkowania budynków.
EN
The article presents the requirements applicable to partitions. The issues discussed include loads, resistance, thermal insulation and soundproofing. Account has also been taken of rigidity requirements. Certain possible problems were indicated for these types of structures that tend to occur during the life cycle of buildings.
PL
W artykule omówiono podział i charakterystykę lekkich przegród budowlanych. Przedstawiono możliwości zmian elewacji i wykonywania nadbudowy. Opisano kolejne kroki przygotowania inwestycji dotyczącej projektowania i realizacji nadbudowy obiektu budowlanego.
EN
The article discusses the classification and characteristics of light partitions, as well as the primary materials and components used in light cladding: metal, glass and insulation materials.
PL
Zastosowanie ceramiki poryzowanej pozwoliło na znaczne przyspieszenie i uproszczenie prac murarskich. Podniosło też jakość ich wykonania. Pustak poryzowany stał się też jednym z niewielu materiałów budowlanych, które umożliwiają realizację nowoczesnych budynków inwentarskich zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi [1] i to już przy wznoszeniu jednowarstwowych ścian zewnętrznych - bez docieplenia.
4
Content available remote Rozwiązania materiałowe w dociepleniach od wewnątrz
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych rozwiązań materiałowych stosowanych w dociepleniach ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej. Zróżnicowanie dostępnych na rynku budowlanym rozwiązań dociepleń od wewnątrz umożliwia przyjmowanie przez projektantów wielu kombinacji rozwiązań, charakteryzujących się występowaniem zróżnicowanych procesów cieplno-wilgotnościowych, związanych z parametrami fizycznymi zastosowanych materiałów budowlanych.
EN
This paper presents an overview of selected material solutions used in thermal upgrade of external walls from the inside. With the diversity of inside thermal upgrade options available on the construction market, designers can adopt various combined solutions, characterized by occurrence of diverse thermal and moisture processes related to the physical parameters of the construction materials used.
5
Content available remote Płyty warstwowe w kontekście aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej
PL
W artykule przedstawiono zmiany wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej budynków. Szczególną uwagę poświęcono izolacyjności ścian i dachów. Przedstawiono sposób wyznaczania współczynnika przenikania ciepła, a następnie zilustrowano wymagania techniczne na przykładzie płyt warstwowych. Omówiono też przewidywane skutki zmian prawnych na produkcję i projektowanie płyt warstwowych.
EN
The article presents changes in the requirements for thermal performance of buildings. Particular attention was paid to insulating capacity of walls and roofs. The paper presents a method of determining the heat transfer coefficient, followed by illustration of the applicable technical requirements by the example of sandwich panels. The anticipated impact of regulatory changes on the production and design of sandwich panels was also discussed.
6
Content available remote Możliwości poprawy izolacyjności akustycznej budynków
PL
W artykule przedstawiono różne możliwości poprawy izolacyjności akustycznej ocieplanych ścian. Przytoczono wyniki badań wskaźników izolacyjności akustycznej przegród bazowych z dodatkowymi systemami. Określono wpływ adaptacji układu rezonansowego, systemu ociepleń ETICS oraz izolacji termicznej i warstwy licowej na izolacyjność akustyczną właściwą przegród.
EN
The article presents various options for improving sound reduction index values in insulated walls. Sound reduction index test results are quoted for base divisions with auxiliary systems. The effect of resonance system adaptation, ETICS insulation system, thermal insulation and face layer on proper sound reduction index of building envelope was defined.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązania materiałowe przegród warstwowych przydatne w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych. Zaprezentowano wyniki badań izolacyjności akustycznej prototypów przegród warstwowych (przegród dwuściennych) z rdzeniem dźwiękochłonnym z granulatów gumowych.
EN
The article presents new material solutions of layered partitions, suitable in designing vibroacoustic protections. The results of sound insulation tests of layered partition prototypes (dual-wall partitions) with sound absorbing core of rubber granulates are presented.
PL
W ostatnich latach podjęte zostały badania i przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia energochłonności w sektorze budowlanym. Stosunkowo najprostszym sposobem zmniejszenia zużycia energii jest ograniczenie zapotrzebowania na ciepło użyteczne poprzez poprawę izolacji cieplnej przegród budowlanych oraz zmniejszenie strat ciepła w ogrzewanych budynkach. W pracy zostały przedstawione wyniki badań oraz wnioski dotyczące przepływu ciepła przez materiał granulowany. Wyniki te zostały dodatkowo porównane z wynikami przepływu ciepła w dwóch innych przegrodach. Jedną była przegroda wypełniona betonową płytą, natomiast druga była to przegroda dwuwarstwowa składająca się z betonowej płyty i materiału granulowanego. Analizowany był przepływ ciepła przez trzy przegrody z uwzględnieniem wpływu zmniejszającej się temperatury zewnętrznej. Rozpatrzone zostały dwa przypadki: gdy temperatura na zewnątrz spadła do 0 oraz do −15°C.
EN
In recent years research and projects focused on reducing energy consumption in the building sector have been undertaken. Relatively, the easiest way to reduce energy consumption is the reduction of the useful heat demand by improvement of thermal insulation of building bulkhead and reduction of the heat loss in heated buildings. In this paper are presented the research results and conclusions on movement of heat through granular material. These results are additionally compared with results of heat flow in other two bulkheads. One bulkhead was filled with concrete material and the second was a two - layered bulkhead consisting of concrete material and the granular material. There analyzed heat flow through three bulkheads with reference to the influence of decreasing ambient temperature. In this work are considered two cases: when the outside is decreases to 0 and −15°C.
PL
Zewnętrzne przegrody budowlane w budynkach ogrzewanych spełniają podczas ich eksploatacji dwa podstawowe zadania: niezawodnie i bezpiecznie przenoszą obciążenia konstrukcyjne oraz zapewniają właściwą ochronę cieplną wnętrza budynku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.